Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) Fatih Karamercan  - Kitap

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı

(TMK m. 229, 241)

5. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750291395
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
367,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Mart 2023
365,00
225,00 (%38)
3. baskı
Mart 2022
355,00
145,00 (%59)
2. baskı
Ekim 2020
350,00
95,00 (%73)
Kitabın Açıklaması
Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.
Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.
Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne verilmiştir. Bu yüzden eserin sistematiği bozulmadan eserin beşinci baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları'na yer verilerek eserin güncellemesi sağlanmıştır. Çalışma konusuna ilişkin en güncel eserler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Eklenecek Değerler
.
Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Sınırı ve Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı
.
Miras Hukuku Hükümleri İle İlişkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Beşinci Baskıya Önsöz 
11
Dördüncü Baskıya Önsöz 
13
Üçüncü Baskıya Önsöz 
15
İkinci Baskıya Önsöz 
17
Önsöz 
19
Özet 
21
Abstract 
23
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
EKLENECEK DEĞERLER
I. GENEL OLARAK 
33
II. EKLENECEK DEĞERLER KAPSAMINDA SAYILAN TASARRUF İŞLEMLERİ 
38
A. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçerisinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
42
1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı 
42
2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
51
3. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
53
B. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler 
55
C. Özellik Arz Eden Durumlar 
68
1. Denkleştirmeye Tabi Olan Kişisel Malın Bağışlanması 
68
2. Kapitalize Değerler 
72
3. Gelir Getiren Kişisel Malın Durumu 
74
İkinci Bölüm
TMK M. 229 HÜKMÜNÜN TMK M. 241 HÜKMÜ İLE İLİŞKİSİ
I. TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI 
79
A. Genel Olarak 
79
B. Davanın Açılması İçin Gerekli Olan Koşul Vakıalar 
81
1. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların Varlığı 
81
a. Genel Olarak 
81
b. TMK m. 229 Hükmünün TMK m. 241 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
83
c. TMK m. 241 Hükmünün TMK m. 229 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
89
2. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının veya Terekesinin Katılma Alacağını Karşılamaya Yetmemesi 
94
a. Genel Olarak 
94
b. Tasfiye Sonrası Malvarlığı Değerlerinde Meydana Gelecek Değişiklikler 
103
c. Tasfiye Sonrası Ödeme Kabiliyetinin Tespitinde Gelecekteki Gelirlerin Belirleyiciliği Sorunu 
108
d. Kazandırmanın Üçüncü Kişi Tarafından veya Hak Sahibi Tarafından Başka Bir Kişiye Devredilmiş Olması Sorunu 
113
3. TMK m. 229/2 ve m. 241 Hükmü Gereği Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Üçüncü Kişiye İhbar Edilmiş Olması 
119
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 
120
A. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
124
B. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
127
III. MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ 
128
A. Genel Olarak 
128
B. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu 
130
C. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi 
133
1. Denkleştirmeye Tabi Olması 
134
2. Tenkise Tabi Olması 
136
a. Genel Olarak 
136
b. Tenkisteki Sıra Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 
139
D. Hesaba Katılması Bakımından Mal Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kuralların Birlikte Değerlendirilmesi 
141
1. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızası Olmadan Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
143
a. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
143
b. Eşlerden Birinin Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
148
2. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızasıyla Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar 
151
a. Eşlerden Birinin Diğer Eş Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
153
b. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
156
c. Eşlerden Birinin Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
158
Üçüncü Bölüm
TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE AÇILACAK DAVADA USÛLÎ HUSUSLAR
I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
159
A. Genel Olarak 
159
B. Benzer Davalardan Farkı ve İlişkisi 
163
1. Muvazaa Davası 
164
2. Tasarrufun İptali Davası 
173
3. Tenkis Davası 
187
II. DAVANIN TARAFLARI 
198
A. Alacaklı Eş, Alacaklı Eşin Mirasçıları ve Alacaklı Eşin veya Mirasçılarının Alacaklıları 
198
B. Üçüncü Kişiler 
201
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
203
IV. DAVANIN İHBARI 
204
V. DAVANIN TABİ OLDUĞU SÜRE 
222
VI. DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ 
230
Sonuç 
235
Kaynakça 
243
Kavram Dizini 
255