Ayıplı Mal Hukuku Mehmet Akif Tutumlu, Özge Tutumlu  - Kitap
2. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1176
Barkod:
9789750283970
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.375,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mayıs 2021
695,00
449,00 (%35)
Kitabın Açıklaması
Kitabın bu ikinci baskısında, ilk baskıdan bu yana geçen yaklaşık iki yıllık sürede mevzuat, öğreti ve içtihadi hukuk alanında meydana gelen değişiklikler metne işlendiği gibi, bazı yeni paragraflar da bu baskıya eklenmiştir.
Mevzuat değişiklikleri bağlamında: Tüketici Hakem Heyetleri ile ilgili parasal ve diğer yapısal değişiklikler; Tüketici Mahkemelerinin coğrafi ve sayısal dağılımı ile ilgili değişiklikler; 6502/TKHK'da 7392 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler; 6100/HMK'da özellikle kanunyolları hükümlerinde yapılan parasal değişiklikler, metne işlenmiş böylece yapıt güncellenmiştir.
Baskıya eklenen bazı yenilik ve değişiklikler, içtihat hukuku alanındadır: Söz gelimi, ayıplı mal ile ilgili açılan bazı tazminat davalarında, faizin başlangıç tarihinin TBK m.114/2 uyarınca haksız fiil tarihinden itibaren işlemeye başlatılmasına, arabuluculuk giderinin taraflardan tahsiline ilişkin tüketici hukuku alanında verilen kararlar; yine ayıplı malın ihbarı konusunda Yargıtay'ın önceki kararlarından dönerek verdiği yeni kararlar belirttiğimiz yeniliklere örnek gösterilebilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Antlaşması)
.
Avrupa Birliği Direktifleri
.
6502 Sayılı TKHK, TBK, TTK ve TKHK'yla İlgili Yönetmelik Hükümleri
.
Öğreti
.
Yargıtay İçtihatları–BAM Kararları
.
Uygulama Hataları ve Çözüm Yolları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
7
1. Baskıya Önsöz 
9
Kısaltmalar 
33
BİRİNCİ KISIM
MADDİ HUKUK: AYIPLA MAL DAVASININ KOŞULLARI
Birinci Bölüm:
AYIPLI MAL TÜKETİCİ HUKUKUNDA MAL KAVRAMI–AYIPLI MAL KAVRAMI–AYIPLI MAL KATEGORİSİNE DÂHİL OLAN OLGULAR
§ 1. TÜKETİCİ HUKUKUNDA MAL KAVRAMI 
37
I. Yasal Tanım 
37
II. Taşınır Mallar 
37
III. Yenilenmiş Ürünler 
39
IV. Taşınmaz Mallar 
40
V. Gayri Maddi Mallar 
41
§ 2. TÜKETİCİ HUKUKUNDA AYIPLI MAL KAVRAMI 
41
I. Genel Olarak 
41
II. Tanımlar 
42
A. 1999/44/C Sayılı Malların Satışı ve Garantileri Hakkında AB Direktifine Göre 
42
B. Avrupa Konseyi’nin 25.07.1985 ve 85/374 Sayılı Yönergesi ve Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik 
44
C. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na (Viyana Antlaşması) Göre 
44
D. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre 
46
E. Öğretiye Göre 
47
F. Görüşümüz 
49
G. Yargıtay Kararlarına Göre 
49
§3. AYIPLI MAL KATEGORİSİNE DÂHİL OLAN DURUM VE OLGULAR 
51
I. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre 
51
A. Malın Taraflarca Kararlaştırılan Niteliklere Uygun Olmaması 
51
B. Malın Vaat Edilen Niteliklere (Vasıflara) Uygun Olmaması 
51
C. Malın Kararlaştırılan Süre İçinde Alıcıya (Tüketiciye) Teslim Edilmemesi 
52
D. Malın Montaj Edilmemesi veya Hatalı Montajı 
52
E. İkinci El Satışlar 
54
F. Aliud Teslim Durumu 
55
G. Defolu Malların Durumu 
56
II. Emsal Yargıtay Kararlarına Göre Ayıplı Mal Kategorisine Giren Durumlar 
57
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HUKUKUNDA AYIPLI MAL ÇEŞİTLERİ
§ 4. MALDAN YARARLANMA İMKÂNI BAKIMINDAN AYIPLAR (İÇERİĞİNE GÖRE AYIPLAR ) 
63
I. Hukuki Ayıp 
63
II. Maddi Ayıp 
70
III. Ekonomik Ayıp 
70
IV. Üretim (Güvenlik) Ayıbı 
72
V. Tasarım Ayıbı 
74
VI. Bilgilendirme Ayıbı 
74
§ 5. TESPİT EDİLEBİLİRLİĞİNE GÖRE AYIPLAR 
78
I. Genel Olarak 
78
II. Aşikâr Ayıp 
79
III. Açık Ayıp 
79
IV. Gizli Ayıp 
85
§ 6. SEÇİMLİK HAKLARA ETKİSİ BAKIMINDAN AYIPLAR (AYIBIN DERECESİ) 
88
I. Genel Olarak 
88
II. Önemli Ayıp 
89
A. Önemli Olmayan Ayıp 
91
§ 7. AYIBIN BELİRLENMESİNDE HANGİ BİLGİ VE DİKKAT DÜZEYİNİN ESAS ALINACAĞI 
94
Üçüncü Bölüm
ALICININ (TÜKETİCİNİN) SATILAN MALI
GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENE) KÜLFETİ
