Şematik Medeni Hukuk  Doç. Dr. Hatice Kübra Ercoşkun Şenol  - Kitap
1. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750278174
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
255,00
İndirimli (%54):
117,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı Yeni Baskı
Eylül 2023
255,00
255,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, hukuk fakültelerinin birinci sınıfında okutulan Medeni Hukuk derslerine ilişkindir. Bu çerçevede kitapta medeni hukukun temel kavramlarıyla Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümleri (m. 1-7) ve Türk Medeni Kanunu'nun birinci (m. 8-117) ve ikinci kitaplarında (m. 118-494) düzenlenen kişiler ve aile hukukuna ilişkin konular ele alınmıştır.
Öğrencilerin ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak olarak kullanabileceği bir eser olarak düşünülen bu kitapta konulara ilişkin kavram ve ilkelerle temel bilgilere yer verilmiş, ancak ders kitaplarından farklı olarak bu hususlar şema ve tablolar kullanılarak anlatılmıştır. Bu sayede öğrenme önemli ölçüde kolaylaşacak ve konular arasındaki bağlantı basitçe kurulabilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Kavramlar
.
Başlangıç Hükümleri
.
Kişiler Hukuku
.
Aile Hukuku
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE
TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§ 1. MEDENİ HUKUKA GİRİŞ 
21
I. Medeni Hukukun Anlam ve Önemi 
21
A. Hukuk Kavramı 
21
1. Hukukun Çeşitli Anlamları 
22
2. Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayırımı 
22
B. Medeni Hukuk Kavramı 
23
II. Medeni Hukukun Konusu 
24
III. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler 
24
IV. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri 
26
V. Türk Medeni Kanunu’nun Sistematiği ve Özellikleri 
27
A. Türk Medeni Kanunu’nun Sistematiği 
27
B. Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nun Özellikleri 
28
§ 2. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI 
28
I. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları 
28
A. Genel Olarak 
28
B. Medeni Hukukun Yazılı Kaynağı: Kanunlar (Yazılı Hukuk Kuralları) 
30
C. Kanunların Uygulanması 
31
1. Uygulanacak Hükmün Bulunması 
31
a. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması 
31
b. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 
32
c. Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması 
34
aa. Genel Olarak 
34
bb. Kanunların Yorumlanması 
34
d. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması 
36
2. Bulunan Kanun Hükmünün Somut Olaya Uygulanması ve Hâkimin Takdir Yetkisini Kullanması 
38
3. Kanunda Somut Olaya Uygulanabilir Hüküm Bulunmaması: Kanun Boşluğu 
39
D. Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı: Örf ve Âdet Hukuku 
42
1. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü 
43
2. Örf ve Âdet Hukuku Kurallarının Türleri 
43
E. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk 
44
II. Medeni Hukukun Yaratıcı Kaynakları 
46
III. Medeni Hukukun Bilgi Kaynakları 
47
§ 3. HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİYLE HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
47
I. Hak Kavramı 
47
II. Hak Çeşitleri 
48
A. Dayandığı Hukuk Alanı Yönünden Haklar: Özel Hukuk Hakları – Kamu Hukuku Hakları 
49
B. Parayla Ölçülebilir Değeri Bulunup Bulunmaması Yönünden Haklar: Malvarlığı Hakları – Kişivarlığı Hakları 
49
1. Malvarlığı Hakları 
49
a. Alacak Hakları 
49
