Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Rehin Alacaklısının Korunması
Eylül 2018 / 1. Baskı / 287 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ekonomik ve mesleki faaliyetlerin devam ettirilebilmesi, finansman ihtiyacının sağlanmasına bağlıdır. Bu finansman ihtiyacı, işletmeler üzerinde rehin hakkı kurularak sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda, öncelikle, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu kabul edilmiştir. Ancak, bu Kanun'un günümüzdeki ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle 01 Ocak 2017 tarihinde 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, rehin alacaklısı ile rehin borçlusu arasındaki rehin ilişkisine yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu çalışmada ise, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na göre kurulacak rehin ilişkisinde, rehin alacaklısının haklarının korunması konu edilmektedir.

Konu Başlıkları
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Kapsamı ve Alacaklılar
Rehin Alacaklısına Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hükümleriyle Sağlanan Korumalar
Rehin Alacaklısına Genel Hükümler Aracılığıyla Sağlanan Korumalar
Barkod: 9789750250224
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 287
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Özet  19
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ  21
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ  23
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN
KAPSAMI VE ALACAKLILAR
I. REHİN HAKKI VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NA GÖRE REHİN  25
1. Genel Olarak  25
2. Rehin Hakkı  26
A. Tanımı  26
B. Özellikleri  27
C. Rehinli Alacağın Takibi  29
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu  30
A. Tarihçe  30
B. TİTRK’in Getirdiği Yenilikler  32
C. TİTRK’e Göre Kurulan Rehin Hakkının Özelliği ve Hukukî Niteliği  35
a. Teslimsiz Rehin Olması  35
b. Hakkın Hukukî Niteliği  36
D. “Ticarî İşlem” Kavramı  37
E. TİTRK’in Kapsamı  40
F. TİTRK’in Kapsamına Dâhil Olmayan Haller  40
a. Genel Olarak  40
b. Sermaye Piyasası Araçları ile Türev Araçlara İlişkin Finansal Sözleşmeleri Konu Edinen Rehin Sözleşmeleri  42
c. Mevduat Rehni  44
d. Tapu Kütüğüne Herhangi Bir Nedenle Tescil Edilen Taşınırlar  44
e. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Teslime Bağlı Taşınır Rehni  46
f. Diğer Kanunlar Uyarınca Özel Sicillerine Tescili Zorunlu Olan Taşınır Rehinleri  47
fa. Genel Olarak  47
fb. TİTRK m. 8/3’te Geçen “Bir Sicile Tescili Zorunlu Taşınır Rehinleri” İfadesinin Anlamı  48
fc. TİTRK m. 8/3’te Yer Alan İstisnanın Sadece Söz Konusu Taşınırların Münferiden Rehninde mi Uygulanacağı Sorunu  50
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNDE ALACAKLILAR  51
1. Genel Olarak  51
2. Alacaklılar  52
A. Kredi Kuruluşları  53
a. Genel Olarak  53
b. Bankalar  54
c. Finansal Kuruluşlar  55
d. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar  56
B. Tacirler  57
a. Gerçek Kişiler  58
b. Tüzel Kişiler  58
c. Hâkim Teşebbüs  60
d. Donatma İştiraki  61
C. Esnaflar  62
3. Alacağın Devri Halinde Rehin Hakkının Devam Edip Etmeyeceği Problemi  63
A. Mülga TİRK’e Göre  63
B. TİTRK’e Göre  65
İkinci Bölüm
REHİN ALACAKLISINA TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNU HÜKÜMLERİYLE SAĞLANAN KORUMALAR
