Adli Bilimciler Derneği II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi
(Gaziantep 23 – 25 Nisan 2015) Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Adli Bilimciler Derneği

II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Gaziantep 23 – 25 Nisan 2015)

1. Baskı, 
Aralık 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
495
Barkod:
9789750236518
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
605,00
İndirimli (%80):
122,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adli Bilimciler Derneği'nin düzenlediği Ulusal Sağlık Hukuku Kongrelerinin ikincisi 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep ilimizde düzenlendi. Kongrede sağlık çalışanlarının sorumlulukları, sağlık alanındaki haklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktiste otopsinin önemi, nesep tayini, 18 yaş altı gebelikler, aydınlatılmış onam(rıza) sorunları, sağlık çalışanlarına şiddet, DNA veri tabanlarının güvenliği, virtopsi, sigorta, maluliyet ve tazminat hesaplama, sağlık hukuku alanındaki mevzuat değişiklikleri gibi konular tartışıldı.
II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresinde sağlık, hukuk ve adli bilimler alanlarındaki sorunların aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile kongrenin ilerleyen yıllarda devam etmesinin gerekliliği ve önemi ifade edildi. III. Sağlık Hukuku Kongresinin Bursa'da yapılması kararı alındı.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sağlık Hukuku İle İlgili Kosova Anayasa Mahkemesi Kararları, Dr. Altay Suroy
.
Tıbbi Malpraktis İddialarında Adli Otopsinin Önemi, Prof. Dr. Gürol Cantürk
.
Tıbbi Etik'ten, Tıp Hukukuna Tıbbi Eylemler, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
.
Hukuki ve İnsani Yönleri İle Babalık Testleri, Doç. Dr. Yeşim Doğan
.
Türkiye'de Bir İlk: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bağımsız "Tıp Hukuku" Dersi, Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil
.
Türk Sağlık Yapılanmasında Erken Uyarı Sistemi, Dr. Gürcan Paracıklı
.
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi, Zehra Zerrin Erkol, Yakup Gökhan Doğramacı
.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Türkiye Uygulaması, Prof. Dr. Pervin Somer
.
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kötüye Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak
.
Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnciyağmur Tezbasan
.
18 Yaş Altı Gebelikler Sorunu, Zerrin Erkol, Fatmagül Aslan, Yakup Gökhan Doğramacı
.
Patolojide Malpraktis, Sultan Pehlivan
.
Virtopsi Hakkında Neler Biliyoruz? Emrullah İncesu, Zerrin Erkol, Özlem Önder
.
Diş Hekimliğinde Kayıt Tutma Zorunluluğu, Dt. Evin Toker
.
Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdikleri, Emrullah İncesu
.
İdarenin Sağlık Hizmeti Sunumunda, Tıbbi Müdahale Öncesinde Hastanın Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü Karşısında Müdahalenin Genişletilmesi Uygulamasının Tartışılması, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin Doç. Dr. Serkan Çınarlı
.
Yapay Döllenmenin İç Hukuktaki Yeri, Ayşe Şeyma Şahin Av. Gözde Efe
.
Ceza Yargılamasında Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasında Kişinin Rızasının Olmaması Durumu, Yakup Gökhan Doğramacı, Zehra Zerrin Erkol
.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu,Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda Söğüt
.
Bulaşıcı Hastalıkların Kasten Bulaştırılmasının Hukuki Açıdan İncelenmesi, Kenan Can Tok, Gizem Atik
.
Dna Veri Tabanlarının Güvenliği İle İlgili Farkındalık Çalışması, Biomüh. Emine F. Yıldırım, Bio. H. Merve İyras
.
Sağlık Bilimlerinde İstatistiğin Yanlış Kullanımı, Ebru Özcan
.
Akupunktur Noktalarının Adli Tıp Açısından Önemi, Bilge Geçioğlu M.D., Melike Özlem Bilgili, Ersel Geçioğlu M.D.
.
Perinatal Asfiksi – Malpraktis İddiası – Olgu Sunumu, Dr. Sündüz Adıyaman
.
Aile Hekimlerinin Koruyucu Sağlık Hizmetleri Bakımından İdareye Karşı Hukuki Sorumlulukları, Uz.Dr.Aslıhan Teyin Uz.Dr.Kıymet Köybaşı
.
Ötenazinin Türkiye' deki Tıbbi Hukuki ve Sosyal Yönleri, Gözde Efe, Gizem Atik, Tunahan Berber
.