b. Ayni Haklar 
50
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar 
54
d. Mali Yönleri İtibariyle Fikri Haklar 
54
2. Kişivarlığı Hakları 
55
C. İleri Sürülebilecekleri Çevre Yönünden Haklar: Mutlak Haklar – Nisbi Haklar 
55
D. Kullanılmasının Etkisi Yönünden Haklar: Yenilik Doğuran Haklar – Alelade Haklar 
56
E. Kullanma Yetkisi Yönünden Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar – Başkası Tarafından da Kullanılabilen Haklar 
57
F. Bağımsızlık Yönünden Haklar: Bağımsız Haklar – Bağlı Haklar 
57
G. Mevcudiyet Yönünden Haklar: Mevcut Haklar – Beklenen Haklar 
58
III. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi 
58
A. Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem Kavramları 
59
B. Hukuki İşlemler 
61
1. Hukuki İşlemin Unsurları 
61
a. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 
61
aa. İrade Açıklaması (İrade Beyanı) 
61
aaa. İrade Açıklamasının Çeşitleri 
62
bb. Hukuk Düzeninin İrade Açıklamasının Yöneldiği Sonucu Tanıması 
64
b. Hukuki İşlemin Geçerlilik Unsurları 
64
c. Bazı Hukuki İşlemlerin Hüküm İfade Edebilmesi İçin Aranan Tamamlayıcı Unsurlar 
65
2. Hukuki İşlem Çeşitleri 
65
a. Gerekli İrade Açıklamasının Sayısı Yönünden 
66
b. Etki Doğurduğu Alan Yönünden 
67
c. Malvarlığına Etkisi Yönünden 
67
d. Hüküm İfade Edeceği An Yönünden 
68
3. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü 
68
a. Yokluk 
69
b. Kesin Hükümsüzlük 
69
c. İptal Edilebilirlik 
71
d. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) 
71
e. Nisbi Etkisizlik 
72
C. Hakların Kazanılma Şekilleri 
72
D. Hakların Kaybedilme Şekilleri 
73
§ 4. İYİNİYET 
75
I. Kavram Olarak İyiniyet 
75
II. İyiniyetin Rolü 
75
III. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri 
76
IV. İyiniyetin Aranacağı Kişi 
76
V. İyiniyetin Aranacağı An 
77
VI. İyiniyetin İspatı 
77
§ 5. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI 
78
I. Dürüstlük Kuralı 
78
II. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
79
A. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Anlamı 
79
B. Hakkın Kötüye Kullanıldığını Gösteren Bazı Hâller 
79
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı 
80
III. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı 
81
§ 6. HAKLARIN KORUNMASI 
83
I. Talep 
83
II. Dava 
84
A. Dava Çeşitleri 
84
B. Davaya Karşı Savunma Yolları 
86
C. İspat ve İspat Yükü 
89
III. Cebri İcra 
94
IV. Hakkın Bizzat Hak Sahibi Tarafından Korunması 
94
A. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) 
95
B. Zorunluluk (Iztırar) Hâli 
96
C. Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma 
96
V. Tazminat 
97
İkinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
§ 7. KİŞİLER HUKUKUNA GİRİŞ 
99
I. Kişiler Hukukunun Konusu 
99
II. Kişi ve Kişilik Kavramları 
99
III. Kişiler Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
100
§ 8. GERÇEK KİŞİLER 
100
I. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi 
100
A. Kişiliğin Başlangıcı 
100
B. Kişiliğin Sona Ermesi 
102
1. Ölüm 
102
2. Ölüm Karinesi 
102
3. Gaiplik 
103
a. Gaiplik Kararı İstenebilmesinin Koşulları 
103
b. Gaiplik Kararı İstemeye Yetkili Olanlar 
104
c. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
104
d. Mahkemece Uygulanacak Usul 
105
e. Gaiplik Kararı ve Sonuçları 
105
f. Gaiplik Kararının Hükümsüzleşmesi 
106
g. Hazinenin İstemi Üzerine Gaipliğe Karar Verilmesi 
106
C. Sağlığın ve Ölümün İspatı 
