Ceza Hukuku'nda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri Doç. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap
Ceza Hukuku'nda

İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri

1. Baskı, 
Şubat 2003
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
356
Barkod:
9789753475907
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Türk Ceza Hukuku literatüründe bugüne kadar ihmali suçlara ceza hukuku genel hükümler kitaplarında, monografilerde yer verilmiş ve bu konuda makaleler yazılmış olmakla birlikte, konu bir kitap boyutunda ele alınmış değildir. Böylece bu çalışmada, hukukumuzda hayli az işlenmiş bir konu, özellikle yabancı birçok kaynaktan faydalanarak bütün ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılmış ve uygulamadan pek çok ilginç örneğe de mümkün olduğunca yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavram, Tarihsel Gelişim, İhmali Açıklayan Teoriler ve İhmal – İcra Ayrımı
.
İhmali Suçların Çeşitleri
.
İhmali Suçların Unsurları
.
İştirak
.
İçtima
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci BölümKAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM,İHMALİ AÇIKLAYAN TEORİLER VEİHMAL-İCRA AYIRIMI
§1. KAVRAM 
21
§2. TARİHSEL GELİŞİM 
34
I. Hammurabi Kanunları 
35
III. Avrupa Hukuk Tarihi’nde İhmali Suçlar 
36
A. Genel Olarak 
36
B. Alman Hukuku‘nda 
37
1. İlk Çalışma ve Düzenlemeler 
37
2. Doktriner Gelişmeler 
39
IV. Önceki Hukukumuz 
41
§3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHMALİ SUÇLAR 
43
I. 13. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi’nde İhmali Suçlara İlişkin Olarak Alınan Kararlar 
43
A. Saf İhmali Suçlara İlişkin Kararlar 
43
B. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçlara İlişkin Kararlar 
43
II. Bazı Ülkelerde İhmali Suçlar 
44
A. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 
45
B. Avusturya 
46
C. Eski Doğu Almanya 
48
D. Eski Yugoslavya ve Hırvatistan 
48
E. İspanya 
49
F. İsviçre 
50
G. İtalya 
51
H. Japonya 
51
I. Polonya 
52
III. Alman Hukuku‘nda Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçlara İlişkin Pozitif Düzenleme 
54
A. Alman Ceza Kanunu 13/I’in Kapsamı 
56
B. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçlarda Cezada Takdiren İndirim 
58
§4. İHMALİ AÇIKLAYAN TEORİLER 
61
I. Doğacı Teoriler 
61
A. İhmali Hareketi Kabul Etmeyen Görüş 
61
B. İhmali Hareketi Dahili İcrai bir Faaliyet Olarak Kabul Eden Görüş 
62
1. Psikolojik Teoriler 
62
2. Fizyolojik Teoriler 
62
C. İhmali Hareketi Harici İcrai bir Faaliyet Olarak Kabul Eden Görüş 
62
1. Aynı Anda Başka Bir Şey Yapıldığı Görüşü 
63
2. Aynı Anda Zıt Bir Şey Yapıldığı Görüşü 
63
3. Önceden Başka Bir Şey Yapıldığı Görüşü 
63
D. İhmali Hareketi Soyut Bir Husus Olarak Kabul Eden Görüş 
63
E. İhmali Hareketi Somut Bir Husus Olarak Kabul Eden Görüş 
64
F. Doğacı Teorilerin Eleştirisi 
64
II. Normcu Teoriler 
65
A. Beklenen Hareketin Yapılmaması Görüşü 
66
B. Gerekli Hareketin Yapılmaması Görüşü 
66
C. Normcu Teorilerin Eleştirisi 
67
III. Görüşümüz 
67
§5. İCRA-İHMAL AYIRIMI 
68
I. Genel Açıklamalar ve Örnek Olaylar 
68
II. İcra-İhmal Ayırımı Konusunda İleri Sürülen Görüşler 
70
A. Doğal Bakış Açısını Savunan Teoriler 
70
1. Vücut Hareketi Ölçütü 
70
2. Enerji Kullanımı Ölçütü 
72
3. Nedensellik Kriteri 
76
4. Karma Görüş: Nedensellik ve Enerji Kullanımı 
79
B. Normatif Teoriler 
80
1. Sosyal Mana Görüşü 
80
2. Ağırlık Noktası Görüşü 
81
3. Karma Görüş 
83
4. İcraya Ağırlık Veren Görüş 
83
5. Normatif Teorilere İlişkin Değerlendirme 
84
C. İcra-İhmal Ayırımını Problemli veya Olanaklı Görmeyenler 
85
D. Görüşümüz 
86
1. Ayırımın Gerçekten Problem Teşkil Ettiği Olaylar 
89
2. Ayırım Probleminin Bulunmadığı Olaylar 
90
III. İcra Suretiyle İhmal 
92
İkinci BölümİHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ
§1. GENEL OLARAK 
99
§2. SAF İHMALİ SUÇLARIN NİTELİKLİ (GARANTÖRSEL) İHMALİ SUÇLARDAN AYIRT EDİLMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER 
101
I. Maddi Kriter 
101
