İmar Planları Cafer Ergen  - Kitap

İmar Planları

2. Baskı, 
Mayıs 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
870
Barkod:
9789750209680
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Öncelikle imar planı çeşitlerine daha sonra imar planlarının yapılması, değiştirilmesi, uyulması gereken kurallar ve konuya ilişkin yargılama usulüne ayrıntılı olarak değinilen kitapta, bu gün itibariyle henüz çözüme kavuşturulamayan kısıtlık konusu incelenmiş, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak bu husus olabildiğince açıklığa kavuşturulmuştur. Kitap, dava dilekçe örneklerine ve imar planlarına bağlı mevzuata da yer vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Planlarının Hukuk Niteliği, Kamu Yararı
.
Mülkiyet Hakkı ve Kısıtlılık Durumu
.
İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı ve Uyması Gereken Kurullar
.
İmar Planları Lejantları
.
İmar Planlarını Yapacak Plan Müellifleri
.
İmar Planlarını Yapacak Merciiler
.
İmar Planlarının Yapımında Alt Yapı Çalışmaları
.
İmar Planı Değişiklikleri ve Uyulması Gereken Esaslar
.
İmar Planlarının İptal Sebepleri
.
Yargılama Usulü, Dava Dilekçesi Örnekleri ve Bağlı Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm İMAR PLANI
I. İMAR PLANLARI 
21
A. Giriş 
21
B. İmar Planı Çeşitleri 
23
1. Ülke Fiziksel Plânı 
23
2. Bölge Plânı 
24
3. Çevre Düzeni Plânı 
24
4. İmar Plânı 
24
a. Nazım İmar Plânı 
24
b. Uygulama İmar Plânı 
25
5. Koruma Amaçlı İmar Plânı 
25
6. Ulaşım Plânı 
25
7. İlave İmar Plânı 
26
8. Revizyon İmar Plânı (Yenileme) 
26
9. Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı) 
26
10. Islah İmar Plânı 
26
İçtihatlar 
27
11. Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti 
30
İçtihatlar 
32
C. Çevre Düzeni Plânı 
48
İçtihatlar 
56
D. Nazım İmar Planı 
63
E. Nazım İmar Plânı Yapılması 
67
İçtihatlar 
70
F. Uygulama İmar Planı 
80
G. Uygulama İmar Plânı Yapılması 
82
İçtihatlar 
84
H. Revizyon İmar Planı 
90
I. Plân Revizyonu Yapılması 
91
1. Plân Revizyonu Sınırı 
91
2. Plân Hükümleri-Plân Notları 
91
3. Plân Raporu 
92
İçtihatlar 
92
İ. İlave İmar Planı 
93
J. Ek Plân Yapılması 
93
İçtihatlar 
93
K. Mevzii İmar Planı 
95
İçtihatlar 
96
L. Yerel İmar Plânı 
97
İçtihatlar 
98
M. Koruma Amaçlı İmar Nazım Planı 
102
N. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı Yapılması 
104
1. Uygulama Plânı Aşamasında 
105
2. Plân Hükümleri-Plân Notları 
106
3. Plân Raporu 
106
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasında Yetki ve Yöntem 
106
5. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları 
107
6. Koruma Amaçlı İmar Planında Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı 
108
7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması 
108
8. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz 
109
9. Koruma Amaçlı İmar Plan Raporu ve Gösterim 
110
10. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 
110
İçtihatlar 
110
O. Islah İmar Planı (İmar Affı) 
115
İçtihatlar 
117
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAMU YARARI 
128
A. İmar Planlarının Özellikleri 
128
İçtihatlar 
130
B. Kamu Yararı 
137
İçtihatlar 
140
C. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları 
161
İçtihatlar 
162
III. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU 
166
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum 
166
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü 
167
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum 
168
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama 
169
1. Şehircilik İlkeleri 
169
2. Planlama Esasları 
169
3. Kamu Yararı 
170
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı ile Gelecek Düzenleme 
171
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri 
171
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu 
173
IV. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU 
173
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri 
174
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu 
175
İçtihatlar 
177
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi ile İlgili İçtihat Özetleri 
205
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU 
206
A. Genel Açıklama 
206
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ile İlgili Mevzuat 
207
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları 
209
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları 
209
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı 
210
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları 
211
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar 
211
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu 
