Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğu Damla Okumuş Gülbenk  - Kitap

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğu

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
170
Barkod:
9789750292224
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
284,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden biri de sözleşme konusu yapının ayıpsız olarak inşası ve teslimidir. Yüklenicinin bu yükümlülüğüne aykırı davranması hâlinde arsa sahibinin yüklenici aleyhine ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine başvurabilmesi ve seçimlik haklarını kullanabilmesi mümkündür. Aynı zamanda genel hükümlere göre tazminat da talep edebilir.
Eserin konusunu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıplı ifadan sorumluluğunun kapsamı, sorumluluk şartları ve arsa sahibinin hakları oluşturmaktadır. Eserin ilk bölümünde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi genel olarak incelenmiş, bu kapsamda sözleşmenin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, tarafları, şekli ve tarafların sözleşme kapsamındaki borçları ele alınmıştır. Eserin ikinci bölümünde genel olarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu, ayıp kavramı, ayıp çeşitleri, ayıplı iş-eksik iş ayrımına değinilmiş, akabinde yüklenicinin ayıplı ifadan sorumluluğu için gereken maddi ve şekli şartlar incelenmiştir. Eserin son bölümünde ise arsa sahibinin ayıplı ifa sebebiyle yükleniciye karşı sahip olduğu seçimlik hakların neler olduğu, bu hakların kullanılma şartları, şekli, kapsamı, hukuki niteliği, seçimlik hakların kullanılmasının sözleşmeye olan etkisi ve sonuçları değerlendirilmiş, genel hükümlere göre tazminat talep edebilme hakkı açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
.
Ayıp Kavramı ve Ayıbın Çeşitleri
.
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğunun Şartları
.
Arsa Sahibinin Sahip Olduğu Haklar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI VE ŞEKLİ 
17
A. Tanım 
17
B. Unsurlar 
18
1. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerden Oluşan Bir Yapı Meydana Getirme ve Belirlenen Bağımsız Bölümleri Arsa Sahibine Teslim Etme Borcu Altına Girmesi 
18
2. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına Girmesi 
20
3. Taraf İradelerinin Uyuşması 
22
C. Hukuki Nitelik 
23
1. Her İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 
23
2. İvazlı Sözleşme Olması 
23
3. Rızai Sözleşme Olması 
23
4. Çifte Tipli Karma Sözleşme Olması 
24
5. Sürekli ve Ani Edimli Karma Bir Borç İlişkisi Doğurması 
25
D. Taraflar 
27
E. Şekil 
28
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 
33
A. Arsa Sahibinin Borçları 
33
1. Arsayı Teslim Borcu 
33
2. Vekâletname Verme Borcu 
33
3. Arsa Payının Devri Borcu 
34
B. Yüklenicinin Borçları 
35
1. İnşaat Yapma Borcu 
35
2. İnşaatı Bizzat Yapma veya Yönetimi Altında Yaptırma Borcu 
35
3. İşe Zamanında Başlama ve Yürütme Borcu 
39
4. İnşaat İçin Gerekli Araç, Gereç ve Malzemeleri Sağlama Borcu 
42
5. Sadakat ve Özen Borcu 
47
6. Genel İhbar Borcu 
50
7. İnşaatı Teslim Borcu 
51
İkinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU VE YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
I. İNŞAATIN AYIPLI MEYDANA GETİRİLECEĞİNİN İŞİN DEVAMI SIRASINDA ANLAŞILMASI HÂLİNDE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
55
II. YÜKLENİCİNİN TESLİMDEN SONRAKİ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
57
A. Genel Olarak Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
57
B. Ayıp Kavramı 
61
1. Sözleşmede Vadedilen Niteliklerin Bulunmaması 
62
2. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması 
64
C. Ayıp Çeşitleri 
66
1. Maddi Ayıp – Hukuki Ayıp – Ekonomik Ayıp 
66
2. Açık Ayıp – Gizli Ayıp – Kasten Gizlenen Ayıp 
68
3. Önemli Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp 
71
4. Asli Ayıp – Tali Ayıp 
71
D. Ayıplı İş–Eksik İş Ayrımı 
72
III. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
76
A. Maddi Şartlar 
76
1. İnşaat Tamamlanmış ve Teslim Edilmiş Olmalıdır 
76
2. İnşaat Ayıplı Olmalıdır 
79
3. Ayıp Arsa Sahibine Yüklenememelidir 
80
4. Arsa Sahibi İnşaatı Kabul Etmemelidir 
87
5. Yüklenicinin Sorumluluğu Anlaşma ile Kaldırılmamış Olmalıdır 
88
6. Zamanaşımı Süreleri Geçmemiş Olmalıdır 
89
B. Şekli Şartlar 
92
1. Arsa Sahibi Gözden Geçirme (Muayene) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır 
94
2. Arsa Sahibi Bildirim (İhbar) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır 
101
Üçüncü Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFASI SEBEBİYLE ARSA SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR
I. GENEL OLARAK 
111
II. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 
115
A. Dönme Hakkının Kullanılabilmesi İçin Aranan Şartlar 
115
B. Dönme Hakkının Kullanılma Şekli ve Kapsamı 
119
C. Dönme Hakkının Hukuki Niteliği ve Dönme Hakkının Kullanılmasının Sözleşmeye Etkisi 
122
D. Dönme Hakkına İlişkin TBK Madde 475/3’te Yer Alan Sınırlama 
123
E. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
126
III. AYIP ORANINDA BEDELDEN İNDİRİM İSTEME HAKKI 
128
A. Bedelden İndirim İsteme Hakkının Kullanılabilmesi İçin Aranan Şartlar 
129
B. Bedelden İndirim İsteme Hakkının Kullanılma Şekli ve Kapsamı 
131
C. Bedelden İndirim İsteme Hakkının Hukuki Niteliği 
132
D. Bedelden İndirimde Değerlendirmenin Yapılacağı Zaman 
133
E. Bedelden İndirimin Hesaplanması 
135
F. Nefaset Farkı 
138
IV. ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME HAKKI 
138
A. Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılabilmesi İçin Aranan Şartlar 
138
B. Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılma Şekli ve Kapsamı 
140
C. Ücretsiz Onarım Hakkının Hukuki Niteliği 
143
D. Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
144
V. TAZMİNAT İSTEME HAKKI 
146
Sonuç 
153
Kaynakça 
159
Kavram Dizini 
169