Tüm Yönleriyle Avukatların Vergilendirilmesi Oğuzhan Aslan  - Kitap
Tüm Yönleriyle

Avukatların Vergilendirilmesi

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
400
Barkod:
9786052648674
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
620,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Avukatların vergi kanunları karşısındaki durumunu anlatmaya gayret ettiğimiz kitabımıza gösterilen yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede ilk baskısının tükenmiş olmasından ötürü ilgi gösteren herkese teşekkür ederim. Mesleki faaliyetlerimize ilişkin elde ettiğimiz avukatlık gelirlerinin vergilendirilmesi hususundaki güncel durumu açıklamaya gayret ettiğimiz çalışmamızı, her baskı öncesinde, değişen mevzuat hükümleri ve yeni kararlar ışığında güncelleyip genişleterek en doğru ve en güncel şekilde aktarmakla yükümlüyüz. Bu nedenle ikinci baskıda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
Kitabın tüm bölümleri yeni baştan gözden geçirilerek esası bozmayacak birtakım ilaveler yapılmış, "Verginin Tahakkuku" başlığı altında tahakkuktan vazgeçme düzenlemesi de işlenmiştir. Ayrıca İkinci Bölümde Vergi Mükellefiyetinin Başlangıcı bölümüne Adli Yardım Kapsamında Barolarca Görevlendirilen Avukatların İşe Başlaması bölümü eklenmiştir.
Dördüncü Bölümde, CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenen ücretlerin KDV karşısındaki durumu ayrı bir başlık altında incelenmiştir.
Altıncı Bölüme mükelleflerin maddi ödevi olan ödeme ile ilgili olarak yükümlülüğü ortadan kaldıran hâl olan "Zamanaşımı" kurumu da eklenmiştir. Son olarak Onuncu Bölüme yeni yargı kararları ilave edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar
.
Avukatların Mükellefiyetten Kaynaklanan Ödevleri
.
Avukatların Tâbi Olduğu Vergiler
.
Giderler ve İndirimler
.
Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
I. VERGİNİN TANIMI 
21
II. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI 
25
III. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
28
A. Yer Bakımından Uygulama 
28
1. Mülkîlik (Yersellik) İlkesi 
29
2. Şahsilik İlkesi 
30
B. Zaman Bakımından Uygulama 
30
C. Anlam Bakımından Uygulama (Vergi Hukukunda Yorum) 
32
IV. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
33
A. Bağlayıcı (Aslî) Kaynaklar 
35
1. Anayasa 
35
2. Uluslararası Antlaşmalar 
36
3. Kanunlar 
36
4. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
37
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
37
6. Cumhurbaşkanı Kararları 
39
7. Tüzük 
39
8. Yönetmelik 
39
9. Bakanlar Kurulu Kararı 
40
10. İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları 
40
11. Anayasa Mahkemesi Kararları 
41
12. Düzenleyici Genel Tebliğler 
42
B. Bağlayıcı Olmayan (Yardımcı) Kaynaklar 
42
1. Genelge 
42
2. Özelge (Mukteza) 
42
3. Sirküler 
45
4. Diğer Yargı Kararları 
46
5. Doktrin 
46
6. Örf ve Âdet 
46
V. VERGİ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
46
A. Mali Güç Oranında Vergilendirme İlkesi 
46
B. Kanunilik İlkesi 
47
C. Kıyas Yasağı İlkesi 
48
D. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 
48
VI. VERGİLENDİRMEDE BAZI TEMEL KAVRAMLAR 
50
A. Vergi Ödevi 
50
B. Verginin Konusu 
50
C. Vergi Mükellefi (Vergi Yükümlüsü) 
51
D. Vergi Sorumlusu 
53
E. Vergiyi Doğuran Olay 
55
F. Matrah 
57
G. Verginin Tarifesi ve Oranı 
59
VII. VERGİLENDİRME SÜRECİ 
59
A. Verginin Tarhı 
59
1. Tarh İşleminin Unsurları 
63
2. Tarhiyat Türleri 
