Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşverenin Eşit Davranma Borcu
– İş Hukuku Monografileri –
Kasım 2020 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukukun temel amacı toplumsal adaleti sağlamaktır. Eşitlik ise adaletin özel bir görünüm şeklidir. Eşitlik ilkesinin bu yönü ile her hukuk dalına farklı şekillerde yansımaları söz konusu olacaktır, işverenin eşit davranma borcu(ayrımcılık yasağı) da eşitlik ilkesinin iş Hukuku'na yönelik bir yansımasıdır, adaletin sağlanmasına doğrudan Katkı sağlayan bir kavramdır.

Çalışmada işçilerin ayrımcılığa uğramaması için gerekli olan şartlar, tipik ayrımcılık türleri ve yapılan ayrımcılığın gideriminin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği konuları ele alınmıştır. Bu konular kapsamında devletin, işverenin ve yargı organlarının üzerine düşen sorumluluklar tespit edilmiştir. Eserde ayrıca ayrımcılık kavramının dünya genelinde ne şekilde ortaya çıktığı ve işverenin ayrımcılık yasağının ilk olarak nerede tartışma konusu yapıldığı konularına yer verilmiştir. Bunun dışında ulusal ve uluslararası mevzuatta konunun ne şekilde ele alındığı, işverenin ayrımcılık yasağının yasal dayanakları kitabın içerisinde tartışılmıştır. Yargı organlarının işverenin ayrımcılık yasağına ilişkin yaptığı değerlendirmelerinin derinliği ve kararlarının doğruluğu da bu eserde tartışmaya açılmıştır. Belirtmek gerekir ki Türk Hukukunda işçilerin haklarına yönelik çeşitli maddi ve hukuki koruma mekanizmaları yer almaktadır. Ancak bu mekanizmaların işverenin ayrımcılık yasağına alternatif olarak görülmesi sorunun çözümünden bizi uzaklaştırmaktadır.

Bu eserin amacı ayrımcılık yasağı konusuna hem işverenin hem de işçinin doğru bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamaktır.

Konu Başlıkları
Eşitlik Kavramı
Eşitlik Kavramının Tarihsel Gelişimi
Hukuki Açıdan Eşitlik (Eşitliğin Normatif Dayanakları)İşverenin İş Hukukunda Eşit Davranma Borcu
Eşit Davranma İlkesine Aykırılığın İspatı Ve Yaptırımları
Barkod: 9789750264085
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  9
Kısaltmalar  15
BÖLÜM 1: GİRİŞ  17
BÖLÜM 2: EŞİTLİK KAVRAMI  19
BÖLÜM 3: EŞİTLİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ  21
BÖLÜM 4: HUKUKİ AÇIDAN EŞİTLİK (EŞİTLİĞİN NORMATİF DAYANAKLARI)  25
4.1. Ulusal Hukuk Yönünden  25
4.1.1. Anayasa Yönünden  25
4.1.2. 4857 Sayılı İş Kanunu Yönünden  26
4.1.3. 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu Yönünden  27
4.1.4. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu Yönünden  28
4.1.5. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) Kanunu Yönünden  29
4.1.6. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yönünden  31
4.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Taraf Olduğu Uluslararası Hukuk Metinleri Yönünden  32
4.2.1. Birleşmiş Milletler Antlaşması  32
4.2.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  33
4.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  34
4.2.3.1. Sözleşme Ana Metni  34
4.2.3.2. EK 12 No.lu Protokol  35
4.2.4. Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  35
4.2.5. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  36
4.2.6. BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme  37
4.2.7. BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi  38
4.2.8. ILO Kapsamındaki Düzenlemeler  40
4.2.8.1. ILO Anayasası  40
4.2.8.2. ILO’nun 100 Sayılı Aynı İşiçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkındaki Sözleşmesi  40
4.2.8.3. ILO’nun 111 Sayılı İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılığın Yasaklanması Hakkındaki Sözleşme  41
4.2.8.4. ILO’nun 158 Sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki Sözleşmesi  42
4.2.9. Avrupa Birliği Mevzuatı  43
4.2.9.1. Roma Antlaşması  43
4.2.9.2. Diğer Düzenlemeler  43
4.2.10. Engelli Hakları Sözleşmesi  45
BÖLÜM 5: İŞVERENİN İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA BORCU  47
5.1. Bir Hukuk Disiplini Olarak İş Hukuku  47
5.1.1. İş Sözleşmesi  48
5.1.2. İşçi ve İşverenin Tanımı  49
5.1.3. İşçi ve İşverenin Borçları  50
5.2. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Niteliği ve Temeli  53
