İmar Hukuku Prof. Dr. Oğuz Sancakdar  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
888
Barkod:
9789750291272
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
615,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Kasım 2020
170,00
170,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
İmar hukukunun genel esaslarını ortaya koyan bu eser; yalın ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış, imar hukukunun birçok konusunu bütüncül bir anlayışla ortaya koyan zengin bir içeriğe sahiptir. Eser bu yönüyle gerek lisans ve lisansüstü eğitim görenler gerekse uygulamacılar ve diğer ilgililer için önemli ve dikkate değer bir kaynak niteliğindedir. Dolayısıyla sadece hukukçular için değil, mimarlık, şehir planlama gibi bölümlerde eğitim görenler için de oldukça değerlidir. Yine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bakanlık ve özel idaresi başta olmak üzere, kamu idare ve kurumları ile idareciler için de oldukça faydalıdır.
Yazarın 25 yılı aşan bilgi birikimine dayanan bu eser, önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Hukukuna Giriş–İmar Planlarına Hâkim Başlıca İlkeler
.
Belediyelerin İmar Planını Yapması–Değiştirmesi ve İptal Davası
.
İmar Planlarının Yargısal Denetimi
.
İfraz ve Tevhid Uygulaması
.
Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)
.
Yapı İşleri – Ruhsat
.
Başlıca İmar Yaptırımları: Yapı Tatil Zaptı, Yapının Mühürlenmesi, Yıkım, İmar Para Cezası, Faaliyetten Men
.
Afet Dönüşüm–Kentsel Dönüşüm
.
Yapı Denetim
.
Bazı Özel Durumlar: Hukuki
.
Fiili El Atmalar, Yüksek Yapılar, Kent Estetiği, Otopark
.
İmar Uyuşmazlıkları ve AİHM
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
31
BÖLÜM 1
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ VE İMAR PLANLARI
I. İMAR HUKUKUNA GİRİŞ 
35
A. Şehircilik, Hukuk, İmar Hukuku İlişkileri ve İmar Planlarının Önemi 
35
1. İmar Hukuku ve Şehircilik Bilimi 
35
3. İmar Hukukunun Kaynakları ve Mevzuattan Örnekler 
37
B. İmar Planlarına İlişkin Tanımlar ve İmar Planlarının Önemi 
44
1. Mevzuattaki Tanımlar 
44
a. Nazım imar Planı 
44
b. Uygulama İmar Planı 
49
c. Mekânsal Strateji Planı 
57
d. İlave İmar Planı 
58
e. Mevzi İmar Planı 
58
f. Revizyon İmar Planı 
60
g. Islah imar Planı 
60
h. Diğer Plan Türleri 
61
3. İmar Planlarının Önemi 
63
C. Terminoloji, Yakın Kavramlarla İlişki ve İmara İlişkin İrtifaklar 
63
1. Terminoloji 
63
2. Yakın Kavramlarla İlişki 
64
a. Bölge Planı 
64
b. Çevre Düzeni Planı 
67
c. Halihazır Harita 
68
d. İmar Programları 
70
e. Parselasyon Planı 
77
3. Plan Notları 
82
4. İmar İrtifakları 
85
D. Tarihi Gelişim 
87
1. Genel Olarak 
87
2. Ülkemizdeki Tarihi Gelişim 
88
a. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar Olan Dönem 
88
b. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadar Olan Dönem 
90
c. Cumhuriyet Dönemi 
90
aa. 1923–1955 Dönemi 
90
bb. 1955–1972 Dönemi 
92
cc. 1972–1985 Dönemi 
93
dd. 1985–2012 Dönemi 
94
ee. 2012 Sonrası Dönem 
96
II. İMAR PLANININ AMACI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE PLANLAR ARASI HİYERARŞİ 
98
A. Amaç 
98
1. Plan Koşulları ve Planlama İlkelerine Uygunluk 
102
2. Fen Kurallarına Uygunluk 
103
3. Sağlık Kurallarına Uygunluk 
103
4. Estetik Kuralları 
105
5. Trafik Kuralları 
106
B. Hukukî Nitelik 
107
C. Plan Hiyerarşisi 
111
1. Plan Ölçeği Yönünden 
111