§ 8. ALICININ MALI GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENE) KÜLFETİ 
99
I. Genel Olarak 
99
II. Adi Satışlarda (Türk Borçlar Kanunu’na Göre) 
100
III. Ticari Satışlarda (TTK’ya Göre) 
101
IV. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlarda 
102
A. Ayıplı Mal Satışının 6502 Sayılı TKHK’nın Yürürlük Tarihi Olan 28.05.2014 Tarihinden Önce Yapılmış Olması 
102
B. Ayıplı Mal Satışının 6502 Sayılı TKHK’nın Yürürlük Tarihi Olan 28.05.2014 Tarihinden Sonra Yapılmış Olması 
104
C. Görüşümüz 
106
Dördüncü Bölüm
ALICININ (TÜKETİCİNİN) MALDAKİ AYIBI SATICIYA İHBAR ETME KÜLFETİ
§ 9. İHBAR (BİLDİRİM) KAVRAMI, İHBARIN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
109
I. İhbar (Bildirim) Kavramı 
109
II. İhbarın Amacı 
109
III. İhbarın Hukuki Niteliği 
110
A. Öğreti 
110
B. Yargısal İçtihat 
111
C. Görüşümüz 
112
§ 10. İHBARIN İÇERİĞİ 
113
§ 11. İHBARIN ŞEKLİ 
114
§ 12. İHBARIN SÜRESİ 
116
I. Genel Olarak 
116
II. Sürelerin Niteliği 
117
III. Açık Ayıpta İhbar Süresi 
118
A. Adi Satışlarda (Türk Borçlar Kanunu’na Göre) 
119
B. Ticari Satışlarda (TTK’ya Göre) 
120
IV. Gizli Ayıpta İhbar Süresi 
120
V. Hayvan Satışlarında İhbar Süresi 
124
VI. İhbarın Ne zaman Yapılmış Sayılacağı 
125
VII. İhbar Süresinin Garanti Süresi ve Zamanaşımı Süresi İle İlişkisi 
128
A. Garanti Süresi İle İlişkisi 
128
B. Zamanaşımı Süresi İle İlişkisi 
129
§ 13. İHBAR KÜLFETİNİN İSTİSNALARI 
130
I. Teslim Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplar 
130
II. Satıcının Ağır Kusurlu Olduğu Ayıplar 
130
III. Satıcının Mesleği Gereği Bilmesi Gereken Ayıplar 
132
§ 14. İHBARIN İSPATI 
132
I. İhbarda İspat Yükü 
132
II. İhbarın Hangi Delillerle İspat Edilebileceği 
135
A. Yargıtay Kararları 
135
B. Görüşümüz 
145
§ 15. İHBARIN İTİRAZ MI DEF’İ Mİ OLDUĞU SORUNU 
147
I. Genel Olarak 
147
II. Öğreti 
148
III. Yargısal İçtihatlar 
148
§ 16. İHBARIN YAPILMAMIŞ OLMASININ HUKUKİ SONUCU 
150
§ 17. AYIP İHBARI KÜLFETİ İLE İLGİLİ İLE HUKUKİ DÜZENLEMELER 
151
I. Uluslararası Hukukta 
151
A. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 
151
B. Avrupa Birliği (AB) Hukukunda 
152
II. Türk Hukukunda 
153
A. Adi Satışlarda (Türk Borçlar Kanunu’na Göre) 
153
B. Ticari Satışlarda (TTK’ya Göre) 
154
C. Tüketici Satışlarında 
154
1. Ayıplı Mal Satışının 6502 Sayılı TKHK’nın Yürürlük Tarihi Olan 28.05.2014 Tarihinden Önce Yapılmış Olması 
154
2. 6502 Sayılı TKHK Bakımından İhbar Külfeti Sorunu 
156
a. 6502 Sayılı TKHK’nın 10. Maddesi Hükmü 
156
b. 6502 Sayılı TKHK 10. Maddesi Hükmünün Gerekçesi 
156
3. Öğreti 
158
4. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
159
5. Görüşümüz 
186
Beşinci Bölüm
ALICININ (TÜKETİCİNİN) SEÇİMLİK HAKLARI SEÇİMLİK HAKLARIN: TANIMI, AMACI VE HUKUKİ DÜZENLEMESİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ, SINIRLARI, ISLAHLA DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ, ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ
§. 18 SEÇİMLİK HAKLARIN TANIMI VE AMACI 
189
I. Tanımı 
189
II. Amacı 
190
III. Hukuki Düzenlemesi 
191
A. Uluslararası Hukukta 
191
1. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) 
191
2. Avrupa Birliği (AB) Hukukunda 
192
B. Türk Hukukunda 
193
1. Türk Borçlar Kanunu’nda 
193
2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 
193
§19. SEÇİMLİK HAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
194
I. Öğreti 
194
II. Yargısal İçtihat 
195
III. Görüşümüz 
195
§20. SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASININ ÖZELLİKLERİ 
196
I. Tek Taraflı Bir İrade Beyanı İle Kullanılması 
196
II. Terditli Olarak Kullanılamayacağı– Tek ve Kesin olarak Kullanılması Gerektiği 
196
III. Seçimlik Hakkın Ancak Bir Kez Kullanılabileceği 
201
A. Kural: Seçimlik Hakkın Bir Kez Kullanılabilmesi 
201
B. İstisnalar: Seçimlik Hakların ikinci kez Kullanılabileceği Durumlar 
203
1. Genel Olarak 
203
2. Malın Garanti Süresi İçinde Tekrar Arızalanması 
