Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, Dr. Şaban Cankat Taşkın  - Kitap
1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1000
Barkod:
9789750289125
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
795,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza muhakemesi hukukunun en önemli özelliği, insan hakları kavramıyla olan yakın ilişkisidir. Bir toplumda insan hakları bilinci ne kadar gelişmişse, ceza muhakemesi kuralları da o kadar yüksek standartlarda belirlenir ve uygulanır. Bu nedenledir ki ceza muhakemesinin insan hakları ideali ile bunun pozitif hukuka yansıması olan temel hak ve özgürlüklerden bağımsız bir şekilde ele alınması imkansız olup, hemen her kural bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir.
Kitap kaleme alınırken de temel olarak bu hedeflenerek; bir yandan öğrencilere derslerinde yardımcı olacak temel bir ders kitabı olması sağlanmış, diğer yandan da ceza muhakemesinin insan haklarıyla olan ilişkisi ortaya konulmuş, bu amaçla da ceza muhakemesi hukuku kurallarının özünün anlaşılması için uygulamadaki sorunlar ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş
.
Ceza Muhakemesi Hukukunun İlkeleri ve Öznelerin Hakları
.
Ceza Muhakemesinin Özneleri ve Ceza Muhakemesine Yardımcı Olanlar
.
Ceza Muhakemesi İşlemleri
.
Muhakeme Şartları
.
Delil Elde Etme Yöntemleri ve Koruma Tedbirleri
.
Deliller ve İspat
.
Ceza Muhakemesinin İşleyişi
.
Kanun Yolları
.
Özel ve Tali Muhakeme Yöntemleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
31
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KAVRAMI, AMACI, İŞLEVİ, HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 
35
I. Giriş 
35
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramı 
36
III. Ceza Muhakemesi Hukuku Terimi 
38
III. Ceza Muhakemesi Hukukunun İşlevi ve Amacı 
40
A. Ceza Muhakemesi Hukukunun İşlevi 
40
B. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 
41
C. Ceza Muhakemesi Hukukunun Medeni Yargılamadan Farkı 
47
A. Bir Muhakeme Hukuku Disiplini Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku 
49
B. Ceza Hukuku ile İlişkisi 
49
C. İnfaz Hukuku ile İlişkisi 
52
D. İnsan Hakları Hukuku ile İlişkisi 
52
E. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 
53
F. Devletler Hukuku ile İlişkisi 
54
G. Adli Bilimler ve Adli Tıp ile İlişkisi 
55
V. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 
56
A. Doğrudan Kaynaklar 
57
1. Anayasa 
57
2. Uluslararası Sözleşmeler 
59
3. Kanunlar 
59
4. Yönetmelikler 
61
B. Dolaylı (Yardımcı) Kaynaklar 
62
1. Mahkeme Kararları 
62
2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri 
64
3. Öğreti 
64
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE NORMLARIN UYGULANMASI 
65
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri 
65
A. Soruşturma Evresi 
66
B. Ara Muhakeme Evresi 
67
C. Kovuşturma Evresi 
68
II. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum ve Kıyas 
69
III. Ceza Muhakemesinde Sınırlı Kanunilik İlkesi 
70
IV. Ceza Muhakemesi Normlarının Uygulama Alanı 
70
A. Zaman Bakımından Uygulama 
70
B. Yer Bakımından Uygulama 
72
C. Kişi Bakımından Uygulama 
75
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN İLKELERİ VE
ÖZNELERİN HAKLARI
§ 1. İLKELERİN ÖNEMİ VE İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİSİ 
77
§ 2. MUHAKEMENİN TAMAMINA YÖNELİK HAKLAR VE İLKELER 
79
I. Hukuk Devleti İlkesi 
79
II. İnsan Onuru ve Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 
81
III. Dürüst İşlem İlkesi 
84
IV. Muhakemenin Kamusallığı ve Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkeleri 
87
V. Adil Yargılanma Hakkı 
89
VI. Silahların Eşitliği İlkesi 
91
VII. Soruşturma ve Kovuşturmanın Makul Süre İçinde Tamamlanması Hakkı 
93
VIII. Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma Hakkı) 
98
IX. Masumiyet Karinesi 
99
X. Suçlamanın Ne Olduğunu ve Haklarını Öğrenme Hakkı 
104
XI. Savunma ve Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
106
XII. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 
112
XIII. Kendini ve Yakınlarını Suçlamaya Zorlanmama (Nemo Tenetur) İlkesi 
113
XIV. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 
115
XV. Gerekçeli Karar Hakkı ve Yükümlülüğü 
