Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Prof. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap
Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerine Göre

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

3. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
558
Barkod:
9789750292170
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
665,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2021
660,00
295,00 (%55)
Kitabın Açıklaması
Kitapta koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, hem genel hükümler (medeni hukuk ve idare hukuku) hem de ceza muhakemesi hukuku hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır. Güncel yargı kararlarının yanı sıra ayrıca Alman Tazminat Kanunu ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitap, Ceza Muhakemesi Kanunu'na bağlı kalınarak, bu konuda öğretide ileri sürülmüş bulunan görüşlerle, tazminat konusunda bütün alt konuların eksiksiz olarak incelendiği bir yapıt olarak okuyucunun istifadesine sunulmaktadır. Kitapta konuyla ilgili içtihat niteliği taşıyan tüm Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Birçok konu da sadece Yargıtay kararlarıyla açıklanmıştır. Uygulayıcıya faydalı olması açısından yaşayan hukuk kaynaklarına özellikle geniş yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
Tazminat Nedenleri, Başvuru ve Yargılama
.
Tazmin Edilecek Zararlar, Tazminat Miktarı ve Uygulamada Beliren Bazı Sorunlar ve Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
2. Baskının Önsözü 
7
1. Baskının Önsözü 
9
Giriş 
19
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ 1. KAVRAM 
21
§ 2. TARİHSEL GELİŞİM 
23
A. Genel Olarak 
23
B. İslam Hukuku 
24
C. Uluslararası Metinlerde Tazminat 
25
I. Milletlerarası VI. Ceza Hukuku Kongresinde Tazminat Hakkında Alınan Kararlar 
25
II. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
26
III. Diğer Uluslararası Metinler 
27
D. Türkiye’de Tazminatın Tarihsel Gelişimi 
28
I. 12 Şubat 1339 Tarihli Kanun 
28
II. 1956 Tarihli Tazminat Kanunu Teklifi 
28
III. 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun 
30
IV. Ceza Muhakemesi Kanunu Öntasarısında Tazminat 
30
V. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
37
E. Bazı Ülkelerde Tazminat Esası 
38
I. Almanya 
38
1. 1904 Tarihli Eski Alman Tazminat Kanunu 
38
2. Yürürlükteki Alman Tazminat Kanunu 
40
a. Genel Olarak 
40
b. Tazminatın Şartları 
44
aa. Şekli Şartlar 
44
bb. Maddi Şartlar 
44
c. Tazminat Engelleri 
45
aa. Alman Tazminat Kanunu md. 5’te Düzenlenmiş Bulunan Tazminat Engelleri 
45
bb. Alman Tazminat Kanunu md. 6’da Düzenlenmiş Bulunan Tazminat Engelleri 
47
d. Tazminatın Kapsamı 
48
aa. Genel Olarak 
48
bb. Maddi Zarar 
49
cc. Manevi Zarar 
50
dd. Sollayan Nedensellik 
51
e. Usul 
51
aa. Genel Bilgiler 
51
bb. Muhakeme 
52
cc. Karar 
52
II. Avusturya 
53
III. Tazminata Yer Veren Diğer Ülkeler 
55
§ 3. TAZMİNAT GEREĞİ 
57
§ 4. DEVLETİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İDARE HUKUKU KURALLARI 
62
A. İdari Nitelikli Organların Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Mali Sorumluluğu 
63
B. Yargısal Nitelikli Organların Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Mali Sorumluluğu 
72
I. Yargısal Nitelikli Organların İdari Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Mali Sorumluluğu 
72
II. Yargısal Nitelikli Organların Yargısal Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Mali Sorumluluğu 
73