I. GENEL OLARAK  67
II. ALACAKLININ KORUNMASI KAVRAMI  68
III. REHİN HAKKININ KURULUŞUNA İLİŞKİN KORUMALAR  70
1. Genel Olarak  70
2. Rehin Sözleşmesinin Şekli  70
A. Rehin Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  70
B. Adi Yazıl Şekil Şartı  72
C. TTK m. 11/3 ile Çelişmemesi  75
3. Rehin Sözleşmesinin İçeriği  77
A. Genel Olarak  77
B. Taraflara İlişkin Bilgiler  77
a. TİTRK ile Uygulama Yönetmeliği’nde Taraflara İlişkin Bilgilerin Farklı Düzenlenmiş Olması  77
aa. “Taraf” İfadesi  77
ab. “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” İfadesi  80
ac. “Adres” İfadesi  81
b. Taraflara İlişkin Olarak Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  81
ba. Rehin Alacaklısına İlişkin Bilgiler  82
baa. Tacir Olması Halinde  82
bab. Kredi Kuruluşu Olması Halinde  83
bac. Esnaf Olması Halinde  85
bb. Rehin Verene İlişkin Bilgiler  85
bba. Rehin Verenin Asıl Borçlu Olması Halinde  85
i. Tacir Olması Halinde  86
ii. Esnaf Olması Halinde  86
iii. Çiftçi Olması Halinde  86
iv. Serbest Meslek Erbabı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Halinde  87
v. Üretici Örgütü Olması Halinde  88
bbb. Rehin Verenin Asıl Borçlu Dışında Üçüncü Bir Kişi Olması Halinde  89
i. Genel Olarak  89
ii. Asıl Borçlu Lehine Rehin Verebilecek Üçüncü Kişiler  90
iii. Asıl Borçlu Lehine Rehin Veren Üçüncü Kişilere İlişkin Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  93
C. Borca İlişkin Bilgiler  94
a. Borcun Hukukî Kaynağı  95
b. Borcun Miktarı  96
ba. Borcun Miktarının Belirli Olması Halinde  97
bb. Borcun Miktarının Belirli Olmaması Halinde  97
bba. Genel Olarak  97
bbb. Üst Sınır İpoteği Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  98
c. Ödenecek Para Cinsi  100
ca. Genel Olarak  100
cb. Yabancı Para Cinsi Üzerinden Rehin Kurulup Kurulamayacağı Sorunu  100
d. Rehnin Azami Miktarı  102
D. Rehnedilen Taşınır Varlıklara İlişkin Bilgiler  103
a. Genel Olarak  103
b. Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar  104
ba. Alacaklar  108
baa. Rehne Konu Olabilecek Alacaklar  108
bab. Sınırları  112
bac. Müstakbel Alacakların Rehni  112
bb. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar veya Tarımsal Ürünler  114
bba. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçların ve Tarımsal Ürünlerin TİTRK Kapsamında Rehninin TMK Taşınmaz Rehnine Etkisi  114
bbb. Doğal Ürünlerin Rehin Hakkının Kapsamına Girip Girmeyeceği Sorunu  115
bbc. Rehin Hakkının Ne Zaman Kurulabileceği Sorunu  116
bc. Fikrî ve Sınaî Mülkiyete Konu Haklar  118
bca. Kavram ve Tanımlar  118
bcb. Rehne Konu Olmaları  119
i. Genel Olarak  119
ii. FSEK’te Düzenlenen Haklar Bakımından Durum  120
iii. SMK’da Düzenlenen Haklar Bakımından Durum  121
iv. Diğer Sui Generis Düzenlemelerde Yer Alan Haklar Bakımından Durum  122
bd. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdarî İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar  122
be. Hammadde, Sarf Malzemeleri ve Stoklar  124
bea. Kavram ve Tanımlar  124
beb. Rehne Konu Olmaları  125
bec. Usulsüz Rehin Kurumunun Uygulanması  126
bf. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatı  128
bg. Hayvanlar  130
bga. TMK Hükümlerine Göre Hayvanların Rehni  130
bgb. TİTRK Hükümlerine Göre Hayvanların Rehni  131