116
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ HAKLAR VE İLKELER 
120
I. Gizlilik ve Yazılılık İlkeleri 
120
II. Soruşturma Yapma ve Dava Açma Mecburiyeti İlkesi 
122
III. Maslahata Uygunluk İlkesi 
124
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİNDEKİ HAKLAR VE İLKELER 
126
I. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı 
126
II. Doğal Hakim Önünde Yargılanma Hakkı 
129
III. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
130
IV. Ne Bis In Idem İlkesi 
133
V. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
134
VI. Sözlülük İlkesi 
135
VII. Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
136
VIII. Doğrudan Doğruyalık (Aracısızlık) İlkesi 
138
IX. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 
143
X. Şüpheden Sanık Yararlanır (In Dubio Pro Reo) İlkesi 
143
XI. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 
145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ VE
CEZA MUHAKEMESİNE YARDIMCI OLANLAR
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ 
151
I. Hakim (Yargıç) ve Mahkeme 
152
A. Kavram 
152
B. Sulh Ceza Hakimliğinin Örgütlenmesi 
154
C. Mahkemelerin Örgütlenmesi ve Görevleri 
155
D. Hakimlerin Görev ve Yetkileri 
160
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 
162
a. Görev 
162
b. Bağlantı 
166
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 
172
a. Yer Bakımından Yetkiye İlişkin Kurallar 
172
b. Davanın Nakli 
178
3. Kişi Bakımından Yetki 
179
4. Görev Bakımından Yetki (İşlevsel Yetki) 
180
E. Hakimler ve Nitelikleri 
180
1. Hakimlerde Bulunması Gereken Özellikler 
182
2. Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi Halleri 
183
II. Cumhuriyet Savcısı 
190
A. Cumhuriyet Başsavcılığı 
190
1. İlk Derece Cumhuriyet Başsavcılığı 
190
2. İkinci Derece Cumhuriyet Başsavcılığı 
197
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
198
B. Savcılıklar ve Yazı İşleri 
200
1. Savcılıklar 
200
2. Yazı İşleri 
206
III. Şüpheli ve Sanık 
207
A. Kavram ve Statü 
207
B. Şüpheli ve Sanığın Hakları 
209
1. Suçlamalardan Haberdar Edilme ve Usulüne Uygun Şekilde Sorguya Çekilme Hakkı 
209
2. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
211
3. Yakınlarına Haber Verilmesini İsteme Hakkı 
211
4. Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı 
213
5. Şüpheden Kurtulması İçin Somut Delillerin Toplanmasını İsteme ve Lehine Olan Hususları İleri Sürme Hakkı 
213
6. İfade ve Sorguda Uyulması Gereken Diğer Ortak Hükümler 
214
a. Tutanak Tutulması 
214
b. Yasak Usuller 
216
7. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 
220
IV. Müdafi 
231
A. Kavram ve Statü 
231
B. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar 
239
C. Müdafinin Görev ve Yetkileri 
240
1. Müdafinin Görevleri 
240
2. Müdafinin Yetkileri 
241
a. Müdafinin Dosya İnceleme Yetkisi 
241
b. Müdafinin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme Yetkisi 
241
c. Müdafinin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 
244
D. Savunma Bağışıklığı 
245
E. Müdafinin Görevlendirilmesi ve Görevden Yasaklanması 
247
1. Müdafinin Görevlendirilmesi 
247
2. Müdafinin Görevden Yasaklanması 
251
F. Müdafinin Diğer Yetkileri ve Ücretleri 
254
G. Müdafi ile Şüpheli veya Sanık İlişkisinin Sona Ermesi Halleri 
254
V. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılan 
255
A. Kavram ve Tanım 
255
B. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılanın Hakları 
258
1. Soruşturma Aşamasındaki Haklar 
258
a. Delillerin Toplanmasını İsteme 
258
b. Soruşturmanın Gizlilik ve Amacını Bozmamak Koşuluyla Cumhuriyet Savcısından Belge Örneği İsteme Hakkı 
260
c. Vekili Bulunmaması Halinde, Cinsel Saldırı Suçu ile Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda, Baro Tarafından Kendisine Avukat Görevlendirilmesini İsteme Hakkı 
267
d. 153. Maddeye Uygun Olmak Koşuluyla Vekili Aracılığı ile Soruşturma Belgelerini ve El Konulan ve Muhafazaya Alınan Eşyayı İnceletme Hakkı 
267
aa. Genel Olarak Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar ve İtiraz 
268
bb. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ve İtiraz 
272
2. Kovuşturma Aşamasındaki Haklar 
274
a. Duruşmadan Haberdar Edilme Hakkı 
274
b. Kamu Davasına Katılma Hakkı 
