Çaplı ve Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Çaplı ve Komşu Taşınmaza

Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat Davaları

(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

1. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1080
Barkod:
9789750278488
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik bu yetki kapsamında malını kanuni sınırları içerisinde dilediği gibi kullanmasına engel olana ve malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Çünkü mülkiyet hakkı eşyaya bağlı ayni haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir.
Öte yandan yasal ayrıcalıklar dışında, TMK'nın 684/1. ve 718/2. maddeleri hükümlerine göre, arazinin mülkiyeti ve buna bağlı olan tasarruf hakkı o arazide kalıcı olmak koşuluyla yapılan şeyleri de kapsar. TMK'nın 724. ve 725. maddelerinde bu kuralın istisnaları düzenlenmiş olup, böylece muhdesat ile arasındaki bağlantı kesilmiş, bina sahibine bazı koşulların oluşması halinde ayrılmaz parça niteliğindeki haksız yapı ile taşkın yapı için üzerinde bulunduğu taşınmaza malik olabilme olanağı tanınmıştır.
Bu kitapta ayni hak, şahsi hak ve zilyetlikle ilgili konular dahil, çaplı taşınmaza ve komşu taşınmaza elatmanın önlenmesi ile temliken tescil davaları ve komşuluk hukukundan doğan davalar (tazminat davaları dahil) tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına, Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, dava ve cevap dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açlamalara yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ayni Hak
.
Mülkiyet
.
Zilyetlik
.
Taşınmaz
.
Tapu Kaydı
.
Çap Kaydı
.
Elatma Tescil
.
Hapis Hakkı
.
İmar Uygulaması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
BİRİNCİ KISIM
AYNİ HAK VE ZİLYETLİK KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
AYNİ HAK
§1. GENEL OLARAK 
23
§2. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI) 
24
I. Genel Olarak 
24
II. Mülkiyetin Kapsamı 
28
A. Bütünleyici Parça (mütemmim cüz) 
28
1. Bütünleyici Parça Kavramı 
28
2. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
29
3. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
31
4. Ürün (Semere) 
33
B. Eklenti 
34
1. Eklenti Kavramı 
34
2. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
34
3. Eklenti Olmanın Sonuçları 
35
III. Mülkiyetin Çeşitleri 
36
A. Ferdi Mülkiyet 
36
B. Birlikte Mülkiyet 
36
1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
36
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
36
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
40
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
40
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
40
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
42
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
44
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
46
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
47
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
48
g. Hâkim Müdahalesi 
51
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
51
aa. Payın Devri 
51
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 
52
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
53
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
54
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
54
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
54
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
55
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
55
2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703) 
57
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
57
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
58
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
58
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
65
IV. Taşınmaz Mülkiyeti 
66
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
66
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
75
1. Aslen Kazanılması 
75
2. Devren Kazanılması 
76
a. Genel Olarak 
76
b. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 
79
3. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 
85
a. Tescil ve Terkin Kavramları 
85
b. Tescil İlkesi 
87
c. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 
91
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 
92
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili) 
93
4. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 
96
a. Genel Olarak 
96
b. Miras (TMK 599) 
98
c. Mahkeme Kararı 
103
d. Cebri İcra 
110
e. İşgal 
112
f. Kamulaştırma 
113
§3. SINIRLI AYNİ HAKLAR 
113
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
§1. GENEL OLARAK 
115
§2. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
117
§3. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
122
I. Eşyayı İade Borcu 
122
II. Ürünleri İade Borcu 
123
§4. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI 
124
I. Genel Olarak 
124
II. Hapis Hakkı 
130
A. Genel Olarak 
130
B. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 