2. Normlar Hiyerarşisi Yönünden 
115
III. İMAR PLANLARINA EGEMEN OLAN BAŞLICA İLKELER 
117
A. Hukuk Devleti İlkesi 
117
B. Aleniyet İlkesi 
118
C. Plan Hiyerarşisi/Üst Derecedeki Düzenlemeye Bağlılık İlkesi 
119
D. Kamu Yararı İlkesi 
121
E. Elastikiyet / Esneklik İlkesi 
127
F. Bilimsellik İlkesi 
128
G. Halk Katılımı İlkesi 
130
H. Genellik İlkesi 
132
I. Süreklilik İlkesi 
133
J. Bağlayıcılık İlkesi 
133
K. Bütüncüllük İlkesi 
133
L. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi 
133
BÖLÜM 2
BELEDİYELERİN İMAR PLANINI YAPMA VE
DEGİŞTİRME YETKİSİNİN HUKUKİ REJİMİ
I. İMAR PLANININ YAPILMASI, HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
137
A. İmar Kanunu’nun Uygulama Kapsamı, Nüfus, Mücavir Alan ve 
137
Kadastro Durumu 
137
1. İmar Kanunu’nun Uygulama Kapsamı 
137
2. İmar Planlaması ve Nüfus 
137
3. İmar Planının Uygulanacağı Coğrafi Alan ve Mücavir Alanların Durumu 
138
4. Kadastro–İmar Planı İlişkisi 
140
B. Genel Olarak İmar Planlamasındaki Ön Çalışmalar, Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi 
141
II. PLANLAMA İLKELERİ VE ESASLARI 
149
A. Mekânsal Strateji Planlarındaki Durum 
149
1. Mekânsal Strateji Planlarındaki Başlıca Planlama İlke ve Esasları 
149
2. Mekânsal Strateji Planının Unsurları 
150
3. Uygulama ve İzleme 
150
4. Veri yapısı ve analizler 
151
B. Yetkili Makam 
152
1. Belediye Kanununa Tâbi Belediyelerde 
152
2. Büyükşehirler Belediyelerinde 
156
a. Genel Olarak 
156
b. İmar Hukuku Yönüyle 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
158
3. İstisnai Durumlar 
163
a. 3194 İmar Kanunu md.9– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
164
b. Kıyı Kanunu Bakımından Yetki 
170
aa. Genel Açıklama 
170
bb. Kıyı Kanununa Göre Yetki 
177
cc. Kıyı Kullanımdaki Genel Esaslar, Başlıca İlkeler ve Yapılaşma 
180
dd. Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılaşma 
188
c. 2634 S. Turizmi Teşvik Kanunu Bakımından Yetki 
190
aa. Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı 
191
bb. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planları ve Türleri 
195
cc. Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar 
198
d. 2863 S. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Bakımından Yetki 
201
aa. Genel Açıklama 
201
bb. Koruma Amaçlı İmar Planları 
204
e. Boğaziçi Kanunu Bakımından Yetki ve Planlama 
220
aa. Boğaziçi Kanunu–İmar Kanunu İlişkisi 
220
bb. Boğaziçi Alanı, Boğaziçi Sahil Şeridi, Öngörünüm, Geri Görünüm, 
223
Etkilenme Bölgesi Kavramları 
223
cc. Boğaziçi İmar İdare Heyeti 
224
dd. Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
225
f. 388 s. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK Bakımından Yetki 
229
g. Güvenlik Güçlerine Ait Harekât, Eğitim ve Savunma Amaçlı Yapıların Durumu 
232
C. İmar Planı Yapma Yöntemi 
232
1. İmar Planının Bizzat Belediyelerce Yapılması 
232
2. İmar Planının Başkalarına Yaptırılması 
242
a. İhale Suretiyle Yaptırma 
242
b. İLBANK A.Ş.’ye Yetki Verilmek Suretiyle Yaptırma 
243
D. İmar Planının Yapılmasının Hukuki Sonuçları 
246
1. İlgili Belediye Bakımından 
246
a. İmar Programını Yapma Yükümlülüğü 
246
b. Parselasyon planını yapımı yükümlülüğü 
247
c. Diğer yükümlülükler 
247
2. Diğer Kişi ve Kurumlar Bakımından 
248
a. Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri Bakımından 
248
b. Özel Hukuk Kişileri Bakımından 
249
