Avukatların Vergilendirilmesi Alpaslan Kumaş  - Kitap

Avukatların Vergilendirilmesi

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
298
Barkod:
9789750291357
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
277,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2022
275,00
175,00 (%36)
Kitabın Açıklaması
Yargı sistemimizin üç ayağından biri ve vazgeçilmez unsurlarından olan, savunma sorumluluğunu yüklenmiş, geçim kaynakları yasa gereği sadece avukatlıkla sınırlandırılmış, ifa ettikleri hizmet kamu hizmeti olarak nitelendirilmesine rağmen, serbest meslek erbabı olan, faaliyetlerini şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanarak icra eden avukatların;
- Vergisel yükümlülüklerinin neler olduğu ve bunları ne şekilde yerine getirmeleri gerektiği,
- Faaliyetleri esnasında hangi vergilerle muhatap olacakları,
- Kazançlarını tespit ederken dikkate alabilecekleri gider ya da maliyet unsurlarının neler olduğu,
- Her bir vergi türü itibarıyla vergilerini ne şekilde beyan edecekleri,
Yargı kararları ve özelgeler ışığında, kazanç beyanları ve beyanname düzenlemeye ilişkin örneklerle anlatılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar
.
Avukatların Vergi Kanunları Açısından Vergilendirilmeleri ve Yükümlülükleri
.
Avukatların Vergilendirilmesine İlişkin Yargı Kararları ve Özelgeler
.
Serbest Meslek Erbabı Avukatların Kazanç Beyanları ve Beyanname Düzenlemeye İlişkin Örnekler
.
Vergi Takvimi ve Süreler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
SERBEST MESLEK ERBABI OLARAK AVUKATLAR
I. SERBEST MESLEK ERBABI OLARAK AVUKATLAR 
25
İkinci Bölüm
AVUKATLARIN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
II. AVUKATLARIN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
27
A. VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA AVUKATLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
27
1. Mükellef ve Vergi Sorumlusu 
27
2. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatların Mükellef Olarak Ödevleri 
28
a. Bilgi Verme Yükümlülüğü 
29
b. Bildirim Yükümlülükleri 
30
aa. İşe Başlamayı Bildirim Yükümlülüğü 
30
bb. Değişiklikleri Bildirim Yükümlülüğü 
32
cc. İşi Bırakmayı Bildirim Yükümlülüğü 
34
c. Defter Tutma Yükümlülüğü 
37
d. Kayıtların Tevsiki Yükümlülüğü 
41
e. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü 
42
aa. E–Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler 
44
bb. E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi 
45
cc. Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları 
47
dd. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Örnekleri 
48
f. Ücret Bordrosu Tutma Yükümlülüğü 
49
g. Giderleri Tevsik Edecek Vesikaları Saklama Yükümlülüğü 
50
h. Defter ve Vesikaları Muhafaza Yükümlülüğü 
50
i. Defter ve Belgeleri İbraz Etme Yükümlülüğü 
50
j. Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Yükümlülüğü 
51
k. Beyanname Verme Yükümlülüğü 
53
l. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Yükümlülüğü 
55
m. Diğer Yükümlülükler 
56
B. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA (GVK) GÖRE AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
57
1. Tam Mükellefiyet 
57
2. Serbest Meslek Kazançlarında İstisna 
58
3. Serbest Meslek Kazancı 
61
a. Serbest Meslek Kazancının Tarifi 
61
aa. Faaliyetin Sermayeden Çok Şahsi Çalışmaya, Bilimsel veya Mesleki Bilgiye veya Uzmanlığa Dayalı Olması 
62
bb. Faaliyetin Ticari Mahiyette Olmaması 
63
cc. Faaliyetin İşverene Tabi Olmaksızın Kişisel Sorumluluk Altında Kendi Nam ve Hesabına Yapılması 
63
dd. Süreklilik Unsuru 
64
b. Serbest Meslek Kazancının Tespiti 
68
aa. Kazanca İlave Edilecekler 
71
bb. Mesleki Giderler 
73
aaa. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin
Ödenen Genel Giderler 
73