137
C. Depo Kararı 
148
D. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
150
§5. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI 
151
İKİNCİ KISIM
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
Birinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİNİN KOŞULLARI
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 
157
I. Genel Olarak 
157
II. Taşınmaza Fiilen Elatılması Koşulu 
174
A. Elatma Kavramı 
174
B. Tapu Kaydının Yerinde Uygulanması Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi 
188
1. Tapu Kaydının Kapsamı 
188
2. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje 
203
III. Fiili Elatmanın Haksız Olması (Malikin Elatmaya Katlanma Yükümlülüğünün Bulunmaması) Koşulu 
205
A. Genel Olarak 
205
B. Elatmayı Haksız Olmaktan Çıkaran (Malikin Katlanma Yükümlülüğü Bulunan) Haller 
214
1. Mülkiyet Hakkına Sınırlama Getiren Kanunlardan Kaynaklanan Haller 
214
a. Genel Olarak 
214
b. Haksız Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
218
c. Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
222
d. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatma Halinde 
228
e. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma Halinde 
231
2. Malikin Onayı 
233
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 
240
a. Genel Olarak 
240
b. Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satın Alan Yönünden 
245
4. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 
252
a. Genel Olarak 
252
b. Birlikte Mülkiyette Harici Satış Halinde 
271
c. Haricen Satın Alma Savunmasının İspatı 
274
5. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 
275
a. Genel Olarak 
275
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
296
c. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
304
d. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
305
6. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Elatma 
308
İkinci Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ
§1. PAYDAŞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
319
I. Paydaşın Diğer Paydaşları Temsil Yetkisi 
319
II. Hükmün Taşınmazın Tamamına İlişkin Olması Zorunluluğu 
324
III. Davalı Üçüncü Kişinin Yargılama Esnasında Paydaş Olması Halinde Davanın Niteliği 
325
§2. PAYDAŞIN PAYDAŞA KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
326
I. Genel Olarak 
326
II. Fiili Kullanım Biçimi Oluşmuşsa 
337
A. Genel Olarak 
337
B. Fiili Kullanım Durumu Oluşan Taşınmazda Pay Satışı 
357
III. Paydaşın Kullandığı Veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
359
IV. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse 
367
A. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse 
367
B. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse 
368
C. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı Veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse 
369
V. Hükmün Pay Oranında Kurulması Zorunluluğu 
370
Üçüncü Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
§1. İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ELATMA 
377
I. İmar Uygulaması 
377
II. Taşkın Hale Gelen Yapı Açısından 
380
§2. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDAN KAYNAKLANAN ELATMA 
399
§3. BOŞANMA İLE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA EREN TAŞINMAZA ELATMA 
400
I. Aile Konutu 
400
II. Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 
401
§4. ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMA 
408
§5. MUHDESAT ŞERHİNE DAYALI ELATMA VE ŞERHİN TERKİNİ 
416
§6. İRTİFAK HAKLARINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
423
I. İrtifak Hakkı 
423
II. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
427
A. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları 
427
B. İntifa Hakkı 
427
1. Genel Olarak 
427
2. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
430
3. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
431
4. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
436
5. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
437
6. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
439
7. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
439
C. Sükna (Oturma) Hakkı 
440
D. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 
442
E. Diğer İrtifak Hakları 
445
1. Üst Hakkı 
445
2. Kaynak Hakkı 
449
§7. NİSBİ HAKKA (ŞAHSİ HAKKA) DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
449
§8. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA HALİNDE 
460
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
§1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
463
I. Satın Alınan Taşınmazın Eski Malikince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
463
II. Haksız Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
464
III. Taşkın Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
465
IV. Boşanmanın Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
467
V. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
468