E. Belediyenin İmar Planını Değiştirmesi ve Bunun Hukuki Sonuçları 
250
1. Ana Kural; Değiştirilmeme İlkesidir 
250
2. Ana Kuralın İstisnası: İmar Planlarında Değişiklik Yapılabilmesi 
251
a. Değişiklik Usulü 
252
b. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar 
253
F. İmar Planlarının Yapılması veya Değiştirilmesinde Ortaya Çıkabilen Bazı Hatalar 
262
1. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması 
262
2. Teknik Zorunluluklar 
263
3. Eşdeğer Alan Ayrılmaması 
263
4. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Olması 
264
5. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün Bozulması 
265
6. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması 
265
7. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması 
265
8. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması 
266
G. Plan Değişikliğinin Hukukî Sonuçları 
266
III. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI DÜZENLEMESİ 
268
A. Amaç ve Kapsamı 
268
B. Temel Kavramlar 
269
C. Değer Artış Payına Konu Olacak Plan Değişiklikleri ve Değer Artışının Konusu 
270
D. Değer Artış Payına Konu Olmayan Alanlar ve İşlemler 
271
E. Değerleme Raporu ve Kıymet Takdir Komisyonu 
271
1. Değerleme Raporları 
271
2. Kıymet Takdir Komisyonunun Teşekkülü ve Çalışma Esasları 
272
F. Başvuru, Değer Artış Payının Tespiti, Kesinleşmesi, Ödenmesi ve 
273
İdareler Arası Dağılım İşlemleri 
273
1. Başvuru 
273
2. Değer Artış Payının Tespiti 
273
3. Değer Artış Payının Kesinleşmesi 
274
4. Değer Artış Payının Ödenmesi 
274
5. Değer Artış Payının Dağılımı 
275
G. Tapu Müdürlüğüne Şerh Verilmesi ve Denetim 
276
IV. İMAR AFLARI VE İMAR BARIŞI SORUNU 
276
A. İmar Afları 
276
B. İmar Barışı 
280
BÖLÜM 3
BELEDİYE İMAR PLANLARININ YARGISAL DENETİMİ
I. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
295
A. Görev ve Yetki 
295
1. Görev 
295
2. Yetki 
297
B. İdari Merci Tecavüzü 
299
C. Ehliyet 
299
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken 
306
Bir İşlem Olup Olmadığı 
306
E. Süre Aşımı 
309
F. Husumet 
313
G. İYUK md.3 ve md.5'e Uygunluk 
314
II. ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME 
317
A. Yetki 
317
B. Şekil 
320
C. Sebep 
324
D. Konu 
326
E. Maksat 
327
III. İMAR PLANINA İLİŞKİN DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK 
329
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 
333
A. İşlem Yönünden 
333
B. Kişiler Yönünden 
335
1. Taraflar Bakımından 
335
2. Üçüncü Kişiler Bakımından 
336
V. KANUN YOLLARI 
336
BÖLÜM 4
İFRAZ VE TEVHİD
I. İFRAZ 
341
A. Kavram ve Pozitif Temelleri 
341
B. Başlıca Türleri ve Hukuki Rejimi 
345
1. Rızai İfraz 
345
a. Koşulları 
345
aa. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler İfraz Olunamaz 
345
bb. İfraz, Parselasyon Planına Uygun Olmalıdır 
346
cc. İfraz, İmar Planında Belirtilen Ölçülere Uygun Olmalıdır 
347
aaa. Planlı Alanlarda İfraz İşlemi 
347
bbb. Plansız Alanlarda İfraz İşlemleri 
351
b. Tapuya Tescil 
352
2. Kazai İfraz 
353
3. Cebri İfraz (Hamur Kaidesi) 
357
a. İmar Plan Sınırları İçerisinde Olma Şartı 
357
b. Saik Şartı 
358
II. TEVHİD (BİRLEŞTİRME) 
358
A. Kavram ve Amacı 
358
B. İmar Planına Uygunluğun Sağlanması İçin Belediye veya Valilik Emlakını Birleştirme 
362
1. Taşınmaz Müstakil İnşaata Elverişli Değilse 
362
2. Taşınmaz Müstakil İnşaata Elverişliyse 
363