107
II. Hak Ehliyeti 
107
A. Hak Ehliyetine İlişkin Temel İlkeler 
107
B. Hak Ehliyetini Sınırlayan Sebepler 
108
III. Fiil Ehliyeti 
109
A. Tam Fiil Ehliyetine Sahip Olmanın Koşuları 
109
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma 
109
2. Ergin Olma 
110
a. Normal Erginlik 
111
b. Evlenme Yoluyla Ergin Olma 
111
c. Mahkeme Kararıyla Ergin Olma 
111
3. Kısıtlı Olmama 
112
B. Ehliyet Yönünden Kişilerin Sınıflandırılması 
113
1. Tam Ehliyetliler 
113
2. Tam Ehliyetsizler 
113
a. İşlem Ehliyeti Yönünden Tam Ehliyetsizlerin Durumu 
114
b. Sorumluluk Ehliyeti Yönünden Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu 
116
3. Sınırlı Ehliyetsizler 
117
a. Hukuki İşlem Ehliyeti Yönünden Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu 
117
aa. Yasal Temsilcinin Rızasına Bağlı İşlemler 
117
bb. Yasal Temsilcinin Rızasına Bağlı Olmadan Yapılabilen İşlemler 
120
cc. Sınırlı Ehliyetsizin Hiç Yapamayacağı İşlemler 
121
b. Sınırlı Ehliyetsizlerin Temsili 
121
c. Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu 
121
d. Dava Ehliyeti Yönünden Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu 
121
4. Sınırlı Ehliyetliler 
122
IV. Kişisel Durum 
122
A. Kişinin Adı 
123
1. Adın Kazanılması 
124
a. Öz Adın Kazanılması 
124
b. Soyadının Kazanılması 
124
c. Müstear Adın Kazanılması 
126
d. Lakabın Kazanılması 
126
2. Adın Değiştirilmesi 
126
B. Hısımlık 
129
1. Kan Hısımlığı 
129
2. Kayın Hısımlığı 
131
3. Yapay Hısımlık 
132
C. Yerleşim Yeri 
132
1. İsteğe Bağlı Yerleşim Yeri 
133
2. İtibari Yerleşim Yeri 
134
3. Kanuni Yerleşim Yeri 
135
D. Kişisel Durum Sicili 
135
V. Kişiliğin Korunması 
139
A. Kişilik Hakkı ve Kişilik Hakkının Nitelikleri 
140
B. Kişilik Hakkının Kapsamına Giren Değerler 
140
C. Kişilik Hakkının Korunması 
142
1. Kişiliğin Hukuki İşlem Yoluyla Gerçekleşen Saldırılara Karşı Korunması 
142
2. Kişiliğin Hukuka Aykırı Eylemlerle Gerçekleşen Saldırılara Karşı Korunması 
144
a. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri) 
144
aa. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin (Mağdurun) Rızası 
144
bb. Üstün Nitelikte Özel Yarar 
146
cc. Üstün Nitelikte Kamu Yararı 
147
dd. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması 
148
b. Kişilik Hakkına Saldırılan Kişinin TMK m. 25 Uyarınca Açabileceği Davalar 
148
aa. Genel Olarak 
148
bb. Koruyucu Davalar 
150
cc. Tazminat Davaları 
151
dd. Saldırı Dolayısıyla Elde Edilen Kazancın Verilmesi Davası 
152
ee. Yetkili Mahkeme 
152
c. Kişilik Hakkını Koruyan Diğer Bazı Kanunlar 
153
§ 9. TÜZEL KİŞİLER 
153
I. Tüzel Kişi Kavramı 
153
II. Tüzel Kişi Türleri 
155
III. Tüzel Kişilere İlişkin Genel Kurallar (TMK m. 47–55) 
156
A. Tüzel Kişilerin Kuruluşu 
156
B. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti 
157
C. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyet 
159
1. Genel Olarak 
159
2. Organ Kavramı ve Türleri 
160
3. Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi 
162
a. Hukuki İşlemler Yönünden 
162
b. Hukuka Aykırı Fiiller Yönünden 
163
D. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 
164
E. Tüzel Kişilerin Sona Ermesi 
164
IV. Dernekler 
165
A. Dernek Kavramı 
165
B. Derneğin Unsurları 
165
1. Üye Unsuru 
165
a. Derneğe Üye Olmanın Koşulları 
166
b. Dernek Üyeliğinin Kazanılması 
167
c. Dernek Üyeliğine Bağlı Haklar 
168
d. Dernek Üyeliğine Bağlı Yükümlülükler 
170
e. Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi 
170
2. Amaç Unsuru 
171
3. Derneğin Tüzel Kişiliği 
173
a. Derneğin Kuruluşu 
173
b. Derneğin Organları 
175
aa. Genel Kurul 
176
bb. Yönetim Kurulu 
178
cc. Denetim Kurulu 
178
c. Derneğin Faaliyetleri 
179
d. Şube, Temsilcilik ve Plâtformlar 
180
e. Federasyon ve Konfederasyonlar 
181
f. Derneğin Gelirleri 
181
g. Derneğin Sona Ermesi 
182
V. Vakıflar 
184
A. Vakıf Kavramı ve Türleri 
184
B. Vakfın Unsurları 
186
1. Malvarlığı Değerleri Unsuru 
186
2. Malvarlığı Değerlerinin Usulüne Göre Amaca Tahsisi 
187
a. Amaç 
187
b. Tahsis 
188
c. Vakıf Kurma İşlemi 
188
3. Vakfın Tüzel Kişiliği 
190
a. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 
190
b. Vakfın Yönetimi ve Örgütü 
192
4. Vakıf Senedinin Değiştirilmesi 
194
5. Vakfın Faaliyetleri 
195
6. Vakfın Denetimi 
195
7. Vakfın Sona Ermesi 
196
Üçüncü Bölüm
AİLE HUKUKU
§ 10. AİLE HUKUKUNA GİRİŞ 
199
I. Aile Hukukunun Konusu 
199
II. Aile Kavramı 
199
III. Ailenin Önemi 
199
IV. Aile Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
200
§ 11. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI 
201
I. Nişanlanma 
201
A. Nişanlanmanın Kurucu Unsurları 
201
B. Nişanlanmanın Geçerlilik Koşulları 
202
C. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği 
203
D. Nişanlanmanın Hükümleri 
204
E. Nişanlılığın Sona Ermesi 
205
1. Nişanlılığı Sona Erdiren Sebepler 
205
a. Evlenme 
205
b. Evlenmenin İmkânsızlaşması 
205
c. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 
206
c. Tarafların Anlaşması 
206
d. Bir Tarafın Nişanı Bozması 
206
2. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
206
a. Maddi Tazminat (TMK m. 120) 
207
b. Manevi Tazminat (TMK m. 121) 
207
c. Hediyelerin İadesi (TMK m. 122) 
207
II. Evlenme 
208
A. Evlenmenin Hukuki Niteliği 
208
B. Evlenme Koşulları 
208
1. Evlenmenin Maddi Koşulları 
208
a. Evlenme Ehliyeti 
209
b. Evlenme Engelleri 
210
aa. Kesin Evlenme Engelleri 
211
aaa. Hısımlık 
211
bbb. Mevcut Evlilik 
211
ccc. Akıl Hastalığı 
211
bb. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 
212
aaa. Kadın İçin Bekleme (İddet) Süresi 
212
bbb. Bazı Bulaşıcı Hastalıklar 
213
2. Evlenmenin Şekli Koşulları 
213
a. Evlenme Töreninden Önceki Şekli Koşullar 
214
b. Evlenme Töreni Sırasındaki Şekli Koşullar 
215
c. Evlenme Töreninden Sonraki Şekli Koşullar 
215
§ 12. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
216
I. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri 
216
A. Evlilik Birliğini Yönetme Hak ve Yükümlülüğü 
216
B. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü 
216
C. Çocukların Bakım, Eğitim ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü 
217
D. Sadakat Yükümlülüğü 
217
E. Yardım Yükümlülüğü 
217
F. Birlikte Yaşama Yükümlülüğü 
217
G. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü 
218
II. Kadının Soyadı 
218
III. Evlilik Birliğinin Temsili 
219
IV. Eşlerin Meslek ve İşi 
221
V. Eşlerin Hukuki İşlemleri 
221
VI. Evlilik Birliğinin Korunması 
222
A. TMK’ya Göre Alınabilecek Önlemler 
222
B. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a Göre Alınabilecek Önlemler 
224
§ 13. EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ 
227
I. Mal Rejimi Kavramı ve Türleri 
227
II. Mal Rejimi Sözleşmesi 
230
III. Mal Rejimlerine İlişkin Ortak Esaslar 
230
IV. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 
231
A. Genel Olarak 
231
