Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan
Tazminat Davası Doç. Dr. Canan Küçükali  - Kitap

Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası

3. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
600
Barkod:
9789750292439
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
710,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mayıs 2021
700,00
425,00 (%39)
Kitabın Açıklaması
Fikri mülkiyet hakları tüm dünyada her geçen gün korunmasına daha önem verilen bir alan olmaya devam etmektedir. Ülkeler fikri hakların korunması konusunu stratejik değerde bulmakta ve gelişmelerinin bir anahtarı olarak görmektedirler.
Teknolojinin hızla geliştiği Dünyada bir taraftan dijitalleşmenin getirdiği fikri mülkiyet alanındaki sorunlar, diğer yandan yapay zekanın meydana getirdiği fikri ürünler konusunda kafa karışıklığı alanda her geçen gün yeni mevzuat çalışmaları ve güncellemeye yönelik değişiklikler yapılması ihtiyacı doğurmaktadır.
Kitabın ilk baskısının tükenmesi nedeniyle yapılan bu ikinci baskısında güncellemeler yapılarak ilk baskıda bulunmayan hukukumuza giren, arabuluculuk kurumunun fikri mülkiyet alanında uygulanması, telif alanında dijital kullanımlara ilişkin 2019/790 sayılı AB Direktifi karşısında mevzuatımızın durumu, faaliyete giren Bölge Adliye mahkemelerinin kararları gibi birçok yenilik incelenmiştir.
Kitapta telif haklarının ülkemiz ve AB ülkelerinde uygulanmasının mukayeseli olarak incelenmesi, yapılmış mevzuat, anlaşmalar, AB direktifleri ışığında alana ilişkin problemler belirlenmiş, Yargıtay'ın güncel içtihatları ve alana ilişkin problemler ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Kitapta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen eser sahibinin mali ve manevi haklarının ihlali nedeniyle açılan tazminat davaları ve karşılaştırmalı olarak Kanunda yer alan diğer davalar genel olarak incelenmiş Kanun tasarısı da değerlendirilmiştir. Son bölümde ispata yönelik karineler ve usuli kurallar incelenmiştir. Bu davalarda uygulama yeri bulan borçlar hukuku kapsamında haksız fiillere ilişkin hükümler, vekaletsiz iş görmeye dayalı kazanç iadesine ilişkin TBK'daki düzenlemeler incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
5846 Sayılı Kanunda Düzenlenen Dava Çeşitleri
.
Tazminat Davası
.
Tazminat Davası Dışındaki Davalar ile Tazminat Davasının Mukayesesi
.
Fikri Haklar Mahkemelerinde Yargılama Usulü ve İspat
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
13
Giriş
A. KONUNUN GENEL OLARAK TAKDİMİ 
18
B. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE ÇALIŞMA PLANI 
19
I. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA
DÜZENLENEN DAVALAR
A. GENEL OLARAK 
21
B. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI 
26
C. TECAVÜZÜN REF’İ (DURDURMA) DAVASI 
33
1. Manevi Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası 
34
2. Mali Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası 
41
a. Mali Hak İhlalinde Açılacak Üç Katı Bedel Talepli Dava 
42
b. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmamış Olması Durumu 
43
c. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmış Olması Durumu 
45
D. TECAVÜZÜN MEN’İ (ÖNLEME) DAVASI 
46
E. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI 
48
F. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI 
49
G. HAKSIZ REKABET DAVASI 
50