204
3. Onarım Süresinin Aşılması 
204
4. Onarımın Mümkün Olmaması 
206
IV. Seçimlik Hakkın Değiştirilemeyeceği 
207
V. Seçimlik Hakkın Şarta Bağlanamaması 
208
VI. Satıcının Tüketiciyi Belli Bir Seçimlik Hakkı Kullanmaya Zorlayamaması 
209
VII. Seçimlik Hakkın Kullanılacağı Süreyle İlgili Anlaşmaların Durumu 
209
VIII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede Üçüncü Kişinin Seçimlik Hakları Kullanma Yetkisi 
210
§21. SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASININ MADDİ (ÖN) KOŞULU: AYIBIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ 
211
I. Genel Olarak 
211
II. Maldaki Ayıbın Niteliğinin Belirlenmesi 
211
§ 22. SEÇİMLİK HAKLARIN İRADE SAKATLIKLARI (HATA, HİLE) İLE İLİŞKİSİ 
212
§ 23. SEÇİMLİK HAKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SORUNU (ISLAHLA DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ) 
214
A. Kural: Seçimlik Hakların Islahla Değiştirilemeyeceği 
214
B. İstisnalar: Seçimlik Hakkın Değiştirilebileceği Durumlar 
222
1. Ayıbın Niteliği Konusunda Tüketicinin Yanıltılmış Olması 
222
2. Onarımın Sonuçsuz Kalması 
223
3. Ayıplı Malın Yok Olması (Telef Olması–Pertotal İşlemine Tâbi Tutulması) 
223
§ 24. SEÇİMLİK HAKLARIN ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ– SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI 
226
I. Sözleşmeden Dönme– Dönmenin Hukuki Sonuçları 
226
A. Genel Olarak 
226
B. Dönmenin Hukuki Sonuçları 
227
1. Satıcının Yükümlülükleri 
227
a. Satım Bedelinin Alıcıya İade Edilmesi 
227
b. Satış Bedeline Faiz İşletilmesi 
231
ba. Genel Olarak 
231
bb. Tüketici Satışlarında 
231
c. Seçimlik Hakkın Kullanılması Giderleri 
232
ca. Genel olarak 
232
cb. Seçimlik Hakkın Kullanıldığı Dava Sürecinde Vergi Borçlarının Ödenmesi 
233
cc. Periyodik Araç Bakım Giderlerinin Zarar Kapsamında Değerlendirilemeyeceği 
234
cd. Kredi Faizinin ve Sigorta Ücretinin Menfi Zarar Kapsamında Talep Edilemeyeceği 
235
ce. Sözleşmeden Dönme Hâlinde Tamir Masraflarının Talep Edilebileceği 
236
d. Tüketicinin Ayıplı Mal (Taşınır–Taşınmaz) İçin Yaptığı Masraflar 
236
3. Alıcının (Tüketicinin) Yükümlülükleri 
237
a. Ayıplı Malın İadesi 
237
B. Kullanım Bedeli Sorunu 
240
1. Yasal Düzenleme 
240
2. Öğreti 
240
3. Yargısal İçtihatlar 
241
a. Adi Satışlarda 
241
b. Tüketici Satışlarında 
243
c. Görüşümüz 
248
C. Dönme Hakkını Sınırlayan Durumlar 
249
1. Genel Olarak 
249
2.Satılanın Yok Olması 
249
3. Satılan Malın 3. Kişiye Devredilmesi 
250
4. Satılan Malın Değiştirilmesi 
250
II. Ayıplı Malın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi 
251
A. Değişim Hakkının Hukuki Niteliği 
251
B. Yasal Düzenlemeler 
252
1. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 
252
2. Avrupa Birliği Hukukunda 
253
3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
254
4. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 
254
C. Ayıplı Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi Talebinin Koşulları 
255
1. Değişim Hakkının Kapsamı 
255
2. Değişim Talebinin Satıcı İçin İmkânsız Olmaması Veya Orantısız Güçlük Doğurmaması 
258
a. İmkânsızlık Durumu 
258
b. Orantısızlık Durumu 
258
ba. Ayıpsız Malın Değeri–Orantısızlık 
259
bb. Ayıbın Önemi 
259
3. Değişim Talep Hakkı Tek ve Kesin Bir Talep Şeklinde İleri Sürülmelidir 
263
4. Değişim Talep Hakkı Kullanıldıktan Sonra Bundan dönülemeyeceği 
264
5. Değişim Talebiyle İlgili Olarak Tüketiciden Masraf Alınamayacağı 
265
6. Değişim Talebiyle İlgili Olarak Tüketiciden Kullanım Bedelinin Alınamayacağı 
265
7. Değişim Nedeniyle Tüketiciden Fiyat Farkı Talep Edilemeyeceği 
267
8. Tüketicinin Kusurundan Kaynaklanan Değer Kaybı Bedelinin Tüketiciden Tahsili Gerektiği 
267
9. Değişim Talebinin Yerine Getirilme Süresi 
269
10. Malın (aracın) Onarım Sonucu Orijinal Hâlini Kaybetmesi Hâlinde Değişim Hakkının Doğacağı 
270
11. Ayıpsız Misli İle Değişim Talebinden Sorumlu Olanlar 
277
