Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men'i)  Kal (Yıkım) ve Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men'i) Kal (Yıkım) ve Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davaları

6. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1240
Barkod:
9789750289354
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.430,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Mülkiyet hakkı çerçevesinde bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) talebinde malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı her türlü haksız elatmanın önlenmesini dava edebilir. Bir hakka dayanarak bir taşınmaza zilyet olanlar da elatmanın önlenmesi davası açabilirler. Elatma doğrudan doğruya fiili olabileceği gibi dolaylı muaraza meydana getirmek suretiyle de olabilir.
Taşınmaz malikinin izni olmaksızın taşınmaza haksız bir elatmanın yanında, taşınmazın üzerine veya altına bir yapı veya muhtesat yapılmışsa, açılacak davada hem elatmanın önlenmesi hem de yapılan yapının veya muhtesatın kal'i (yıkılması) talep edilmelidir.
Haksız işgal tazminatı (ecrimisil), hak sahibinin taşınmazı haksız biçimde kullanan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği en azı kira geliri, en fazlası mahrum kalınan gelir kaybına karşılık gelen bir bedeldir.
Bu baskıda, kitap tamamen yenilenerek, haksız işgal tazminatı (ecrimisil) konusu ağırlıklı olarak ele alınmak üzere, elatmanın önlenmesi ve kal (yıkım) konularına da değinilmiştir. Bu kapsamda, kitapta aranan bilgiye ve karara daha kolay ve pratik şekilde ulaşılabilmesi için bölümler oluşturulmuş ve her bir bölüme dair son yıllarda verilmiş olan emsal nitelikteki bölge adliye mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararları ilgili bölümlerin hemen altına yerleştirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men'i) ve Kal (Yıkım) Davaları
.
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yolla Önlenmesi
.
Ecrimisil Kavramı
.
Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme
.
Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme
.
Ecrimisil Davalarında Davanın Tarafları
.
Ecrimisil Davalarında Davanın Özellikleri
.
Ecrimisil Davalarında İntifadan Men Koşulu
.
Ecrimisil Davalarında Zilyedin Hakları
.
Ecrimisil Davalarında Ecrimisil Bedelinin Hesaplanması
.
Ecrimisil Davalarında İspat ve Deliller
.
Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı
.
Ecrimisil Davalarında Faiz
.
Ecrimisil Davalarında Yargılama Harç ve Giderleri
.
Ecrimisil Davalarında Hüküm
.
Ecrimisil Davalarında Kanun Yolları
.
Ecrimisil Davalarında Ecrimisile İlişkin Özel Durumlar
.
Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
BİRİNCİ BÖLÜM
ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) VE
KAL (YIKIM) DAVALARI
1. Mevzuat 
17
2. Açıklamalar 
17
3. Elatmanın Önlenmesi Davasında Yargılama Usulü 
21
a. Elatmanın Önlenmesi Davasında Taraflar 
21
b. Görevli Mahkeme 
22
c. Yetkili Mahkeme 
22
d. Harç 
23
e. Dava Açma Süresi 
23
f. Elatmanın Önlenmesi Davasında İspat 
23
g. Dikkat Edilecek Olan Hususlar 
23
4. Konu ile İlgili Örnek Dilekçeler 
24
5. Konu ile İlgili Kararlar 
30
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
30
b. Yargıtay Daire Kararları 
218
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
430
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN
TECAVÜZLERİN İDARİ YOLLA ÖNLENMESİ
1. Mevzuat 
471
2. Açıklamalar 
471
a. Genel Olarak 
471
b. Başvuru 
471
c. Başvuruda Bulunma Süresi 
472
d. Taşınmaza Haksız Tecavüz veya Müdahale Edilmesi 
472
e. Masrafların Yatırılması 
472
f. Soruşturma ve Karar 
473
3. Kararlar 
474
4. Konu ile İlgili Örnek Dilekçe 
485
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİL KAVRAMI
1. Mevzuat 
487
2. Açıklamalar 
487
3. Davanın Dayanağı 
488
4. Konu ile İlgili Kararlar 
490
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
490
b. Yargıtay Daire Kararları 
549
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
624
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME
1. Mevzuat 
667
2. Açıklamalar 
668
3. Dikkat Edilecek Olan Hususlar 
669
4. Konu ile İlgili Kararlar 
670
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
670
b. Yargıtay Kararları 
675
BEŞİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME
1. Mevzuat 
687
2. Açıklamalar 
687
3. Konu ile İlgili Kararlar 
692
ALTINCI BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVANIN TARAFLARI
1. Mevzuat 
697
2. Açıklamalar 
697
3. Taraflar 
699
a. Davacı 
699
b. Davalı 
700
4. Konu ile İlgili Kararlar 
702
YEDİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVANIN ÖZELLİKLERİ
1. Belirsiz Alacak Davası 
717
2. Açıklamalar 
717
3. Konu ile İlgili Kararlar 
718
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA İNTİFADAN MEN KOŞULU
1. Mevzuat 
731
2. Açıklamalar 
731
3. Önemli Hususlar 
731
4. İntifadan Men Koşulu ve İspatı 
733
5. Konu ile İlgili Kararlar 
737
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
737
b. Yargıtay Kararları 