II. Şekli Kriter 
103
III. Emir Normu-Yasak Normu Görüşü 
104
IV. Garantörlük Yükümlülüğünün Varlığına Göre Yapılan Ayırım 
105
VI. Hukuksal Yükümlülüğün Özelliğine Göre Yapılan Ayırım 
106
VII. Görüşümüz 
106
§3. SAF İHMALİ SUÇLAR 
108
I. Kavram 
108
II. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçların Özel Unsurları 
111
A. Garantörlük 
113
2. Garantörlüğün Belirlenmesine İlişkin Kıstaslar 
115
a. Geleneksel Ayırım: Şekli Kıstas 
116
b. Modern Ayırım: Maddi Kıstas 
118
c. Garantörlüğün Dayanağı Hususunda Günümüzdeki Yeni Arayışlar 
120
d. Görüşümüz 
123
3. Garantörlük Kategorileri 
124
a. Belirli Hukuki Yararlara Yönelik Koruma Yükümlülükleri (Koruma Garantörlüğü) 
124
aa. Sıkı Toplumsal İlişkiler 
125
aaa. Aile Hukuku Temelli İlişkiler 
126
aaaa. Doğal Bağlılık 
127
bbbb. Eşler Arasında Garantörlük 
136
cccc. İkâme İlişkiler 
140
bbb. Diğer Toplumsal İlişkiler 
142
aaaa. Kavram 
142
bbbb. Aynı Evi Paylaşmaktan Doğan Garantörlük 
143
cccc. Tehlike Birliği 
145
bb. Gönüllü Üstlenme 
146
b. Belirli Tehlike Kaynaklarından Sorumluluk (Gözetim Garantörlüğü) 
161
aaa. Kavram 
161
bbb. Öngelen Eylemin Niteliği Sorunu 
169
aaaa. Öngelen Eylemin Özen Yükümlülüğüne Aykırı Olması 
170
bbbb. Öngelen Eylemin Hukuka Uygun Olması 
172
ccc. Bir Başkasının Suç İşlemesi Tehlikesi Oluşturan Hareketler 
175
aaa. Genel Olarak 
178
bbb. Bu Kapsamdaki Önemli Bazı Sorumluluk Alanları 
180
aaaa. Taşınmazlar Üzerinde Egemenlik 
184
cccc. Spor Alanlarında Koruma Tedbirleri 
185
dddd. Araç Sürücüsünün ve Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğu 
185
cc. Üçüncü Kişilerin Hareketlerinden Ötürü Sorumluluktan Kaynaklanan Garantörlük 
187
aaa. Memurların Garantörlüğü 
188
bbb. İşletme Sahibi veya Yöneticisinin Garantörlüğü 
192
C. Kanuni Düzenleme Eksikliğinin Getirdiği Sorunlar 
196
D. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçların Cezalandırılmasının Anayasaya Uygunluğu 
199
E. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçların Ceza Kanununun Özel Kısmında Düzenlenmesi Önerisi 
202
Üçüncü BölümİHMALİ SUÇLARIN UNSURLARI
§1. GENEL OLARAK 
205
§2. OBJEKTİF UNSURLAR 
206
I. Tipiklik 
206
II. Hareket Olanağı 
216
III. Nedensellik Bağı 
223
A. Genel Olarak 
223
C. Alman Hukuku‘ndaki Görüşler 
228
1. Öğreti 
228
2. Uygulama 
232
D. Görüşümüz 
234
§3. SÜBJEKTİF UNSURLAR 
236
I. Genel Olarak 
236
II. Kast ve Taksir 
236
A. Kast 
236
1. İhmali Suçlarda Kastın Niteliği 
236
2. İhmali Suçlarda Kastın Konusu 
240
B. Taksir 
242
1. Taksirle İşlenen İhmali Suçlar 
242
2. Taksir-İhmal İlişkisi 
245
III. Beklenebilirlik 
255
A. Neticeyi Önleme Olanağında Yanılgı 
255
B. Emir Yanılgısı 
255
V. Nedeninde Serbest İhmal 
258
§4. HUKUKA AYKIRILIK 
258
§5. TEŞEBBÜS 
263
I. Saf İhmali Suçlarda Teşebbüs 
263
II. Nitelikli (Garantörsel) İhmali Suçlarda Teşebbüs 
266
A. Genel Olarak 
266
B. Teşebbüsün Başlangıcı 
268
1. İlk Anı Esas Alan Görüş 
268
2. En Son Anı Esas Alan Görüş 
270
3. Doğrudan Tehlike Görüşü 
272
C. Eksik Teşebbüs-Tam Teşebbüs Ayırımı 
273
D. Elverişsiz Teşebbüs 
275
E. Gönüllü Vazgeçme ve Aktif Pişmanlık 
277
§6. İŞTİRAK 
278
I. İhmali Suçlarda Fail-Şerik Ayırımı 
279
II. İhmali Suçlarda İştirak 
280
A. Faillik (Asli Faillik) 
281
1. Müşterek Faillik 
281
a. Sadece İhmali Failler Arasında Müşterek Faillik 
281
b. İcrai ve İhmali Failler Arasında Müşterek Faillik 
283
2. Dolaylı Faillik 
284
a. İhmali Dolaylı Faillik 
284
b. İhmal Suretiyle Dolaylı Faillik 
285
B. Şeriklik 
285
1. İhmali Bir Suça Pozitif Bir Fiil İle İştirak 
286
a. Genel Olarak 
286
b. Azmettirme 
287
c. Yardım 
288
2. İhmali Davranışla İştirak 
289
a. Genel Olarak 
289
b. İhmali Davranışla Azmettirme 
290
c. İhmali Davranışla Yardım 
291
e. İntiharı Engellememe 
297
§7. İÇTİMA 
301
I. Birden Fazla İhmali Suçun İçtimaı 
301
II. Birden Fazla İhmali ve İcrai Suçun İçtimaı 
304
A. Eş Zamanlı İcrai ve İhmali Hareketler 
304
B. Birbirini Takip Eden İcrai ve İhmali Hareketler 
305
Sonuç 
311
Yararlanılan Kaynaklar 
319