Alman Ceza Hukuku Açısından TCK’nın Kusur İlkesi Cilt:2 Das Schuldprinzip des türkischen StGB im Spiegel des deutschen Strafrechts Prof. Dr. Gunnar Duttge, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Alman Ceza Hukuku Açısından TCK’nın Kusur İlkesi Cilt:2

Das Schuldprinzip des türkischen StGB im Spiegel des deutschen Strafrechts

1. Baskı, 
Haziran 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
321
Barkod:
9789750224089
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ile özellikle kusur ilkesinin daha önce olduğundan daha tutarlı bir şekilde uygulanması amaçlanmıştı. Reform ihtiyacı, her şeyden önce (kaçınılamaz) yasak hata düzenlemesi ve ayrıca netice nedeniyle ağırlaşmış suç ile eylem gerçekleştirilmeden kusurlu biçimde alkol tüketimi nedeniyle kusur yeteneğinin ortadan kalkması sorunu (“actio libera in causa”) açısından geçerliydi. Osman İsfen, bu konudaki esaslı çalışmasında, kusur ilkesinin yeni Türk Ceza Kanunu aracılığıyla ne ölçüde Türk Ceza Hukuku’nun sağlamlaşmış, temel parçalarından birisi olabildiği konusunda başlıca ge-lişmeleri ve başka bakış açılarından bakıldığında ortaya çıkan reform gerekliliklerini ortaya koymuştur. Kusur ilkesi sadece yalın biçimsel olarak değil, ayrıca maddi, yani suçun tüm kapsama alanına değinilmesi anlamında ele alındığında, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri altında birçok klasikleşmiş konunun kabul görmüş suç sistematiğine göre “kusur” kategorisinin dışında kaldığı göze çarpmaktadır.
Bu nedenle, önümüzde bulunan kitap reform ihtiyacına göre bilhassa seçilmiş ve tanınmış sorunlar alanını ele almakta ve ayrıca hukuka aykırılık ve fiili işlemeye başlamanın (‘teşebbüs’, ‘hazırlık’) bakış açılarını da buna dâhil etmektedir. Bunun dışında üç basamaklı suç sistematiğinin devamı ve özellikle haksızlık ve suç ilişkisi hakkında sorular ele alınmaktadır. Ancak tabii ki, ön planda, doğrudan doğruya kusur sorununu ilgilendiren (kusur ehliyetinin yokluğu, alic) veya karmaşık yanılma öğretisi ile suçun manevi tarafını ilgilendiren konular bulunmaktadır. Tebliğler, kısmen Türk kısmen ise Alman perspektifinden ele alınan konuları aydınlatmaktadırlar. Tebliğler bu yolla, her iki tarafa da benzerlikleri ve farklılıkları göstermektedirler. Alman ceza hukuku bir taraftan referans olarak işlev görmekte, ancak aynı zamanda ceza hukuku sistemlerinin karşılaştırılması ile daha belirgin şekilde fark edilebilen açıklar vermektedir. Önümüzde bulunan tebliğler, ortak bir çalışma olan ve Göttingen’de 2012 yılının Nisan ayında akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılmış Alman-Türk Ceza Hukuku Semineri kapsamında sunulmuşlardır. (Önsöz'den)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Esaslar – Grundlagen
.
Kanunlaştırılan Sorumluluğu Kaldıran Nedenler: Meşru Savunma, Zorunluluk Hali, Hakkın İcrası – Kodifizierte Ausschlussgründe: Notwehr, Notstand, Rechtsausübung
.
Suçun Sübjektif Kısmı ve Yanılgı Öğretisi – Subjektive Tatseite und Irrtumslehre
.
Teşebbüs ve Fiile Hazırlık – Versuch und Tatvorbereitung
.
Kusur Yeteneğine İlişkin Esaslar – Grundfragen zur Schuldfähigkeit
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Grundlagen (Temel Esaslar)
Vergleich der Allgemeinen Teile des türkischen und deutschen Strafgesetzbuches 
13
Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ 
13
Türk ve Alman Ceza Kanunlarının Genel Kısımlarının Karşılaştırması 
29
Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ (Çev.: Ahmet Mert DUYGUN) 
29
Der Eingang des Schuldprinzips in das neue türkische Strafgesetzbuch 
43
Prof. Dr. Osman İSFEN 
43
Kusur İlkesinin Yeni Türk Ceza Kanunu’na Girişi (Özet) 
63
Prof. Dr. Osman İSFEN 
63
Über den Sinn der Unterscheidung von Unrecht und Schuld 
65
Prof. Dr. Arndt SINN 
65
Haksızlık ve Kusur Arasındaki Ayrımın Anlamı Üzerine (Özet) 
81
Prof. Dr. Arndt SINN 
81
Kodifizierte Ausschlussgründe: Notwehr, Notstand, Rechtsausübung(Kanunlaştırılan Sorumluluğu Kaldıran Nedenler:Meşru Savunma, Zorunluluk Hali, Hakkın İcrası)
Notwehr im türkischen Strafrecht 
85
Prof. Dr. Nur CENTEL 
85
Türk Ceza Hukukunda Yasal Savunma 
99
Prof. Dr. Nur CENTEL 
99
Notstand: rechtfertigend oder entschuldigend – rechtfertigend und entschuldigend? 
111
Laila HOURI 
111
Postmortale Organspende kraft Notstands? 
123
Derya ER 
123
Rechtsausübung als Rechtfertigungsgrund im türkischen Strafgesetzbuch 
139
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER 
139
Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Hakkın İcrası 
155
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER 
155
Subjektive Tatseite und Irrtumslehre(Suçun Sübjektif Kısmı ve Yanılgı Öğretisi)
Das erfolgsqualifizierte Delikt (Art. 23 tStGB) 
171
Alev DİLBER 
171
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç (TCK m. 23) 
179
Alev DİLBER 
179
Der Irrtum im türkischen Strafgesetzbuch 
187
Kerem ÖZ 
187
Türk Ceza Kanunu’nda Fiili Hata 
199
Kerem ÖZ 
199
Der Verbotsirrtum unter besonderer Berücksichtigung der Vermeidbarkeit 
209
Patricia MATULEWICZ 
209
Der Erlaubnistatumstandsirrtum zwischen Vorsatz- und Schuldtheorie 
221
Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 
221
Kast ve Suç Teorileri Arasında Suçun İşlendiği Koşullar Hakkındaki Yanılma (Özet) 
237
Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 
237
Versuch und Tatvorbereitung(Teşebbüs ve Fiile Hazırlık)
Zum Strafgrund des untauglichen Versuchs – im Verhältnis zum grob unverständigen und zum abergläubischen Versuch 
241
Oliver KREUTZ 
241
Die Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen im deutschen Strafrecht 
263
Damla DÖNMEZ 
263
Grundfragen zur Schuldfähigkeit(Kusur Yeteneğine İlişkin Esaslar)
Der Begriff der „schweren anderen seelischen Abartigkeit“ i.S.d. § 20 dStGB und seine Bewertung durch die Strafrechtsordnung 
281
Mehmet Osman GÜLYEŞİL 
281
Die Rechtsfigur der „actio libera in causa” 
297
Sanaz BAZRAFKAN 
297