bh. Her Türlü Kazanç ve İratlar  134
bha. Kavram ve Tanımlar  134
bhb. Rehne Konu Olmaları  135
bi. Kira Gelirleri  137
bj. Kiracılık Hakkı  138
bk. Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı  139
bl. Ticarî İşletme veya Esnaf İşletmesi  140
bla. Kavram ve Tanımlar  141
blb. Diğer Taşınır Varlıkların Borcu Karşılaması Halinde İşletmenin Bütünü Üzerinde Rehin Hakkı Kurulamaması  141
blc. Rehnin Kuruluş Anının Tespiti  142
bld. İşletmenin Bütünü Üzerinde Kurulacak Rehnin Kapsamı  143
ble. Rehin Kurulmasından Sonra Yapılacak Bildirimler  146
bm. Ticarî Plaka ve Ticarî Hat  147
bn. Ticarî Proje  149
bo. Vagon  150
bp. Üçüncü Kişilerin Zilyetliğindeki Taşınır Varlık, Hak ve Paylı Mülkiyet Hakları  151
bq. Benzeri Her Türlü Taşınır Varlık ve Hak  152
br. Müstakbel Taşınır Varlıklar  152
bra. Rehne Konu Olmaları  152
brb. Müstakbel Taşınır Varlıklar Üzerindeki Tasarruf Yetkisi  153
E. Masraflar  154
4. Rehin Sözleşmesinin Tescili  155
A. Genel Olarak  155
B. Tescilin Hukukî Niteliği  155
C. Tescil Şartları  156
D. Tescili Talebe Yetkili Kişiler  158
E. Tescil Süresi  159
F. Tescil Edilen Hususların İlanının Gerekip Gerekmediği Sorunu  160
a. Mülga TİRK’teki Durum  160
b. TİTRK’teki Durum  160
G. Rehinli Taşınır Sicili’ne Yapılacak Bildirimler  161
IV. REHİN HAKKININ SAĞLADIĞI GÜVENCEYE YÖNELİK KORUMALAR  162
1. Genel Olarak  162
2. Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Tescille Birlikte Hüküm İfade Etmesi  163
3. Rehin Hakkının Sağladığı Güvencenin Kapsamı  165
A. Genel Olarak  165
B. Taşınırlar  166
a. Taşınırların Rehin Hakkının Kapsamına Girmesi  166
b. Bir Üretim Sürecinde Kullanılan Taşınırların Rehninde Rehin Hakkının Kapsamı  166
ba. Genel Olarak  166
bb. TİTRK m. 7/2’nin ve Uygulama Yönetmeliği m. 15/3’ün Değerlendirilmesi  167
bba. Lafzî Değerlendirme  167
bba. İçerik Değerlendirmesi  168
c. Rehinli Taşınırın Devredilmesi  170
C. Bütünleyici Parçalar ve Eklentiler  170
a. Bütünleyici Parçalar  170
aa. Kavram ve Tanım  171
ab. Rehin Hakkının Kapsamına Girmeleri  172
b. Eklentiler  173
ba. Kavram ve Tanım  174
bb. Rehin Hakkının Kapsamına Girmeleri  174
bba. Rehin Borçlusunun Mülkiyetindeki Eklentilerin Durumu  174
bbb. Üçüncü Kişilerin Mülkiyetindeki Eklentilerin Durumu  176
4. Rehinli Alacağın Kapsamı  177
A. Genel Olarak  177
B. Anapara  178
C. Takip Giderleri  180
D. Gecikme Faizi  180
E. Sözleşme Faizi  182
F. Rehin Konusu Taşınır Varlıkların Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar ve Ödenen Sigorta Primleri  183
5. Rehinli Taşınırların Değerinin Tespiti ve Bu Değerin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması  184
A. Genel Olarak  184
B. Değer Tespiti  186
a. Değer Tespit Zamanı  187
b. Değer Tespiti Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler  187
c. Değer Tespitinin Usulü  188
d. Değer Tespitine İtiraz  189
e. Yetkili Mahkeme  190
C. Gerekli Tedbirlerin Alınması  190
D. Değer Azalması Tehlikesi veya Değer Azalmasının Başlaması Halinde Rehin Alacaklısının Hakları  191
a. Rehin Verenin Kusurlu Davranışları Neticesinde Meydana Gelen Değer Azalmaları  192
aa. Değer Azalmasına Yol Açan Davranışların Yasaklanması Talebi  193
ab. Gerekli Önlemleri Alma Talebi  193
ac. Alacağı İçin Başka Güvence Gösterilmesi veya Rehnedilen Taşınırın Eski Hale Getirilmesi Talebi  194