C. Sair Binalı ve Binasız Taşınmazları İnşaata Elverişli Hale Getirmek İçin Birleştirme 
364
1. Genel Olarak 
364
2. İmar Parseli Sınırlarının Kadastro Parseli Sınırlarına İntibak Zorunluluğu 
365
3. Kadastrosu Yapılmayan Yerlerde İmar Parsellerinin Tapuya Tescili 
365
D. Tevhid Uygulamasında Yetkili Makam 
365
E. Ortaklığın Giderilmesi (Şüyûun İzalesi) 
366
F. Tevhid Uygulamalarına Karşı Yargısal Korunma 
366
G. Plan ve Şüyu Cetvellerinin İptali 
367
BÖLÜM 5
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI– İMAR KANUNU
MD.18 UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI 
369
A. Tanım ve Kavram 
369
B. DOP Uygulamasının Faydaları ve Mülkiyet Hakkıyla İlişkisi 
383
C. Kısa Tarihi Gelişimi 
385
D. DOP’un Hukuki Niteliği ve Yakın Kavramlardan Ayırt Edilmesi 
386
1. İdari İşlemin Unsurları ve DOP 
386
2. Bedelsiz Terk ve DOP’un Ortak ve Farklı Yönleri 
388
3. Hamur Kuralı ile Düzenleme Ortaklık Payı Arasındaki Nüans 
388
4. Kamu Ortaklık Payı (KOP) ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Farkı 
389
5. Değerlenme Resmi (Şerefiye) ve Düzenleme Ortaklık Payı 
390
6. Kamulaştırma ve Düzenleme Ortaklık Payı 
391
II. DOP SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ 
392
A. 2020 Yönetmeliği ile Getirilen Başlıca Düzenlemeler 
393
1. DOP Tanımı 
393
2. Umumi Hizmetlere ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Alanlarda Özel Tesis Yapılması 
399
3. Düzenleme Ortaklık Payına Ait Esaslar 
400
4. Düzenleme Ortaklık Payını Aşan Umumi ve Kamu Hizmet Alanlarının Elde Edilmesi 
407
5. Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlar 
408
6. Korunması Gereken Yapılar ve Alanlar 
410
7. Kat Mülkiyetine Konu Alanlar 
410
B. Parselasyon Planları 
411
1. Parselasyon Planlarının Yapımı ve Dağıtım Esasları 
411
2. Parselasyon Planı Açıklama Raporu 
414
3. Parselasyon Planlarının Kontrolü 
414
4. Parselasyon Planlarının Onayı 
415
5. Parselasyon Planlarının Tebliği 
416
6. Uygulama Masrafı 
416
7. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Yüzölçümü Kontrolü ve Hisse Hesabı 
416
8. Geri Dönüşüm İşlemleri 
417
a. Mahkeme Kararıyla İptal Edilen Parselasyon Planları 
417
b. Hatalı Parselasyon Planları 
418
C. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yaparken Uyulması Gereken Usule İlişkin Şartlar 
419
1. DOP Kesintisinin İmar Planına Uygun Olması 
419
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yapılmış Olması 
420
3. Mevzuatta Belirtilen Umumi Hizmetler İçin Alınabilmesi Kuralı 
421
4. Tüm Parsellerden Eşit Olarak Kesinti Yapılması 
421
5. Azami Orana Dikkat Edilmesi 
423
6. Taşınmazların Gerçek Yüzölçümü Değerinin Doğru Bilinmesi 
423
7. Giderlere İştirakin İstenmemesi 
424
8. DOP Kesintisi Yapılan Parsellerden Değerleme Resminin Alınmaması 
425
9. Taşınmaz Malikinin Rızasının Aranmaması 
425
10. Diğer Hususlar 
425
III. İMAR UYGULAMALARI (PARSELASYON) SIRASINDA AYNI YERDEN İMAR PARSELİ VERİLMESİNİ ENGELLEYEN ZORUNLULUK HALLERİ 
429
A. Hukuki Zorunluluk 
429
B. Teknik Zorunluluk 
430
C. Fiili Zorunluluk 
430
IV. DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN ARAZİ VE ARSALAR ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU 
431
C. Ağaçların Durumu 
433
V. YENİ PARSELASYON PLANI HAZIRLANIRKEN KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNMASI 
433
BÖLÜM 6
YAPI İŞLERİ VE RUHSAT
I. KAVRAMLAR 
437
A. Yapı Kavramı 
437
