Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında
Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu 
 Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu

1. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
666
Barkod:
9789750278778
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
770,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İşbu kitap, Anayasa Mahkemesi Anayasa Araştırmaları Merkezi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş birliğiyle 16 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu" açılış konuşmaları ve Sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihli "darbe teşebbüsü" suçunun işlenmesi üzerine ilan edilen olağanüstü hal süreci artık sona ermiştir. Bu suçun işlenmesine iştirak eden kişilerin önemli bir kısmı yakalanmış, yargılanmış ve haklarında mahkûmiyet hükümleri kurulmuştur. Yakalanan bu kişilerden bir kısmının yargılamaları devam etmektedir. Bir kısmı ise kaçak konumunda olduğu için, bu kişilerle ilgili yargılamalara devam edilme imkânı henüz oluşturulamamıştır.
Bu süreçte, söz konusu "darbe teşebbüsü" suçuna iştirak etmediği halde, bir örgütsel suçluluk mahiyeti taşıdığı kuşkusuz olan bu suçun işlenişini organize eden örgütsel yapı ile ilişkisi, irtibatı olan ve hatta bu örgütsel yapıya "iltisakı" olduğu kabul edilen ve fakat, herhangi somut bir suç işlediği ortaya konulmayan çok sayıda kişi ile ilgili olarak hak yoksunluğu doğuran işlemler tesis edilmiştir.
Herhangi somut bir suç işlediği ortaya konulmayan bu kişilerin bir kısmıyla ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve hatta bir kısmının beraatine hükmedilmiş olmasına rağmen, haklarında belirli haklara ilişkin yoksunluklar devam etmektedir.
Bu olağanüstü hal sürecinde çıkarılan ve bilahare kanunlaştırılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerin önemli bir kısmı, olağanüstü halden sonra da uygulanmaya devam etmektedir. Bu süreç sona erdikten sonra, Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu düzenlemelerin bir kısmıyla ilgili olarak iptal kararları verilmiştir. Bu iptal kararları karşısında, yeni kanunî düzenlemeler yapılması ihtiyaç ve gereği ortaya çıkmıştır.
Söz konusu Sempozyumda sunulan tebliğlerde, bu süreçte ortaya çıkan ve sorun teşkil eden hususların tespitine ve bu hususlarla ilgili çözüm önerilerine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Sempozyumda yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğlerde yer verilen açıklamaların, ülkemizde insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve uygulamada insan haklarına hassasiyet gösterilmesine katkı sağlaması, en önemli arzumuzdur.
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı,
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı,
Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Kitabın Konu Başlıkları
.
Oturumlar ve Sunulan Tebliğler
.
Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimlerinin Hukukî Çerçevesi
.
Olağanüstü Hâl Kararnamelerinin Yargısal Denetimi: Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Perspektifinden Değerlendirmeler, Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI
.
Olağanüstü Yönetimlerin Anayasalarda Düzenlenmesi Gerekli mi? Dr. Volkan ASLAN
.
Fransa'da İstisna Rejimleri: İdarî Yargı Denetimine Dair Gözlemler, Dr. Halim Alperen ÇITAK
.
Norm Denetimi Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
.
Anayasa Mahkemesi Norm Denetimi Kararları Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri, Dr. Hamit YELKEN
.
Cumhurbaşkanlığı ve Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Suç İhdas Edilmesi ve Ceza Kanunlarında Değişiklik Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu, Doç. Dr. Seydi KAYMAZ
.
Anayasa Mahkemesi'nin OHAL KHK'lerinin ile Kamu Görevinden İhraç Bağlamındaki Hükümleriyle İlgili Olarak Verdiği İptal Kararlarının Hukuki Sonuçları, Dr. Gökhan ÖLMEZ
.
Bireysel Başvuru Kapsamında Olağanüstü Hal Tedbirleri
.
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Anayasa'nın 15. Maddesi Uygulaması, Dr. Abdullah ÇELİK
.
Olağanüstü Hallerde Kişi Özgürlüğüne Yapılan Müdahalelerde Bir Sınır Olarak "Durumun (Kesinlikle) Gerektirdiği Ölçü" Dr. Zeynep HAZAR
.
Olağanüstü Yönetim Usullerinde Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasına Yönelik Koruma Tedbirleri , Dr. Serdar TALAS
.
OHAL Sürecinde "Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini" Tedbirinin Uygulanması, Doç. Dr. Hasan SINAR
.