§ 5. MÜLGA HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU 573’E GÖRE TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
85
§ 6. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 46’YA GÖRE TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
91
§ 7. MEDENİ HUKUK VE TAZMİNAT 
117
§ 8. MÜLGA CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU, TÜRK CEZA KANUNU VE TAZMİNAT 
118
§ 9. TAZMİNATIN HUKUKİ DAYANAĞI HAKKINDA GÖRÜŞLER 
118
A. Şahsi Kusur 
119
B. Yardım 
120
C. Kamulaştırma 
120
D. Kusursuz Sorumluluk 
121
E. Kamunun Hukuki Tazmin Borcu 
121
F. Hak Esası ve Haksız Fiil 
122
G. Risk Teorisi 
122
H. Organ Teorisi 
123
I. Mülga Tazminat Kanunu ve Yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Benimsediği Esas 
123
İ. Kanaatim 
124
§ 10. TAZMİNATA KARŞI ÇIKANLARIN VE SAVUNANLARIN GÖRÜŞLERİ 
125
A. Faydaları 
125
B. Sakıncaları 
126
§ 11. TAZMİNAT YERİNE ÖNERİLEN SİSTEMLER 
127
§ 12. HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE TAZMİNAT KANUNU 
130
§ 13. ANAYASALARIMIZDA TAZMİNAT ESASI 
132
A. 1961 Anayasası 
132
B. 1982 Anayasası 
133
C. Tazminat Düzenlemesinin Anayasaya Aykırılığı Meselesi 
134
I. Anayasaya Aykırı Olduğu İddiaları 
135
II. Anayasaya Aykırı Olmadığı Görüşü 
136
III. Kanaatim 
136
İkinci Bölüm
TAZMİNAT NEDENLERİ, BAŞVURU VE YARGILAMA
§ 1. TAZMİNAT NEDENLERİ 
139
A. Hukuka Aykırılık 
154
I. Kanunlarda Gösterilen Hal ve Şartlar Dışında Yakalanma veya Tutuklanma Veyahut Tutukluluğun Devamına Karar Verilme 
156
1. Genel Olarak 
156
2. Kanunlarda Belirtilen Hal ve Şartlar Dışında Yakalanma ve Gözaltı 
166
3. Kanunlarda Belirtilen Hal ve Şartlar Dışında Tutuklanma ve Tutukluluğun Devamı 
170
II. Kanuni Gözaltı Süresi İçinde Hâkim Önüne Çıkarılmama 
174
III. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklardan Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma 
179
IV. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme 
183
V. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamalar Kendilerine, Yazıyla veya Bunun Hemen Olanaklı Bulunmadığı Hallerde Sözle Açıklanmaması 
198
VI. Yakalanma veya Tutuklanmanın Yakınlara Bildirilmemesi 
199
VII. Arama Kararının Ölçüsüz Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi 
201
VIII. Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları Oluşmadığı Halde Elkonulması veya Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması ya da Eşyası veya Diğer Malvarlığı Değerleri Amaç Dışı Kullanılması veya Zamanında Geri Verilmemesi 
212
1. Koşulları Oluşmadığı Halde Elkoyma 
214
2. Elkonulan Eşyanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 
217
3. Elkonulan Eşyanın Amaç Dışı Kullanılması 
231
4. Elkonulan Eşyanın Zamanında Geri Verilmemesi 
231
IX. Yakalama, Adli Kontrol veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru İmkânından Yararlandırılmama 
243
X. Adli Kontrol Tedbiri Bakımından Tazminat Nedenleri 
245
XI. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
245
B. Haksızlık 
247
I. Cezalandırılmayanlar 
248
II. Bu Konuda Beliren Sorunlar 
260
1. Adli Kontrol 
260
a. 2024 Değişikliği Öncesi Durum 
260
b. 2024 Değişikliği ile Sevk Edilen Hüküm 
266
2. Cezanın İnfazının Ertelenmesi 
266
3. Davanın Düşmesi Halleri 
267
b. Tartışmalı Durumlar 
269
aa. Ölüm 
269
bb. Ön Ödeme 
270
4. Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 
270
5. Yakalama Emri Üzerine İfadesi Alınıp Serbest Bırakılanlar 
271
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
276
7. Kovuşturmanın Ertelenmesi Kararı 
278
8. Birden Fazla Suçun Varlığı 