(i) Faaliyette Bulunulan İşyerinin Kira Olması Durumunda Kiralama Giderleri ve İşyerinin Mülkiyetinin Serbest Meslek Erbabına Ait Olması Halinde Amortisman Giderleri 
75
(ii) Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Diğer Genel Giderler 
76
bbb. Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin
Müştemilatındaki İaşe ve İbate Giderleri, Tedavi ve İlaç Giderleri, Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı 
83
(i) Hizmet Erbabı İçin Ödenen Yemek Giderleri 
83
(ii) Hizmet Erbabına Verilen Giyim Eşyası 
84
(iii) Hizmet Erbabı İçin Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödenmesi veya Hizmet Erbabının Kendisi, Eşi ve Çocukları İçin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması 
86
ccc. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri 
87
ddd. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin VUK Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar 
88
eee. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan
Taşıtların Giderleri 
93
fff. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller 
96
ggg. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım
Bedelleri 
96
hhh. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Emekli Sandıklarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları ile Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar 
97
iii. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin
Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri ile İşyerleriyle İlgili
Ayni Vergi, Resim ve Harçlar 
98
jjj. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve
Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar 
99
4. Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname 
100
a. Gelirin Toplanması ve Beyan 
100
aa. Ticari Kazançlar 
100
bb. Serbest Meslek Kazançları 
101
cc. Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer Ücretler Hariç) 
101
dd. Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar 
102
ee. Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş ve Toplamı (2024 yılı için 230.000,00.–TL)’yi Aşan Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları, 
102
ff. (2024 yılı için) 200.000,00.–TL’yi Aşan Arızi Kazançlar (Diğer Kazanç ve İratlar) 
102
gg. Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2024 yılı için 13.000,00.–TL)’yi aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları. 
102
b. Toplama Yapılmayan Haller 
102
c. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu 
104
5. Beyannamede İndirilebilecek İndirimler 
106
a. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 
106
b. Diğer İndirimler 
109
aa. Ölüm, Kaza, Hastalık, Sağlık, Engellilik, Analık, Doğum ve Tahsil Gibi Şahıs Sigorta Primleri 
109
bb. Mükellefin Kendisi, Eşi ve Küçük Çocuklarına İlişkin Olarak Yapılan Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
111
cc. Engelli İndirimi 
116
dd. Bağış ve Yardımlar 
118
aaa. Belirli Bir Had ile Sınırlandırılarak İndirimi Kabul Edilen Bağış
ve Yardımlar 
118
bbb. Tamamı İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar 
120
(i) Okul, Sağlık Tesisi ve Öğrenci Yurdu İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar 
120
(ii) Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışlar 
121
(iii) Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar 
122
(iv) Sponsorluk Harcamaları 
124
(v) Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlar 
129
(vi) Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış ve Yardımlar 
130
ccc. Vergi Mevzuatı Dışında Özel Kanunlar ile Düzenlenen Bağış
ve Yardımlar 
130
6. Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyecek Giderler 
132
7. Genç Avukatların Gelir Vergisi İstisnasından Yararlanabilmesi 
133
8. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödeme 
134
9. Vergi Tevkifatı 
136
10. Geçici Vergi 
140
11. Geçici Vergi İadesi 
