Şematik İdari Yargılama Hukuku Prof. Dr. Ahmet Yayla, Arş. Gör. Nihal Özkardeş  - Kitap
1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
120
Barkod:
9789750292934
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
185,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap İdari Yargılama Hukuku lisans derslerinde öğrencilere anlatılan konuların çeşitli şema ve tablolarla anlatılmasını hedeflemektedir. Kitap öğrencilerin ve uygulamacıların yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta mümkün mertebede güncel yargı kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
9
Birinci Bölüm
DAVANIN AÇILMASI VE İLK İNCELEME
I. İDARİ YARGIDA DAVANIN AÇILMASI 
11
II. İLK İNCELEME 
14
A. İdari Yargıda Görev ve Yetki 
16
1. İdari Yargıda Görev 
16
2. İdari Yargıda Yetki 
21
a. Genel Yetki Kuralı 
21
b. Özel Yetki Kuralları 
21
d. Yalın Eylem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini 
22
c. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yeri 
23
aa. İdari İşlemden Doğan Zararlara İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
23
bb. Yalın Eylemden Doğan Zararlarda Yetkili Mahkeme 
25
3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları 
27
4. Merci Tayini 
29
5. Bağlantılı Davalar 
29
B. İdari Merci Tecavüzü 
31
C. Ehliyet (Dava Açma Ehliyeti) 
32
D. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem 
38
E. Süreaşımı ve İdari Yargıda Dava Açma Süreleri 
39
1. Dava Açma Süresi Hak Düşürücüdür. 
39
2. İptal ve Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
39
3. Kanunda Özel Süre Öngörülmüş ise Genel Süre Uygulanmaz. 
40
4. Yazılı Bildirim 
40
5. İlanı ya da Yayımlanması Gereken İşlemlerde Süre Yayım ya da İlan Tarihini İzleyen Günden Başlar. 
42
6. Uygulama İşlemi ile Birlikte Genel Düzenleyici İşlemlerin İptali Talep Edilebilir. 
42
7. Tatil Süreleri 
43
8. İvedi Yargılamada Farklı Dava Açma Süreleri Geçerlidir 
45
9. Anayasanın 40. Maddesi Hükmünün Dava Açma Sürelerine Etkisi 
45
10. İdari Başvuruda Bulunmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
46
a. Bir İşlem Yapması ya da Eylemde Bulunması İçin İdareye Başvurulabilir. (İYUK md. 10) 
46
b. İdareye, Var Olan İşlemini Kaldırması, Geri Alması, Değiştirmesi veya Yeni Bir İşlem Yapması İçin Başvurulabilir (İYUK md. 11). 
47
c. Yalın Eylemden Kaynaklı Tam Yargı Davalarında İdareye Başvurulması Zorunludur. (İYUK m. 13) 
50
F. Husumet (İdari Yargıda Davalı) 
53
1. Dilekçenin İYUK’un Üçüncü Maddesine Uygunluğu 
55
2. İYUK’un Beşinci Maddesine Uygunluk: Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
61
III. TEBLİGAT AŞAMASI 
63
İkinci Bölüm
DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARARIN SONUÇLARI
I. DAVANIN GÖRÜLMESİ 
65
II. İPTAL DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
66
A. Yürütmenin Durdurulması Talebi Üzerine Verilen Karara İtiraz 
71
B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesi 
74
III. DOSYANIN İNCELENMESİ (KARAR SÜRECİ) 
75
IV. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
77
V. İDARİ YARGILAMADA DELİLLER 
79
VI. İDARİ YARGILAMADA DURUŞMA 
81
VII. UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI 
84
VIII. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER 
85
A. Feragat 
86
B. Kabul 
88
IX. İDARİ YARGI YERİ KARARLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 
89
X. İDARİ YARGI KARARLARIN SONUÇLARI (UYGULANMASI) 
90
Üçüncü Bölüm
İDARİ YARGILAMADA KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
95
A. İstinaf 
95
B. Temyiz 
101
1. Temyiz Sebepleri 
104
2. Aleyhe Bozma Yasağı 
104
3. Temyiz Üzerine Danıştay’ın Vereceği Karar 
105
a. İvedi Yargılama Usulünün Uygulandığı Hallerde Temyiz Kanun Yolu 
107
4. Temyiz ya da İstinaf İstemlerinde “Yargı Kararının” Yürütülmesinin Durdurulması 
110
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
111
A. Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
111
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
114
III. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN BAŞLICA KARAR TÜRLERİ 
115
Kaynakça 
118
Kavram Dizini 
119