276
c. Tutanak ve Belgelerden Örnek İsteme 
281
d. Tanıkların Davetini İsteme 
281
e. Vekili Bulunmaması Halinde, Cinsel Saldırı Suçu ile Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda, Baro Tarafından Kendisine Avukat Görevlendirilmesini İsteme 
282
f. Davaya Katılmış Olma Koşuluyla Davayı Sonuçlandıran Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurma 
283
C. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları İçin Uygulanacak Ortak Hükümler 
283
VI. Malen Sorumlu 
288
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNE YARDIMCI OLANLAR 
289
I. Adli Kolluk 
289
A. Halka Yardım Görevi (7245 sayılı Kanun m. 5) 
298
B. Önleyici ve Koruyucu Görev ve Yetkiler (7245 sayılı Kanun m. 6) 
298
C. Adli Görev ve Yetkiler (7245 sayılı Kanun m. 8) 
299
D. Genel Kolluk Kuvvetlerine Yardım Görevi (7245 sayılı Kanun m. 10) 
300
E. Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi (7245 sayılı Kanun m. 7) 
300
II. Zabıt Katibi 
305
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM 
307
§ 2. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE İŞLEMLER 
308
I. Sözlü İşlemler 
308
II. Yazılı İşlemler 
309
III. Davranışsal İşlemler 
309
§ 3. YAPAN KİŞİYE GÖRE İŞLEMLER 
309
I. Hakim İşlemleri 
309
II. Savcı İşlemleri 
310
III. Savunma İşlemleri 
311
§ 4. İŞLEMLERDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 
311
§ 5. İŞLEMLERİN BİLDİRİM YÖNTEMLERİ 
312
I. Aracılı İşlemler 
312
A. Tanım ve Genel Kurallar 
312
B. Elektronik Tebligat 
312
C. Tebligatın Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafiye mi Yapılacağı Tartışması 
315
D. Yurt Dışına Tebligat 
316
E. Tebligatla İlgili Diğer Düzenlemeler 
317
II. Aracısız İşlemler 
319
§ 6. İŞLEMLERDE SÜRELER VE ETKİSİ 
320
I. Süreler ve Gün Verme 
320
II. Eski Hale Getirme 
322
§ 7. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI 
324
BEŞİNCİ BÖLÜM
MUHAKEME ŞARTLARI
§ 1. KAVRAM 
329
§ 2. DAVA ŞARTLARI 
330
I. Şikâyet 
330
II. Dava Süresi 
333
III. İstem (Talep) 
333
IV. Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Olması 
334
V. Karar 
334
VI. İzin 
335
VII. Açık Dava ya da Yargı Kararı Bulunmaması 
336
VIII. Uzlaşma, Seri Muhakeme veya Ön Ödemenin Gerçekleşmemesi 
337
IX. Diplomatik ya da Yabancı Asker Dokunulmazlığının Olmaması 
337
X. Yeni Delil veya Yeni Olay Ortaya Çıkması 
337
XI. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
338
§ 3. YARGILAMA ŞARTLARI 
339
I. Sanığın Hazır Bulunması 
339
II. Sanığın Akıl Sağlığının Yerinde Olması 
339
III. Bekletici Meselenin Çözülmüş Olması 
340
IV. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
340
V. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
342
ALTINCI BÖLÜM
DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. ÖN ALAN SORUŞTURMALARI VE UYGULANAN YÖNTEMLER 
343
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
343
I. Giriş 
343
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 
344
A. Kanunla Düzenlenmiş Olma 
345
B. Geçici Olma 
345
C. Araç Olma 
346
III. Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları 
347
A. Gecikmede Tehlike Bulunması 
347
B. Görünüşte Haklılık 
348
C. Ölçülülük 
349
D. Şüphenin Belli Bir Yoğunlukta Olması 
350
1. Basit Şüphe ya da Başlangıç Şüphesi 
352
2. Makul Şüphe 
352
3. Yeterli Şüphe 
352
4. Kuvvetli Şüphe 
353
5. İspat (Sübut) 
355
§ 3. KORUMA TEDBİRİ VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMİ ÇEŞİTLERİ 
355
I. Yakalama ve Gözaltı 
355
A. Yakalama 
358
1. Yakalamanın Türleri ve Şartları 
360
a. Yakalama Emri Olmaksızın Yapılan Yakalama 
360
aa. Herkes Tarafından Yapılabilen Yakalama 
360
bb. Kolluk Tarafından Yapılabilen Yakalama 
362
b. Yakalama Emriyle Yapılan Yakalama 
363
2. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 
365
a. Yasal Hakların Bildirilmesi (Miranda Kuralı) 
365
b. Yakalamanın Bildirilmesi 
366
3. Yakalanan Kişi Hakkında Alınacak Önlemler 
367
a. Kaba Üst Araması 
367
b. Sağlık Muayenesi 
368
4. Yakalama İşleminin Tutanağa Bağlanması 
369
5. Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama 
369
6. Yeniden Yakalama Yasağı 
370
7. Yakalanan Kişinin Mahkeme veya Hakim Önüne Çıkarılması 
371
B. Gözaltına Alma 
372
1. Hukuki Niteliği ve Şartları 
372
2. Gözaltı Süresi 