142
a. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup 
142
b. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade 
143
c. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu 
144
12. Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerin İadesi 
144
13. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
148
14. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 
149
15. Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinde Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması 
150
C. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE (KDVK) AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
154
1. Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Oranı 
155
2. Avukatlar Açısından Katma Değer Vergisinde Özellikli Durumlar 
156
a. Tahsil Edilemeyen Avukatlık Hizmetlerinde KDV 
156
b. Bedelsiz Verilen Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 
158
c. Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı 
159
d. Karşı Taraf Vekâlet Ücretlerinde KDV 
161
Üçüncü Bölüm
AVUKATLARIN VERGİLEMESİNE İLİŞKİN YARGI KARARLARINA YANSIYAN BAZI HUSUSLAR
III. AVUKATLARIN VERGİLEMESİNE İLİŞKİN YARGI KARARLARINA YANSIYAN BAZI HUSUSLAR 
165
A. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 4. VDD, E. 2019/2863 K. 2020/2116 T. 12.11.2020 
165
B. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 4. VDD, E. 2019/3311 K. 2020/2117 T. 12.11.2020 
167
C. Danıştay Kararı – 4. D., E. 2016/20960 K. 2020/3179 T. 22.9.2020 
170
D. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Ankara BİM, 1. VDD, E. 2020/67 K. 2020/477 T. 1.7.2020 
171
E. Danıştay Kararı – 9. D., E. 2017/3074 K. 2020/396 T. 4.2.2020 
173
F. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 3. VDD, E. 2019/3141 K. 2020/213 T. 31.1.2020 
174
G. Sayıştay Kararı – 5. Daire, 215/384, T. 9.7.2019 
176
H. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 2. VDD, E. 2017/4320 K. 2018/2281 T. 26.6.2018 
177
İ. Danıştay Kararı – 4. D., E. 2015/178 K. 2018/2813 T. 19.3.2018 
179
J. Danıştay Kararı – VDDK., E. 2017/680 K. 2018/2 T. 17.1.2018 
180
K. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Gaziantep BİM, 2. VDD, E. 2017/1696 K. 2017/1773 T. 28.12.2017 
182
L. Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İzmir BİM, 1. VDD, E. 2017/1916 K. 2017/2377 T. 8.11.2017 
183
M. Danıştay Kararı – 4. D., E. 2016/1118 K. 2016/3373 T. 23.6.2016 
185
N. Danıştay Kararı – 3. D., E. 2010/3413 K. 2013/3552 T. 19.9.2013 
186
O. Danıştay Kararı – 3. D., E. 2010/7188 K. 2013/335 T. 6.2.2013 
188
P. Danıştay Kararı 4. D., E. 2010/1971 K. 2011/5825 T. 29.6.2011 
191
Dördüncü Bölüm
AVUKATLARIN VERGİLEMESİNE İLİŞKİN
ÖZELGELERE YANSIYAN BAZI HUSUSLAR
IV. AVUKATLARIN VERGİLEMESİNE İLİŞKİN ÖZELGELERE YANSIYAN BAZI HUSUSLAR 
193
A. VERGİ USUL KANUNU (VUK) YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEN ÖZELGELER 
194
2. Avukatlık Faaliyetine Ek Olarak Yapılan Arabuluculuk Faaliyeti Kapsamındaki İşlemlerin/Gelirlerin Vergilendirilmesi, Tutulacak Defter ve Belge Düzeni 
194
3. Avukatın Diğer Bir Avukata İş Vermesinde Oluşacak Gelirde Belge Düzeni 
194
4. Mahkeme Kararı ile Kazanan Taraf Avukatına Ödenen Ücret İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına Düzenleneceği ve Belge Düzeni 
195
5. Adi Ortaklık Bünyesinde Ortak Tarafından Verilen Arabuluculuk Hizmetinde Belge Düzeni 
197
6. Avukatlık Ücretinin Davayı Kazanma Şartına Bağlandığı Durumda Ücretin Geri İadesinin Gerekmesi Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
197
7. Sendika Avukatı Vekalet Ücretinin Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kesintisi ve Belge Düzeni 
197
8. Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Alacağın Sonradan İcra Takibiyle Tahsili Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