B. Yapı İşlerinin İzne Bağlılığı Prensibi ve Yapı Ruhsatı 
443
II. GENEL OLARAK YAPI İŞLERİ VE RUHSAT 
445
A. Yapı Ruhsatının Hukuki Niteliği 
445
1. İnşaat Ruhsatı Hükümlerinin Uygulanması 
448
2. Yapının Niteliği Yönünden Ruhsat Hükümlerinin Uygulanması ve İstisnalar 
449
3. İnşaat Ruhsatının Kişi Bakımından Uygulanması 
451
4. İnşaat Ruhsatının Tâbi Olduğu Mevzuat 
451
5. Şekil Unsuru 
451
B. Yapı Ruhsatı Vermeye Yetkili Makam 
455
C. Yapı Ruhsatına Tâbi Yapılar ve Onarımı 
457
D. İdarenin Başvuru Sonucu Verebileceği Kararlar 
461
E. Yapı Ruhsatını Yapıda Bulundurma Zorunluluğu 
462
F. Ruhsatın Geçerli Olacağı Süre 
462
G. Kamuya Ait Yapılarda ve Sanayi Tesislerinde Ruhsat 
463
H. Yapı Ruhsatı Aranmayacak Yapılar 
467
I. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı 
469
J. Ruhsat İptali 
471
III. RUHSAT ALMANIN İSTİSNASI OLARAK KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR 
472
A. Yerleşik Alan, Yerleşme Alanı ve Köylerde Tespiti 
472
B. Köylerde Yapılaşma (Entegre Tesis, Konut ve Diğer Yapılaşmalar) 
473
IV. GEÇİCİ (MUVAKKAT) YAPILAR VE GEÇİCİ RUHSAT 
475
A. Kavram ve Başlıca Esaslar 
475
B. Geçici Yapı İzninin Verildiği Durumlar 
479
C. Geçici Ruhsat Verilebilmesinin Koşulları 
479
D. Geçici Yapının Hükümleri 
480
V. İNŞAAT RUHSATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, RUHSATIN İPTALİ VE GERİ ALINMASI 
481
VI. YAPI RUHSATI İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ 
482
VII. YAPININ BİTİRİLMESİ VE YAPI KULLANMA İZNİ 
484
VIII. İMAR DÜZENİNE AYKIRI İNŞAAT 
486
BÖLÜM 7
İMAR YAPTIRIMLARI
I. İMAR YAPTIRIMLARI KAVRAMI VE AMACI 
491
A. Genel Olarak 
491
B. İmar Yaptırımlarında Dikkate Alınması Gereken Başlıca İlke ve Hususlar 
491
1. Şahsilik İlkesi 
491
2. Kanunilik İlkesi 
493
3. Mükerrer Yaptırım Yasağı 
493
4. İdari İstikrar ve İdareye Güven İlkesi 
494
5. Etkin Denetim İlkesi 
494
6. Ölçülülük İlkesi 
494
7. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi 
495
8. Gerekçe İlkesi 
503
9. Tekerrür ve Ağırlatıcı Nedenler 
504
10. Geçmişe Uygulama Yasağı 
505
II. İMAR YAPTIRIMLARININ İDARİ İŞLEM VE EYLEM NİTELİĞİ 
505
III. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANAN İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR 
507
A. İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı 
507
B. Yapı İzni Alınmaksızın Yapılmış Yapılar Hakkında Yürütülecek İşlemler 
512
1. İzinsiz Ancak İmar Mevzuatına Uygun Yapılmış Yapılar 
513
2. İzinsiz ve İmar Mevzuatına Uygun Olmayan Yapılar 
514
3. Taşkın Yapılar 
514
IV. İMAR YAPTIRIMLARI 
515
A. Yapı Ruhsatının Verilmemesi 
515
B. Verilmiş Yapı Ruhsatının İptal Edilmesi 
516
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi 
517
D. Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesi 
519
E. Yapının Mühürlenmesi 
519
F. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Faydalandırılmaması 
524
G. Faaliyetten Men 
525
H. Yıkım 
527
1. Kamuya veya Kişilere Ait Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Yıktırılması 
533
2. Ruhsatsız Olması Nedeniyle Yapının Yıktırılması 
536
3. Ruhsat veya Ruhsat Eklerine Aykırı Olması Nedeniyle Yıktırılması 
538
4. Yıkılacak Derecedeki Tehlikeli (Mâil–i İnhidam) Yapıların Yıktırılması 
539
I. İmar Para Cezaları (Yaptırımları) 
542
1. İmar Para Cezasının Başlıca Nedenleri 
544
a. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması 