5.2.1. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Kaynağı  53
5.2.2. Eşit Davranma Borcunun İşlevi  57
5.2.3. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Kapsamı ve Sınırları  58
5.2.4. Eşit Davranma Borcunun Doğumu  58
5.3. Ayrımcılık Kavramı ve Ayrımcılık Yasağı  59
5.3.1. Ayrımcılık Türleri  60
5.3.2. Tipik Ayrımcılık Nedenleri  62
5.3.2.1. Cinsiyet Temelli Ayrımcılık  62
5.3.2.3. Psikolojik Taciz (Mobbing)  66
5.3.2.4. Din, İnanç, Felsefi ve Siyasal Düşünce  68
5.3.2.4.1. Din ve İnanç  68
5.3.2.4.2. Felsefi ve Siyasi Düşünce  70
5.3.2.5. Engel (Disability)  72
5.3.2.6. Sendikal Faaliyetler  73
5.3.2.7. Yaş  74
5.3.2.8. Kıdem  76
5.3.2.9. Yabancılık  76
5.4. Eşit Davranma Borcunun Uygulanma Koşulları  77
5.4.1. İşyerinin Aynı Olması (İşyerinde Birlik)  77
5.4.2. İşyerinde Bir İşçi Topluluğunun Varlığı  80
5.4.3. Kolektif Bir Uygulama Olması  81
5.4.4. Aynı Zaman Dilimi İçinde Yer Alma  81
5.4.5. İş İlişkisinin Kurulmuş Olması  83
5.5. Eşit Davranma Borcunun Sınırları  83
5.5.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  83
5.5.2. Orantılılık İlkesi ve Eşit Davranma Borcu  86
5.5.3. 6698 sayılı KVKK Hükümleri Yönünden İşverenin Sınırları  87
5.6. Eşit Davranma Borcunun Uygulandığı Haller  90
5.6.1. İş İlişkisinin Kuruluşunda Eşit Davranma Borcu  90
5.6.1.1. Genel Olarak  90
5.6.1.2. Cinsiyet ve Gebelik Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  91
5.6.1.3. Sendikal Nedenler Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  92
5.6.1.4. TİHEK Kanunu Kapsamında İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  92
5.6.1.5. Engellilik Nedeniyle İş Akdinin Kuruluşu Nedeniyle Eşit Davranma  93
5.6.1.6. Yaş Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  94
5.6.2. İş İlişkisinin Devamı Süresince Eşit Davranma Borcu  95
5.6.2.1. İşverenin Yönetim Hakkı ve Eşitlik İlkesi  96
5.6.2.1.1. İşverence Verilen Emir ve Talimatlar  96
5.6.2.1.2. İşçiler Arasında Çeşitli Grupların Oluşturulması  97
5.6.2.2. Ücret Yönünden Eşitlik Davranma Borcu  98
5.6.2.3. İş Sözleşmesinin Türü ve Eşit Davranma Borcu  100
5.6.2.3.1. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ile Çalışan İşçiler Arasında Eşit İşlem Yapma Borcu  101
5.6.2.3.2. Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan İşçiler Arasında Eşit Davranma Borcu  103
5.6.2.4. Sosyal Yardımlar ve İkramiyelerde Eşit Davranma Borcu  106
5.6.2.5. Çalışma ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlenmesinde Eşit Davranma Borcu  109
5.6.3. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Eşit Davranma Borcu  110
5.6.3.1. Genel Olarak  110
5.6.3.2. Fesih Türlerine Göre Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1. Süreli Fesih Hakkının Kullanılması Bakımından Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1.1. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçiler Bakımından Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1.2. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Bakımından Eşit Davranma Borcu  120
5.6.3.2.2. Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılması Bakımından Eşit Davranma Borcu  120
5.6.3.2.3. İş Güvencesi Sisteminde Sosyal Seçim Uygulaması  124
5.6.3.2.4. İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Nedenlere Dayalı Ayrımcılık  126
5.6.3.2.5. İş Sözleşmesinin Feshinde Cinsiyet Nedenli Ayrımcılık  128
BÖLÜM 6: EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN İSPATI VE YAPTIRIMLARI  129
6.1. İSPAT YÜKÜ  129
6.1.1. Genel Olarak  129
6.1.1. Özel İspat Şekline Tabii Uyuşmazlık 1: Sendikal Neden  131
6.1.2. Özel İspat Şekline Tabii Uyuşmazlık 2: Cinsiyet Ayrımcılığı  133
6.1.3. İspat Yükü Konusunda Görüşümüz  134
6.2. EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  136
6.2.1. Hukuki Yaptırımlar  136
6.2.1.1. Geçersizlik Yaptırımı  136
6.2.1.2. Eda Davası  137
6.2.1.3. İş Görmekten Kaçınma  138
6.2.1.4. Maddi ve Manevi Tazminat  139
6.2.1.5. İşçinin Fesih Hakkı  139
6.2.1.6. Saldırının Önlenmesi Davası  140
6.2.1.7. Ayrımcılık Tazminatı  140
6.2.2. İdari Yaptırımlar  143
6.2.3. Cezai Yaptırım – Ayrımcılık Suçu  145
BÖLÜM 7: SONUÇ  147
Kaynakça  151
Kavram Dizini  159
 


Nuri Çelik ...
