Teşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla İmar Hukuku Prof. Dr. Tahir Muratoğlu  - Kitap
Teşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla

İmar Hukuku

4. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9789750290589
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ocak 2023
280,00
175,00 (%37)
Kitabın Açıklaması
Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerde bulunan teşkilat ile bu teşkilatın görev ve yetkileri ele alınmıştır. Planlama konusunun incelendiği bölümde; imar hukukunda çok önemli bir yer işgal eden kalkınma planları, bölge planları, mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Planların uygulanması başlığı altında ise başta arazi ve arsa düzenlemesi ile ifraz ve tevhit işleri olmak üzere, planların uygulamaya aktarılabilmesi için başvurulan yöntemler üzerinde durulmuştur. İmar hukukuna ilişkin bu konulara hazırlık oluşturması amacıyla da eserin başında imar hukuku ve hukuk kuralları hakkında temel bazı bilgilere değinilmiştir.
Kitap bu yeni baskısında, mevzuat değişiklikleri ve yeni yargı kararları dikkate alınarak güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Hukukunun Kaynakları
.
İmar Teşkilatı
.
İmar Hukukunda Planlar
.
İmar Uygulamaları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI 
17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ 
19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ 
20
A. Anayasa 
21
B. Kanunlar 
24
C. Milletlerarası Sözleşmeler 
26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler 
28
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
30
F. Tüzükler 
34
G. Yönetmelikler 
37
H. Diğer Düzenleyici İşlemler 
42
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI 
45
A. Yasama 
46
B. Yürütme 
47
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı 
49
a. Merkez Teşkilatı 
49
aa. Cumhurbaşkanı 
49
bb. Bakanlıklar 
50
cc. Bağlı Kuruluşlar 
51
b. Mülki Teşkilat 
51
aa. İl Teşkilatı 
52
aaa. Vali 
53
bbb. İl İdare Şube Başkanları 
54
ccc. İl İdare Kurulu 
54
bb. İlçe Teşkilatı 
55
aaa. Kaymakam 
56
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları 
57
ccc. İlçe İdare Kurulu 
57
cc. Bucak Teşkilatı 
57
c. Yurt Dışı Teşkilatı 
58
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar 
58
a. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
59
aa. Düzenleme Yetkisi 
59
bb. Planlama Yetkisi 
63
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi 
63
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi 
67
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi 
68
aaa. Denetim ve İdari Vesayet 
69
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 
71
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi 
73
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 
75
ff. Yaptırım Yetkisi 
76
b. İçişleri Bakanlığı 
77
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
78
d. Milli Savunma Bakanlığı 
79
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
80
f. Tarım ve Orman Bakanlığı 
81
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
82
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar 
83
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
83
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
83
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 
84
C. Yargı 
84
1. Anayasa Mahkemesi 
85
2. Adli Yargı 
86
3. İdari Yargı 
88
4. Uyuşmazlık Mahkemesi 
91
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
93
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 
94
1. Belediyeler 
94
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler 
95
aa. Belediyelerin Türleri 
95
aaa. İl Belediyeleri 
95
bbb. İlçe Belediyeleri 
96
ccc. Belde Belediyeleri 
96
bb. Belediyelerin Organları 
96
aaa. Belediye Meclisi 
96
bbb. Belediye Encümeni 
98
ccc. Belediye Başkanı 
99
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 
100
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
103
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler 
105
aa. Belediyelerin Türleri 
106
aaa. Büyükşehir Belediyeleri 
106
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri 
106
bb. Belediyelerin Organları 
107
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları 
107
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi 
107
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni 
110
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı 
111
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları 
112
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi 
112
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni 
115
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı 
116
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 
116
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
116
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
116
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
119
2. İl Özel İdareleri 
122
a. İl Özel İdarelerinin Organları 
123
aa. İl Genel Meclisi 
123
bb. İl Encümeni 
126
cc. Vali 
126
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
127
3. Köy İdareleri 
129
a. Köy İdaresinin Organları 
130
aa. Köy Derneği 
130
bb. Köy İhtiyar Meclisi 
131
cc. Muhtar 
132
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 
133
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 
134
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
134
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
135
3. Karayolları Genel Müdürlüğü 
136
4. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 
138
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ 
139
A. Organize Sanayi Bölgeleri 
139
B. Yapı Denetim Kuruluşları 
141
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI 
145
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR 
146
A. Kalkınma Planları 
147
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü 
147
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı 
148
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi 
152
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi 
154
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi 
154
b. İdari Yargı Denetimi 
157
B. Bölge Planları 
161
1. Tanım ve Mahiyet 
161
2. Yetki 
162
3. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı 
163
4. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi 
164
III. MEKANSAL PLANLAR 
165
A. Mekansal Strateji Planları 
166