545
b. Muvakkat Yapıların Süresi Geldiği Halde Kaldırılmaması 
546
c. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıların Yıktırılmaması veya Tamir Ettirilmemesi 
547
d. Umumun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması 
547
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması 
547
f. İmar Kanunu md.18’deki Kısıtlamalara Aykırı Davranılması 
548
g. İmar Kanunu md.32’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Hükme Aykırı Davranılması 
548
h. İmar Kanunu md.28’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması 
549
i. İmar Kanunu md.35’e Aykırı Davranılması 
550
j. Kapıcı Dairesi ve Sığınaklara İlişkin Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmemesi 
550
k. Otoparklarla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 
551
l. Yol Üzerinde Mahzurlu Binaların veya Binasız Arsaların Yola Bakan Yüzlerini Belirtilen Şekilde Kapatmama 
551
m. Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Mevzuata Aykırılığın Hesaplanması Mümkün Olan ve Olmayan Yapıların Durumu 
551
n. Para Cezalarının Faizsiz İadesi 
553
o. Para Cezalarını Verecek Merciler 
553
p. Para Cezalarının Verileceği Kişiler 
554
r. İmar Para Cezalarının Tahsili 
555
s. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi 
555
t. İmar Para Cezaların Karşı İtiraz Yolu 
556
V. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU 
556
A. Yasal Tanım, Gerekçesi, Suçla Korunan Hukuki Yarar 
556
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
558
C. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
560
D. FAİL 
564
E. Suçun Konusu 
567
F. Mağdur 
568
G. Nedensellik Bağı 
569
BÖLÜM 8
AFET DÖNÜŞÜM – KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. GENEL BİLGİLER VE TARİHSEL GELİŞİM 
571
II. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
574
A. Genel Gerekçe 
574
C. Afet Dönüşüm Uygulaması 
580
1. Riskli Alan ve Riskli Tespiti, Tespitin Engellenmesi ve İlgili Başlıca Hususlar 
580
a. Rezerv Yapı Alanının Tespiti 
582
b. Planlama 
583
c. Planlama Standartlarının Belirlenmesi 
584
d. Riskli Yapı Tespiti ve Hukuki Rejimi 
584
e. Riskli Yapıların Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar 
588
f. Lisanslandırılan Kurumların Denetimi, Lisans İptali ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
590
g. Tespitin Engellenmesi 
592
h. İdari İtiraz 
592
ı. Tapu kütüğü 
592
i. Hazinenin Özel Mallarının Durumu 
592
j. Tescil Dışı Alanların Durumu 
593
k. Tahsis ve Devir Amacına Uygun Kullanılmayan Taşınmazlar 
593
l. Mer’a Kanunu Kapsamındaki Yerlerin Durumu 
594
m. Kişilerin Taşınmazlarını Rezerv Alanı Olarak Belirlenmesini İstemesi 
594
2. Tasarrufların Kısıtlanması 
594
3. Uygulama İşlemleri 
595
a. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar 
595
b. Arsa Payı Satış İşlemi Sürecinde Tebligat 
600
c. Acele Kamulaştırma 
601
d. Mirasçının Belli Olmaması, Kayyum, İhtilaflı veya Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Bulunan Taşınmazların Durumu 
601
e. Konut Sertifikası 
602
f. Taşınmazların Değerinin Tespiti 
603
g. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Yetkileri ve Devredilen Hazine Taşınmazları 
603
h. Uygulamaların Re’sen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca Yapılması 
604
ı. Satın Alma ve Trampa Durumu 
607
i. Köhne Yapılar ve Muhdesatın Durumu 
607