213
İçtihatlar 
213
VI. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ 
218
VII. İMAR PLANLARININ ESAS ALDIĞI YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR 
225
A. İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı 
225
B. Yapının Uyacağı Kurallar 
228
C. İmar Planı 
231
D. Yapı Ruhsatı ile İmar Planı Arasındaki İlişki 
236
İçtihatlar 
242
E. İmar Durumunun İmar Planına Uygun Olması Zorunluluğu 
246
İçtihatlar 
247
F. İmar Planı Değişikliklerinde İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak 
250
İçtihatlar 
252
G. İmar Planları ile İmar Uygulamaları Arasındaki İlişki 
262
İçtihatlar 
264
VIII. İMAR PLANLARININ BELİRLEYECEĞİ ALAN KULLANIMLARI (Lejant Çeşitleri) 
271
A. 1/25 000 Ölçekli İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları 
271
B. Nazım İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları 
273
C. Uygulama İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları 
275
İçtihatlar 
278
IX. İMAR PLANLARINI YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ 
281
A. Plan Müellifleri 
281
1. Plânlama Alanı Grupları 
283
2. İş Bitirme 
284
3. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma 
285
4. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları 
285
5. Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması 
286
B. Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler 
286
C. Koruma Amaçlı İmar Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
288
1. Yetki 
288
2. Plan Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler 
288
3. Planlama Ekibinde Aranacak Asgari Nitelikler 
289
4. Plan Müellifine Ait Sınırlamalar 
289
5. Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi 
290
6. Plan Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
290
D. Bakanlıkça Hazırlanacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının Temel Nitelikleri 
290
E. Bakanlıkça Hazırlattırılacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Müelliflerin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
291
1. Proje Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler 
291
2. Proje Ekibinde Aranacak Nitelikler 
291
3. Proje Müellifine Ait Sınırlamalar 
292
4. Proje Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
292
İçtihatlar 
292
X. İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER 
299
A. Belediyeler 
299
İçtihatlar 
300
B. Valilikler 
306
C. Büyükşehir Belediyeleri 
307
İçtihatlar 
309
D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
314
İçtihatlar 
316
E. Çevre ve Orman Bakanlığı 
324
İçtihatlar 
324
F. Başbakanlık Özel Çevre Kurulu 
337
İçtihatlar 
337
G. Organize Sanayi Bölgeleri 
340
İçtihatlar 
341
H. Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu 
342
İçtihatlar 
343
I. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Plan Yapılması 
347
İçtihatlar 
347
İ. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
348
İçtihatlar 
352
J. Gap İdaresi 
356
İçtihatlar 
357
K. İmar Planı Yapmağa Yetkili Olan Diğer İdareler 
358
1. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
358
2. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu 
358
XI. İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
358
A. İmar Plânının Aşamaları 
358
B. Plân Kararları 
359
C. Ek İmar Plânı (İmar Plânı İlavesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları 
364
D. İmar Plânı Revizyonu (İmar Plânı Yenilemesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları 
365
E. Yerel İmar Plânları (Mevzii İmar Planları) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları 
367
F. Koruma Amaçlı-Sit-İmar Plânları İçin Yapılacak-Ek Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları 
368
G. Koruma Amaçlı İmar Plânlarında Sentez ve Ek Değerlendirme 
370
İçtihatlar 
371
XII. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 
372
A. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul 
372
B Nazım İmar Plânı 
372
C. Uygulama İmar Plânı 
374
D. Ek Plân 
376
E. Plân Revizyonu 
377
F. Yerel İmar Plânı 
378
G. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı 
378
H. Ulaşım Plânlaması 
380
İçtihatlar 
383
I. İmar Planlarının Değiştirilmesine Dair Başvuru 
392
İçtihatlar 
394
İ. Üst Ölçekli Planlarda Yapılacak Değişikliğin İmar Durumu Belgesine Etkisi 
403
İçtihatlar 
405
J. İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önce Verilen İnşaat Ruhsatlarının Geçerliliği 
406
İçtihatlar 
408
K. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Parselasyon Açısından Uygulama 
410
İçtihatlar 
411
XIII. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR 
412
A. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları ile İlgili Plan Değişikliğinde Uyulacak Usul 
412
1. Okul Alanı ile İlgili Danıştay Kararları 
413
2. Yeşil Alan ile İlgili Danıştay Kararları 
419
İçtihatlar 
420
3. Otopark Alanı ile İlgili Danıştay Kararları 
436
B. Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinde Uyulacak Usul 
443
İçtihatlar 
444
C. İmar Planında Gösterilen Yollar Hakkında Değişiklik Yapılması Halinde Usul 
446
İçtihatlar 
453
D. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Kullanımlarından Başka Herhangi Bir Amaca Ayrılmış Olan Bir Alanın Kullanılışı 
465
İçtihatlar 
465
XIV. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI 
466
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
466
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
469
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 
470
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
470
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
471
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
474
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 
476
H. Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
482
I. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 
483
İ. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 
484
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile İlgili İlke Kararı 
484
K. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
487
XV. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
487
XVI. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE 14’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 
488
İçtihatlar 
492
XVII. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ 
520
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması 
520
İçtihatlar 
522
B. Teknik Zorunluluk 
527
İçtihatlar 
528
C. Eşdeğer Alan Ayrılmaması 
530
İçtihatlar 
530
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması 
534
İçtihatlar 
535
E. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün Bozulması 
541
İçtihatlar 
541
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması 
549
İçtihatlar 
551
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması 
565
İçtihatlar 
565
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması 
568
İçtihatlar 
569
I. Eksik İnceleme 
577
İçtihatlar 
579
İ. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi 
592
İçtihatlar 
594
J. İptal Kararlarına Uyulmaması 
600
İçtihatlar 
601
K. Eski Eser Mevzuatına Aykırılık 
604
İçtihatlar 
605
L. Turizm Alanları ile İlgili İptal Kararları 
606
İçtihatlar 
607
İkinci Bölüm YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ, EHLİYET VB.) 
615
İçtihatlar 
618
II. GENEL OLARAK İDARİ YARGI 
654
A. İptal Davası Açılması 
656
1. Dava Dilekçesinin Şekli 
657
içtihatlar 
661
2. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler 
661
3. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler 
662
4. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali 
662
İçtihatlar 
664
B. Dava Açma Süresi 
668
1. Dava Açma Süresi 
668
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
668
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma 
669
4. İdari Makamların Sükûtu 
669
5. Üst Makamlara Başvurma 
670
6. İptal ve Tam Yargı Davaları 
671
C. İmar Planlarının Kesinleşmesi 
672
İçtihatlar 
675
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi 
681
İçtihatlar 
683
E. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi 
689
İçtihatlar 
691
F. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi 
708
İçtihatlar 
710
G. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi 
711
İçtihatlar 
712
H. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi 
713
İçtihatlar 
715
I. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular 
718
İçtihatlar 
719
III. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 
720
İçtihatlar 
722
A. İmar Planlarının İptali Halinde Hukuki Durum 
724
İçtihatlar 
726
B. Üst Ölçekli Planların İptali Halinde Uygulama 
741
İçtihatlar 
743
C. İmar İşlerine İlişkin Danıştay Karar Örneklerinden Derlemeler 
745
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
761
Dava Dilekçesi Özetleri 
761
II. BAĞLI MEVZUAT 
778
3194 Sayılı İmar Kanunu 
778
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
795
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik 
802
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 
809
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 
823
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik 
830
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
839
Yararlanılan Kaynaklar 
863
Kavramlar Dizini 
867