b. Rehin Verenin Kusuru Olmaksızın Meydana Gelen Değer Azalmaları  195
ba. Alacağı İçin Başka Güvence Gösterilmesi veya Kısmî Ödeme Talebi  197
bb. Gerekli Önlemleri Alma Hakkı  198
E. Rehin Alacaklısının Rehinli Taşınırları Denetleme Hakkı  198
V. REHİN KONUSU ALACAĞIN İFA EDİLMEMESİNE YÖNELİK KORUMALAR  199
1. Rehin Konusu Alacağın İfa Edilmesi Halinde Rehnin Terkini  199
2. Rehin Konusu Alacağın İfa Edilmemesi Halinde Rehin Alacaklısının Başvurabileceği Hukukî Yollar  201
A. Genel Olarak  201
B. Rehinli Taşınırın Mülkiyetinin Devrini Talep Hakkı  203
a. Genel Olarak  203
b. Şartları  203
c. Mülkiyetin Devrinde Usul  207
ca. Takip Talebi  207
cb. Sıra Cetveli  209
cc. Ödeme Emri ve İcra Emri  210
d. Önce Rehne Başvurma Kuralı (İİK m. 45) ile Çelişip Çelişmediği Sorunu  212
e. Lex Commissoria Yasağıyla Çelişip Çelişmediği Sorunu  213
f. Mülkiyetin Devri Sonrası Yükümlülükler  215
C. Alacağını Varlık Yönetim Şirketlerine Devretme Hakkı  217
a. Genel Olarak  217
b. Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilebilecek Alacaklar  218
D. Kiralama ve Lisans Hakkı  220
E. Genel Hükümler Yoluyla Takip Başlatma Hakkı  221
VI. TİTRK’DEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  223
Üçüncü Bölüm
REHİN ALACAKLISINA
GENEL HÜKÜMLER ARACILIĞIYLA SAĞLANAN KORUMALAR
I. MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİ VASITASIYLA SAĞLANAN KORUMALAR  225
1. Genel Olarak  225
2. Medeni Kanun’a Göre Rehinde Sıra Sistemi  226
A. Genel Olarak  226
B. Sıra Sistemine Yönelik Yaklaşımlar  226
a. İlerleme Sistemi  226
b. Sabit Dereceler Sistemi  228
C. Medeni Kanun’da Kabul Edilen Sıra Sistemi  229
a. Taşınır Rehni Bakımından  229
b. Taşınmaz Rehni Bakımından  230
3. Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Öngörülen Rehinde Sıra Sistemi  231
A. Genel Olarak  231
B. İlerleme Sistemi  232
C. Derece Sistemi  233
a. Genel Olarak  233
b. Sisteme İlişkin Temel Kavramlar  234
ba. Derece Kavramı  234
bb. Alt Derece Kavramı  235
bc. Boş Derece Kavramı  235
bd. Saklı Derece Kavramı  237
c. Rehin Derecesinin Belirlenmesi  238
d. Derecelerin Bağımsızlığı  239
e. Derecelerin Sabitliği  239
D. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları  240
a. Genel Olarak  240
b. Kanundan Doğan İlerleme Hakkı  240
c. Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı  241
ca. Genel Olarak  241
cb. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  242
cc. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Kuruluşu  243
cca. Sözleşmenin Tarafları  243
ccb. Sözleşmenin Şekli  244
cd. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin İçeriği  246
ce. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hükümleri  247
cf. Boş Dereceye İlerlemenin Gerçekleşmesi  248
II. İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI BULMASI  250
1. Genel Olarak  250
2. Rehinli Taşınırın Paraya Çevrilmesi  250
A. Önce Rehne Başvurma Kuralı  250
B. İzlenecek Prosedür  252
a. Genel Olarak  252
b. Alacağın Miktarının Belirli Olmaması Halinde  252
c. İİK m. 150/ı’nın Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  253
d. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  254
e. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  255
C. Rehne Dâhil Unsurların Paraya Çevrilmesi  256