j. Güçlendirme Kredisi 
607
k. İdari Yargıda Dava Açma Süresi 
607
l. Kat İrtifakı Kurulması 
608
m. Müteahhitlerin Payına Düşen Bağımsız Birimlerin Satışı 
608
n. Müteahhittten Kaynaklanan Sebeplerle İnşaata Devam Edilememesi 
608
o. Arsa Haline Gelen Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi 
609
4. Uygulama Alanında Hak Sahipliği ve Diğer Uygulamalar 
609
a. Kira Yardımı, Yapım Yardımı, Geçici Konut Tahsisi, İşyeri Tahsisi 
616
b. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlara Konut ve İşyeri Verilmesi 
620
5. Riskli Yapıların Yıktırılması 
620
6. Tahliye 
622
7. Diğer Bazı Hususlar 
622
a. Dönüşüm Gelirleri, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı, Harç Durumları 
622
b. Kamu İhale Kanununa Tâbi Olmama 
626
c. Yapım Müteahhitlerinin Asgari İş Tecrübesi 
626
d. Dönüşüm ve İyileştirme Uygulaması Başlatılmayan Taşınmazların Tahsislerinin Re’sen Kaldırılması 
626
D. KANUNUN İRDELENMESI (ELEŞTIRILER, GÖRÜŞLER) 
626
1. Genel Eleştiriler 
626
2. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” Değerlendirme Raporu 
629
III. YAPI DENETİM KURULUŞLARININ İŞLEVİ 
638
A. Yapı Denetimin Niteliği, Önemi ve Başlıca Kavramlar 
638
B. Yapı Denetim Kuruluşunun Başlıca Görevleri 
640
C. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri 
641
1. Yapı Denetim Kuruluşunun Proje Denetimi Safhasındaki Görevleri 
642
2. Yapı Denetim Kuruluşunun Yapı Ruhsatı Alınması Safhasındaki Görevleri 
643
3. Yapı Denetim Kuruluşunun Yapım Safhasındaki Görevleri 
643
D. Yapı Denetimden Kaynaklanan Sorumluluk 
645
1. İlgili İdarenin Görev ve Sorumlulukları 
645
2. Yapı Denetim Kuruluşunun Sorumlulukları ve Müeyyideler 
646
E. KARAR ÖRNEKLERİ 
647
IV. TAŞKIN SULARA KARŞI İDARENİN ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
650
V. DEPREM SONRASI BAZI MÂLİ KOLAYLIKLAR 
654
VI. DOĞAL AFET NEDENİYLE MÜLKİYET DÖNÜŞTÜRMESİNİN İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU BAKIMINDAN ÖNEMİ 
655
VII. ANAYASA MAHKEMESİ, DANIŞTAY, YARGITAY VE AİHM KARARLARINDA DEPREMDEN DOĞAN SORUMLULUK KONUSUNDAKİ ÖRNEKLER 
657
A. Anayasa Mahkemesi Karar Örneği 
657
B. Danıştay Kararlarından Örnekler 
662
C. Yargıtay Kararlarından Örnekler 
664
VIII. BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
667
BÖLÜM 9
İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI SPESİFİK (ÖZELLİKLİ) KONULARA GENEL BAKIŞ
I. HUKUKİ VEYA FİİLİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALAR 
673
II. YÜKSEK YAPILAR VE İMAR HUKUKU 
682
A. İmar Hukukunda Yüksek Yapı Kavramı ve Sebepleri 
682
B. Yüksek Yapı, Gökdelen, Anıtsal Yapı Ayırımı 
684
C. Yüksek Yapılara İlişkin Görüşler 
686
1. Gökdelenleri Reddeden Görüşler ve Gerekçeleri 
686
a. Sömürgecilik ve Yabancı Tahakkümünü Simgelediği Görüşü 
686
b. Yüksek Yapıların Parsel Bazında Rant ve Spekülatif İlişki Doğurduğu Görüşü 
686
c. Yüksek Yapıların Risklere Karşı Koyamayacağı Görüşü 
686
d. Diğer Sebepler 
687
2. Yüksek Yapıları Kabul Eden Görüş 
687
3. Karma Görüş 
688
D. Yüksek Yapılar ve Planlama 
688
II. İMAR HUKUKU YÖNÜYLE YÜKSEK YAPILAR ve YIKIMI 
691
A. Yüksek Yapılardaki Yıkım Gerekçeleri ve Teknik Raporun Önemi 
692
B. Yüksek Yapıya İlişkin Yıkım Kararının İmar Hukuku Yönüyle İrdelenmesi 
694
1. Şehircilik ilkelerine Uygunluk Bakımından Değerlendirmeler 
694
a. Yol Cepheleri Bakımından 
694
b. Otopark Bakımından 