Kamu Görevinin Üstlenilmesine Genel Güvenlik Gerekçesiyle Getirilebilecek Sınırlamalar – Almanya Örneği
.
Geçiş Dönemi Adaleti Uygulaması Olarak Alman Toplumunun Nazizm'den Arındırılması Uygulamaları ve Bunun Hukuki Çerçevesi, Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU
.
Alman "Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı"nın (Bundesamt Für Verfassungsschutz) Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Aldığı Kararların Uygulamaya Yansımaları, Doç. Dr. Selman DURSUN
.
Alman Hukukunda Kamu Görevi Üstlenilmesi Bağlamında Güvenlik İncelemesi, Prof. Dr. Osman İSFEN
.
Türk Hukukunda Kamu Görevinin Üstlenilmesine Genel Güvenlik Gerekçesiyle Getirilen Sınırlamalar
.
Olağanüstü Hâl Nedeniyle Tesis Edilen Tedbirlerin Anayasa Mahkemesinin Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Kapsamındaki Kararlarına Yansımaları, Ali KOZAN
.
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Mahmut KOCA
.
Olağanüstü Halde KHK'lar Kapsamında Gerçekleştirilen İhraçlar ve Bu Bağlamda Ceza Mahkemelerinin Beraat Kararlarının İhraç Uygulamasına Etkileri, Prof. Dr. Adem SÖZÜER
.
OHAL Döneminde Görevlerine Sona Verilen Kamu Görevlilerinin Avukatlık Mesleğine Kabulü: Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Yapılan Bir Değerlendirme, Dr. Osman Gazi ÜNAL
.
Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–I
.
Olağanüstü Hallerde Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Sınırlandırılması, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
.
Olağanüstü Hallere Özgü Suç Soruşturması Hükümlerinin ve Bunların Uygulamasının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Vahit BIÇAK
.
Olağanüstü Hallerde Askıya Alınamayacak Yükümlülüklerden Biri Olarak "İşkence Yasağı" Dr. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU
.
Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–II
.
Düşman Ceza Hukuku Perspektifinden Olağanüstü Hâl Dönemi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Genel Bakış, Dr. Reşit KARAASLAN
.
Olağanüstü Hâl Uygulamaları Kapsamında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı Güvenceleri, Dr. Akif YILDIRIM
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özel İletişim Araçlarının Kullanılmasının Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi, Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI
.
Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–III
.
Olağanüstü Hal Yönetim Süreçlerinde Kamu Görevlilerinin Yaptıkları İşlemler, Gerçekleştirdikleri Uygulamalar Nedeniyle Ceza Hukuku Bakımından Sorumlu Tutulamayacaklarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Berrin AKBULUT
.
Ceza Hukuku Alanında Sorumsuzluk Öngören Kanuni Düzenlemelerin Ceza Hukuku Dogmatiği Ekseninde Değerlendirilmesi, Dr. Ali Şahin KILIÇ
.
15 Temmuz 2016 Tarihli "Darbe Teşebbüsü" Suçunun Akabinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Sürecinde Çıkarılan KHK Düzenlemeleri ile Uygulamanın Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
SUNUŞ 
13
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMLERİ SEMPOZYUMU
AÇILIŞ KONUŞMASI 
17
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
AÇILIŞ KONUŞMASI 
19
Prof. Dr. Yusuf TEKİN
AÇILIŞ KONUŞMASI 
23
Prof. Dr. Zühtü ARSLAN
OTURUMLAR VE SUNULAN TEBLİĞLER
Birinci Oturum
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMLERİNİN
HUKUKÎ ÇERÇEVESİ
Olağanüstü Hâl Kararnamelerinin Yargısal Denetimi: Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Perspektifinden Değerlendirmeler 
31
Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI
Olağanüstü Yönetimlerin Anayasalarda Düzenlenmesi Gerekli mi? 