64
a) Beyana Dayalı Tarhiyat (Tahakkuk Fişi Esası) 
65
b) İdarenin Tek Taraflı Olarak Yaptığı Tarhiyat Türleri 
71
aa) İkmalen Tarhiyat 
71
bb) İdarece Tarhiyat 
74
cc) Re’sen Tarhiyat 
75
B. Verginin Tebliği 
80
C. Verginin Tahakkuku 
82
D. Verginin Tahsili 
83
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ KANUNLARINA GÖRE AVUKAT
I. AVUKATIN TANIMI 
87
II. SERBEST MESLEK ERBABI 
90
A. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı 
90
B. Serbest Meslek Erbabının Tanımı 
91
III. ÜCRETLİ ÇALIŞAN AVUKATLAR 
93
IV. VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGICI 
95
A. Serbest Meslek Erbabı Olan Avukatın İşe Başlaması 
95
B. CMK Gereğince Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması 
99
C. Tevkil Yoluyla İş Takibinde İşe Başlama 
101
D. Ücretli Çalışan Avukatların Haricen İş Almaları Durumunda İşe
Başlama 
103
E. Adli Yardım Kapsamında Barolarca Görevlendirilen Avukatların İşe
Başlaması 
105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MESLEK KAZANCI
I. GENEL OLARAK GELİR VERGİSİ 
107
A. Tanımı 
107
B. Beyan ve Ödeme Zamanı 
109
C. Geçici Vergi Kavramı 
110
II. SERBEST MESLEK KAZANCININ TANIMI 
112
III. TAHSİLAT ESASI 
114
IV. HASILAT KAVRAMI 
115
V. GİDERLER VE İNDİRİMLER 
120
A. Giderler 
122
1. Genel Giderler 
122
2. Personel Giderleri 
124
3. Seyahat ve İkamet (Konaklama) Giderleri 
127
4. Amortismanlar 
128
5. Taşıt Giderleri 
131
6. Mesleki Yayın Bedelleri 
132
7. Mal ve Hizmet Alım Bedelleri 
133
8. SGK ve Aidat Ödemeleri 
134
9. Meslek, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi,
Resim ve Harçlar 
134
10. Tazminatlar 
135
B. İndirimler 
137
1. Özel Sigorta Primleri 
137
2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
139
3. Engelli İndirimi 
140
4. Yapılan Bağış ve Yardımlar 
141
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
I. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
143
A. Katma Değer Vergisinin Tanımı 
143
B. Avukatların KDV Karşısındaki Durumu 
144
C. Ücretsiz Takip Edilen İşlerde KDV 
147
D. Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı 
148
E. Beyan ve Ödeme Zamanı 
150
F. Tevkifat Uygulaması 
150
II. KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETLERİ, İCRA VEKÂLET ÜCRETLERİ VE BERAAT VEKALET ÜCRETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 
155
A. Tanımı 
155
1. Karşı Taraf Vekâlet Ücreti 
155
2. İcra Vekâlet Ücreti 
156
3. Beraat Vekâlet Ücreti 
158
B. KDV Yükümlülüğü 
159
C. Tevkifat 
159
III. ADLİ YARDIM ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ
KARŞISINDAKİ DURUMU 
161
A. Adli Yardım (Adlî Müzaharet) Ücretinin Tanımı 
161
B. Katma Değer Vergisi Uygulaması 
162
C. Tevkifat 
163
IV. CMK GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERE ÖDENEN ÜCRETİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 
163
A. CMK Ücretinin Tanımı 
163
B. Katma Değer Vergisi Uygulaması 
166
C. Tevkifat 
167
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK FAALİYETLERİNİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
I. DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 
169
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 
171
III. VERGİ VE SGK BEYANNAMALERİ ÜZERİNDEN ALINAN DAMGA
VERGİSİ 
173
IV. VEKÂLET ÜCRETİ TAHSİLATLARINDA DAMGA VERGİSİ 
174
V. İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 
176
ALTINCI BÖLÜM
MÜKELLEFİYETTEN KAYNAKLANAN ÖDEVLER
I. MADDİ YÜKÜMLÜLÜK 