373
3. Kolluğun Gözaltına Alma Yetkisi 
374
a. Katalog Suçlarda Yakalama 
374
b. Kimlik Sorma Üzerine Yakalama 
376
c. Önleme Yakalaması (İdari Yakalama) 
376
C. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması 
377
D. Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemlerinin Denetimi 
378
E. Küçüklerin Yakalanması ve Gözaltına Alınması 
378
F. Yakalama ve Gözaltına Almada Kanun Yolu 
379
II. Tutuklama 
379
A. Nitelik ve Amaç 
379
B. İnsan Hakları ile İlişkisi 
382
C. Tutuklamanın Şartları 
383
1. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı 
384
2. Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı 
386
a. Kaçma Şüphesi 
387
b. Delilleri Karartma Şüphesi 
389
c. Tutuklama Nedenlerinin Var Sayılabileceği Suçlar 
390
3. Tutuklamanın Biçimsel Şartları 
393
a. Tutuklama Yasağı 
393
aa. Genel Tutuklama Yasakları 
393
bb. Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Yasağı 
394
b. Muhakeme Şartının Gerçekleşmesi 
394
c. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 
395
d. Tutuklamanın Orantılı Olması 
395
D. Tutuklama Kararı 
396
1. Kararı Vermeye Yetkili Merci 
396
2. Kararın Verilmesi ve Gerekçesi 
398
3. Kanun Yolu 
402
E. Tutuklama Duruşmasında Müdafi Yardımından Yararlanma 
404
F. Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi 
404
G. Tutukluluğun Denetlenmesi 
405
H. Tutuklulukta Geçecek Süre 
406
İ. Tutuklamanın Sona Ermesi 
413
J. Tutuklama Süresinin Mahsubu 
414
III. Adli Kontrol 
414
A. Nitelik ve Amaç 
414
B. Adli Kontrolün Şartları 
416
C. Adli Kontrol Kararı 
417
D. Adli Kontrol Yükümlülükleri 
419
E. Adli Kontrol Yükümlülüklerine Uyulmaması 
421
F. Adli Kontrolde Geçecek Süre ve Mahsup 
422
G. Adli Kontrol Kararının İzlenmesi, Denetlenmesi ve Kaldırılması 
423
H. Güvence Gösterilmesi ve Önceden Ödetme 
423
IV. Arama 
424
A. Tanım ve Kavram 
424
B. Aramanın Türleri 
425
1. Önleme Araması 
425
2. Adli Arama 
427
3. Aramaya İlişkin Diğer Ayrımlar 
427
C. Aramanın Niteliği ve Amacı 
427
D. Aramanın Kapsamı ve Yapılabileceği Yerler 
428
E. Aramanın Şartları 
430
F. Arama Kararı ve Emri 
430
1. Karara ya da Emre Dayanan Arama 
430
2. Karara ya da Emre Dayanmayan Arama 
433
G. Aramanın Zamanı 
435
H. Arama İşlemi 
435
V. El Koyma 
438
A. Tanım ve Kavram 
438
B. El Koymanın Niteliği ve Amacı 
440
C. El Koymanın Konusu 
440
1. Kural 
440
2. El Koymaya İlişkin Sınırlamalar 
441
a. Mektuplar ve Belgeler 
441
c. Basın Araçları 
444
D. El Koymanın Şartları 
444
1. Şüphe Derecesi 
444
2. Tedbirin Muhatabı 
445
E. El Koyma Kararı 
445
F. El Koyma İşlemi 
448
G. El Konulan Eşyanın İadesi 
449
H. El Konulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
450
İ. Özel El Koyma Yöntemleri 
450
1. Postada El Koyma 
450
2. Avukat Bürolarında Arama ve El Koyma 
452
3. Taşınmazlara Hak ve Alacaklara El Koyma 
455
a. Tedbirin Amacı 
455
b. Karar Mercii 
456
c. Şüphe Derecesi 
456
d. Haklarında Bu Tedbire Karar Verilebilecekler 
457
e. Tedbirin Kapsamı 
457
f. Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 
460
g. Tedbirin Uygulaması 
461
4. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
462
5. Kaçaklara İlişkin El Koyma 
463
6. Basılmış Eserlere El Koyma 
464
J. Denetim 
465
K. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
465
L. Sona Erme 
466
VI. Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma 
466
A. Tanım ve Kavram 
466
B. Tedbirin Amacı ve Niteliği 
467
C. Tedbirin Konusu 
467
D. Tedbirin Şartları 
469
1. Şüphe Derecesi 
469
2. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması 
470
3. Tedbirin Muhatabı 
472
E. Bilişim Sistemleri Üzerinde Arama ve El Koyma Kararı 
472
F. Bilişim Sistemleri Üzerinde Arama ve El Koyma İşlemi 
473
1. Arama ve Kopyalama Tedbiri 
473
2. El Koyma Tedbiri 
474
G. El Konulan Verilerin Bir Kopyasının Verilmesi ve İade 
476
F. Tedbir Kararına İtiraz 
476
G. Tebdirin Özel Bir Düzenleme Olma Niteliği 
477
H. Uygulamadaki Eleştiriler ve Uygulanan Yöntem 
477
İ. Sona Erme 
480
VII. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
480
A. İnsan Hakları ile Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Önemi 
480
B. Tanım ve Kavram 
482
C. Tedbirin Amacı ve Niteliği 
486
D. Tedbirin Konusu 
487