198
9. Serbest Meslek Kazancı Olarak Doğan Alacağın Temliki Durumunda Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına Düzenleneceği ve Belge Düzeni 
198
10. Serbest Meslek Faaliyetinin Terk Edilmesinden Sonra Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni 
199
11. Serbest Meslek Kazanç Defterinin İş Yerinde Bulundurulmasının Zorunlu Olup Olmadığı ve Kayıt Nizamı 
199
12. Yetki Belgesi ile Takip Edilen İcra Dosyasına Ödenen Vekalet Ücreti 
200
13. Yurtdışı Avukatlık Hizmetlerinde Belge Düzeni 
201
14. Serbest Meslek Faaliyetinin Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Mahkemece Hüküm Olunan İcra İnkar Tazminatının ve İcra İnkar Tazminatı ile İlgili Tahsil Edilen Yasal Faizin Vergi Usul Kanunu, KDV ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
201
15. Avukatın Vekalet Ücretinin Yanında Müvekkil Adına Tahsil Edilen Asıl Alacak, Faiz ve Masrafların da Pos Cihazından Geçirilmesi Durumunda, Geçirilen Tutarın Serbest Meslek Kazancı Olup Olmadığı 
201
B. GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK) YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEN ÖZELGELER 
202
1. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 
202
2. Merkezi Yurtdışında Bulunan Şirketin Türkiye Şubesine Verilen Avukatlık Hizmetinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
202
4. Avukatlık Faaliyetine Ek Olarak Yapılan Arabuluculuk Faaliyeti Kapsamındaki İşlemlerin/Gelirlerin Vergilendirilmesi, Tutulacak Defter ve Belge Düzeni 
204
5. Avukatın Diğer Bir Avukata İş Vermesinde Oluşacak Gelirde Belge Düzeni 
204
6. Ücretli Olarak Başka Bir Avukatın Yanında Çalışan Avukatın Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Elde Ettiği Gelirin Vergilendirilmesi 
205
7. Mahkeme Kararı ile Kazanan Taraf Avukatına Ödenen Ücret İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına Düzenleneceği ve Belge Düzeni 
205
8. Sendika Avukatının Borçlu Taraftan Aldığı Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi 
208
9. Adi Ortaklık Bünyesinde Ortak Tarafından Verilen Arabuluculuk Hizmetinde Belge Düzeni 
208
10. Avukatlık Ücretinin Davayı Kazanma Şartına Bağlandığı Durumda Ücretin Geri İadesinin Gerekmesi Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
209
11. Türkiye Barolar Birliği Tarafından Bastırılan Vekaletname Pulu Bedellerinin Serbest Meslek Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı 
209
12. Mahkeme Kararında Ücretli Avukatın Adının Yer Alması Durumunda Serbest Meslek Makbuzu ve Gelir Vergisi Tevkifatı 
210
13. Sendika Avukatı Vekalet Ücretinin Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kesintisi ve Belge Düzeni 
210
14. Sponsorluk Harcamalarının Serbest Meslek Kazancından İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı 
211
15. Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Alacağın Sonradan İcra Takibiyle Tahsili Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
211
16. Avukatlık Ortaklığında Yönetici Ortağa Ödenen Ücretin Mesleki Gider Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği 
212
17. Serbest Meslek Faaliyetinin Terk Edilmesinden Sonra Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni 
212
18. Serbest Meslek Kazancı Olarak Doğan Alacağın Temliki Durumunda Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına Düzenleneceği ve Belge Düzeni 
212
19. Serbest Meslek Erbabının Satın Aldığı Tabancaya (Silah) Ait Giderlerin İndirim Konusu Olamayacağı Ayrıca Amortisman Ayrılamayacağı 
213
20. İcra Kanalı ile Avukatlık Ücreti ve İş Sözleşmesine İstinaden Verilen Temlik Bedelinin Vergilendirilmesi 
213
21. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Cezaların Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 
214
22. Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Masraf Karşılıkları 
