İmar Davaları Rehberi Cafer Ergen  - Kitap

İmar Davaları Rehberi

3. Baskı, 
Ekim 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
936
Barkod:
9789750216947
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, karmaşık ve özel ihtisas gerektiren konuların ana iskeletini bir araya toplayan rehber bir çalışmadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Davalarının Açılması, Yürütmenin Durdurulması
.
İmar Hukukunda Dava Açma Süreleri
.
İmar Davaları Açılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İddialar
.
İmar Planları, İmar Uygulamaları ve Kamulaştırma Davaları
.
İmar Uygulamalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri
.
Aynı Yerden İmar Parseli Tahsisini Engelleyen Hususlar
.
İmar Planlarının İptal Sebepleri, İmar Planlarında Kısıtlılık
.
İmar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu
.
Kentsel Dönüşüm Alanlarında İmar Planları
.
İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak Durumu
.
İmar Durumu, Mühürleme, Yıkım, Ruhsat, Para Cezası
.
Köydeki Yapılar, Yapının Uyacağı Kurallar
.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları
.
AİHM'e Başvuru ve Dava Dilekçe Örnekleri, İçtihatlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
19
BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGIDA İMAR DAVALARININ AÇILMASI
GİRİŞ 
21
I. İDARİ YARGI DAVALARI 
23
A. İptal Davaları 
24
B. Tam Yargı Davaları 
25
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar 
25
II. İPTAL DAVALARI 
25
III. TAM YARGI DAVALARI 
26
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ İLE VERGİ MAHKEMELERİ 
30
V. DAVA AÇMA EHLİYETİ 
33
A. İdari Yargıda Sübjektif Ehliyet 
34
B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi Uygulaması 
34
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
35
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri 
35
B. İmar Planlarına Karşı Dava açma Süresi 
36
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi 
36
2. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi 
37
3. İmar Planlarına Karşı Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması 
38
4. İmar Planı Davalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri 
39
C. İmar Uygulamalarına Karşı Dava Açma Süresi 
40
1. Parselasyon İşlemlerinin Kesinleşmesi 
40
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi 
41
3. Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Nedenleri 
41
4. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) İle İlgili Uyulması Zorunlu Kurallar 
44
5. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı 
46
D. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi 
47
E. İmar Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler Listesi 
47
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (İKİ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ) 
51
VIII. YARGI KARALARININ UYGULANMAMASI ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ 
53
İÇTİHATLAR 
53
IX. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI 
56
X. İDARİ YARGI (İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI 
64
XI. İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ 
68
XII. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 
72
XII. İMAR UYGULAMALARINA DAVA AÇILMASI 
75
XIV. İMAR DURUMU VE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 
79
XV. MÜHÜRLEME VE YIKIM KARARLARINA KARŞI İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI 
83
XVI. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVA AÇILMASI 
84
XVII. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 
85
İKİNCİ BÖLÜM İMAR PLANI DAVALARI
I. İMAR PLANLARI 
87
İÇTİHATLAR 
88
II. İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ 
145
İÇTİHATLAR 
148
A. İmar Planları İle İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi 
175
İÇTİHATLAR 
176
B. İmar Planları İle İmar Uygulamasına Karşı Birlikte Dava Açma Süresi 
180
İÇTİHATLAR 
181
C. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi 
182
İÇTİHATLAR 
185
D. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular 
195
İÇTİHATLAR 
197
E. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde Veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi 
198
İÇTİHATLAR 
200
III. İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM 
205
İÇTİHATLAR 
207
IV. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ 
227
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması 
227
İÇTİHATLAR 
229
B. Teknik Zorunluluk 
236
İÇTİHATLAR 
238
C. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Değiştirilmesinde Eşdeğer Alan Ayrılmaması 
240
İÇTİHATLAR 
240
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması Durumu 
243
İÇTİHATLAR 
244
E. İmar Planı Tadilatı İle Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün Bozulması 
256
İÇTİHATLAR 
257
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması 
266
İÇTİHATLAR 
268
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması 
289
İÇTİHATLAR 
289
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması 
291
İÇTİHATLAR 
292
İ. Eksik İnceleme 
304
İÇTİHATLAR 
306
J. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi 
331
İÇTİHATLAR 
333
K. İptal Kararlarına Uyulmaması 
341
İÇTİHATLAR 
342
L. Turizm Alanları İle İlgili İptal Kararları 
346
İÇTİHATLAR 
346
V. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU 
372
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum 
372
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü 
373
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum 
374
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama 
375
1. Şehircilik İlkeleri 
375
2. Planlama Esasları 
375
3. Kamu Yararı 
375
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı İle Gelecek Düzenleme 
377
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri 
377
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu 
379
VI. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU 
379