H. KİŞİLİK HAKLARINA DAYALI DAVA VE TALEPLER 
63
İ. KANUNDA DÜZENLENEN DİĞER DAVALAR 
66
II. Bölüm
TAZMİNAT DAVASI İLE DİĞER DAVALARIN MUKAYESESİ
A. GENEL OLARAK 
69
B. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ 
69
1. Genel Olarak 
69
2. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Dayanağı Olarak Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme 
70
3. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Şartları 
73
a. Eser Sahibinin Hakkının İhlâl Edilmiş Olması 
73
b. İhlal Sonucu Bir Kâr Elde Edilmiş Olması 
74
c. Zarar ve Kusurun Gerekmediği 
74
d. Bedel Davası ile Elde Edilen Kârın İadesinin Birlikte Talep Edilmesi Hali 
76
4. Sınaî Haklarla Karşılaştırma 
79
5. Elde Edilen Kârın İadesi Davasında Zamanaşımı 
80
C. MALİ HAKLARIN İHLALİ NEDENİYLE AÇILACAK BEDEL DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ 
82
1. Genel Olarak 
82
2. Üç Katı Bedel Talebinin Hukuki Niteliği 
83
a. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Yer Alan Benzer Durum 
102
b. Sınai Haklara İlişkin Düzenleme 
104
c. FSEK Tasarısındaki Durum 
105
3. Bedel Davası Açılabilmesinin Şartları 
106
a. Malî Hakkın İhlali 
107
b. İhlalin Koruma Süresi İçinde Gerçekleşmesi 
108
c. Bedelin Talep Edilmiş Olması Şartı 
111
d. Zarar ve Kusurun Varlığının Gerekmediği 
112
e. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmasının Talebe Engel Olmadığı 
114
f. Sözleşmelere İlişkin Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi 
116
g. Bağlantılı Hak Sahipleri Hakkında da Uygulanabileceği 
118
4. Hakimin Bedeli Takdir Yetkisi 
120
5. Mukayeseli Hukuk Uygulamaları 
128
6. Rayiç Bedel Miktarının Belirlenmesi 
133
7. Bedelin Üç Katına Hükmedilmesinin Sonuçları 
146
8. Üç Kat Bedel, Faiz ve İcra İnkâr Tazminatı Talepleri 
153
III. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN TAZMİNAT DAVALARI
A. GENEL OLARAK 
159
B. FİKRİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASININ ÖZELLİKLERİ 
160
1. Bir Eserin Varlığı 
160
a. İlim ve Edebiyat Eserleri 
168
b. Musiki Eserleri 
173
c. Sinema Eserleri 
175
d. Güzel Sanat Eserleri 
178
e. Dijital Eserler 
179
ea. Malî Hakların Özellikleri 
181
eaa. Sınırlı Sayı 
182
eab. Bağımsızlık 
183
eac. Mirasa Konu Olabilme 
184
ead. Devir ve Hukukî İşlemlere Konu Olabilme 
184
eae. Basamak Sistemi 
189
eb. Manevî Hakların Özellikleri 
189
eba. Sınırlı Sayı 
190
ebb. Mirasa Konu Olmama 
191
ebc. Hak Sahibi Tarafından Kullanılma 
191
ebd. Manevi Haklarda Koruma Süresi Sorunu 
201
2. Hukuka Aykırılık: İhlalin Bir Haksız Fiil Oluşturması 
202
a. Manevî Hak İhlali 
204
b. Malî Hak İhlali 
207
c. Yetkisiz Hak Devrinin İhlal Oluşturduğu ve İyiniyetin Korunmayacağı 
211
d. Hakkın Tükenmesi 
217
e. Eserin Alenileşmesinin Şart Olmaması 
221
f. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
223
fa. Kamu Düzeni Düşüncesi ile Sınırlamalar 
226
fb. Genel Menfaate İlişkin Sınırlamalar 
227
fc. Özel Menfaate İlişkin Kısıtlamalar 
233
fd. Hükümete Tanınan Yetkiler Nedeniyle Yapılan Sınırlamalar 
237
g. Genel İşlem Şartları ile Bu Sınırlamaların Kaldırılıp Kaldırılamayacağı 
238
3. Zararın Varlığı 
239
4. Tazminat Davasında Kusurun Gerekliliği 
245
5. İlliyet Rabıtası (Nedensellik Bağı) 
251
C. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA TARAFLAR 
252
1. Davacı 
252
a. Eser Sahipleri 
252
aa. Ortak Eser Sahipleri 
253
ab. Elbirliği Eser Sahipliği 
255