214
23. Bir Yılın Altı Aydan Fazla Kısmını Yurt Dışında Geçiren Serbest Meslek Erbabının Tam Mükellef Olarak Mı Vergilendirileceği 
215
24. Avukatın Müvekkil ve Misafirlerini Ağırlamak İçin Kiralayacağı Meskene Ait Kira ve Diğer Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 
216
25. Avukatın Dışardan Aldığı Avukatlık Hizmeti İçin Ödediği Bedellerin Gelir Vergisi Tevkifatına ve KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı ile Gider Yazılmasının Mümkün Olup Olmadığı 
216
26. Ücretli Olarak Çalışan ve Müdafi Ya Da Vekil Olarak Görevlendirilen Avukatın Görevinden Dolayı Tahsil Ettiği Tutarın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
216
27. Serbest Meslek Erbabı Tarafından İşte Kullanılmak Üzere Alınan Motosiklete Ait Giderlerin Hasılattan İndirilip İndirilmeyeceği ve KDV Karşısındaki Durumu 
218
28. Almanya Mukiminin Belli Bir İşle İlgili Olarak Türkiye’de İcra Ettiği Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Elde Ettiği Kazanç 
218
29. Yetki Belgesi ile Takip Edilen İcra Dosyasına Ödenen Vekalet Ücreti 
219
30. Avukatlık Faaliyetinden Dolayı Kayıtlı Adi Ortaklığın Ortakları Üzerine Kayıtlı Olan Araçların Akaryakıt, Tamir vb. Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 
220
31. Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu 
220
32. Ücretli Olarak Çalışan Kişinin Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunması Halinde Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyanı 
221
33. Yurtdışı Avukatlık Hizmetlerinde Belge Düzeni 
221
34. Serbest Meslek Faaliyetinin Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Mahkemece Hüküm Olunan İcra İnkar Tazminatının ve İcra İnkar Tazminatı ile İlgili Tahsil Edilen Yasal Faizin Vergi Usul Kanunu, KDV ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
222
35. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamalarının Mesleki Kazancın Tespitinde İndirin Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 
222
36. Avukatlık Vekalet Ücretinin Tahsilinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve Katma Değer Vergisi 
223
37. Hizmetin Yapılmasını Müteakip Düzenlenen Belgelerde Yer Alan KDV’nin Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Döneme Ait KDV Beyannamesi ile Beyan Edilmesi 
223
38. Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj ve KDV’nin Hesaplanması 
223
39. Serbest Meslek Sahibinin İşyerini Başka Bir Meslektaşı ile Paylaşması Durumunda Ödenen Kira Bedelinde Tevkifat Uygulaması 
224
40. Mahkeme Kararına İstinaden Avukata Yapılacak Vekalet Ücreti Ödemesinin Belgelendirilmesi 
224
41. Serbest Meslek Faaliyetinin Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Mahkemece Hüküm Olunan İcra İnkâr Tazminatının ve İcra İnkâr Tazminatı ile İlgili Tahsil Edilen Yasal Faizin Vergi Usul Kanunu, KDV ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
225
42. Avukatın Vekalet Ücretinin Yanında Müvekkil Adına Tahsil Edilen Asıl Alacak, Faiz ve Masrafların da Pos Cihazından Geçirilmesi Durumunda, Geçirilen Tutarın Serbest Meslek Kazancı Olup Olmadığı 
225
43. Avukatlık Vekalet Ücretinin İadesi Nedeniyle Beyan Edilen KDV ve Gelir Vergisi Düzeltmelerinin Nasıl Yapılacağı 
226
44. Elde Edilen Vekalet Ücretinin 1/2 Sinin Sözleşmeye İstinaden Müvekkiline Bırakılması 
226
45. Serbest Meslek Erbabının Kredi Kullanarak Aldığı İşyeri İçin Ödediği Faizlerin Gayrimenkulün Aktife Alındığı Hesap Dönemi Sonuna Kadar Olan Kısmının Maliyete İntikal Ettirilmesi Zorunlu Olup, Sonraki Dönemlerde Ödenen Kredi Faizlerinin ise Maliyete Eklenmesi 
227
46. Avukatlık Faaliyetinin Sona Ermesi ve Mükellefiyetin Kapatıldığı, Avukatlık Yaptığı Sırada Açılan ve Henüz Sonuçlanmayan Davalarla İlgili Olarak Bir Avukat Arkadaşının Vekil Tayin Edilmesi Halinde Alınan Paranın Beyanı 