Neonazis Und Nachrichtendienste: Das Nsu –Terrorverfahren İn Deutschland Und Die Rolle Der Nebenklage, Von Rechtsanwältin Antonia Von Der Behrens
.
Neonaziler ve Gizli Servisler: Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü – Terör Yargılaması ve Müdahale Yoluyla Davanın Rolü, Av. Antonia Von Der Behrens. (Çev.: Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver)
.
Sigorta Kursu
.
Aktüeryada Temel Kavramlar ve Rapor Örnekleri, Dr. Nurettin Nezih Anolay Dr. Sadi Çağdır Dr. Zeynep Orhan
.
Engellilik ve Beden Çalışma Gücü Kaybı, Dr. Zeynep Orhan, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Sadi Çağdır
.
Maluliyet Kavramı ve Olgu Örnekleri, Dr. Sadi Çağdır, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Zeynep Orhan
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
1. OTURUM
 SAĞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ KOSOVA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
29
Dr. Altay SUROY 
29
 TIBBİ MALPRAKTİS İDDİALARINDA ADLİ OTOPSİNİN ÖNEMİ 
41
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK 
41
 TIBBİ ETİK’TEN, TIP HUKUKUNA TIBBİ EYLEMLER 
53
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 
53
2. OTURUM
 HUKUKİ VE İNSANİ YÖNLERİ İLE BABALIK TESTLERİ 
61
Doç. Dr. Yeşim DOĞAN 
61
 TÜRKİYE'DE BİR İLK: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE BAĞIMSIZ "TIP HUKUKU" DERSİ 
65
Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL 
65
 TÜRK SAĞLIK YAPILANMASINDA ERKEN UYARI SİSTEMİ 
83
Dr. Gürcan PARACIKLI 
83
 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İRDELENMESİ 
93
Zehra Zerrin ERKOL, Yakup Gökhan DOĞRAMACI 
93
3. OTURUM
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN TÜRKİYE UYGULAMASI 
99
Prof. Dr. Pervin SOMER 
99
 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN KÖTÜYE KULLANIMI 
101
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK 
101
 EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI 
105
Ebe İnciYağmur TEZBASAN 
105
 18 YAŞ ALTI GEBELİKLER SORUNU 
115
Zerrin ERKOL, Fatmagül ASLAN, Yakup Gökhan DOĞRAMACI 
115
4. OTURUM
 PATOLOJİDE MALPRAKTİS 
119
Sultan PEHLİVAN 
119
 VİRTOPSİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? 
121
Emrullah İNCESU, Zerrin ERKOL, Özlem ÖNDER 
121
5. OTURUM
 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU 
131
Dt. Evin Toker 
131
 ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 
137
Emrullah İNCESU 
137
 İDARENİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA, TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİNDE HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞISINDA MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ UYGULAMASININ TARTIŞILMASI 
151
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Doç. Dr. Serkan ÇINARLI 
151
6. OTURUM
 YAPAY DÖLLENMENİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ 
165
Ayşe Şeyma ŞAHİN Av. Gözde EFE 
165
 CEZA YARGILAMASINDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASINDA KİŞİNİN RIZASININ OLMAMASI DURUMU 
175
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL 
175
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNU 
177
Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda SÖĞÜT 
177
7. OTURUM
 BULAŞICI HASTALIKLARIN KASTEN BULAŞTIRILMASININ HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ 
181
Kenan Can TOK, Gizem ATİK 
181
 DNA VERİ TABANLARININ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI 
191
Biomüh. Emine F. YILDIRIM, Bio. H. Merve İYRAS 
191
 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İSTATİSTİĞİN YANLIŞ KULLANIMI 
197
Ebru ÖZCAN 
197
 AKUPUNKTUR NOKTALARININ ADLİ TIP AÇISINDAN ÖNEMİ 
205
Bilge GEÇİOĞLU M.D., Melike Özlem BİLGİLİ, Ersel GEÇİOĞLU M.D., 
205
9. OTURUM
 PERİNATAL ASFİKSİ– MALPRAKTİS İDDİASI– OLGU SUNUMU 
215
Dr. Sündüz Adıyaman 
215
 AİLE HEKİMLERİNİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İDAREYE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUKLARI 
221
Uz.Dr.Aslıhan TEYİN Uz.Dr.Kıymet KÖYBAŞI 
221