179
A. Ödeme 
179
B. Ödeme Zamanı 
180
1. Gelir Vergisi Bakımından 
180
2. KDV Bakımından 
181
3. Gelir Geçici Vergisi Bakımından 
181
4. Muhtasar Beyanname Bakımından 
182
5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bakımından 
183
6. Özel Ödeme Zamanları 
184
C. Ödeme Sürelerinin Uzaması 
187
1. Mücbir Sebepler 
188
2. Zor Durum Hali 
192
3. Ölüm 
193
4. Resmî Tatil 
194
5. Malî Tatil 
194
6. Özel Uzama Sebepleri 
196
D. Ödememenin Sonuçları 
197
1. Gecikme Faizi 
197
2. Gecikme Zammı 
199
3. Cebri Takibat 
200
E. Zamanaşımı 
204
1. Tarh Zamanaşımı (Tahakkuk Zamanaşımı) 
206
2. Tahsil Zamanaşımı 
207
3. Ceza Zamanaşımı 
211
II. ŞEKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
211
A. Bildirim Yükümlülüğü 
211
1. İşe Başlamanın Bildirilmesi 
213
2. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi 
216
3. İşi Terk Etmenin Bildirilmesi 
216
B. Defter Tutma Yükümlülüğü 
216
1. Serbest Meslek Kazanç Defteri 
217
2. Defter Beyan Sistemi 
219
C. Beyanname Verme Yükümlülüğü 
220
D. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü 
221
1. Tanımı 
221
2. Zorunlu Unsurlar 
223
3. Düzenleme ve Talep Zorunluluğu 
225
4. Saklama ve İbraz Zorunluluğu 
226
5. Düzenleme Zamanı 
227
6. Makbuzun Tarafı 
229
7. Serbest Meslek Makbuzunda Tutarların Hesaplanması 
234
a) KDV ve Stopaj Dahil 
235
b) KDV Dâhil Stopaj Hariç 
239
c) KDV Hariç Stopaj Dâhil 
241
d) KDV ve Stopaj Hariç 
244
8. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E–SMM) 
246
a) Yasal Dayanak 
246
b) E–SMM Başvurusu 
248
c) E–SMM’de Bulunması Gereken Hususlar 
249
d) E–SMM Düzenlenmesi 
251
e) Yaptırım 
252
D. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
256
YEDİNCİ BÖLÜM
STOPAJ
I. TANIMI 
259
II. TEVKİFAT KAPSAMINDA OLANLAR 
261
III. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE 
262
IV. STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
268
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YEREL YÖNETİM VERGİLERİ
I. İLAN VE REKLÂM VERGİSİ 
272
II. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
277
III. EMLAK VERGİSİ 
280
A. Bina Vergisi 
280
1. Konusu 
280
2. Mükellefi 
281
3. Matrah ve Oran 
282
4. Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi 
282
5. Verginin Tarh ve Tahakkuku 
283
6. Muafiyet Düzenlemeleri 
284
7. Ödeme Zamanı 
285
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR
I. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ VERGİLENDİRİLMESİ 
287
A. Ortaklığın Tanımı 
287
B. Ortaklığa İlişkin Kurallar 
288
1. Ortaklık Sözleşmesi 
288
2. Ortaklık Payı 
288
3. Avukatlık Ortaklığı Kurmak İçin Başvuru 
289
4. Ortaklığın Kuruluşuna İlişkin Karar 
290
5. Ortaklık Kuruluş İsteminin Reddi ve İtiraz Yolu 
290
6. Ortaklık Sözleşmesinin Kapsamı 
291
7. Ortaklığın Unvanı ve Adresi 
292
8. Ortaklığın Süresi 
292
9. Ortaklık Payları 
293
10. Ortaklar Kurulu 
293
11. Ortaklığın Yönetimi ve Yönetici Ortak 
295
12. Ortaklar Arasındaki İlişkiler 
295
13. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 
296
14. Tutulması Zorunlu Olan Defterler 
296
15. Vekaletname 
298
16. Hukuki ve Cezai Sorumluluk 
298
17. Ortakığın Sona Ermesi 
299
a) Fesih 
299
b) İnfisah 
299
C. Ortaklığın Vergilendirilmesi 
300
II. GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
303
III. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMDA VERGİ AVANTAJI 
306
ONUNCU BÖLÜM
YARGI KARARLARI 
309
KAYNAKÇA 
397