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri 
380
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu 
381
İÇTİHATLAR 
383
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi İle İlgili İçtihat Özetleri 
399
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU 
400
A. Genel Açıklama 
400
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İle İlgili Mevzuat 
401
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları 
404
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları 
405
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı 
406
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları 
407
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar 
407
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu 
409
VIII. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ 
409
İÇTİHATLAR 
417
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ DAVALARI
I. GENEL AÇIKLAMA 
425
İÇTİHATLAR 
425
II. İMAR UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ 
434
III. İMAR UYGULAMASI TANIMLARI 
435
A. 18. Madde Uygulaması 
435
B. 10/c Uygulaması 
435
C. Ek Madde 1 Uygulaması 
435
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ 
436
A. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi 
436
İÇTİHATLAR 
438
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı 
441
B. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler 
452
İÇTİHATLAR 
453
Karar Özetleri 
485
V. AYNI YERDEN İMAR PARSELİ TAHSİSİNİ ENGELLEYEN HUSUSLAR 
487
VI. HAK SAHİPLERİNE AYNI YERDEN PARSEL TAHSİSİ OLANAĞINI KALDIRAN ZORUNLULUK DURUMLARI 
488
İÇTİHATLAR 
488
A. Hukuki Zorunluluk 
490
İÇTİHATLAR 
491
B. Teknik Zorunluluk 
492
İÇTİHATLAR 
493
C. Fiili Zorunluluk 
495
İÇTİHATLAR 
496
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR 
497
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması 
497
İÇTİHATLAR 
499
YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU 
521
B. Yürütmenin Durdurulması Konusunda Karar Özetleri 
528
C. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Planının İptal Edilmesi Halinde Uygulama 
533
İÇTİHATLAR 
533
D. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi 
537
E. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu 
537
İÇTİHATLAR 
538
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAPI (İNŞAAT) RUHSATI DAVALARI
I. İMAR DURUMU 
541
II. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU 
541
III. İNŞAAT RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER 
542
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ 
543
V. YAPININ UYACAĞI KURALLAR 
544
A. İmar Planı 
545
1. Uygulama İmar Planı Çeşitleri 
545
2. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar 
546
B. Yönetmelik 
547
1. Tip İmar Yönetmeliği 
547
2. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 
567
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
568
b. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar 
576
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
579
C. Ruhsat ve Ekleri 
580
VI. İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU 
580
A. İnşaat Ruhsatlarının Hukuki Niteliği 
580
B. İnşaat Ruhsatını Verecek Merci 
581
C. Kazanılmış Hak 
582
D. Danıştay’a Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak 
583
E. İnşaat Ruhsatları Verilmesi Sırasında Uyulması Gereken Düzenlemeler 
583
F. İmar Planlarının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatlarının Durumu 
584
1. İnşaat Yapılması Sırasında İmar Planının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatının Kazanılmış Hak Durumu 
584
2. İnşaat Bittikten Sonra İmar Planının Değişmesi 
584
3. İnşaat Ruhsatı İle İmar Planının Mahkemece İptal Edilmesi 
585
4. İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmiş Olması 
585
E. Binanın Yıkılıp Yeniden Yapılmak İstenmesi Halinde Kazanılmış Hak 
586
F. İmar Durumu (Çap) Belgesinin İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Hak. 
586
G. Parselasyon İşleminin İptal Edilmiş Olması Halinde İnşaat Ruhsatının Durumu 
587
H. Af Yasaları Nedeniyle Ruhsata Bağlanan Yapılar Yönünden İnşaat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu 
587
İ. Çevredeki Yapılaşmalar Yönünden Kazanılmış Hak Durumu 
588
J. Ruhsat Müddeti Açısından Kazanılmış Hak 
588
K. İnşaat Ruhsatını Veren Makamca Geri Alınması (İptal Edilmesi) 
589
L. Taşınmaz Malikinin Değişmesi Halinde İnşat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu 
590
M. Sit Alanı İlan Yerlerde Kazanılmış Hak 
590
İÇTİHATLAR 
591
VII. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR 
635
İÇTİHATLAR 
636
VIII. KÖYDEKİ YAPILAR 
637
A. Genel Açıklama (27. Madde) 
637
1. Köyde yapılacak Yapı ile İlgili Tanımlar: 
638
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinin Madde Başlığı 
640
B. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar 
640
1. Köyde Ruhsatsız Yapılacak Yapı Şartları 
643
2. Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Ruhsata Tabi Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait 22'nci Maddede Yer Alan Etüt ve Projeler 
644
3. Köydeki Yapılara Para Cezası 
645
C. Köylerdeki Yapıların Ruhsatlandırılma Çalışmaları 
645
D. Mücavir Alanlarda (Belediye Sınırları Dışında) İmar Uygulamaları 
646
İÇTİHATLAR 
649
BEŞİNCİ BÖLÜM MÜHÜRLEME, YIKIM VE İMAR PARA CEZALARI DAVALARI
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ 
659
A. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar 
660
B. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler 
665
İÇTİHATLAR 
667
II. YIKIM KARARI 
691
III. KAÇAK YAPIYA İDARİ PARA CEZASI 
693
A. İmar Para Cezası 
693
B. İmar Para Cezası Miktarları 
695
C. İmar Para Cezalarının Artırım Nedenleri 
698
D. Köy Yerleşme Alanı Sınırları İçinde Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar 
699
E. İmar Para Cezalarının Geçmişe Uygulanması 
700
F. İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme 
701
G. Anayasa Mahkemesine Göre İmar Para Cezaları 