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 
233
V. Mal Ayrılığı Rejimi 
237
VI. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 
237
VII. Mal Ortaklığı Rejimi 
239
§ 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ 
244
I. Evlilik Birliğinin Kendiliğinden Sona Erdiği Hâller 
244
A. Ölüm 
244
B. Ölüm Karinesi 
244
C. Cinsiyet Değiştirme 
245
II. Evlilik Birliğinin Mahkeme Kararıyla Sona Erdiği Hâller 
245
A. Gaiplik 
245
B. Butlan 
246
1. Mutlak Butlan – Nisbi Butlan Ayırımı 
246
a. Mutlak Butlan 
247
aa. Mevcut Evlilik 
248
bb. Akıl Hastalığı 
248
cc. Yasak Derecede Hısımlık 
248
dd. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk 
248
b. Nisbi Butlan 
249
aa. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 
249
bb. İrade Sakatlığı 
249
cc. Yasal Temsilcinin İzni Olmadan Evlenme 
249
2. İptal Kararı ve Sonuçları 
250
C. Boşanma 
251
1. Boşanma Sebepleri 
251
a. Özel Boşanma Sebepleri 
252
b. Genel Boşanma Sebebi 
254
2. Boşanma Davası 
256
3. Boşanmanın Yarattığı Sonuçlar 
258
§ 15. SOYBAĞI 
260
I. Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması 
261
A. Çocuk ile Ana Arasında 
261
B. Çocuk ile Baba Arasında 
261
1. Ana ile Evlilik 
261
a. Mevcut Evlilik 
261
aa. Soybağının Reddi Davası 
262
b. Sonraki Evlilik 
263
2. Tanıma 
263
3. Babalık Hükmü 
266
II. Evlât Edinme Yoluyla (Yapay) Soybağının Kurulması 
267
A. Küçüklerin Evlât Edinilmesi 
268
B. Ergin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi 
269
C. Evlât Edinmede Şekil ve Usul 
270
D. Evlât Edinmenin Hükümleri 
271
E. Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması 
271
III. Soybağının Hükümleri 
272
A. Soybağının Velâyete Bağlı Olmayan Hükümleri 
272
1. Soyadı 
272
2. Karşılıklı Yükümlülükler 
273
3. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması 
274
4. Ana ve Babanın Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü 
274
B. Soybağının Velâyete Bağlı Hükümleri 
276
1. Velâyet 
276
2. Velâyetin Kapsamı 
277
a. Genel Olarak 
277
b. Çocuğun Eğitimi 
278
c. Çocuğun Temsil Edilmesi 
278
d. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 
278
e. Çocuk ile Velâyet Sahibi Arasındaki Hukuki İşlemler 
278
f. Çocuğun Korunması 
279
g. Çocuğun Malları 
280
§ 16. AİLE TOPLULUĞU 
282
I. Yardım Nafakası 
282
II. Ev Düzeni 
283
III. Aile Malları 
283
§ 17. VESAYET 
284
I. Vesayeti Gerektiren Hâller 
284
A. Küçüklük 
284
B. Kısıtlılık 
285
1. Kısıtlama Sebepleri 
285
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
285
b. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
285
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 
286
d. Kişinin Kendi İsteği 
286
2. Kısıtlama Kararı 
286
II. Vesayet Organları 
287
A. Vesayet Daireleri 
287
B. Vasi 
288
III. Vesayetin Yürütülmesi 
290
A. Vasinin Görevleri 
290
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 
293
IV. Vesayetin Sona Ermesi 
294
A. Vesayeti Gerektiren Sebebin Sona Ermesine Bağlı Olarak Vesayetin Sona Ermesi 
294
B. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 
295
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 
296
V. Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 
296
A. Kayyımlık 
296
1. Kayyım Atanması 
296
2. Kayyımlığın Yürütülmesi 
297
3. Kayyımlığın Sona Ermesi 
298
B. Yasal Danışmanlık 
298
VI. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 
299
VII. Vesayet Organlarının Sorumluluğu 
301
Kaynakça 
303