E. Tedbirin Şartları 
488
1. Şüphe Derecesi 
488
2. Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 
488
3. Tedbirin Muhatabı 
491
a. Kural 
491
b. Tanıklıktan Çekinebileceklere İlişkin Yasak 
491
c. Şüpheli/Sanık ve Müdafi Arasındaki İletişime İlişkin Yasak 
493
d. Genel Yasak ve Yaptırım 
494
F. Tedbir Kararı 
494
1. Hakim veya Savcı Kararı ile Tedbirin Uygulanması 
494
2. Kişinin Kendi Rızası ile Hâkim veya Savcı Kararı Olmaksızın Tedbirin Uygulanması 
495
G. Tedbirin Süresi 
497
H. Tedbirin Gizliliği 
498
İ. Tedbirin Uygulanması 
499
J. Hukuka Uygun Şekilde Elde Edilen Delilin İspat Değeri 
500
K. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
501
L. Tedbir Kararına İtiraz 
502
M. Tedbirin Sona Ermesi ve Kayıtların Yok Edilmesi 
503
N. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 
503
O. İletişimin Tespiti 
504
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
506
A. Tedbirin Amacı ve Niteliği 
506
B. Tedbirin Şartları 
507
C. Tedbir Kararı 
509
D. Gizli Soruşturmacı Olabilecekler 
509
E. Tedbirin Uygulanması 
509
F. Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 
512
G. Tedbirin Süresi ve Sona Ermesi 
513
H. Gizli Soruşturmacının Benzer Kavramlardan Farkı 
513
1. Bilgi Veren 
513
2. Güvenilir Adam 
513
3. Gizli Soruşturma Yapan Polis 
514
4. Kışkırtıcı Ajan (Ajan Provokatör) 
514
5. Yeraltı Ajanı 
516
IX. Teknik Araçlarla İzleme 
517
A. Tedbirin Amacı ve Niteliği 
517
B. Tedbirin Şartları 
518
C. Tedbir Kararı 
518
D. Tedbir Kararına İtiraz 
520
E. Tedbirin Süresi 
521
F. Tedbirin Muhatabı 
521
G. Tedbirin Uygulanması 
522
1. Kural 
522
2. Uygulama Yasağı 
523
3. Tedbirin Önleme Amaçlı Uygulanması 
524
H. Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 
525
İ. Sona Ermesi ve Kayıtların Yok Edilmesi 
526
J. Tedbir Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini 
528
X. Gözlem Altına Alma 
528
XI. Beden Muayenesi 
532
A. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
533
B. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
535
XII. Fizik Kimliğin Tespiti 
537
XIII. Moleküler Genetik İncelemeler 
539
XIV. Koruma Tedbirlerinin Verdiği Zararların Tazmini 
547
A. Tazminat İstemi 
547
B. Tazminat İsteminin Koşulları 
549
C. Tazminatın Geri Alınması 
550
D. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
550
YEDİNCİ BÖLÜM
DELİLLER VE İSPAT
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT 
551
§ 2. İSPAT ARACI OLARAK DELİL 
554
§ 3. DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ VE İSPATLA BAĞLANTISI 
556
§ 4. DELİLLERİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 
563
I. Delillerin İşlevleri 
564
A. Delillerin İspat Aracı Olması 
564
B. Delillerin İspat Gücünün Olması 
564
C. Delil Olmaksızın Muhakeme Olmaması 
565
III. Delillerin Özellikleri 
567
A. Temsil Özelliği 
567
B. Duygu Organlarıyla Algılanabilme 
568
C. Elde Edilebilir Olma 
568
D. Hukuka Uygun Olma 
568
E. Güvenilir Olma 
569
F. Müşterek Olma 
569
G. Akılcı Olma 
570
IV. Delil Türleri 
570
A. Beyan Delili 
571
B. Belge Delili 
572
C. Belirti Delili 
573
§ 5. HUKUKA AYKIRI DELİL VE DELİL YASAKLARI 
575
I. Genel Olarak 
575
II. Hukuka Aykırı Delil Kuramı 
576
A. Kuramın Tarihi Gelişimi 
576
B. Kuramın Çerçevesi 
580
1. Hukuka Aykırılık Kavramı 
580
2. Kuramın İçeriği ve Sınırları 
582
III. Hukuka Aykırı Delil ve Delil Yasakları Ayrımı 
586
IV. Delil Yasaklarının İşlevi 
591
V. Delil Serbestisi İlkesinin Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi 
592
VI. Mutlak – Nispi Hukuka Aykırı Delil Ayrımı 
595
A. Nispi Hukuka Aykırılık Görüşü 
597
B. Mutlak Hukuka Aykırılık Görüşü 
600
C. Karma Görüş 
602
D. Yargıtay Uygulaması 
602
E. Görüş ve Değerlendirmemiz 
609
VII. Hukuka Aykırı Delillerin İspat Değeri 
611
VIII. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller 
614
IX. Karşılaştırmalı Hukuka ve AİHM Kararlarına Göre Hukuka Aykırı Deliller 
619
A. Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde Hukuka Aykırı Deliller 
620
B. Anglosakson Hukuk Sisteminde Hukuka Aykırı Deliller 
623
C. AİHM’in Hukuka Aykırı Delillere Bakış Açısı 
624
§ 6. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN UZAK ETKİSİ (ZEHİRLİ AĞACIN MEYVESİ) ÖĞRETİSİ 
626
I. Giriş ve Kavram 
626