280
9. Suçluların İadesi Halinde Tazminat Meselesi 
288
III. Cezalandırılanlar 
289
1. Genel Olarak 
289
2. Mahsup 
294
3. Şartlı Salıverme Süresinden Uzun Tutukluluk 
297
C. CMK 141/1 Dışında Hâkim ve Savcıların Verdikleri Kararlar veya Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Tazminat Davası (CMK 141/3) 
300
D. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Nedeniyle Tazminat 
321
I. Türk Hukukunda 
321
II. Alman Hukukunda 
325
1. Uygulama Alanı 
325
2. Şartları 
326
a. Şekli Şartlar 
326
b. Maddi Şartlar 
326
3. Tazminat Hakkı Bulunanlar 
327
4. Alman Tazminat Kanunu md. 1/II’nin Kapsamı 
327
5. Tazminatın Miktarı 
327
6. Tamamlayıcı Hükümler 
327
§ 2. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER 
328
A. Genel Olarak 
328
B. Tazminata Hak Kazanmadığı Halde, Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Düzenlemeler Getiren Kanun Gereği Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hale Dönüşenler 
331
C. Genel veya Özel Af, Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilen veya Kamu Davası Geçici Olarak Durdurulan veya Kamu Davası Ertelenen veya Düşürülenler 
334
D. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Nedeniyle Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler 
345
E. Adli Makamlar Huzurunda Gerçek Dışı Beyanla Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmasına, Adli Kontrol Altına Alınmasına veya Tutuk–lanmasına Neden Olanlar 
349
F. Olağanüstü Hal İşlemleri Nedeniyle Tazminat İsteyemeyecek Olanlar 
357
§ 3. TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU) 
358
A. Tazminat Hakkının Bildirilmesi 
358
B. Genel Olarak 
359
C. Başvurunun Hukuki Niteliği 
359
D. Başvurmaya Yetkili Kimseler 
360
I. Genel Olarak 
360
II. Tüzel Kişiler 
362
III. Mirasçılar 
362
IV. Küçükler ve Vasi 
365
V. Avukat Vasıtasıyla Başvuru 
366
E. Başvuru Süresi 
373
I. Süre 
373
II. Sürenin Niteliği 
374
III. Sürenin Başlangıcı 
374
IV. Davanın Süre Yönünden Reddi Halinde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 
389
F. Başvuru Mercii 
389
I. Adli Yargının Tercihi 
390
II. Ceza Mahkemesinin Tercihi 
390
III. Tarafsız Merci 
396
IV. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
397
V. İstisnai Yetkili Mahkeme 
400
VI. Tazminat Komisyonu’nun Görevli Olduğu Haller ve İşleyişi 
403
G. Başvuru Şekli 
405
H. Derdest Davalarda Tazminat Davasının Açılması 
407
§ 4. YARGILAMA 
413
A. Yöntem 
413
I. Genel Olarak 
413
II. Naip Hâkim Atanması 
415
III. Dava Dilekçesinin Devlet Hazinesi Temsilcisine Tebliği 
416
IV. Hüküm ve Karar Dosyasının Aldırtılması 
417
V. Duruşma Açılması 
418
VI. Her Türlü Araştırmanın Yapılması 
420
1. Mükerrer Dava Olup Olmadığı 
421
2. Tutuklama Müzekkeresinin İnfazına İlişkin Araştırma 
421
3. Tanık Dinlenmesi 
422
4. Mahsup ile İlgili Araştırma 
422
5. Beraat Hükmünün Kesinleşip Kesinleşmediği 
422
6. Birden Fazla Suçun Varlığı Halinde Hangi Suçtan Tutuklandığının Tespiti 
423
7. Belgelerin Doğruluğunun Araştırılması 
423
8. Bilirkişi Mütalaasına Müracaat Edilmesi 
424
9. Günlük Kazancın Tespiti 
425
10. Milli ve Dini Tatillerde Çalışılıp Çalışılmadığının Araştırılması 
425
11. Davacının Gözaltına Alınmasına, Adli Kontrol Altına Alınmasına veya Tutuklanmasına Sebebiyet Verip Vermediğinin Araştırılması 
426
12. Gözaltı veya Tutukluluk Süresinde İzinli Sayılıp Sayılmadığının Araştırılması 
426
13. Belgelendirilmeyen İstemler 
427
14. Muhtar Beyanının Delil Niteliği 
427
15. Nüfus ve Adli Sicil Kaydı 