a. Genel Olarak  256
b. Rehinli Taşınırların Hepsinin Birden Satılıp Satılamayacağı Sorunu  258
3. Rehinli Taşınırların Üçüncü Kişilerce Haczettirilmesi  259
4. Rehin Alacaklısının Başvurabileceği Geçici Hukukî Korumalar  261
A. Rehin Alacaklısının İhtiyati Haciz Talep Edip Edemeyeceği Sorunu  261
a. Mülga TİRK’teki Durum  261
b. TİTRK’teki Durum  262
B. Rehin Alacaklısının İhtiyati Tedbir Talep Edip Edemeyeceği Sorunu  264
Sonuç  267
Bibliyografya  275
Kavramlar Dizini  285
 


Sefer Oğuz
Mart 2019
105.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
425.30 TL
İndirimli: 297.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
189.70 TL
İndirimli: 132.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
319.40 TL
İndirimli: 223.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Özet  19
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ  21
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ  23
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN
KAPSAMI VE ALACAKLILAR
I. REHİN HAKKI VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NA GÖRE REHİN  25
1. Genel Olarak  25
2. Rehin Hakkı  26
A. Tanımı  26
B. Özellikleri  27
C. Rehinli Alacağın Takibi  29
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu  30
A. Tarihçe  30
B. TİTRK’in Getirdiği Yenilikler  32
C. TİTRK’e Göre Kurulan Rehin Hakkının Özelliği ve Hukukî Niteliği  35
a. Teslimsiz Rehin Olması  35
b. Hakkın Hukukî Niteliği  36
D. “Ticarî İşlem” Kavramı  37
E. TİTRK’in Kapsamı  40
F. TİTRK’in Kapsamına Dâhil Olmayan Haller  40
a. Genel Olarak  40
b. Sermaye Piyasası Araçları ile Türev Araçlara İlişkin Finansal Sözleşmeleri Konu Edinen Rehin Sözleşmeleri  42
c. Mevduat Rehni  44
d. Tapu Kütüğüne Herhangi Bir Nedenle Tescil Edilen Taşınırlar  44
e. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Teslime Bağlı Taşınır Rehni  46
f. Diğer Kanunlar Uyarınca Özel Sicillerine Tescili Zorunlu Olan Taşınır Rehinleri  47
fa. Genel Olarak  47
fb. TİTRK m. 8/3’te Geçen “Bir Sicile Tescili Zorunlu Taşınır Rehinleri” İfadesinin Anlamı  48
fc. TİTRK m. 8/3’te Yer Alan İstisnanın Sadece Söz Konusu Taşınırların Münferiden Rehninde mi Uygulanacağı Sorunu  50
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNDE ALACAKLILAR  51
1. Genel Olarak  51
2. Alacaklılar  52
A. Kredi Kuruluşları  53
a. Genel Olarak  53
b. Bankalar  54
c. Finansal Kuruluşlar  55
d. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar  56
B. Tacirler  57
a. Gerçek Kişiler  58
b. Tüzel Kişiler  58
c. Hâkim Teşebbüs  60
d. Donatma İştiraki  61
C. Esnaflar  62
3. Alacağın Devri Halinde Rehin Hakkının Devam Edip Etmeyeceği Problemi  63
A. Mülga TİRK’e Göre  63
B. TİTRK’e Göre  65
İkinci Bölüm
REHİN ALACAKLISINA TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNU HÜKÜMLERİYLE SAĞLANAN KORUMALAR
I. GENEL OLARAK  67
II. ALACAKLININ KORUNMASI KAVRAMI  68
III. REHİN HAKKININ KURULUŞUNA İLİŞKİN KORUMALAR  70
1. Genel Olarak  70
2. Rehin Sözleşmesinin Şekli  70
A. Rehin Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  70
B. Adi Yazıl Şekil Şartı  72
C. TTK m. 11/3 ile Çelişmemesi  75
3. Rehin Sözleşmesinin İçeriği  77
A. Genel Olarak  77
B. Taraflara İlişkin Bilgiler  77
a. TİTRK ile Uygulama Yönetmeliği’nde Taraflara İlişkin Bilgilerin Farklı Düzenlenmiş Olması  77