D. Ayıpsız Misli ile Değişime İlişkin Mahkeme Kararının Kapsamı 
277
1. Ayıpsız Misli İfadesinden Amacın Aynı Model 0 Km Araç Olması 
277
2. “Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi” İbaresinin Kanuna Uygun Olup Olmadığı 
279
a. Yargıtay Uygulaması 
280
b. Öğretideki Görüşler 
281
c. Görüşümüz 
281
4. Aynı Model Yeni (Sıfır) Aracın mevcut Olmaması 
282
a. Aynı Model Aracın Mevcut Olmamasının Değişim Kararına Engel Sayılmayacağı 
282
b. Aynı Model Aracın Mevcut Olmaması İhtimaline Göre Terditli Hüküm Kurulamayacağı 
286
c. İİK m.24 Hükmünün taşınmazlar Bakımından Uygulanıp Uygulanmayacağı 
288
5. Ayıplı Malın (Aracın) Satıcıya İade (Teslim) Edilmesi Yükümlülüğünün Kararda Yazılması Gerektiği 
288
6. Değişim Kararında Ayıplı Aracın Takyidatlardan Arındırılmış Şeklinde Satıcıya İadesi (Teslimi) Yönünde Hüküm Kurulması Gerektiği 
290
7. Alıcının (Tüketicinin) Sebep Olduğu Hasar Bedelinin Ödenmesi Şartıyla Değişim Kararı Verilmesi Gerektiği 
292
III. Ayıp Oranında Bedel İndirimi 
292
A. Genel Olarak 
292
B. Bedel İndirimi Talep Hakkının Genel Koşulları 
293
C. Bedel İndirimi Talep Hakkının Kullanılmasına İlişkin Özel Durumlar 
293
1. Bedel İndirimi Hakkının Kullanılmasından Sonra Dönme Hakkının Kullanılıp Kullanılamayacağı Sorunu 
293
2. Bedel İndirimine Hakkaniyet İlkesi Gereği Re’sen Karar Verilebileceği 
295
3. Sözleşmeden Dönme Davasının Devamı Sırasında Davacının Ayıplı Malı (Aracı) 3.Kişiye Devretmesi Hâlinde Davaya Bedel İndirimi Davası Olarak Devam Edilmesi Gerektiği 
301
4. Bedel İndirimi Hesabının Yapılma Şekli (Yöntemi) 
302
5. Ayıp Bedelinin Satış Bedeline Çok Yakın Olması Nedeniyle Bedel İndirimi Talebinde Bulunulamaması 
305
6. Bedel İndirim ile Birlikte TBK’ya Göre Tazminat İstenebilmesi 
306
7.Bedel İndirimi ile Ayıplı İmalat Bedelinin Birlikte İstenip İstenemeyeceği Sorunu 
306
8. Alıcının (Tüketicinin) Ayıplı Malı Kullanmaya Devam Etmesinin Değişim Hakkına Etkisi 
307
8. Bedel İndirimi Talebine Engel Olan Durumlar 
309
IV. Ücretsiz Onarım 
309
A. Genel Olarak 
309
B. Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler 
310
1. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 
310
2. AB Direktifi 
310
3.Türk Borçlar Kanunu’ndaki Düzenleme 
311
4. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Düzenleme 
313
C. Ücretsiz Onarımın Koşulları 
313
1. Satılan Malın Alıcıya (Tüketiciye) Teslim Edilmiş Olması 
313
2. Satılan Malın Ayıplı Olması 
314
3. Alıcının (Tüketicinin) Gözden Geçirme ve Ayıbı İhbar Külfeti 
315
5. Alıcının (Tüketicinin) Onarım Talebinde Bulunması– Onarım İşlemine Tüketicinin Onayının Bulunması 
315
a. Talep Şartı 
315
b. Onarım İşlemine Tüketicinin Onayı 
315
6. Ayıbın Onarılmasının Objektif Olarak Mümkün Olması ve Onarımın Orantısızlık Oluşturmaması 
316
7. Onarımın Aşırı Bir Masraf Gerektirmemesi 
320
8. Onarımın Ücretsiz Olması 
320
9. Onarım Yeri 
322
a. Yetkili Serviste Onarım 
322
b. Yetkili Servis Dışında (Özel Serviste) Onarım 
322
10. Onarım Süresi 
323
a. Genel Olarak 
323
b. Garanti Süresi Ve Ücretsiz Onarım Hakkının Garanti Süresi İle İlişkisi 
328
ba. Garanti Süresi 
328
bb. Ücretsiz Onarım Hakkının Garanti Süresi İle İlişkisi 
330
c. Malın Onarılarak Alıcıya (Tüketiciye) Teslimi İçin Gerekli İşlemin Yapıldığının İspat Yükünün Satıcıya (Davalıya) Ait Olduğu 
332
d. Onarımdan Sorumlu Olan Kişiler 
332
e. Onarımla Ayıbın Giderilmiş Olması 
333
f. Onarımın (Tamirin) Sonuçsuz Kalması 
335
11. Onarım Bedeli İle Değer Kaybı Tazminatı ilişkisi 
337
a. Genel Olarak 
337
b. Yargıtay İçtihadı 
337
c. Değerlendirme 
340
Altıncı Bölüm
AYIPLI MALDAN DOLAYI TÜKETİCİNİN AÇABİLECEĞİ
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
§ 25. MADDİ TAZMİNAT DAVALARI 
343
I. Genel Olarak 
343
II. Seçimlik Haklarla İlgili Masraflar 
345
III. Doğrudan Zararlar 
346
A. Genel Olarak 
346
B. Sözleşme Nedeniyle Yapılan Masraflar 
349
C. Aynı Malın Yeniden Satın Alınmasında Fiyat Farkı 