Kasım 2020
189.50 TL
Sepete Ekle
Adil Anlama
Ekim 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Ercan Güven ...
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  9
Kısaltmalar  15
BÖLÜM 1: GİRİŞ  17
BÖLÜM 2: EŞİTLİK KAVRAMI  19
BÖLÜM 3: EŞİTLİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ  21
BÖLÜM 4: HUKUKİ AÇIDAN EŞİTLİK (EŞİTLİĞİN NORMATİF DAYANAKLARI)  25
4.1. Ulusal Hukuk Yönünden  25
4.1.1. Anayasa Yönünden  25
4.1.2. 4857 Sayılı İş Kanunu Yönünden  26
4.1.3. 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu Yönünden  27
4.1.4. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu Yönünden  28
4.1.5. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) Kanunu Yönünden  29
4.1.6. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yönünden  31
4.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Taraf Olduğu Uluslararası Hukuk Metinleri Yönünden  32
4.2.1. Birleşmiş Milletler Antlaşması  32
4.2.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  33
4.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  34
4.2.3.1. Sözleşme Ana Metni  34
4.2.3.2. EK 12 No.lu Protokol  35
4.2.4. Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  35
4.2.5. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  36
4.2.6. BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme  37
4.2.7. BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi  38
4.2.8. ILO Kapsamındaki Düzenlemeler  40
4.2.8.1. ILO Anayasası  40
4.2.8.2. ILO’nun 100 Sayılı Aynı İşiçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkındaki Sözleşmesi  40
4.2.8.3. ILO’nun 111 Sayılı İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılığın Yasaklanması Hakkındaki Sözleşme  41
4.2.8.4. ILO’nun 158 Sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki Sözleşmesi  42
4.2.9. Avrupa Birliği Mevzuatı  43
4.2.9.1. Roma Antlaşması  43
4.2.9.2. Diğer Düzenlemeler  43
4.2.10. Engelli Hakları Sözleşmesi  45
BÖLÜM 5: İŞVERENİN İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA BORCU  47
5.1. Bir Hukuk Disiplini Olarak İş Hukuku  47
5.1.1. İş Sözleşmesi  48
5.1.2. İşçi ve İşverenin Tanımı  49
5.1.3. İşçi ve İşverenin Borçları  50
5.2. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Niteliği ve Temeli  53
5.2.1. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Kaynağı  53
5.2.2. Eşit Davranma Borcunun İşlevi  57
5.2.3. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Kapsamı ve Sınırları  58
5.2.4. Eşit Davranma Borcunun Doğumu  58
5.3. Ayrımcılık Kavramı ve Ayrımcılık Yasağı  59
5.3.1. Ayrımcılık Türleri  60
5.3.2. Tipik Ayrımcılık Nedenleri  62
5.3.2.1. Cinsiyet Temelli Ayrımcılık  62
5.3.2.3. Psikolojik Taciz (Mobbing)  66
5.3.2.4. Din, İnanç, Felsefi ve Siyasal Düşünce  68
5.3.2.4.1. Din ve İnanç  68
5.3.2.4.2. Felsefi ve Siyasi Düşünce  70
5.3.2.5. Engel (Disability)  72
5.3.2.6. Sendikal Faaliyetler  73
5.3.2.7. Yaş  74
5.3.2.8. Kıdem  76
5.3.2.9. Yabancılık  76
5.4. Eşit Davranma Borcunun Uygulanma Koşulları  77
5.4.1. İşyerinin Aynı Olması (İşyerinde Birlik)  77
5.4.2. İşyerinde Bir İşçi Topluluğunun Varlığı  80
5.4.3. Kolektif Bir Uygulama Olması  81
5.4.4. Aynı Zaman Dilimi İçinde Yer Alma  81
5.4.5. İş İlişkisinin Kurulmuş Olması  83