 ÖTENAZİNİN TÜRKİYE’ DEKİ TIBBİ HUKUKİ VE SOSYAL YÖNLERİ 
229
Gözde EFE, Gizem ATİK, Tunahan BERBER 
229
ÖZEL OTURUM
 NEONAZİS UND NACHRİCHTENDİENSTE: DAS NSU–TERRORVERFAHREN İN DEUTSCHLAND UND DİE ROLLE DER NEBENKLAGE 
241
von Rechtsanwältin Antonia von der Behrens 
241
 NEONAZİLER VE GİZLİ SERVİSLER: ALMANYA’DA NASYONAL SOSYALİST YERALTI ÖRGÜTÜ– TERÖR YARGILAMASI VE MÜDAHALE YOLUYLA DAVANIN ROLÜ 
263
Av. Antonia von der BEHRENS. (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
263
SİGORTA KURSU
 AKTÜERYADA TEMEL KAVRAMLAR VE RAPOR ÖRNEKLERİ 
277
Dr. Nurettin Nezih ANOLAY Dr. Sadi ÇAĞDIR Dr. Zeynep ORHAN 
277
 ENGELLİLİK VE BEDEN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI 
293
Dr. Zeynep ORHAN, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Sadi ÇAĞDIR 
293
 MALULİYET KAVRAMI VE OLGU ÖRNEKLERİ 
303
Dr. Sadi ÇAĞDIR, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Zeynep ORHAN, 
303
POSTERLER
 ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
315
Bio. Duygu YAVUZ Bio. Jale Nur DİNÇ 
315
 BİYOTIBBİ MÜDAHALELER KARŞISINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 
319
Bio. Sinem ÖZCAN 
319
 KARA PARA AKLAMA ALANLARI &YÖNTEMLERİ 
323
N. umut AKINCIOĞLU Behice Şeyda TÜREDİ 
323
 BİYOETİK VE ÖJENİZM 
327
Emrah ÇAM 
327
 İŞKENCE VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE İSTANBUL PROTOKOLÜ IŞIĞINDA BAKIŞ: TÜRKİYE’DE İSTANBUL PROTOKOLÜ UYGULAMALARI 
333
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN 
333
 POSTMORTEM TANI ALAN YENİDOĞAN PNÖMONİSİ KLİNİKTE ATLANABİLİR Mİ?: OLGU SUNUMU 
335
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN 
335
 GÖZALTI MUAYENESİ VE PLASTİK KELEPÇE UYGULAMASINA BAĞLI LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
337
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Uz. Dr. Alper KETEN, Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ 
337
 BABALIK TAYİNİNDE ADLİ PROSEDÜR 
343
Bio. Merve İYRAS Bio. Müh. Emine Firdevs YILDIRIM 
343
 SAĞLIK HUKUKUNDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) 
347
Melike Özlem BİLGİLİ, Dr.Bilge GEÇİOĞLU, Dilek TEKTAŞ 
347
 GLUTEAL BÖLGEYE ENJEKSİYON SONUCU OLUŞAN NÖROPATİ: OLGU SUNUMU 
349
Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ, Yrd. Doç. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR ,
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL 
349
 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE “RESÜSİTE ETMEYİNİZ TALİMATININ” YASAL VE ETİK BOYUTU 
353
Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ 
353
 GAZİANTEP İLİNDE 2005–2012 YILLARI ARASINDAKİ MEDİKOLEGAL OTOPSİLERİN, OTOPSİYİ YAPAN HEKİM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
361
Yusuf ATAN Zekeriya TATAROĞLU, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Fatih ŞAHİN,
Bekir KARAARSLAN 
361
 MALULİYET ORANININ HESAPLANMASINDA TEK HEKİM RAPORU YETERLİ MİDİR?: OLGU SUNUMU 
367
Fatih ŞAHİN, Bekir KARAARSLAN, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Yusuf ATAN 
367
 BATIN TRAVMALARINDA İLERİ TETKİK GEREKLİ Mİ? 
371
Mehmet Sunay YAVUZ, Muhammed Ziya KIR*, Tarık ULUÇAY *, Yıldıray ZEYFEOĞLU*,
Faruk AYDIN*. 
371
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA HASTA HAKLARI KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ 
377
Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN 
377
 BİBER GAZI UYGULAMALARININ HUKUKİ BOYUTU 
381
M. Samet Sevinçer, Bio. Ahmet APAK, Bio. H. Merve İYRAS 
381
 ORGANİK ATIŞ ARTIĞI ARANMASINDA DERMAL NİTRAT TESTİ KULLANIMI 
387
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Doç. Dr. Alper KETEN, 
387
 TÜRKİYE’DEKİ OTOPSİ MERKEZLERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR ANKET ÇALIŞMASI 
389
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL, Doç. Dr. Alper KETEN,
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR 
389
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA ÖTANAZİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ 
393
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK 
393
 YÜZ TRAVMALARINDA GÖZ MUAYENESİ GEREKLİ Mİ? 