227
47. Mesleki Sorumluluk Sigorta Primlerinin Mesleki Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı. 
228
C. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (KDVK) YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEN ÖZELGELER 
228
1. Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı 
228
2. Avukatlık Faaliyetine Ek Olarak Yapılan Arabuluculuk Faaliyeti Kapsamındaki İşlemlerin/Gelirlerin Vergilendirilmesi, Tutulacak Defter ve Belge Düzeni 
230
3. Avukatın Diğer Bir Avukata İş Vermesinde Oluşacak Gelirde Belge Düzeni 
230
4. Mahkeme Kararı ile Kazanan Taraf Avukatına Ödenen Ücret İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına Düzenleneceği ve Belge Düzeni 
231
5. Avukatlık Ücretinin Davayı Kazanma Şartına Bağlandığı Durumda Ücretin İadesinin Gerekmesi Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
232
6. Sendika Avukatı Vekalet Ücretinin Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kesintisi ve Belge Düzeni 
233
7. Sponsorluk Harcamalarının Serbest Meslek Kazancından İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı 
233
8. Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Alacağın Sonradan İcra Takibiyle Tahsili Halinde Vergilendirme ve Belge Düzeni 
234
9. Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Masraf Karşılıkları 
234
10. Bir Yılın Altı Aydan Fazla Kısmını Yurt Dışında Geçiren Serbest Meslek Erbabının Tam Mükellef Olarak Mı Vergilendirileceği 
234
11. Avukatın Müvekkil ve Misafirlerini Ağırlamak İçin Kiralayacağı Meskene Ait Kira ve Diğer Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 
235
12. Vekalet Ücretinin KDV’nin Konusuna Girip Girmediği 
235
13. Avukatın Dışardan Aldığı Avukatlık Hizmeti İçin Ödediği Bedellerin Gelir Vergisi Tevkifatına ve KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı ile Gider Yazılmasının Mümkün Olup Olmadığı 
235
14. Ücretli Olarak Çalışan ve Müdafi Ya Da Vekil Olarak Görevlendirilen Avukatın Görevinden Dolayı Tahsil Ettiği Tutarın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
236
15. Avukatlık Ücretlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 
236
16. Serbest Meslek Erbabı Tarafından İşte Kullanılmak Üzere Alınan Motosiklete Ait Giderlerin Hasılattan İndirilip İndirilmeyeceği ve KDV Karşısındaki Durumu 
237
17. Zorunlu Görevlendirmelerde Ödenen Müdafilik Ücretinde KDV Tevkifatı 
237
18. Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu 
238
19. Yurtdışı Avukatlık Hizmetlerinde Belge Düzeni 
238
20. Avukatlık Vekalet Ücretinin Tahsilinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve Katma Değer Vergisi 
238
21. Vekalet Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda KDV 
239
22. Hizmetin Yapılmasını Müteakip Düzenlenen Belgelerde Yer Alan KDV’nin Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Döneme Ait KDV Beyannamesi ile Beyan Edilmesi 
239
23. Avukatların Vekalet Ücretinde KDV 
239
24. Serbest Meslek Faaliyetinin Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Mahkemece Hüküm Olunan İcra İnkâr Tazminatının ve İcra İnkâr Tazminatı ile İlgili Tahsil Edilen Yasal Faizin Vergi Usul Kanunu, KDV ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
240
25. Avukatın Vekalet Ücretinin Yanında Müvekkil Adına Tahsil Edilen Asıl Alacak, Faiz ve Masrafların da Pos Cihazından Geçirilmesi Durumunda, Geçirilen Tutarın Serbest Meslek Kazancı Olup Olmadığı 
240
26. Avukatlık Vekalet Ücretinin İadesi Nedeniyle Beyan Edilen KDV ve Gelir Vergisi Düzeltmelerinin Nasıl Yapılacağı 
240
27. Avukatlık Ücretlerinin Katma Değer Vergisi Karşısında Durumu 
241
Beşinci Bölüm
SERBEST MESLEK ERBABI AVUKATLARIN KAZANÇ BEYANLARI VE BEYANNAME DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÖRNEKLER
V. SERBEST MESLEK ERBABI AVUKATLARIN KAZANÇ BEYANLARI VE BEYANNAME DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÖRNEKLER 
243
Örnek 1 
243
Cevap 1 
246
Örnek 2 
252
Cevap 2 
254
Örnek 3 
260
Cevap 3 
262
Örnek 4 
267
Cevap 4 
269
Örnek 5 
274
Cevap 5 
275
Altıncı Bölüm
VERGİ TAKVİMİ VE SÜRELER
VI. VERGİ TAKVİMİ VE SÜRELER 
281
Kaynakça 
283
Kavram Dizini 
285