1. Tanım 
166
2. Plan Türleri 
166
3. Yapılış Usulü 
167
a. Yetki 
167
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk 
167
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği 
168
d. Planların Şekli ve İçeriği 
170
4. Planların Aleniyeti 
171
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 
171
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi 
173
B. Çevre Düzeni Planları 
174
1. Tanım 
174
2. Plan Türleri 
174
b. İl Çevre Düzeni Planları 
176
c. Diğer Çevre Düzeni Planları 
179
3. Yapılış Usulü 
181
a. Planların Hazırlanışı 
181
b. Planların Onaylanması 
183
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 
184
4. Planların Aleniyeti 
185
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 
186
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi 
187
C. İmar Planları 
193
1. Tanım ve Mahiyet 
193
2. Plan Türleri 
193
a. Nazım İmar Planları 
193
b. Uygulama İmar Planları 
194
3. Yetki 
195
a. Genel Yetki Kuralları 
195
b. Özel Yetki Kuralları 
198
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları 
198
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları 
202
4. Yapılış Usulü 
204
a. Planların Hazırlanışı 
204
b. Planların Onaylanması 
207
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 
210
5. Planların Aleniyeti 
212
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi 
213
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi 
214
8. İlave İmar Planları, Plan Değişiklikleri ve Revizyonları 
218
a. İlave İmar Planları 
218
b. İmar Planlarının Değiştirilmesi 
218
c. Revizyon İmar Planları 
220
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI 
221
A. Mahiyet ve Tanım 
221
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu 
222
C. İmar Programlarının Yapılışı 
224
D. İmar Programlarının Süresi 
225
E. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları 
228
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması 
228
2. Emlak Vergisi Ödemeleri 
229
3. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı 
230
4. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi 
231
5. Süresinde İmar Programına Alınmayan ya da Kamu Mülkiyetine Geçirilmeyen Yerlerin Durumu 
232
a. 07.09.2016 Tarihinden Önceki Hukuki Durum 
232
b. Mevcut Hukuki Durum 
236
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ 
240
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 
243
A. Tanım ve Mahiyet 
243
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi 
245
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yapılış Usulü 
246
1. Düzenleme Sahasının Belirlenmesi 
246
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması 
248
3. Parselasyon Planlarının Onaylanması 
250
4. Parselasyon Planlarının İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 
251
5. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili 
253
D. Düzenleme Ortaklık Payı 
255
1. Tanım 
255
2. Düzenleme Ortaklık Paylarının Kullanılacağı Yerler 
256
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı 
258
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 
259
a. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazlar 
259
b. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazlar 
262
c. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Bağışlanan Taşınmazlar 
265
d. Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar 
267
e. Düzenlemeden Önce Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar 
267
f. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlere Tahsis Edilen Kamuya Ait Taşınmazlar 
271
g. Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olanlar Dışındaki Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar 
271
h. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Olup Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar 
273
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi 
274
6. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintilerinin Hukuka Uygunluğu 
278
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması 
281
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması 
281
2. Eksik Kalan Kısmın Özel Mülkiyetteki Taşınmazların Bağışlanması Yoluyla Karşılanması 
283
3. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması 
283
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi 
283
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller 
286
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri 
288
F. Kamu Ortaklık Payı 
289
1. Tanım 
289
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar 
290
3. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması 
292
4. Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulamayan Kamu Hizmet Alanlarının Temini 
293
G. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 
294
H. Başkasına Ait İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 
296
I. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sürecinde Yapılan İşlemlerin Yargısal Denetimi 
300
1. Parselasyon Planlarının Yargısal Denetimi 
300
2. Parselasyon Planları Dışında Kalan Uygulamaların Yargısal Denetimi 
306
J. İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi 
307
IV. İFRAZ VE TEVHİT 
311
A. Tanım 
311
B. Yetki 
312
C. Yapılış Usulü 
314
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 
316
VI. İMAR YETKİSİNE SAHİP İDARELERİN MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
320
A. Kanunda Zikredilen Taşınmazların Ortak Özellikleri 
320
B. İstikameti Değiştirilen veya Kapanan Yol ve Meydanlarda Hasıl Olan Taşınmazlar 
322
C. İmar Planlarına Uygunluğun Sağlanması Yol ve Usulleri 
325
VII. İMAR PLANLARINDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN ALANLARDA ÖZEL TESİS YAPILMASI 
326
VIII. KAMU HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLARIN BAŞKA AMAÇLARA TAHSİS EDİLMELERİ VE İADE 
328
A. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Kamu Tüzel Kişilerinden Devralınan Taşınmazlar 
329
B. Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar 
330
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar Hakkında Uygulanabilirliği 
331
2. Kamulaştırma Kanunu’nun 35. Maddesi 
332
3. Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi 
333
4. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinin Altıncı Fıkrası 
336
C. Kamulaştırılan Taşınmazlar 
337
D. Bağış ve Terkler 
338
E. Düzenlemeyi Yapan İdarelere Ait Taşınmazlar 
342
Kaynakça 
343
Kavram Dizini 
349