aa. “Taraf” İfadesi  77
ab. “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” İfadesi  80
ac. “Adres” İfadesi  81
b. Taraflara İlişkin Olarak Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  81
ba. Rehin Alacaklısına İlişkin Bilgiler  82
baa. Tacir Olması Halinde  82
bab. Kredi Kuruluşu Olması Halinde  83
bac. Esnaf Olması Halinde  85
bb. Rehin Verene İlişkin Bilgiler  85
bba. Rehin Verenin Asıl Borçlu Olması Halinde  85
i. Tacir Olması Halinde  86
ii. Esnaf Olması Halinde  86
iii. Çiftçi Olması Halinde  86
iv. Serbest Meslek Erbabı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Halinde  87
v. Üretici Örgütü Olması Halinde  88
bbb. Rehin Verenin Asıl Borçlu Dışında Üçüncü Bir Kişi Olması Halinde  89
i. Genel Olarak  89
ii. Asıl Borçlu Lehine Rehin Verebilecek Üçüncü Kişiler  90
iii. Asıl Borçlu Lehine Rehin Veren Üçüncü Kişilere İlişkin Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  93
C. Borca İlişkin Bilgiler  94
a. Borcun Hukukî Kaynağı  95
b. Borcun Miktarı  96
ba. Borcun Miktarının Belirli Olması Halinde  97
bb. Borcun Miktarının Belirli Olmaması Halinde  97
bba. Genel Olarak  97
bbb. Üst Sınır İpoteği Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  98
c. Ödenecek Para Cinsi  100
ca. Genel Olarak  100
cb. Yabancı Para Cinsi Üzerinden Rehin Kurulup Kurulamayacağı Sorunu  100
d. Rehnin Azami Miktarı  102
D. Rehnedilen Taşınır Varlıklara İlişkin Bilgiler  103
a. Genel Olarak  103
b. Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar  104
ba. Alacaklar  108
baa. Rehne Konu Olabilecek Alacaklar  108
bab. Sınırları  112
bac. Müstakbel Alacakların Rehni  112
bb. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar veya Tarımsal Ürünler  114
bba. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçların ve Tarımsal Ürünlerin TİTRK Kapsamında Rehninin TMK Taşınmaz Rehnine Etkisi  114
bbb. Doğal Ürünlerin Rehin Hakkının Kapsamına Girip Girmeyeceği Sorunu  115
bbc. Rehin Hakkının Ne Zaman Kurulabileceği Sorunu  116
bc. Fikrî ve Sınaî Mülkiyete Konu Haklar  118
bca. Kavram ve Tanımlar  118
bcb. Rehne Konu Olmaları  119
i. Genel Olarak  119
ii. FSEK’te Düzenlenen Haklar Bakımından Durum  120
iii. SMK’da Düzenlenen Haklar Bakımından Durum  121
iv. Diğer Sui Generis Düzenlemelerde Yer Alan Haklar Bakımından Durum  122
bd. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdarî İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar  122
be. Hammadde, Sarf Malzemeleri ve Stoklar  124
bea. Kavram ve Tanımlar  124
beb. Rehne Konu Olmaları  125
bec. Usulsüz Rehin Kurumunun Uygulanması  126
bf. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatı  128
bg. Hayvanlar  130
bga. TMK Hükümlerine Göre Hayvanların Rehni  130
bgb. TİTRK Hükümlerine Göre Hayvanların Rehni  131
bh. Her Türlü Kazanç ve İratlar  134
bha. Kavram ve Tanımlar  134
bhb. Rehne Konu Olmaları  135
bi. Kira Gelirleri  137
bj. Kiracılık Hakkı  138
bk. Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı  139
bl. Ticarî İşletme veya Esnaf İşletmesi  140
bla. Kavram ve Tanımlar  141
blb. Diğer Taşınır Varlıkların Borcu Karşılaması Halinde İşletmenin Bütünü Üzerinde Rehin Hakkı Kurulamaması  141
blc. Rehnin Kuruluş Anının Tespiti  142
bld. İşletmenin Bütünü Üzerinde Kurulacak Rehnin Kapsamı  143