VI. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
469
VII. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
470
VIII. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
471
IX. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
472
X. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
473
XI. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
475
XII. Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi 
476
§2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
477
I. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması 
477
II. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması ve Hapis Hakkı Tanınması İstemi 
478
III. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması 
479
IV. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması 
480
V. Birlikte Mülkiyette Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması 
481
VI. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması 
482
VII. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması 
483
VIII. Haksız Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
483
IX. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
484
ÜÇÜNCÜ KISIM
KOMŞU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE
TEMLİKEN TESCİL VE TAZMİNAT DAVALARI
Birinci Bölüm
HAKSIZ YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
§1. GENEL OLARAK 
489
§2. HAKSIZ YAPI KAVRAMI 
494
I. Yapılar Yönünden 
494
II. Ağaç ve Benzeri Muhdesatlar Yönünden 
499
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
507
§4. BİRLİKTE MÜLKİYETTE HAKSIZ YAPI 
510
§5. HAKSIZ YAPI YAPILMASININ SONUÇLARI 
512
I. Taşınmaz Malikinin Hakları 
513
A. Rızası Olmaksızın Arazisine Yapılan Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/3) 
513
B. Arazi Malikinin Mülkiyetin Malzeme Malikine Devrini İsteyebilme Hakkı 
524
II. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Hakları 
525
A. Malzeme Sahibinin (Yapı Yalikinin) Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/2–3) 
526
B. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Tazminat İsteme Hakkı (TMK 723) 
527
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi (Malzeme MalikininTemliken Tescil İsteme Hakkı) (TMK 724) 
543
1. Genel Olarak 
543
2. TMK’nin 724. Maddesine Dayanan Temliken Tescil İsteme Hakkının Niteliği 
554
3. Temliken Tescilin Koşulları 
558
a. Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Subjektif Koşul) 
558
aa. Genel Olarak 
558
bb. Çaplı Taşınmazlarda İyiniyet 
568
cc. Tapulu Taşınmazların Harici Satışlarında ve Kesin Hükümsüzlüğe Neden Olan Diğer Hallerde İyiniyet 
572
b. Yapı Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
575
c. Yapıyı Yapanın Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
576
d. Taşınmazın Bir Kısmının Devri Halinde İfraz İmkanının Bulunması Koşulu 
578
§6. AŞIRI ZARAR VE ASGARİ LEVAZIM BEDELİ KAVRAMLARI 
580
§7. HAKSIZ YAPI İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
585
§8. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
587
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
587
A. Taşınmaz Malikince Haksız Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
587
B. Yapı Sahibinin TMK’nın 722. Maddesine Dayalı Malzemenin Sökülüp Kendisine Verilmesi İstemi 
588
C. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 723. Maddesine Dayalı Tazminat İstemi 
589
D. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 724. Maddesine Dayalı Temliken Tescil İstemi 
590
E. İyiniyetli Yapı Malikinin Temliken Tescil Olmazsa Tazminat İstemi 
591
F. İyiniyetli Ağaç Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
592
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
594
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
594
B. Dikilen Ağaçların Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
595
C. Davalının İnşaat Yapılırken Taşınmazın Maliki veya Külli Halefi Olmadığı Savunması 
596
D. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
597
E. Haksız Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
598
İkinci Bölüm
TAŞKIN YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
§1. GENEL OLARAK 
599
§2. TAŞKIN YAPI KAVRAMI 
609
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
615
§4. TEMLİKEN TESCİLİN DAVA VEYA SAVUNMA YOLU İLE İSTENEBİLMESİ 
619
§5. TAŞKINLIK İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
622
§6. BİRLİKTE MÜLKİYETTE TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ 
625
§7. TEMLİKEN TESCİL İÇİN ARANAN KOŞULLAR 
626
I. Genel Olarak 
626
II. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Sübjektif Koşul) 
629
A. Genel Olarak 
629
B. İyiniyet Savunmasının Niteliği ve İspatı 
636
C. Taşkınlığın Öğrenilmesinden İtibaren Yapılması Gereken İtiraz 
638
D. Çaplı Taşınmaza Taşkınlık Halinde 
642
III. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
653
IV. Ana Taşınmazdan İfrazı İmkânının Bulunması Koşulu 
659
V. Yapı Malikinin Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
666
§8. TEMLİKEN TESCİLİN KOŞULLARI OLUŞMUŞSA 