349
D. Bedensel Zararların Tazmini 
349
E. Malvarlığı Zararları 
350
IV. Dolaylı Zararlar 
350
V. Yargıtay Uygulaması, İçtihatlar ve BAM Kararları 
351
A. Yargıtay Uygulaması 
351
B. İçtihatlar Ve BAM Kararları 
352
C. Mahrumiyet Tazminatı (Kiralama Bedeli) Sorunu 
360
D. Bağımsız Bölüm Satın Alan Alıcının (Tüketicinin) Ortak Yerlerdeki Ayıplı ve Eksik İmalatlar İçin Maddi Tazminat Talep Hakkı 
365
§ 26. MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 
366
I. Genel Olarak 
366
II. Ayıplı Mal Davasında Manevi Tazminatın Koşulları 
369
A. Malın Ayıplı Olması 
369
B. Davacının (tüketicinin) Kişilik Haklarına Yönelik Bir Zararın Varlığı 
369
1. Genel Olarak 
369
2. Bedensel Zararlardan Dolayı Kişilik Haklarının İhlali 
372
a. Genel Olarak 
372
b. Güvenli Olmayan Ürünün Kullanılmasından Kaynaklanan Bedensel Zararlar 
372
c. Üçüncü Kişilerin (Tüketicinin Ailesi ve Yakınları) Manevi Tazminat Talep Hakları 
373
ca. Üçüncü Kişilerin Yansıma Zararı Yoluyla Tazminat Talebi 
373
cb. Ayıplı Ürün Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Tazminat Talebi 
374
cba. Öğreti 
375
cbb. Yasal Mevzuat 
376
cbc. Yargısal İçtihat 
376
III. Manevi Tazminatın Takdiri 
391
IV. Ayıplı Maldan Kaynaklanan Manevi Tazminat Davalarına İlişkin Yargısal Kararlar (Yargıtay ve BAM Kararları) 
395
Yedinci Bölüm
AYIPLI MAL DAVASINDA FAİZ
§ 27. SÖZLEŞMEDEN DÖNME– BEDEL İADESİ DAVASINDA 
415
I. Satış Bedeline Faiz İşletilmesi 
415
A. Genel Olarak 
415
B. Tüketici Satışlarında 
416
1.Malın Kullanılıyor (Aracın çalışıyor) Olması Halinde: 
416
2. Malın Kullanılamıyor (Aracın Çalışmıyor) Olması Hâlinde 
422
3. Malın Tüketiciye Teslim Edilmemiş Olması Hâlinde 
425
a. Borçluya (Satıcıya) İhtarname çekilmesi 
425
aa. İhtarnamede Seçimlik Hakkın Belirtilmesi 
425
ab. İhtarnamede Seçimlik Hakkın Belirtilmemesi 
425
b. Borçluya (Satıcıya) İhtarname Çekilmemesi 
426
4. Faizin Türü 
427
a. Temerrüt Faizi– Yasal Faiz 
427
b. Avans Faizi 
429
c. Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı 
433
d. Yabancı Para Borçlarında Faiz 
434
§ 28. BEDELDEN İNDİRİM, ONARIM BEDELİ VE DİĞER TAZMİNAT DAVALARINDA 
436
I. Kural: Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi 
436
II. Avans Faizinin Talep Edilebileceği 
438
§29. AYIPLI MALIN (ÜRÜNÜN) NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA 
439
§30. FAİZ–ISLAH İLİŞKİSİ 
446
I. Dava Dilekçesinde Faizin İstenmemiş Olması 
446
II. Kısmi Davada Kısmen Islahta Artırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmemiş Olması 
447
III. Kısmi Davada Kısmen Islahla Müddeabihin Artırılması–Davadan Önce Temerrüdün Gerçekleşmemiş Olması 
447
IV. Davadan Önce Temerrüdün Gerçekleşmesi 
449
V. Islah İle Faiz Başlangıç Tarihinin Değiştirilememesi 
450
VI. Islah ile Faiz Türünün Değiştirilmesi Sorunu 
450
VII. Belirsiz Alacak Davasında Artırılan Kısım İçin Faizin Başlangıcı 
452
§31. FAİZ KONUSUNDA HÜKÜM KURMANIN ÖZELLİKLERİ 
453
I. Talep Şartı 
453
II. Faiz Talebinin Bulunulmaması 
455
III. İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulmaması Gerektiği 
455
Sekizinci Bölüm
AYIPLI MALDAN SORUMLULUK VE SORUMLU KİŞİLER
§ 32. AYIPLI MALDAN SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
459
I. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
459
II. Ayıplı Mal Davasında Sorumlu Kişilerin Tespiti 
460
III. Sorumluluk Tabloları 
461
§ 33. AYIPLI MALDAN SORUMLU OLAN KİŞİLER 
465
I. Satıcı 
465
A. Tanımı 
465
B. Satıcının Sorumluluğu 
466
1. Seçimlik Haklara Dayanan Davalarda 
466
2. Satıcının Ağır Kusurlu Olmasının Hukuki Sonuçları 
469
3. Tazminat Davalarında 
469
4. Servisin Kusurlu (Ayıplı) Hizmetinden Satıcının Sorumlu Olmadığı 
470
II. Üretici (İmalatçı) 
471
A. Tanımı 
471
B. Üreticinin Sorumluluğu 
472
1. Üreticinin Ayıplı Maldan Kaynaklanan Sorumluluğu 
472
2. Üreticinin Hatalı Üründen Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu 
476