II. Uzak Etki Öğretisinin İşlevi ve Etkisi 
628
III. Ülkemizdeki Görüşler ve Uygulama 
630
A. Öğretideki Görüşler 
630
B. Yargı Uygulamaları 
632
C. Görüş ve Değerlendirmemiz 
636
IV. Muhakeme Sistemlerine Göre Uzak Etki Kuramı 
639
A. Kıta Avrupası (Alman) Hukuk Sisteminde 
639
B. Anglo–sakson (ABD) Hukuk Sisteminde 
641
V. Hukuka Aykırı Delil ve/veya Bunun Sonucunda Elde Edilen Delilin (Zehirli Ağacın Meyvesinin) Tespiti ve Ne Yapılacağı Sorunu 
641
SEKİZİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİ 
645
I. Soruşturma Evresinin İşleyişi 
645
A. Savcının Yetkisi 
646
B. İfade ve Sorguya Çağrı Usulü ve Zorla Getirme 
651
C. İfade ve Sorgu 
654
D. Keşif 
666
E. Yer Gösterme 
668
F. Teşhis 
669
G. Dijital Ortamda Araştırma 
671
H. Otopsi 
672
İ. Ölünün Kimliğinin Belirlenmesi 
673
J. Gözlem Altına Alma 
673
K. Fizik Kimliğin ve Parmak İzinin Tespiti 
675
II. Soruşturmanın Sonlanması veya Kamu Davasının Açılması 
678
A. Soruşturmanın Sonlanması 
678
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 
679
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı 
679
B. İddianame Düzenlenmesi ve Kamu Davası Açılması 
680
§ 4. ARA MUHAKEME EVRESİ VE İDDİANAMENİN İADESİ 
682
§ 5. KOVUŞTURMA EVRESİ 
688
I. Mahkemelerin Yetki ve Görevi 
688
II. Duruşma Hazırlığı 
689
III. Duruşmanın Yürüyüşü ve Düzeni 
693
A. Duruşmanın Yürüyüşü 
693
1. Duruşmanın Açıklığı 
693
2. Duruşmada Hazır Bulunabilecekler ve İstisnaları 
696
B. Duruşmanın Düzeni 
697
IV. Çarpraz Sorgu – Doğrudan Soru Sorma 
699
V. Delillerin Tartışılması, Tanık ve Bilirkişinin Dinlenmesi 
701
A. Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi 
701
B. Tanıkların Duruşmada Dinlenmesi, Tanığın Korunması ve Tanıklıktan Çekinme 
708
1. Tanığın Dinlenmesi 
708
2. Tanıklıktan Çekinme 
713
3. Tanığın ve Yakınlarının Korunması 
719
C. Bilirkişi İncelemesi ve Uzman Görüşü 
727
VI. Duruşma Tutanağı 
737
VII. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 
738
A. Esas Hakkında Mütalaa ve Müzakere 
738
1. Esas Hakkında Mütalaa 
738
2. Müzakere 
740
B. Duruşmanın Sonlandırılması, Hükmün Açıklanması ve Hüküm Çeşitleri 
741
1. Beraat Kararı 
741
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
742
3. Mahkumiyet Kararı 
743
4. Düşme ve Red Kararı 
744
C. Ek Savunma Hakkı 
746
D. Hükmün Gerekçesi 
748
E. Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
752
1. Hükmün Açıklanması 
752
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı 
752
3. Ceza Mahkemesi Hükmünün Diğer Mahkemeleri Bağlayıcılığı 
760
DOKUZUNCU BÖLÜM
KANUN YOLLARI
§ 3. GENEL OLARAK KANUN YOLLARI 
763
I. Kavram ve Kanun Yolu Türleri 
763
A. Kavram 
763
B. Kanun Yollarının Türleri 
764
II. Kanun Yollarına İlişkin Ortak Hükümler 
765
A. Kanun Yollarına Başvurma Hakkı Bulunanlar 
765
1. Genel Olarak 
765
2. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yollarına Başvurması 
767
3. Avukatın Kanun Yollarına Başvurması 
768
a. Seçilmiş Müdafinin / Vekilin Kanun Yollarına Başvurma Hakkı ve Kanun Yolundan Vazgeçmesi 
769
b. Zorunlu (Atanmış) Müdafinin Kanun Yollarına Başvurma Hakkı ve Kanun Yolundan Vazgeçmesi 
771
4. Şüphelinin, Yasal Temsilcinin ve Eşin Kanun Yollarına Başvurması 
772
5. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması 
773
6. Katılanın ve Tüzel Kişinin Kanun Yollarına Başvurması 
774
7. Diğer Kişilerin ve Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olanların Kanun Yollarına Başvurması 
775
B. Kanun Yollarına Başvuruda Yanılma 
775
C. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkisi 
777
1. Yayılma Etkisi (Sirayet) 
777
2. Aktarma Etkisi 
781
3. Durdurma (Erteleme) Etkisi 
782
4. Aleyhe Değiştirme (Bozma) Yasağı 
783
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yolu Başvuru Sonucunun Kapsamı 
786
6. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçilmesi ve Etkisi 
786
§ 4. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
788
I. İtiraz 
788
A. Kavram, Tanım ve İtiraz Olunabilecek Kararlar 
788
B. İtiraz Kanun Yolunun Diğer Olağan Kanun Yollarından Başlıca Farkları 
790
C. İtirazın Usulü ve İnceleme Mercileri 
792
1. İtirazın Usulü 
792
a. İtiraza Başvuru Usulü 
792
b. İlgililer Kavramından Anlaşılması Gereken Nedir? 
