Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Tayyip Uçar  - Kitap

Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
159
Barkod:
9786052648612
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ceza muhakemesi ve ceza muhakemesi sistemlerine kısaca değinilmiş, savcının rolü ve önemi belirtilmiş, savcılığın tarihçesi Türk hukuku da dahil olmak üzere ortaya konulmuş ve savcının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda düzenlemeler içeren uluslararası belgelere yer verilmiştir. Ayrıca günümüzde Cumhuriyet savcısının hukuki niteliği açıklanmış ve savcılık teşkilatı ifade edilmiştir.
İkinci bölümde, Cumhuriyet savcısının bağımsızlığı ve tarafsızlığına yer verilmiştir. Cumhuriyet savcısının bağımsızlığı, idari yönden, adli yönden incelenmiştir. Bu çerçevede yasama organına karşı bağımsızlık, yürütme organına karşı bağımsızlık, yargıya karşı bağımsızlık, medya ve dış etkenlere karşı bağımsızlık konuları ele alınmıştır. Ayrıca Cumhuriyet savcısının iç bağımsızlığına da yer verilmiştir. Daha sonra ise, Cumhuriyet savcısının tarafsızlığı konusu, doktrindeki görüşler çerçevesinde belirtilmiş, cumhuriyet savcısı hakkında yasaklılık, ret ve çekinme müesseselerinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesinde Savcılık
.
Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TAKDİM 
7
TEŞEKKÜR 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE SAVCILIK
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI 
19
II. CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMLERİ 
20
A. İtham Sistemi 
21
B. Tahkik Sistemi 
22
C. Karma Sistem 
23
III. CEZA MUHAKEMESİNDE SAVCININ ROLÜ VE ÖNEMİ 
25
IV. SAVCILIĞIN TARİHÇESİ 
28
A. Roma Hukuku 
28
B. Cermen Hukuku 
29
C. Anglo – Sakson Hukuku 
29
D. İslam Hukuku 
30
E. Fransız Hukuku 
32
V. SAVCILIK KURUMU İLE İLGİLİ ULUSLARASI BELGELER 
33
A. Savcıların Rolüne Dair İlkeler ( Havana Kuralları) 
34
B. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Adalet Sisteminde
Savcılığın Rolü ile İlgili Üye Devletlere Sunduğu Rec (2000) 19
Sayılı Tavsiye Kararı 
36
C. Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları
(Budapeşte İlkeleri) 
39
Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine
Sunulan Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyinin (CCJE) 12 (2009)
Sayılı Görüşü ve Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) 4
(2009) Sayılı Görüşü (Bordeaux Bildirisi – Bordo Bildirisi) 
41
E. Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik
Komisyonu) Yargı Sisteminin Bağımsızlığına İlişkin Avrupa
Standartları Hakkında Raporu: Bölüm II – Savcılık Teşkilatı 
42
F. Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ne Sunduğu 9 (2014) Sayılı Savcılara İlişkin Avrupa
Norm ve Prensipleri Görüşü ( Roma Şartı) 
45
G. Avrupa Savcıları Danışma Konseyi Tarafından Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Ceza
Soruşturmalarında Savcıların Rolüne İlişkin 10 (2015) Sayılı
Görüş 
47
H. Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 13 (2018) sayılı “Savcıların
Bağımsızlığı, Hesap Verebilirliği ve Etik İlkeler” Konulu Görüşü 
48
VI. SAVCILIĞIN MEVZUATIMIZA GİRİŞİ VE GELİŞİM SÜRECİ 
49
A. Osmanlı Devleti Dönemi 
49
B. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 
53
VII. GÜNÜMÜZ CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
56
A. Yürütme Erki İçerisinde Yer Aldığını Savunan Görüş 
57
B. Yargı Erki İçerisinde Yer Aldığını Savunan Görüş 
58
C. Karma Görüşler 
60
D. Değerlendirme 
61
VIII. SAVCILIK TEŞKİLATI 
64
A. Adli Yargı 
64
1. İlk Derece Mahkemeleri Nezdinde 
64
2. İstinaf Mahkemeleri Nezdinde 
66
3. Yargıtay Nezdinde 
67
B. Anayasa Mahkemesi 
70
1. Yüce Divan Sıfatı ile Bakılan Davalarda Savcılık 
70
2. Siyasi Partiler ile İlgili Davarda Savcılık 
71
C. İdari Yargı 
72
İKİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
I. CUMHURİYET SAVCISININ BAĞIMSIZLIĞI 
75
A. Genel Olarak 
75
B. Savcılık Teminatı 
80
C. Cumhuriyet Savcısının İdari Yetkileri Açısından Bağımsızlığı 
82
D. Cumhuriyet Savcısının Yargısal Yetkileri Açısından Bağımsızlığı 
85
1. Cumhuriyet Savcısının Harici Bağımsızlığı (Dış Bağımsızlık) 
86
a. Yasama Erkine Karşı Bağımsızlık 
86
b. Yürütme Erkine Karşı Bağımsızlık 
87
aa. Cumhuriyet Savcısının Adalet Bakanı ile İlişkisi 
87
bb. Cumhuriyet Savcısı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
94
aaa. 2010 Anayasa Değişikliği Sonrası Kurul 
95
bbb. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Kurul 
97
ccc. Cumhuriyet Savcısının Hâkimler ve Savcılar
Kurulu ile İlişkisi 
98
cc. Cumhuriyet Savcısının Adli Kolluk ile İlişkisi 
102
aaa. Genel Olarak 
102
bbb. Ayrı Bir Adli Kolluk Teşkilatının
Bulunmamasının Cumhuriyet Savcısının
Bağımsızlığına Etkisi 
104
c. Yargı Erkine Karşı Bağımsızlık 
107
aa. Genel Olarak 
107
bb. Terfi Sistemi 
108
d. Medya ve Dış Etkenlere Karşı Bağımsızlık 
110
2. Cumhuriyet Savcısının İç Bağımsızlığı (Dâhili Bağımsızlık) 
113
a. Savcılık Teşkilatına Hâkim Olan İlkeler 
113
aa. Savcılık Teşkilatının Birliği ve Bölünmezliği 
113
bb. Savcılık Teşkilatının Hiyerarşik Bir Yapıya Sahip
Olması 
114
b. Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet Başsavcısı İlişkisi 
115
II. CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI 
120
A. Genel Olarak 
120
1. Cumhuriyet Savcısının Taraf Olması Nedeniyle Tarafsız
Davranma Yükümlülüğünün Bulunmadığını Savunan Görüş 
125
2. Cumhuriyet Savcısının Taraf Olmakla Birlikte Tarafsız
Davranma Yükümlülüğü Altında Olduğunu Savunan Görüş 
126
1. Ceza Muhakemesinin Taraf Muhakemesi Olmadığı veya Tek
Bir Taraf Muhakemesi Olduğu Görüşleri 
128
2. Ceza Muhakemesinde Taraflar Olmakla Birlikte Cumhuriyet
Savcısının Muhakemede Taraf Olarak Yer Almadığı Görüşü 
129
D. Cumhuriyet Savcısının Yasaklılığı, Reddi ve Çekinmesi Meselesi 
131
1. Genel Olarak 
131
2. Çözüm Önerileri 
133
E. Değerlendirme 
134
SONUÇ VE ÖNERİLER 
143
KAYNAKÇA 
147