397
Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY
Mine KALAY 
397
 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA HEKİM VE HASTA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
399
Yakup Gökhan DOĞRAMACI 
399
 ADLİ TIP VE SOSYAL HİZMET UZMANLARININ İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ TESPİTİNDEKİ ROLÜ 
401
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Güngör ÇABUK 
401
 ANESTEZİ UYGULAMALARINDA İLAÇLARA BAĞLI MEDİKAL HATALAR 
403
Arzu KARAVELİ, Fatmagül ASLAN, Esra KIZILATEŞ, Zerrin ERKOL 
403
 ANESTEZİYE BAĞLI TIBBİ UYGULAMA HATALARI 
405
Esra KIZILATEŞ, Fatmagül ASLAN, Arzu KARAVELİ, Zerrin ERKOL 
405
 TIBBİ BELGEDE SAHTECİLİK– KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI DOLANDIRICILIK EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI) OLGU SUNUMU 
407
Doç. Dr. Nergis Cantürk, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Uz. Dr. Bahar Erbaş 
407
 BEKLEME MÜDDETİ (İDDET)’NİN ADLİ TIBBİ BOYUTU 
413
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL 
413
 BİR GÖZÜ GÖRMEYEN KİŞİDE DİĞER GÖZ YARALANMASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET HESABI; OLGU SUNUMU 
415
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Ahmet BÜYÜKÇELİK 
415
 GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE AYDINLATILMIŞ ONAM 
417
Yakup Gökhan DOĞRAMACI 
417
 GÜNCEL BİR OLGU ÜZERİNDEN MÜDAVİ HEKİMİN SORUMLULUĞU 
419
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL 
419
 HASTANE ENFEKSİYONLARINDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN ‘‘STAPHYLOCOCCUS AUREUS’’ BAKTERİSİ VE ÖNLEMLER 
421
Melek KOÇ 
421
 KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇUNUN HEKİMLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 
425
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL2 
425
 TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALEDE KULLANILAN ZIRHLI ARAÇLAR VE BU ARAÇLARIN KULLANIMIN HUKUKİ BOYUTU 
431
Recep ALTINOK 
431
 KOVUŞTURMA AŞAMASINDA VE 5237 SAYILI TCK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ADLİ OLGU; EPİFİZ HATTI MI? KEMİK KIRIĞI MI? 
443
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Berna ALGAN 
443
 MALPRAKTİS VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞUN ULUSLAR ARASI İÇTİHATLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ 
445
Hasan Emre ÇAVUŞOĞLU, Merve PARLAKGÖRÜR 
445
 KAS İÇİ ENJEKSİYONA BAĞLI TIBBİ MALPRAKTİS İDDİASI: OLGU SUNUMU 
447
Dr.Fatih SEZER, Dr.Serbülent KILIÇ, Prof.Dr. Gürol CANTÜRK 
447
 TIBBİ ALANINDA GÖRÜLEN RADYASYON KAZALARI 
451
Ekin ÖZCAN, Dilek KİLİC 
451
 ADLİ TIP BAKIŞ AÇISI İLE SAMTER SENDROMU: OLGU SUNUMU 
463
Dr.Serbülent KILIÇ, Dr.Fatih SEZER, Prof.Dr.Gürol CANTÜRK 
463
 OLAY YERİNDEN ELDE EDİLEN BULGULARDA BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ VE YASAL BOYUTU 
467
Bio. Ahmet APAK, M. Samet Sevinçer, Bio. H. Merve İYRAS 
467
 ÇOCUĞUN ASILSIZ CİNSEL İSTİSMAR ÖYKÜSÜ OLGU SUNUMU 
471
İbrahim EROĞLU, Funda ÖZYAY EROĞLU, Abdulkadir YILDIZ, Mustafa DEMİRER,
Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR 
471
 ECZANE KAYNAKLI YÜKSEK DOZ KLORAL HİDRAT KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU 
475
Kubilay KINOĞLU, Erdoğan KARA, Humman ŞEN, Volkan ÜNAL, Ahmet Sadi ÇAĞDIR 
475
 ADLİ OTOPSİ VE FETHİ KABİRİN HUKUKSAL PROSEDÜRÜ 
477
Fulya YÜKSEL 
477