427
B. Kapsam 
427
C. Mahkemece Verilecek Kararlar 
433
I. Dilekçedeki Eksiklikler Nedeniyle İstemin Reddi Kararı 
433
II. Esastan Verilecek Kararlar 
434
1. İstemin Reddi Kararı 
437
a. İstemin Yetki ve Süre Yönünden Reddi 
437
b. Zarar Yokluğundan Ret 
438
c. Kararın Kesinleşmemiş Olmasından Ötürü Ret 
439
d. AİHM veya AYM’den Alınan Tazminat Nedeniyle Ret 
439
2. İstemin Kabulü Kararı 
439
3. İstemin Kısmen Kabulü ve Kısmen Reddi 
440
III. Kararların Bildirilmesi 
440
D. Kararlara Karşı Kanun Yolları 
440
I. Kanun Yoluna Başvurabilecekler 
441
II. Süre 
443
III. Dilekçenin Reddi Kararlarına Karşı Kanun yolları 
443
IV. Görevli Yargıtay Dairesi 
444
V. HMK Kanun Yolu Sınırları ile Bağlılık 
444
VI. Kazanılmış Hak 
446
Üçüncü Bölüm
TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR, TAZMİNAT MİKTARI VE UYGULAMADA BELİREN BAZI SORUNLAR VE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR 
449
A. Devletin Mali Sorumluluğu 
449
B. Maddi Zarar 
452
I. Genel Olarak 
452
II. Maaşta Yapılan Kesinti 
458
III. İş Akdinin Feshedilmesi 
459
IV. Vasıfsız İşçi Sayılma 
459
V. Asgari Ücret 
459
VI. Tatil Günleri Çalışıp Çalışılmadığı 
462
VII. Cezaevi İaşe Bedelinin Mahsubu 
462
VIII. Cezaevi Harcamaları 
463
IX. Tutukluluk Süresince Sağlanan Hak ve Yararlar 
463
X. Kazançtan Vergi İndirimi 
464
XI. Dolaylı ve Muhtemel Zararlar 
465
XII. Emekli, İşsiz ve Öğrencilere Tazminat 
467
XIII. İşverence Ödenmesi Gereken Primler 
469
XIV. Hastalık Giderleri 
469
XV. Duruşmalara Gitmek İçin Yapılan Masraflar 
470
XVI. Ceza Davasında Alınan Bilimsel Mütalaa Ücreti 
470
XVII. Çiftçinin Ürünlerin Telef Olması Nedeniyle Zararı 
470
XVIII. Faizden Mahrumiyet veya Neden Olunan Faiz Gideri 
470
XIX. Gelirin Vergi Beyanı ile Belirlenmesi 
471
XX. İhale veya Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararlar 
472
XXI. Elkoyma Halinde Malın Değer Kaybı 
473
XXII. Elkoyma Halinde Maldan Elde Edilecek Kâr 
475
XXIII. Elkoyma Halinde Yediemin ve Otopark Ücreti 
477
XXIV. Haksız Fiil Nedeniyle Alınan Tazminatın Mahsubu 
477
XXV. Hakkaniyet İndirimi 
478
XXVI. Maddi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Eleştiriler 
478
C. Manevi Zarar 
478
D. Vekâlet Ücreti 
495
I. İlk Dava Dolayısıyla Ödenen Vekâlet Ücreti 
495
1. Tazminat Talebinin Dayanağı Olan Ceza Dosyasında Ödenilen Ancak Hükmedilmeyen Vekâlet Ücreti 
495
2. Tazminat Talebinin Dayanağı Olan Ceza Dosyasında Ödenilen ve Hükmedilen Vekâlet Ücreti 
496
II. Tazminat Davası Dolayısıyla Ödenen Vekâlet Ücreti 
499
III. Hazine veya Diğer Kimseler Lehine veya Aleyhine Ücreti Vekâlet Takdiri 
507
E. Harç ve Faiz 
510
I. Harç 
510
II. Faiz 
510
§ 2. TAZMİNAT MİKTARI 
516
A. Tazminatın Ölçüsü 
516
B. Taleple Bağlılık 
519
I. Genel Olarak 
519
II. Islah 
522
§ 3. UYGULAMADA BELİREN BAZI SORUNLAR 
524
A. Feragat 
525
B. Kamu Görevlisine ve Diğer Kimselere Rücu 
525
C. Tazminat Davalarında Hazinenin Konumu 
528
D. Tazminatın Geri Alınması 
528
E. Tazminat Kararlarının İcra Takibine Konulması 
531
F. Disiplin Yönünden Yapılan Tutuklamalarda Tazminat 
531
G. Yargılama Giderleri 
532
H. Yabancılara Uygulama 
533
I. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Başvuru Bakımından İç Hukuk Yolunun Tüketilmesinin Şartı Olarak Tazminat 
533
İ. Adli Ara Vermelerde Tazminat Davası 
534
§ 4. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU 
535
DEĞERLENDİRME 
541
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
545
Yararlanılan Kaynaklar 
547
Kavramlar Dizini 
555