670
§9. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
675
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
675
A. Taşınmaz Malikinin Taşkın Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
675
B. Taşkın Yapı Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
676
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
677
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
677
C. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
679
D. Taşkın Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
680
Üçüncü Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
§1. GENEL OLARAK 
683
§2. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 
698
I. Taşkın Bir Kullanımın Bulunması 
698
II. Taşkın Kullanımın Taşınmaz Maldan Kaynaklanması 
702
III. Bir Zararın Doğmuş Olması veya Zarar Tehlikesinin Bulunması 
703
IV. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağının Bulunması 
706
V. Taşkın Kullanımın Hukuka Aykırı Olması 
707
§3. TAŞKIN KULLANMA HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR 
707
I. Önleme Davası 
708
II. Tazminat Davası 
708
A. Açıklama ve İçtihatlar 
708
B. Dava Dilekçesi Örneği 
712
III. Eski Hale İade Davası 
713
Dördüncü Bölüm
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ
§1. GENEL OLARAK 
715
§2. ZARAR KOŞULU 
737
§3. KUSUR KOŞULU 
745
§4. KOMŞU KAVRAMI 
746
§5. TAŞKINLIK KAVRAMI 
748
I. Genel Olarak 
748
II. Olumlu Nitelikte Taşkınlıklar 
764
III. Olumsuz Nitelikte Taşkınlıklar 
781
IV. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar 
791
V. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar 
801
VI. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler 
807
§6. TAŞKIN KULLANIMIN YAPTIRIMLARI 
819
§7. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
854
DÖRDÜNCÜ KISIM
USULE İLİŞKİN KONULAR
Birinci Bölüm
DAVALARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
859
§2. TEMLİKEN TESCİL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
864
I. Haksız Yapı Sahibince Açılan Dava 
864
II. Taşkın Yapı Sahibince Açılan Dava 
865
İkinci Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YOLU 
867
§2. GÖREVLİ MAHKEME 
869
I. Genel Olarak 
869
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Görevli Mahkeme 
875
A. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda 
875
B. Tüketici ile Satıcı Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
882
C. Tacirler Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
884
D. Boşanma Sonrası Aile Konutu Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
886
E. Kira İlişkisinin Varlığı Halinde 
888
F. Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
891
III. Tazminat İstemli Davalarda Görevli Mahkeme 
896
§3. YETKİLİ MAHKEME 
897
I. Genel Olarak 
897
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Yetkili Mahkeme 
903
III. Tazminat İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme 
906
Üçüncü Bölüm
DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI SIFATI)
§1. TARAF VE DAVA EHLİYETİ 
907
§2. DAVACI 
912
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
912
A. Ferdi Mülkiyette 
912
B. Paylı ve Elbirliği Mülkiyetinde 
918
1. Paydaşlar Arasında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
918
2. Üçüncü Kişilere Karşı Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
920
a. Paylı Mülkiyette 
920
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette 
933
c. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda 
936
C. Sınırlı ayni hak sahipleri 
940
D. Kişisel Hak Sahipleri 
941
E. Zilyetler 
941
F. Hazine 
943
G. Belediye 
945
H. Köy Tüzel Kişiliği 
945
II. Temliken Tescil Davalarında 
946
A. Haksız Yapı Halinde 
946
B. Taşkın Yapı Halinde 
948
C. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
949
§3. DAVALI 
952
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
952
A. Genel Olarak 
952
B. Yıkım İstemi Varsa 
963
II. Temliken Tescil Davalarında 
973
A. Haksız Yapı Halinde 
973
B. Taşkın Yapı Halinde 
976
III. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
977
IV. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
981
Dördüncü Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
§1. YARGILAMA GİDERLERİ 
985
§2. HARÇ 
992
I. Genel Olarak 
992
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
995
III. Temliken Tescil Davalarında 
1005
§3. VEKÂLET ÜCRETİ 
1009
I. Genel Olarak 
1009
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
1012
A. Müstakilen Açılması Halinde 
1012
B. Ecrimisil ile Birlikte Açılması Halinde 
1017
III. Temliken Tescil Davalarında 
1018
Beşinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT
§1. GENEL OLARAK İSPAT 
1021
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA 
1031
§3. TEMLİKEN TESCİL DAVALARINDA 
1038
Altıncı Bölüm
DİĞER HUSUSLAR
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE 
1045
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM 
1056
§3. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
1063
Kaynakça 
1073