53
Dr. Volkan ASLAN
Fransa’da İstisna Rejimleri: İdarî Yargı Denetimine Dair Gözlemler 
75
Dr. Halim Alperen ÇITAK
İkinci Oturum
NORM DENETİMİ KAPSAMINDA
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
Anayasa Mahkemesi Norm Denetimi Kararları Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri 
107
Dr. Hamit YELKEN
Cumhurbaşkanlığı ve Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Suç İhdas Edilmesi ve Ceza Kanunlarında Değişiklik Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 
131
Doç. Dr. Seydi KAYMAZ
Anayasa Mahkemesi’nin OHAL KHK’lerinin ile Kamu Görevinden İhraç Bağlamındaki Hükümleriyle İlgili Olarak Verdiği İptal Kararlarının Hukuki Sonuçları 
147
Dr. Gökhan ÖLMEZ
Üçüncü Oturum
BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA OLAĞANÜSTÜ HAL TEDBİRLERİ
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Anayasa’nın 15. Maddesi Uygulaması 
167
Dr. Abdullah ÇELİK
Olağanüstü Hallerde Kişi Özgürlüğüne Yapılan Müdahalelerde Bir Sınır Olarak “Durumun (Kesinlikle) Gerektirdiği Ölçü” 
175
Dr. Zeynep HAZAR
Olağanüstü Yönetim Usullerinde Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasına Yönelik Koruma Tedbirleri 
191
Dr. Serdar TALAS
OHAL Sürecinde “Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini” Tedbirinin Uygulanması 
209
Doç. Dr. Hasan SINAR
Dördüncü Oturum
KAMU GÖREVİNİN ÜSTLENİLMESİNE
GENEL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GETİRİLEBİLECEK SINIRLAMALAR –
ALMANYA ÖRNEĞİ
Geçiş Dönemi Adaleti Uygulaması Olarak Alman Toplumunun Nazizm’den Arındırılması Uygulamaları ve Bunun Hukuki Çerçevesi 
241
Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU
Alman “Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı”nın (Bundesamt Für Verfassungsschutz) Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Aldığı Kararların Uygulamaya Yansımaları 
261
Doç. Dr. Selman DURSUN
Alman Hukukunda Kamu Görevi Üstlenilmesi Bağlamında Güvenlik İncelemesi 
283
Prof. Dr. Osman İSFEN
Beşinci Oturum
TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVİNİN ÜSTLENİLMESİNE
GENEL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GETİRİLEN SINIRLAMALAR
Olağanüstü Hâl Nedeniyle Tesis Edilen Tedbirlerin Anayasa Mahkemesinin Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Kapsamındaki Kararlarına Yansımaları 
293
Ali KOZAN
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
305
Prof. Dr. Mahmut KOCA
Olağanüstü Halde KHK’lar Kapsamında Gerçekleştirilen İhraçlar ve Bu Bağlamda Ceza Mahkemelerinin Beraat Kararlarının İhraç Uygulamasına Etkileri 
347
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
OHAL Döneminde Görevlerine Sona Verilen Kamu Görevlilerinin Avukatlık Mesleğine Kabulü: Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Yapılan Bir Değerlendirme 
371
Dr. Osman Gazi ÜNAL
Altıncı Oturum
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE CEZA HUKUKU UYGULAMALARI–I
Olağanüstü Hallerde Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Sınırlandırılması 
419
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Olağanüstü Hallere Özgü Suç Soruşturması Hükümlerinin ve Bunların Uygulamasının Değerlendirilmesi 
463
Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Olağanüstü Hallerde Askıya Alınamayacak Yükümlülüklerden Biri Olarak “İşkence Yasağı” 
477
Dr. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU
Yedinci Oturum
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE CEZA HUKUKU UYGULAMALARI–II
Düşman Ceza Hukuku Perspektifinden Olağanüstü Hâl Dönemi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Genel Bakış 
513
Dr. Reşit KARAASLAN
Olağanüstü Hâl Uygulamaları Kapsamında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı Güvenceleri 
535
Dr. Akif YILDIRIM
Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI
Sekizinci Oturum
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE CEZA HUKUKU UYGULAMALARI–III
Olağanüstü Hal Yönetim Süreçlerinde Kamu Görevlilerinin Yaptıkları İşlemler, Gerçekleştirdikleri Uygulamalar Nedeniyle Ceza Hukuku Bakımından Sorumlu Tutulamayacaklarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
577
Prof. Dr. Berrin AKBULUT
Ceza Hukuku Alanında Sorumsuzluk Öngören Kanuni Düzenlemelerin Ceza Hukuku Dogmatiği Ekseninde Değerlendirilmesi 
609
Dr. Ali Şahin KILIÇ
15 Temmuz 2016 Tarihli “Darbe Teşebbüsü” Suçunun Akabinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Sürecinde Çıkarılan KHK Düzenlemeleri ile Uygulamanın Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi 
629
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
KAPANIŞ KONUŞMASI 
665
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