703
H. İmar Para Cezalarına Karşı Görevli Mahkeme Hakkında Anayasa Mahkemesi Görüşü 
705
IV. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
706
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
712
DANIŞTAY İÇTİHATLARI 
729
ALTINCI BÖLÜM KAMULAŞTIRMA DAVALARI
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI 
755
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE 
757
İÇTİHATLAR 
761
YEDİNCİ BÖLÜM KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
I. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 
787
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMA ALANI İLE İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ 
787
III. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE BUNLARIN KORUNMA ALANLARI KAMULAŞTIRMASI 
788
IV. SİT ALANLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI İLE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
789
V. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİTLERDE DEĞERLENDİRME KISTASLARI 
791
VI. KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 
792
VII. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE YIKIM 
793
VIII. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI 
794
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
794
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
798
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 
798
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
799
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
800
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
802
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 
805
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
810
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 
811
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 
812
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı 
812
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
815
IX. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
815
X. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE 14’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 
816
İÇTİHATLAR 
821
SEKİZİNCİ BÖLÜM DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
869
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı 
869
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur 
870
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama 
873
II. İDARİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
884
A. Uygulama İmar Planı Tadilatına (Değişikliğine) Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
884
B. Hukuka Aykırı Olarak Yapılan (Genel) İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatıyla Birlikte Dayanağı İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
885
C. Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılarak, Bu Değişiklik Sonucunda Komşu Taşınmaza İnşat Ruhsatı Verilmesi Halinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İnşaat Ruhsatına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
886
D. Yetkili Plan Müellifine Yaptırılmayan 1/1000 Ölçekli İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Üzerine, Bu İnşaat Ruhsatı ve Dayanağı İmar Planının Birlikte Dava Konusu Edilmesi Halinde, Dava Dilekçesi Örneği 
888
E. İmar Planına Aykırı Olarak Düzenlenen İmar Durumu Belgesinin İptali İçin Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
890
G. İnşaat Ruhsatı Başvurusunun, İmar Planında Yapılan Tadilat Sonrasında Taşınmazın Konut Alanından Çıkartılarak Yeşil Alana Tahsis Edildiğinden Bahisle Reddedilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlem İle Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planı Tadilatı (Değişikliği) İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
894
H. Yürürlükteki İmar Planına Uygun Olarak Alınan İnşaat Ruhsatına Dayalı Olarak Yapılan Bina Hakkında, Daha Sonra İmar Planı Değiştiğinden Bahisle Binanın Yeni Plana Aykırı Kısımları Hakkında Yıkım Kararı Alınması Halinde Bu İşleme Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
895
İ. İmar Planına Uygun Olarak İnşaat Ruhsatı Alınıp Yapıya Başlandıktan Sonra İmar Planında Değişiklik Yapılacağı ya da Değişiklik Yapıldığı Gerekçesiyle İnşaatın Durdurulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
896
J. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
898
K. İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
899
L. Genel Olarak İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
901
M. İmar Planına Dayalı Kamulaştırma İşlemi İle İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
902
N. Kamu Yararı Kararına Dayalı Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
903
O. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yapılan İmar Uygulaması Sırasında Müşterek Mülkiyetin Ferdileştirilmesi Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
904
P. Yoldan İhdasların DOP Hesabına Katılmayıp Belediye Adına Parsel Oluşturulmasına İlişkin İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
905
R. İmar Uygulamasına Dayanak Yasa Maddesi Olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c Maddesi ile Ek Madde 1 Hükümlerinin Dayanak Alınarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
907
S. İmar Plânında Yolda ya da Yeşil Alanda Kalan Taşınmazın Dağıtım Sonrasında Çok Uzak ve Ekonomik Yönden Düşük Değerde Olan Yerden Tahsis Yapılması Üzerine Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
909
Ş. Yasal Koşulların Bulunmamasına Rağmen EK-1 Madde Uygulaması Yapılması Halinde Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
911
T. Aynı Alanda İkinci Kez Yapılan İmar Uygulamasında DOP Alınmayacağına İlişkin İddia İle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
912
U. Genel Temyiz Dilekçesi Örneği 
914
Ü. Genel İptal Davası Dilekçe Örneği 
915
V. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi İmar Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
927
Kaynakça 
929
Kavram Dizini 
933