ble. Rehin Kurulmasından Sonra Yapılacak Bildirimler  146
bm. Ticarî Plaka ve Ticarî Hat  147
bn. Ticarî Proje  149
bo. Vagon  150
bp. Üçüncü Kişilerin Zilyetliğindeki Taşınır Varlık, Hak ve Paylı Mülkiyet Hakları  151
bq. Benzeri Her Türlü Taşınır Varlık ve Hak  152
br. Müstakbel Taşınır Varlıklar  152
bra. Rehne Konu Olmaları  152
brb. Müstakbel Taşınır Varlıklar Üzerindeki Tasarruf Yetkisi  153
E. Masraflar  154
4. Rehin Sözleşmesinin Tescili  155
A. Genel Olarak  155
B. Tescilin Hukukî Niteliği  155
C. Tescil Şartları  156
D. Tescili Talebe Yetkili Kişiler  158
E. Tescil Süresi  159
F. Tescil Edilen Hususların İlanının Gerekip Gerekmediği Sorunu  160
a. Mülga TİRK’teki Durum  160
b. TİTRK’teki Durum  160
G. Rehinli Taşınır Sicili’ne Yapılacak Bildirimler  161
IV. REHİN HAKKININ SAĞLADIĞI GÜVENCEYE YÖNELİK KORUMALAR  162
1. Genel Olarak  162
2. Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Tescille Birlikte Hüküm İfade Etmesi  163
3. Rehin Hakkının Sağladığı Güvencenin Kapsamı  165
A. Genel Olarak  165
B. Taşınırlar  166
a. Taşınırların Rehin Hakkının Kapsamına Girmesi  166
b. Bir Üretim Sürecinde Kullanılan Taşınırların Rehninde Rehin Hakkının Kapsamı  166
ba. Genel Olarak  166
bb. TİTRK m. 7/2’nin ve Uygulama Yönetmeliği m. 15/3’ün Değerlendirilmesi  167
bba. Lafzî Değerlendirme  167
bba. İçerik Değerlendirmesi  168
c. Rehinli Taşınırın Devredilmesi  170
C. Bütünleyici Parçalar ve Eklentiler  170
a. Bütünleyici Parçalar  170
aa. Kavram ve Tanım  171
ab. Rehin Hakkının Kapsamına Girmeleri  172
b. Eklentiler  173
ba. Kavram ve Tanım  174
bb. Rehin Hakkının Kapsamına Girmeleri  174
bba. Rehin Borçlusunun Mülkiyetindeki Eklentilerin Durumu  174
bbb. Üçüncü Kişilerin Mülkiyetindeki Eklentilerin Durumu  176
4. Rehinli Alacağın Kapsamı  177
A. Genel Olarak  177
B. Anapara  178
C. Takip Giderleri  180
D. Gecikme Faizi  180
E. Sözleşme Faizi  182
F. Rehin Konusu Taşınır Varlıkların Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar ve Ödenen Sigorta Primleri  183
5. Rehinli Taşınırların Değerinin Tespiti ve Bu Değerin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması  184
A. Genel Olarak  184
B. Değer Tespiti  186
a. Değer Tespit Zamanı  187
b. Değer Tespiti Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler  187
c. Değer Tespitinin Usulü  188
d. Değer Tespitine İtiraz  189
e. Yetkili Mahkeme  190
C. Gerekli Tedbirlerin Alınması  190
D. Değer Azalması Tehlikesi veya Değer Azalmasının Başlaması Halinde Rehin Alacaklısının Hakları  191
a. Rehin Verenin Kusurlu Davranışları Neticesinde Meydana Gelen Değer Azalmaları  192
aa. Değer Azalmasına Yol Açan Davranışların Yasaklanması Talebi  193
ab. Gerekli Önlemleri Alma Talebi  193
ac. Alacağı İçin Başka Güvence Gösterilmesi veya Rehnedilen Taşınırın Eski Hale Getirilmesi Talebi  194
b. Rehin Verenin Kusuru Olmaksızın Meydana Gelen Değer Azalmaları  195
ba. Alacağı İçin Başka Güvence Gösterilmesi veya Kısmî Ödeme Talebi  197
bb. Gerekli Önlemleri Alma Hakkı  198
E. Rehin Alacaklısının Rehinli Taşınırları Denetleme Hakkı  198
V. REHİN KONUSU ALACAĞIN İFA EDİLMEMESİNE YÖNELİK KORUMALAR  199
1. Rehin Konusu Alacağın İfa Edilmesi Halinde Rehnin Terkini  199
2. Rehin Konusu Alacağın İfa Edilmemesi Halinde Rehin Alacaklısının Başvurabileceği Hukukî Yollar  201
A. Genel Olarak  201
