Kiralananın Tahliyesi ve Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsilinde İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

Kiralananın Tahliyesi ve Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsilinde İcra Takibi

4. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
326
Barkod:
9789750291050
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ocak 2023
435,00
295,00 (%32)
Kitabın Açıklaması
Kitapta, İcra ve İflas Kanunu'nun 269 - 276. maddelerinde düzenlenen, "kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi" ile ilgili maddeler inceleme konusu yapılarak;
- Kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedelinin tahsili için icra takibi yapan kiralayan, takip talebinde mutlaka kiracının kiralanandan tahliyesini talep etmelidir. Aksi takdirde icra mahkemesi, kiralayanın açtığı itirazın kaldırılması ve tahliye davasında tahliye talebinin reddine karar verir.
- Kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedelinin tahsili için kiralayanın yaptığı icra takibinde kiracı-borçlunun takibe itiraz etmesi üzerine icra takibi durur. Bu durumda kiralayan, ödeme emrinin kiracıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün geçmeden icra mahkemesinden, itirazın kaldırılması ve tahliye talep etmemelidir. Eğer kiralayan, ödeme emrinin kiracıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün geçmeden icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunursa, icra mahkemesi henüz kiracıya tanınan 30 günlük kira bedelinin ödenme süresi geçmediğinden kiralayanın tahliyesi talebini reddeder.
- Kiralananın tahliyesinde, itiraz eden kiracı itirazında kira akdine ve aylık kira miktarına açıkça itiraz etmelidir.
- İtirazın iptali davası açılırken ödenecek toplam harç miktarından, itiraza konu icra takibi yapılırken yatırılan peşin harç miktarı mahsup edilir.
Gibi icra hukukuna ilişkin püf noktalarına yer verilmiştir. Ayrıca kiralananın tahliyesi, birikmiş kira alacağının tahsili, icra takibinin yapılması, takibin kesinleşmesi ve icra takibine vaki itiraz halinde açılan itirazın iptali davalarına ilişkin konular; kira sözleşmesi, ihtarname, dilekçe ve bilirkişi rapor örnekleriyle incelenmiş, konuya ilişkin güncel yargı kararları eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul ve Yargılama Esaslarına İlişkin Genel Bilgiler
.
Güncel Yargıtay Kararları
.
Dava Dilekçeleri – Kira Sözleşmesi ve İhtarname Örnekleri
.
Bilirkişi Rapor Örnekleri
Kitabın İçindekileri
4. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
1. İspat Külfeti 
19
2. İcra Takibi – İtirazın Kaldırılması 
20
3. İrade Fesadı 
21
4. Ahde Vefa – (Pacta Sund Servanda) 
21
5. Zamanaşımı – Islah Zamanaşımı 
22
6. Harç 
22
7. Zorunlu Arabuluculuk 
23
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR 
25
A. Usul ve Yargılama Esasları 
25
1. Dava Şartı Arabuluculuk 
25
a. Yargılama Gideri 
26
2. Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk 
27
a. Genel Bilgiler 
27
b. Mevzuat 
29
3. Görevli Mahkeme 
32
a. Kira Sözleşmesi Uyuşmazlıkları 
32
b. Fuzuli İşgal – Görevli Mahkeme 
34
4. Yetkili Mahkeme 
35
5. Faydalı Masraflar – Zamanaşımı 
38
6. Yenilenen Kira Dönemlerinde Uygulanacak Kira Bedeline İlişkin Anlaşmalar 
40
a. Sözleşme Bedeli – Döviz Cinsi 
41
b. Kira Bedelinin Tespiti Davaları 
43
c. Kira Artışı 
44
7. Kira Sözleşmesi – Belirlenen Süre 
46
8. Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye – İspatı 
48
a. Kiralananın Niteliğinin Belirlenmesi Örneği 
50
b. İhtiyaç 
51
c. Uyarlama 
53
d. Yeniden Kiralama Yasağı 
54
9. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlu Yedi Gün İçinde İtiraz 
54
10. Yetkisi Olmadığı Hâlde Temsilci Olarak Bir Hukuki İşlem Yapılması 
57
11. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri 
59
a. Örnek No: 13 – Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri 
59
b. Örnek No: 13 – Örneklerle Açıklamalar 
60
12. Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri 
63
a. Örnek No: 14 – Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri 
63
b. Örnek No: 14 – Örneklerle Açıklamalar 
63
B. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
66
1. Ecrimisil ve Tahliye 
66
2. Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Yasaya göre Kiraya Verilen Taşınmazlar 
74
3. Kiracı, Sözleşme Süresine ve Fesih Dönemine Uymaksızın Kiralananı Geri Vermesi 
74
4. Hesaplama Esasları 
79
a. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil 
79
b. İcra İnkar Tazminatı – Cezai Şart 
81
c. Tahliye Taahhütnamesi 
82
d. Haksız İşgal Tazminatı 
84
e. Kira Sözleşmesi – Paylı Mülkiyet 
86
f. Tahliyesi İstenen Bu Yeri İşgal Etmekte Olan Kişi 
97
g. İşgalde Haklı Olduğuna Dair Resmi Bir Vesika – Derhal Tahliye Olma 
97
h. Tahliye Tarihinin Taraflar Arasında Çekişmeli Olması 
98
ı. Ödeme Defi 
100
i. İspatla İlgili İçtihat Örneği – Takas / Mutabakatname 
108
j. Adi Ortaklık 
111
İkinci Bölüm
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ 
115
1. Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti 
115
a. Mevzuat 
115
b. Örnek Kararlar 
116
2. İtiraz ve Kaldırılması Usulü 
121
a. Mevzuat 
121
b. Örnek Kararlar 
121
3. Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye 
136
a. Mevzuat 
136
b. Örnek Kararlar 
137
4. Kıyasen Uygulanacak Maddeler 
160
a. Mevzuat 
160
b. Örnek Kararlar 
160
5. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması 
170
a. Mevzuat 
170
b. Örnek Kararlar 
170
6. Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı 
179
a. Mevzuat 
179
b. Örnek Kararlar 
179
7. Mukavelename ile Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi: 1 –Tahliye Emri ve Münderecatı 
181
a. Mevzuat 
181
b. Örnek Kararlar 
182
8. Tahliye ve Teslim 
193
a. Mevzuat 
193
b. Örnek Kararlar 
193
9. İtiraz: 1 –Müddet ve Şekli 
198
a. Mevzuat 
198
b. Örnek Kararlar 
198
10. İtirazın Kaldırılması 
207
a. Mevzuat 
207
b. Örnek Kararlar 
207
11. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa 
222
a. Mevzuat 
222
b. Örnek Kararlar 
223
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER 
245
İşyeri – Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Tahliye 
245
Tahliye – Kira Borcu 
247
Kira Borcunu Ödemeyen Borçlunun Tahliyesi 
248
İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
249
Taahhüdü İhlal 
251
İtirazın Kaldırılması 
253
Kira Borcu – Tesbit 
255
Tehir–i İcra Talebi 
256
Taahhüdü İhlal – Takibin Kesinleşmesi 
257
Süresinde Borcunu Ödemeyen Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi 
258
Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali I 
259
Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali II 
261
Bilirkişi Raporuna İtiraz – Ecri Misil Miktarı 
262
II. BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ 
264
Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı ile İlgili Rapor 
264
Kira Tespiti 
266
İtirazın İptali – Belediye 
269
Kiralananın Tahliyesi 
273
El Atmanın Önlenmesi (Ecrimisil ve Tazminat) 
274
Hisseli Taşınmaz– Ecrimisil Hesaplaması – (Kira Geliri) 
277
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
280
Kira Sözleşmesi 
280
Arazi [Kira] [Sözleşmesi] 
282
İşyeri Tahliye Taahhütnamesi 
284
Tahliye Taahhütnamesi 
285
Açık Alan Kira Sözleşmesi 
286
Yeni Kira Dönemi Başlangıcından İtibaren Aylık Kıra Bedeli Bildirimi 
292
Ödenmeyen Kıra Bedelinin Ödenmesi 
293
Kira Bedeli Artırımına İtiraz 
294
Acil Konut İhtiyacı Nedeniyle İhtarname 
296
Kira Borcu– İcra Dosyasına Ödeme 
297
Yeniden İmar ve İnşa Maksadı ile Tahliye 
298
Kira Sözleşmesine Aykırılık 
299
Taahhüt Nedeni ile Tahliye 
300
İhtiyaç Nedeni ile Tahliye – Süre Sonunda– 
301
Yeni Malik–6 Aylık Süre Sonunda– Tahliye 
302
Kiralanan Taşınmazda Ayıbın Giderilmesi 
303
Kira Borcu Bedeli İstenmesi 
304
Aylık Kira Bedelinin Artırılması 
305
Kira Bedeline İtiraz 
306
Fuzuli İşgal Sebebi ile Tahliye 
307
Kira Artışı Bildirimi 
307
Kira Sözleşmesine Konu Olan Gayrimenkulün 3. Kişilere Kiralanmış Olduğu Hususu Tespit Edilmesi 
308
Kiracılık Sıfat ve Sözleşmeye İtiraz 
309
Kira Borcunun Bulunmaması – İhtarname Cevabı 
311
Bedel İstenmesi [İhtarname] 
312
Aylık Kira Bedelinin Artırılması İhtarı 
313
Fuzuli İşgal Sebebi ile Tahliye [İhtarname] 
314
ÖRNEK NO: 13* 
315
ÖRNEK NO: 14* 
316
Tahliye Emrine İtiraz 
317
Tahliye Emrine İtirazın İptali 
318
Tahliye Emrine İtirazın Kaldırılması 
319
Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi Ve Tahliye Davası 
320
Kaynakça 
321
Kavramlar Dizini 
325