793
c. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması 
794
d. İtiraz Üzerine Dosyanın Görüşülmesi Usulü 
794
2. İtirazı İnceleyecek Olan Merciler 
795
a. Sulh Ceza Hakimliği Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların İncelenmesi 
795
aa. Usul 
795
bb. İtirazların Sulh Ceza Hakimliklerince İncelenmesinin Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu 
797
b. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ve Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi 
801
c. Naip Hâkim Kararlarına Yapılacak İtirazların İncelenmesi 
802
d. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları ile Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazların İncelenmesi 
802
3. İtirazı İnceleyecek Olan Merciler 
802
II. İstinaf 
803
A. İstinaf Başvurusuna İlişkin Genel Kurallar 
805
1. İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilen Kararlar 
805
2. İstinaf Kanun Yoluna Gidilemeyen (Kesin) Kararlar 
808
3. İstinaf Süresi ve Talepte Bulunabilecek Kişiler 
809
4. İstinaf Gerekçesinin Gösterilmemesinin Başvuruya Etkisi 
813
5. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi 
816
6. İstinaf Başvurusunun Etkisi 
817
7. İstinaf Dilekçesinin Tebliği ve İstinafa Cevap 
818
8. Aleyhe Bozma (Değiştirme) Yasağı 
818
9. Direnme Yasağı 
819
10. BAM Kararının Yayılma (Sirayet) Etkisi 
820
B. Duruşma Öncesi Hazırlık Aşaması 
820
1. Dosyanın Tevzii 
820
2. Dosya Üzerinde Ön İnceleme 
820
3. BAM’da İnceleme ve Kovuşturma 
821
a. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Kararları 
821
aa. Esastan Ret Kararları 
821
aaa. Herhangi Bir Eksiklik Olmaması Gerekçesiyle Esastan Ret Kararı 
821
bbb. Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Kararı 
822
aaaa. 303. Maddenin Birinci Fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) Bentlerinde Yer Alan İhlallerin Varlığı Hali (m. 280/1–a) 
822
bbbb. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Yoluna Başvurma Nedenine Uygun Olarak Mahkumiyete Konu Suç İçin Kanunda Yazılı Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanmasını Uygun Görmesi Hâli (m. 280/1–b) 
824
cccc. Başka Bir Araştırmaya İhtiyaç Duyulmadan Cezayı Kaldıran veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebeplere ya da Şahsî Cezasızlık Sebeplerine Bağlı Olarak Daha Az Ceza Verilmesini veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesini Gerektiren Hâller (m. 280/1–c) 
824
dddd. Olayın Daha Fazla Araştırılmasına İhtiyaç Duyulmadan Davanın Reddine Karar Verilmesi veya Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Hatalı Kararın Düzeltilmesi Gereken Hâllerde Hukuka Aykırılığın Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Kararı Verilmesi Gereken Hâl (m. 280/1–d) 
825
bb. Gönderme Kararları (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) 
825
aaa. Hukuka Kesin Aykırılık Nedeniyle Gönderme Kararı 
825
aaaa. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 
826
bbbb. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması 
826
cccc. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması 
827
dddd. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi 
827
eeee. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması 
827
ffff. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi 
827
gggg. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması 
828
bbb. Dava (Kovuşturma) Şartlarının Gerçekleşmediği Durumlarda Gönderme Kararları 
828
aaaa. Soruşturma veya Kovuşturma Şartının Gerçekleşmediğinin veya Ön Ödeme ve Uzlaştırma Usulünün Uygulanmadığının Anlaşılması 
828
bbbb. Davanın İlk Derece Mahkemesinde Görülmekte Olan Bir Dava ile Birlikte Yürütülmesinin Zorunlu Olması 
828
cc. Gönderme Kararları (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) 
829
C. Duruşma Hazırlığı ve Duruşma Aşaması 
829
D. İstinaf Mahkemesinin Diğer Görevleri 
831
1. Görevsizlik Kararlarını İnceleme 
831
2. Koruma Tedbirlerine Karar Verme 
833
III. Temyiz 
833
A. Genel Bilgiler 
833
B. Temyiz Edilebilen ve Temyiz Edilemeyen Hükümler 
835
1. Temyiz Edilemeyen Hükümler 
836
a. BAM’ların Bozma Kararları 
836
b. Beş Yıl ve Altı Hapis Cezaları ile Adli Para Cezalarına Karşı Verilen Esastan Red Kararları 
836
aa. Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezaları ile Adli Para Cezalarının Durumu 
836
bb. İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Beş Yıl veya Daha Az Hapis Cezalarını Artırmayan Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
837
cc. Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Yaptırımlara İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları ile İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Seçenek Yaptırımlara İlişkin Her Türlü Kararlar ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararlar 
838
dd. İlk Derece Mahkemelerinin Görevine Giren ve Kanunda Üst Sınırı İki Yıla Kadar (İki Yıl Dâhil) Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adlî Para Cezalarına İlişkin Her Türlü Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
838
ee. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Hükümlere İlişkin Her Türlü Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
839
ff. Sadece Eşya veya Kazanç Müsaderesine veya Bunlara Yer Olmadığına İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları ile İlgili Olarak İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararları 
839
gg. On Yıl veya Daha Az Hapis Cezasını veya Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlardan, İlk Derece Mahkemesince Verilen Beraat Kararları ile İlgili Olarak İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararları 