745
DOKUZUNCU BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA ZİLYEDİN HAKLARI
1. Mevzuat 
777
2. Açıklamalar 
777
3. Konu ile İlgili Kararlar 
780
ONUNCU BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI
1. Mevzuat 
791
2. Açıklamalar 
791
3. Arazi Vasıflı Taşınmazlar İçin Talep Edilen Ecrimisil 
792
4. Konu ile İlgili Kararlar 
794
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
794
b. Yargıtay Kararları 
799
5. Arsa ve Binalar İçin Talep Edilen Ecrimisil 
825
a. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
825
b. Konu ile İlgili Kararlar 
826
c. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Sonrasında Talep Edilen Ecrimisil 
839
d. Konu ile İlgili Kararlar 
839
aa. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
839
bb. Yargıtay Kararları 
848
e. Önceki Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Üzerine Talep Edilen Ecrimisil 
862
Konu ile İlgili Kararlar 
862
f. Yapının veya Muhtesatın Davalıya Ait Olması Halinde Talep Edilecek Ecrimisil 
863
Konu ile İlgili kararlar 
864
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA İSPAT VE DELİLLER
1. Mevzuat 
869
2. Açıklamalar 
869
3. Konu ile İlgili Kararlar 
872
a. Yargıtay Kararları 
872
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
881
ONİKİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
1. Mevzuat 
885
2. Açıklamalar 
885
3. Konu ile İlgili Kararlar 
886
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ
1. Mevzuat 
899
2. Açıklamalar 
900
3. Ecrimisil Davalarında Faiz 
901
4. Konu ile İlgili Kararlar 
902
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
1. Mevzuat 
911
2. Açıklamalar 
912
a. Harç 
912
b. Vekâlet Ücreti 
920
3. Konu ile İlgili Kararlar 
921
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
921
b. Yargıtay Kararları 
930
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA HÜKÜM
1. Mevzuat 
967
2. Açıklamalar 
967
3. Konu ile İlgili Kararlar 
969
ONALTINCI BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA KANUN YOLLARI
1. Kanun Yolları 
989
a. İstinaf 
989
b. Temyiz 
992
2. Konu ile İlgili Kararlar 
994
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
994
b. Yargıtay Kararları 
1003
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
1016
ONYEDİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL DAVALARINDA ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
1. Mevzuat 
1021
2. Boşanma ile İlgili Ecrimisil 
1021
3. Konu ile İlgili Kararlar 
1021
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
1021
b. Yargıtay Kararları 
1030
4. İhaleden Alınan Taşınmaz ile İlgili Ecrimisil 
1036
a. Mevzuat 
1036
b. Açıklamalar 
1036
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1037
aa. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
1037
bb. Yargıtay Kararları 
1041
5. İmar Uygulaması ile İlgili Ecrimisil 
1050
a. Mevzuat 
1050
b. Açıklamalar 
1050
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1051
aa. Yargıtay Kararları 
1051
bb. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
1070
6. Kamulaştırmasız El Atma ile İlgili Ecrimisil 
1074
a. Mevzuat 
1074
b. Açıklamalar 
1074
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1075
7. Kayyım Tayin Edilen Taşınmazlarla İlgili Ecrimisil 
1090
a. Mevzuat 
1090
b. Açıklamalar 
1090
c. Konu ile İlgili kararlar 
1090
8. Muris Muvazaası ile İlgili Ecrimisil 
1095
a. Mevzuat 
1095
b. Açıklamalar 
1095
c. Konu ile İlgili kararlar 
1096
9. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlar ile İlgili Ecrimisil 
1102
a. Mevzuat 
1102
b. Açıklamalar 
1102
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1102
10. Önalım Davaları ile İlgili Ecrimisil 
1111
a. Mevzuat 
1111
b. Açıklamalar 
1111
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1111
aa. Bölge Adliye Mahkemesi 
1111
bb. Yargıtay Kararları 
1115
11. Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeni ile Ecrimisil 
1118
a. Açıklamalar 
1118
b. Konu ile İlgili Kararlar 
1118
12. Şahsi Hakka Dayalı El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil 
1126
a. Mevzuat 
1126
b. Açıklamalar 
1126
c. Konu ile İlgili Kararlar 
1127
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİL VE TAHLİYE
1. Mevzuat 
1131
a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
1131
b. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 
1132
2. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisilin Niteliği 
1132
3. Ecrimisile Konu Taşınmazlar 
1132
4. Ecrimisil İstenmesinin Koşulları 
1133
5. Ecrimisile Karşı Yargı Yolları 
1133
a. Görevli Mahkeme 
1133
b. Dava Açma Süresi 
1133
c. Dava Sonucunda Verilecek Kararlar 
1134
6. Konu ile İlgili Kararlar 
1134
a. Yargıtay Kararları 
1134
b. Danıştay Kararları 
1141
ECRİMİSİL İLE İLGİLİ KISA EMSAL KARARLAR 
1149
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK DİLEKÇELER 
1193
KONU İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
1193
KONU İLE İLGİLİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
1217
Kavram Dizini 
1235