3. Üreticinin Zorunlu Garantiden Kaynaklanan Sorumluluğu 
478
III. İthalatçı 
480
A. Tanımı 
480
B. İthalatçının Sorumluluğu 
481
1. İthalatçının Ayıplı Maldan Kaynaklanan Sorumluluğu 
481
2. İthalatçının Hatalı Üründen Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu 
483
3. İthalatçının Zorunlu Garantiden Kaynaklanan Sorumluluğu 
483
4. İthalatçının Ticari Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Sorumluluk 
486
IV. Aracı Hizmet Sağlayıcının Durumu 
486
A. Tanım 
486
B. Sorumluluk 
487
V. Bağlı Kredi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu 
491
A. Bağlı Kredi Sözleşmesi 
491
B. Konut Finansmanı Bağlamındaki Bağlı Kredi Sözleşmesi 
495
C. Kredi Verenin (Bankanın) Sorumluluğunun Kapsamı 
495
1. Bağlı Kredi Sözleşmesinde 
495
2. Konut Finansmanı Bağlamındaki Bağlı Kredi Sözleşmesinde 
496
3. Sözleşmeden Dönme 
498
4. Bedelden İndirim 
500
D. Kredi Verenin (Bankanın) Sorumluluğun Zamansal Sınırı 
502
V. Yetkili Servisin Sorumluluğu 
505
A. Yetkili Servis Sözleşmesinin Niteliği, Tarafları ve Tüketicinin Konumu 
505
B. Yetkili Servisin Seçimlik Haklardan Sorumlu Olmadığı 
509
C. Yetkili Servis Dışında (Özel Serviste) Onarım Yapılmasının Seçimlik Haklara Etkisi 
514
1. Yargısal İçtihatlar 
514
2. Görüşümüz 
517
D. Yetkili Servisin Onarımdan ve Ayıplı Hizmetinden Kaynaklanan Sorumluluğu 
519
Dokuzuncu Bölüm
AYIPLI MAL DAVASI İLE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§34. SEÇİMLİK HAKLARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE ÖZELLİK GÖSTEREN KONULAR 
531
I. Sürelerin Hukuki Niteliği 
531
II. Zamanaşımı Sürelerinin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği 
532
III. Tüketici Lehine Olan Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanması 
533
IV. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
533
V. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması 
535
VI. Zamanaşımının Durması 
535
VII. Zamanaşımının Kesilmesi 
536
A. Maldaki Ayıbın İkrar Edilmesi 
536
B. Tüketici Hakem Heyetine Başvurulması 
536
VIII. Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 
537
A. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi 
537
B. Zamanaşımı def’inin Islahla İleri Sürülmesi 
538
C. Müteselsil Borçluların Durumu 
538
IX. Mahkemenin Zamanaşımı Def’i Konusunda Bir Karar Verme Yükümlülüğü 
540
§35. SEÇİMLİK HAKLARIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE KULLANILMAMASININ SONUÇLARI 
541
I. Davanın Reddine Karar Verilmesi 
541
II. Seçimlik Hakkın Def’i Yoluyla (Ayıp Def’i) İleri Sürülmesi 
541
§ 36. SEÇİMLİK HAKLARLA İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
542
I. İki Yıllık Zamanaşımı 
542
II. Beş Yıllık Zamanaşımı 
543
III. Gizli Ayıp İle Ayıbın Ağır Kusur veya Hile İle Gizlenmesinde Zamanaşımı 
544
A. Gizli Ayıpta Zamanaşımı Süresi 
544
B. Ayıbın Ağır Kusur veya Hile İle Gizlenmesinde Zamanaşımı 
544
1. Yasal Düzenlemeler 
544
2. Hükümlerin Değerlendirilmesi 
545
a. Öğreti 
545
b. Yargısal Uygulama 
546
ba. On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasını Öngören İçtihatlar 
550
bb. Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağını Öngören İçtihatlar ve Kararlar 
551
IV. İkinci El Satışlarda Zamanaşımı 
553
V. Eksik İş Bedeli (Tazminatı) Davasında Zamanaşımı 
554
VI. Ayıp Bildiriminin (İhbarının) Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılması Gerektiği 
559
VII. Bağlı Krediyle Satın Alınan Ayıplı Konut Nedeniyle Kredi Veren Bankanın Sorumluluğun Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre ile Sınırlı Olması 
559
§ 37. AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
562
I. Mülga 4077 Sayılı Kanun Döneminde 
562
II. 6502 Sayılı TKHK Bakımından 
563
§38. YARGITAY KARARLARINDA AYIPLI MAL DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ BELİRTİLEN DURUMLAR 
564
I. Servislerin Üretimden Kaynaklanan ve Onarımla giderilemeyecek Arızayı Tüketiciden Gizlemesi 
564