ac. Eser Sahibinin Ölümü Halinde Hakların Kullanılması Sorunu 
258
b. Bağlantılı Hak Sahipleri 
265
ba. İcracı Sanatçılar 
265
bb. Fonogram Yapımcıları 
267
bc. Film Yapımcıları 
267
bd. Radyo –Televizyon Kuruluşları 
269
c. Lisans Sahipleri 
269
d. Meslek Birlikleri 
274
da. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü 
279
db. Meslek Birliklerinin Hak Takibinde Tek Yetkili Olması Hususu 
280
2. Davalı 
282
a. Genel Olarak 
282
b. Hak İhlali Durumunda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
283
c. Yayımcılar 
286
d. Kablolu ve Uydu Yayın Yapan Kuruluşlar 
289
e. Film Yapımcılarının 1995 Yılı Öncesi ve Sonrası Yapımlara İlişkin Hak Sahipliği Sorunu 
296
D. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ 
299
1. Genel Olarak 
299
2. Manevi Hakların İhlali Halinde Açılacak Manevi Tazminat Davası 
305
3. Manevi Hak Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları 
308
4. Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat Davası Açabilmeleri 
308
a. Manevi Haklarda Koruma Süresinin Bulunup Bulunmadığı Hususu 
314
b. Manevi hak ihlali ile kişilik haklarının ihlali arasındaki ilişki 
315
c. Manevi Hak İhlalinde Maddi Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Hususu 
318
5. Malî Hakların İhlali Halinde Açılacak Maddi Tazminat Davası 
321
a. Taleple Bağlılık 
325
b. Geçici Ödeme 
326
6. Tazminatın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu 
326
7. Tazminatın İndirilmesi 
329
E. FARKLI TALEPLERLE BİRLİKTE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI 
331
1. Tazminat Davasının Ref veya Elde Edilen Kâra İlişkin Dava ile Birlikte Açılması Hali 
331
2. Bedel Davası ile Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali 
332
3. Eser Sahipliğinin Tespiti ve Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali 
334
F. TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
335
1. Zamanaşımı Süresi 
335
2. Hak Düşürücü Süre 
338
G. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
342
1. Görevli Mahkeme 
342
2. Yetkili Mahkeme 
356
3. Dava Harçları 
358
H. İSPAT KONUSU 
360
1. İspata Yönelik Karineler 
372
a. Eseri Meydana Getiren Kimsenin Eser Sahipliği İlkesi 
372
b. FSEK 11. ve 12. Maddeleri 
376
c. Tüzel Kişilerin Mali Hak Sahipliği (FSEK m. 18) 
378
d. FSEK m. 57/f. 2’deki Güzel Sanat Eserlerinde Çoğaltmaya İlişkin Karine 
380
e. FSEK 76/2’deki Haksız Kullanım Karinesi 
381
f. WIPO Poof, Zaman Damgası, Noter Tasdiki 
387
2. Farklı Hak İhlallerinde Derdestlik İtirazı 
389
3. Uygulanacak Faizin Niteliği 
389
4. Bilirkişi İncelemesi 
392
5. Yargılama Esnasında Başvurulacak Diğer Önlemler 
404
6. Kanunlar İhtilafı 
411
Sonuç 
413
EKLER
EK I: ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 
423
EK II: 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
462
EK III: FİKİR MÜLKİYETİ HAKLARININ TİCARİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA (AGREEMENT ON TRADE–RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) (TRIPS Agreement 1994) 
518
EK IV: WIPO İCRALAR VE FONOGRAMLAR ANDLAŞMASI (1996) 
539
EK V: BİLGİ TOPLUMUNDA TELİF HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLARIN BELİRLİ YÖNLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI HAKKINDA 22 MAYIS 2001 TARİHLİ VE 2001/29/AT SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ 
549
Kaynakça 
577
Kavramlar Dizini 
593
Özgeçmiş 
597