B. Rehinli Taşınırın Mülkiyetinin Devrini Talep Hakkı  203
a. Genel Olarak  203
b. Şartları  203
c. Mülkiyetin Devrinde Usul  207
ca. Takip Talebi  207
cb. Sıra Cetveli  209
cc. Ödeme Emri ve İcra Emri  210
d. Önce Rehne Başvurma Kuralı (İİK m. 45) ile Çelişip Çelişmediği Sorunu  212
e. Lex Commissoria Yasağıyla Çelişip Çelişmediği Sorunu  213
f. Mülkiyetin Devri Sonrası Yükümlülükler  215
C. Alacağını Varlık Yönetim Şirketlerine Devretme Hakkı  217
a. Genel Olarak  217
b. Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilebilecek Alacaklar  218
D. Kiralama ve Lisans Hakkı  220
E. Genel Hükümler Yoluyla Takip Başlatma Hakkı  221
VI. TİTRK’DEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  223
Üçüncü Bölüm
REHİN ALACAKLISINA
GENEL HÜKÜMLER ARACILIĞIYLA SAĞLANAN KORUMALAR
I. MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİ VASITASIYLA SAĞLANAN KORUMALAR  225
1. Genel Olarak  225
2. Medeni Kanun’a Göre Rehinde Sıra Sistemi  226
A. Genel Olarak  226
B. Sıra Sistemine Yönelik Yaklaşımlar  226
a. İlerleme Sistemi  226
b. Sabit Dereceler Sistemi  228
C. Medeni Kanun’da Kabul Edilen Sıra Sistemi  229
a. Taşınır Rehni Bakımından  229
b. Taşınmaz Rehni Bakımından  230
3. Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Öngörülen Rehinde Sıra Sistemi  231
A. Genel Olarak  231
B. İlerleme Sistemi  232
C. Derece Sistemi  233
a. Genel Olarak  233
b. Sisteme İlişkin Temel Kavramlar  234
ba. Derece Kavramı  234
bb. Alt Derece Kavramı  235
bc. Boş Derece Kavramı  235
bd. Saklı Derece Kavramı  237
c. Rehin Derecesinin Belirlenmesi  238
d. Derecelerin Bağımsızlığı  239
e. Derecelerin Sabitliği  239
D. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları  240
a. Genel Olarak  240
b. Kanundan Doğan İlerleme Hakkı  240
c. Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı  241
ca. Genel Olarak  241
cb. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  242
cc. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Kuruluşu  243
cca. Sözleşmenin Tarafları  243
ccb. Sözleşmenin Şekli  244
cd. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin İçeriği  246
ce. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hükümleri  247
cf. Boş Dereceye İlerlemenin Gerçekleşmesi  248
II. İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI BULMASI  250
1. Genel Olarak  250
2. Rehinli Taşınırın Paraya Çevrilmesi  250
A. Önce Rehne Başvurma Kuralı  250
B. İzlenecek Prosedür  252
a. Genel Olarak  252
b. Alacağın Miktarının Belirli Olmaması Halinde  252
c. İİK m. 150/ı’nın Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  253
d. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  254
e. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  255
C. Rehne Dâhil Unsurların Paraya Çevrilmesi  256
a. Genel Olarak  256
b. Rehinli Taşınırların Hepsinin Birden Satılıp Satılamayacağı Sorunu  258
3. Rehinli Taşınırların Üçüncü Kişilerce Haczettirilmesi  259
4. Rehin Alacaklısının Başvurabileceği Geçici Hukukî Korumalar  261
A. Rehin Alacaklısının İhtiyati Haciz Talep Edip Edemeyeceği Sorunu  261
a. Mülga TİRK’teki Durum  261
b. TİTRK’teki Durum  262
B. Rehin Alacaklısının İhtiyati Tedbir Talep Edip Edemeyeceği Sorunu  264
Sonuç  267
Bibliyografya  275
Kavramlar Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019