694
c. Yayalar Bakımından 
695
d. Sosyal Alt Yapı, Teknik Alt Yapı ve Yeşil Alan Bakımından 
695
e. Trafik Bakımından 
696
f. Kent Silueti Bakımından 
696
2. Planlama Esasları Bakımından Değerlendirme 
697
1. Kamu Yararı Kavramı 
698
a. Genel Olarak Kamu Yararı Kavramı ve Ölçülülük İlkesi Bakımından Değerlendirmeler 
698
2. Yüksek Yapının Kamuya Yararlı İhtiyaçları Gidermesi Durumu 
700
a. Yüksek Yapının Kentsel Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Katkısı 
700
b. Sosyal Alt Yapı İhtiyacını Karşılama Yönü 
700
c. Yıkıma Konu Yüksek Yapının Ülke ve Bölge Turizmine Katkısı 
701
d. Yoğunluk Artırıcı Nitelik Taşımama, Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarını Etkilememe 
701
e. Bölgenin Yapılaşma ve/veya Demografik Konumunda Sonradan Ortaya Çıkan Durumlar 
701
f. Eşitlik İlkesi ve Kazanılmış Haklar Bakımından Değerlendirme 
702
3. Görüntü Kirliliği Bakımından Değerlendirme 
704
II. KENT ESTETİĞİ VE İMAR HUKUKU 
709
A. Tanım ve Pozitif Temelleri 
709
1. Tanım 
709
2. Pozitif Temelleri 
710
a. Anayasa 
710
b. Yasal Düzenlemeler 
710
aa. 3194 s. İmar Kanunu 
710
bb. 5393 s. Belediye Kanunu 
713
cc. 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
714
dd. Diğer Bazı Kanunlar 
715
B. Kent Estetiğine Olumlu Katkı Sağlanması Amacıyla “Kent Estetiği Kurulu” Oluşturulması 
715
C. UYGULAMA ve YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER 
718
1. Uygulamadan Örnekler 
718
2. Yargı Kararlarından Örnekler 
718
a. Balkonlar 
719
b. Tabela – Reklam Panosu 
720
c. Pencere 
720
d. Klima 
721
e. Panjur 
721
f. Baz İstasyonu 
721
D. Bazı Tespitler ve Değerlendirme 
722
III. OTOPARKLAR 
724
A. Tanım 
724
B. İlgili Mevzuat 
725
C. Otoparklara İlişkin Genel Esaslar 
725
D. Otopark Türleri 
729
E. Park Et–Devam Et Otoparklarının Düzenlenme Esasları 
732
F. Otopark Bedeli 
732
G. Karar Örnekleri 
733
IV. TARIM ALANLARININ KORUNMASI 
735
V. KALDIRIMLAR VE HUKUKİ REJİMİ 
741
BÖLÜM 10
İMAR UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDAKİ
AİHM YAKLAŞIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
I. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI 
745
A. Uyuşmazlıklara Uygulanan Üç Ana İlke 
749
1. Mal ve Mülkün Dokunulmazlığı İlkesi 
751
2. Mülkten Mahrum Bırakma 
753
3. Kullanımın Kontrol Edilmesi 
755
B. Mülkiyet Hakkına Müdahalenin Haklılığı 
757
1. Meşru Amaç 
757
2. Müdahalenin Yasallığı 
758
3. Müdahalede Orantılılık 
759
II. İMAR KONUSUNDAKİ AİHM KARARLARINDAN BAZI ÖRNEKLER 
762
A. Öneryıldız – Türkiye Kararı 
762
B. Kıyı Kenar Çizgisi–Mülkiyet Hakkı Bağlamında Doğrusöz ve Aslan/Türkiye Kararı 
773
C. Yordanova ve Diğerleri–Bulgaristan Kararı (24 Nisan 2012) 
776
D. Lopez Ostra C. / Espagne Kararı 
777
E. Zander C. Suede Kararı 
778
F. Moreno Gomez / İspanya Kararı 
778
G. Giacomelli / İtalya Kararı 
778
H. Balmer–Schafroth ve Diğerleri / İsviçre Kararı 
778
I. Rustam Makhmudov / Rusya Kararı 
779
J. Karaman / Türkiye Kararı 
779
K. Göksel Tütün Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi / Türkiye Kararı 
780
L. N.A. ve Diğerleri / Türkiye Kararı 
780
M. Bölükbaş ve Diğerleri / Türkiye Davası 
781
N. Hakan Arı / Türkiye Kararı 
781
O. Hafize Çalışkan ve Diğerleri/Türkiye 
782
Ö. İmar Uygulama Konuları ile İlgili Diğer Bazı Örnekler 
782
Çalışma Soruları 
787
Danıştay Karar Okumaları 
789
Kavram Dizini 
879