839
hh. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları ile İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar veya İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararlar 
840
ee. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
840
2. Temyiz Edilebilen Hükümler 
840
a. Doğruya Temyize Tabi Hükümler 
840
b. İstinaf Denetiminden Geçmesine Rağmen Temyiz Edilebilen Hükümler 
840
C. Hükümden Önceki Kararların Temyizi 
842
D. Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri 
843
1. Hükmün 230. Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi 
845
2. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararı ile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması 
846
E. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık 
846
F. Temyiz Süresi ve Talepte Bulunabilecek Kişiler 
847
G. Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi 
852
H. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 
853
I. Temyiz Başvurusunun Etkisi 
853
İ. Aleyhe Bozma (Değiştirme) Yasağı 
853
J. Temyizde İncelenecek Hususlar ve Temyiz Nedeni 
853
K. Karar Türleri 
855
1. Süre, Ehliyet veya Gerekçe Yoksunluğundan Red Kararı 
855
2. Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 
856
3. Davanın Esasına Hükmedilecek Hâller, Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi 
857
4. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması 
858
5. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 
858
L. Yargıtay Kararının Yayılma (Sirayet) Etkisi 
859
M. Bozma Kararı Üzerine İşleyecek Süreç 
859
1. Bozma Kararı Üzerine İşleyecek Süreç 
859
2. Direnme Kararı 
860
3. Aleyhe Bozma Yasağı 
860
M. Yargıtay’ın Diğer Görevleri 
861
§ 5. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
862
I. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 
862
II. Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 
866
III. Kanun Yararına Bozma 
869
IV. Yargılamanın Yenilenmesi 
874
A. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
875
1. Sahte Belge Kullanılması 
875
2. Yalan Tanıklık veya Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik 
875
3. Hakimin Suç İşlemesi 
877
4. Hukuk Mahkemesi Hükmünün Ortadan Kalkması 
877
5. Yeni Delil veya Olayın Ortaya Çıkması 
878
6. AİHM’in ve AYM’nin Hak İhlali Kararı Vermesi 
879
B. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
880
1. Sahte Belge Kullanılması 
880
2. Hakimin Suç İşlemesi 
880
C. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabul Edilemeyeceği Durumlar 
881
1. Aynı Maddedeki Cezanın Azaltılması Talebi 
881
2. Gerekçe İçermeyen Yargılamanın Yenilenmesi Talepleri 
882
3. Bir Suça Dayanan Yenileme İstemleri 
882
D. Yargılamanın Yenilenmesinde Usul 
882
1. Başvuru Şartları, Süre ve Başvurabilecek Kişiler 
882
2. Başvurunun İncelenmesi 
883
a. Ön İnceleme 
884
b. Esasa İlişkin İnceleme 
884
c. İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması 
886
ONUNCU BÖLÜM
ÖZEL VE TALİ MUHAKEME YÖNTEMLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 
887
I. Gaibin Tanımı ve Hakkında Yapılabilecek İşlemler 
887
II. Kaçağın Tanımı ve Yargılanması 
890
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 
895
§ 3. TERÖR SUÇLARINDA VE ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA MUHAKEME 
895
I. Gözaltına İlişkin Özel Hükümler 
895
II. Tutuklamaya İlişkin Özel Hükümler 
895
III. Müdafi Hakkından Yararlanmaya İlişkin Özel Hükümler 
896
IV. Örgütlü Suçlarda Görevli Mahkemeler 
899
§ 4. SERİ MUHAKEME USULÜ 
899
I. Genel Olarak Usulün İşleyişi 
899
II. Talepname 
904
III. Delil Yasakları 
908
IV. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağı Haller 
909
V. Hükme İtiraz 
910
VI. SEGBİS ve İstinabe Uygulaması 
910
VII. Seri Muhakeme Usulünde Görevli ve Yetkili Mahkemeler 
911
§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ 
911
I. Genel Olarak Usulün İşleyişi 
911
II. Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Haller 
914
III. Basit Yargılama Usulünde İtiraz 
914
§ 6. UZLAŞTIRMA 
917
I. Genel Olarak 
917
II. Tanım, Hukuki Nitelik ve Onarıcı Adalet 
917
III. Uzlaştırmanın Uygulanışı 
921
A. Uzlaştırmacı Olabilme Koşulları 
921
B. Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 
923
1. Ana Kurallar 
923
2. TCK’da Tanımlanan Suçlar 
924
3. TCK Dışındaki Kanunlarda Tanımlanan Suçlar 
924
C. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma ve Uygulanışı 
924
D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma ve Uygulanışı 
929
E. İnfaz Aşamasında Uzlaştırma ve Uygulanışı 
931
F. Uzlaştırmanın Uygulanamayacağı Haller 
932
G. Çocuklarda Uzlaştırma 
933
H. Uzlaştırmanın Sona Erme Halleri 
934
I. Çok Failli–Mağdurlu Suçlarda Uzlaştırma 
936
§ 7. MÜSADERE MUHAKEMESİ 
937
I. Tanım ve Kavram 
937
II. Müsadere Usulü 
938
§ 8. İNFAZ MUHAKEMESİ 
940
I. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
940
II. İnfaz Hakimliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
943
III. Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
946
§ 9. MEMURLARIN YARGILANMASI 
947
§ 10. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ 
953
I. Çocukların Muhakemesi 
953
A. Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması 
954
B. Çocuk Muhakemesinde Soruşturma 
957
C. Çocuk Muhakemesinde Kovuşturma 
959
D. Mağdur Çocuğun Dinlenilmesi 
961
II. Akıl Hastalarının Muhakemesi 
962
§ 11. İCRA CEZA MUHAKEMESİ 
963
I. Muhakeme Konusu Suçlar 
963
II. Yargılama Usulü 
965
Kaynakça 
969
Kavram Dizini 
985