5.5. Eşit Davranma Borcunun Sınırları  83
5.5.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  83
5.5.2. Orantılılık İlkesi ve Eşit Davranma Borcu  86
5.5.3. 6698 sayılı KVKK Hükümleri Yönünden İşverenin Sınırları  87
5.6. Eşit Davranma Borcunun Uygulandığı Haller  90
5.6.1. İş İlişkisinin Kuruluşunda Eşit Davranma Borcu  90
5.6.1.1. Genel Olarak  90
5.6.1.2. Cinsiyet ve Gebelik Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  91
5.6.1.3. Sendikal Nedenler Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  92
5.6.1.4. TİHEK Kanunu Kapsamında İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  92
5.6.1.5. Engellilik Nedeniyle İş Akdinin Kuruluşu Nedeniyle Eşit Davranma  93
5.6.1.6. Yaş Yönünden İş Akdinin Kuruluşunda Eşit Davranma  94
5.6.2. İş İlişkisinin Devamı Süresince Eşit Davranma Borcu  95
5.6.2.1. İşverenin Yönetim Hakkı ve Eşitlik İlkesi  96
5.6.2.1.1. İşverence Verilen Emir ve Talimatlar  96
5.6.2.1.2. İşçiler Arasında Çeşitli Grupların Oluşturulması  97
5.6.2.2. Ücret Yönünden Eşitlik Davranma Borcu  98
5.6.2.3. İş Sözleşmesinin Türü ve Eşit Davranma Borcu  100
5.6.2.3.1. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ile Çalışan İşçiler Arasında Eşit İşlem Yapma Borcu  101
5.6.2.3.2. Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan İşçiler Arasında Eşit Davranma Borcu  103
5.6.2.4. Sosyal Yardımlar ve İkramiyelerde Eşit Davranma Borcu  106
5.6.2.5. Çalışma ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlenmesinde Eşit Davranma Borcu  109
5.6.3. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Eşit Davranma Borcu  110
5.6.3.1. Genel Olarak  110
5.6.3.2. Fesih Türlerine Göre Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1. Süreli Fesih Hakkının Kullanılması Bakımından Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1.1. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçiler Bakımından Eşit Davranma Borcu  117
5.6.3.2.1.2. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Bakımından Eşit Davranma Borcu  120
5.6.3.2.2. Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılması Bakımından Eşit Davranma Borcu  120
5.6.3.2.3. İş Güvencesi Sisteminde Sosyal Seçim Uygulaması  124
5.6.3.2.4. İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Nedenlere Dayalı Ayrımcılık  126
5.6.3.2.5. İş Sözleşmesinin Feshinde Cinsiyet Nedenli Ayrımcılık  128
BÖLÜM 6: EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN İSPATI VE YAPTIRIMLARI  129
6.1. İSPAT YÜKÜ  129
6.1.1. Genel Olarak  129
6.1.1. Özel İspat Şekline Tabii Uyuşmazlık 1: Sendikal Neden  131
6.1.2. Özel İspat Şekline Tabii Uyuşmazlık 2: Cinsiyet Ayrımcılığı  133
6.1.3. İspat Yükü Konusunda Görüşümüz  134
6.2. EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  136
6.2.1. Hukuki Yaptırımlar  136
6.2.1.1. Geçersizlik Yaptırımı  136
6.2.1.2. Eda Davası  137
6.2.1.3. İş Görmekten Kaçınma  138
6.2.1.4. Maddi ve Manevi Tazminat  139
6.2.1.5. İşçinin Fesih Hakkı  139
6.2.1.6. Saldırının Önlenmesi Davası  140
6.2.1.7. Ayrımcılık Tazminatı  140
6.2.2. İdari Yaptırımlar  143
6.2.3. Cezai Yaptırım – Ayrımcılık Suçu  145
BÖLÜM 7: SONUÇ  147
Kaynakça  151
Kavram Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020