II. Servisin Tüketiciyi Sonuç Alınamayan Tamirlerle Oyalaması 
565
III. Ayıbın Hile İle Tüketiciden Gizlenmiş Olması 
566
§ 39. GARANTİ BELGESİ VE GARANTİ SÜRESİ– GARANTİ SÜRESİNİN ZAMANAŞIMINA ETKİSİ 
566
I. Garanti Belgesi 
566
II. Garanti Süresi 
567
III. Zorunlu Garanti Belgesi ve Süresi 
567
IV. İhtiyari Garanti Belgesi ve Süresi 
569
V. Garanti Süresinin Zamanaşımı Süresine Etkisi 
569
§ 40. GÜVENLİ OLMAYAN (HATALI) ÜRÜNÜN SEBEP OLDUĞU TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
571
I. Genel Olarak 
571
II. Zamanaşımı Süreleri 
571
İKİNCİ KISIM
MEDENİ USUL HUKUKU: AYIPLI MAL DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ, İSPAT VE DELİLLER, HÜKMÜN OLUŞTURULMASI VE İNFAZI
Onuncu Bölüm
AYIPLI MAL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
§ 41. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE TEMEL KAVRAMLAR, TÜKETİCİ MAHKEMESİ, TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
575
I. Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Temel Kavramlar 
575
A. Tüketici Uyuşmazlığı 
575
1. Genel Olarak 
575
2. Tüketici İşlemleri 
577
3. Tüketici 
579
a. Tanımı 
579
b. Amaç Unsuru 
581
c. Karma Amaç Sorunu 
585
d. Kapsamı 
587
da. Gerçek Kişiler 
587
db. Tüzel Kişiler 
588
dba. Genel Olarak 
588
dbb. Ticaret Şirketleri 
589
dbc. Kooperatifler 
593
dbd. Dernekler 
594
dbe. Vakıflar 
595
dbf. Belediye 
596
dbg. Köy Tüzel Kişiliği 
596
dbh. Üniversiteler 
596
dbı. Sendikalar 
596
dbi. Siyasi Partiler 
597
dbj. Meslek Odaları ve Kuruluşları 
597
dbk. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu 
597
dbl. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri 
598
e. Tüketici Kavramı ve Bunun Kapsamı ile İlgili İçtihatlar 
598
4. Sağlayıcı 
601
II. Tüketici Mahkemeleri 
602
III. Tüketici Hakem Heyetleri 
603
A. Parasal Sınırlar 
603
B. Parasal Sınırlara Tâbi Olmayan Bazı Uyuşmazlık ve İşler 
604
1. İtirazın İptali Davaları: 
604
2. Menfi Tespit Talepleri Bakımından 
606
3. Uyarlama Talepleri Bakımından 
607
4. Muarazanın Men’i ve İleriye Yönelik Talepler Bakımından 
607
5. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından 
607
IV. Görevle İlgili Yargıtay İçtihatları ve BAM Kararları 
608
On Birinci Bölüm
AYIPLI MAL DAVASINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
§ 42. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK 
653
I. Kanun Hükümleri 
653
II. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Davalar ve İstisnaları 
655
A. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Davalar 
655
B. İstisnalar 
655
C. Ayıplı Mal Davasında Durum 
658
D. Dava Şartı Olması 
658
On İkinci Bölüm
AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİN KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ– BU DAVALAR BAĞLAMINDA TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ARASINDA GÖREV İLİŞKİSİ
§ 43. AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİN KISMÎ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ 
661
I. KISMÎ DAVA 
661
A. Genel Olarak 
661
B. Koşulları 
663
D. Ayıplı Maldan Kaynaklanan Taleplerin Kısmî Dava Olarak İleri Sürülmesi 
665
II. BELİRSİZ ALACAK DAVASI 
667
A. Belirsiz Alacak Davası 
667
1. Genel Olarak 
667
2. Koşulları 
668
3. Belirsiz Alacak Davası Koşullarının Bulunmaması 
672
3. Talep Sonucunun Artırılması veya Artırılmaması 
680
a. Talep sonucunun Artırılması 
680
b. Talep sonucunun Artırılmaması 
680
4. Ayıplı Mal Satışından Kaynaklanan Taleplerin Belirsiz Alacak Davası Şeklinde İleri Sürülmesi 
683
§ 44. KISMÎ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI BAĞLAMINDA TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ARASINDA GÖREV İLİŞKİSİ 
685
I. Hukuki Sorun 
685
II. Yargısal Kararlar– Uygulama 
685
III. Son Durum ve Görüşümüz 
697
On Üçüncü Bölüm
AYIPLI MAL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
§ 45. GENEL OLARAK 
699
§ 46. TÜKETİCİ MAHKEMESİ AÇISINDAN YETKİ KURALLARI 
700
I. Genel Olarak 
700
II. Tüketici Açısından 
701
III. Satıcı Açısından 
706
§ 47. YETKİYE İLİŞKİN ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM VE UYGULAMALAR 
706
I. Yetki Anlaşması Yapma Yasağı 
706
III. Mahkemece Yetkinin Res'en Gözetilemeyeceği 
708
A. Kural 
708
B. İstisna 
710
§ 48. YETKİ İLK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
711
I. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülme Zorunluluğu 
711
II. Yetki İtirazının Süresinde Yapılması Zorunluluğu 
713
III. Yetkili Mahkemenin Tek ve Doğru Olarak Gösterilmesi 
714
IV. Yetkiye İlişkin Yargıtay Kararları 
715
§ 49. AYIPLI MAL DAVASINDA TARAF SIFATI (HUSUMET) VE TARAFLAR 
743
I. Genel Olarak Taraf Sıfatı (Husumet) 
743
II. Taraflar 
748
A. Genel Olarak 
748
B. Davacı/Tüketici 
748
C. Davalı/Satıcı, Üretici, ithalatçı, Kredi Veren 
750
III. Ayıplı Mal Davasında Taraf Değişikliği 
752
A. Taraf Değişikliği Türleri ve Hukuki Sonuçları 
752
B. Dava Konusu Malın Üçüncü Kişiye Devri 
758
1. Davadan Önce Devir 
758
2. Dava Açıldıktan Sonra Devir 
759
IV. Husumet Ehliyetine İlişkin Emsal Kararlar 
770
§ 50. AYIPLI MAL DAVASINDA İSPAT VE İSPAT YÜKÜ 
807
I. İSPAT VE İSPAT YÜKÜ KAVRAMLARI 
807
A. İspat Kavramı 
807
B. İspat Yükü Kavramı 
807
II. Ayıplı Mal Davasında İspat Yükü ve İspat Derecesi 
808
A. Ayıplı Mal Davasında İspat Yükü 
808
1. Malın Teslim Tarihinden İtibaren 6 Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplarda 
808
2. Altı Aydan Sonra Ortaya Çıkan Ayıplarda 
814
3. Ayıp İhbarının Yapıldığının İspat Yükü 
815
B. Ayıplı Mal Davasında İspat Derecesi 
817
C. Ayıp Kapsamına Giren Diğer Durumlarda İspat Yükü ve Satıcının Kurtuluş Karineleri 
818
1. Geç Teslim 
818
2. Hatalı Montaj 
818
3. Ayıplı Mal İbaresinin–Etiketinin Bulunmayışı 
819
4. Ürünün Teknik Mevzuata Aykırı Olarak Piyasaya Sürülmesi 
819
5. Reklam ve İlanlarda Vaat Edilen Özelliklerin Bulunmayışı 
820
6. Sözleşmenin Kurulduğu Tarihte Tüketicinin Ayıptan Haberdar Olması 
820
7. Ayıplı Mal Davasında İspat Yükü Bakımından Üretici ile İthalatçının Durumu 
821
§51. AYIPLI MAL DAVASINDA DELİLLER VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 
822
I. Ayıplı Mal Davasında Deliller 
822
II. Delil Gösterme Kavramı 
823
III. Delil Gösterme Yükü 
824
IV. Delil Gösterme Usulü 
825
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmesi 
825
B. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmemiş Olması 
827
V. Delil Avansı 
827
A. Delil Avansı Kavramı 
827
B. Delil Avansı ile Delil Avansı Arasındaki Farklar 
828
C. Delil Avansına Yönelik Kesin Sürenin Koşulları 
829
1. Delil Avansı İçin Kesin Sürenin Ön Koşulları 
829
2. Delil Avansına İlişkin Kesin Sürenin İçkin Koşulları 
831
D. Delil Avansı Yatırmamanın Sonuçları 
838
§ 52. AYIPLI MAL DAVASINDA İSPAT, İSPAT YÜKÜ VE DELİLLERLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI VE BAM KARARLARI 
842
On Altıncı Bölüm
AYIPLI MAL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
§53. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
993
I. Genel Olarak 
993
II. Ayıplı Mal Davasında Durum 
994
A. Genel Kural 
994
B. İstisnalar 
994
1. Tüketicinin Harçtan Muafiyeti 
994
2. Tüketicinin Arabuluculuk Ücretinden Muafiyeti 
996
3. Seçimlik Haklarda Vekâlet Ücreti Sorunu 
999
4. Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptalinde Vekâlet Ücreti 
1003
III. Yargılama Giderlerinin Kapsamı 
1003
IV. Fer’i Müdahale Gideri 
1004
V. Esastan Sonuçlanmayan Davalarda Yargılama Giderinin Belirlenmesi 
1004
VI. Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi 
1010
VII. Yargılama Giderlerine İlişkin Emsal İçtihatlar ve BAM Kararları 
1010
EKLER
I. BOYA AYIBI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORU 
1045
II. BOYA AYIBI İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
1061
III. AYIPLI OTOMOBİL (ARAÇ) SATIMI İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
1087
Kaynakça 
1157
Kavram Dizini 
1175