Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik
Eylül 2020 / 2. Baskı / 244 Syf.
Fiyatı: 64.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 266. maddesinde, "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir." hükmüne yer verilmiştir.

Bilirkişiye başvurulmasında ki amacın, hukuka uygun karar verebilmek için gerekli verilere ulaşmak olduğu göz önünde tutulduğunda, bilirkişilerin uyuşmazlık konusunda özel ve teknik bilgiye sahip olan kişiler arasından seçilmesi gerektiği kuşkusuz olup, bilirkişi veya bilirkişilerce düzenlenen raporda, sorulara verilen cevapların şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, rapor içeriğinin ise hükme esas alınabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Kitapta; hem bilirkişilik uygulamasına ilişkin kapsamlı bilgilere, hem de ilgili güncel Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Kitabın yeni baskısında ayrıca; uygulamada idare ve vergi mahkemeleri dosyalarına sunulmuş, uzman bilirkişilerce hazırlanan rapor örnekleri de eklenerek kitap zenginleştirilmiştir. Kitapta yer alan bilirkişi raporlarıyla, okuyucunun inceleme ve araştırma metotlarını yasal mevzuatla değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Uygulamada Bilirkişilik
Bilirkişi Rapor Örnekleri
Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi Kararları
Barkod: 9789750262067
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 244
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU  17
A. Usul ve Yargılama Esasları  17
1. İdari Yargı – Görevli Mahkeme – Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  22
a. Örnek; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu  22
b. Örnek; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun  24
c. Örnek; Spor Toto Bayiliği  26
d. Örnek; Trafik kazası – Rücu  31
B. Mevzuat – 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu – İncelemesi  33
1. Kapsam ve Nitelik  33
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  34
3. İdari Davaların Açılması  36
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  37
5. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller  37
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  37
7. Dava Açma Süresi  38
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  40
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  41
10. İdari Makamların Sükutu  41
11. Üst Makamlara Başvurma  43
12. İptal ve Tam Yargı Davaları  44
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  44
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  44
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  46
16. Tebligat ve Cevap Verme  48
17. Duruşma  48
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar  49
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  50
20. Dosyaların İncelenmesi  50
21. İvedi Yargılama Usulü  51
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  52
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler  54
24. İdari Davalarda Genel Yetki  56
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  56
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  57
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  57
28. Tam yargı Davalarında Yetki  57
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  58
30. Bağlantılı Davalar  58
31. İstinaf  59
32. Temyiz  63
II. BİLİRKİŞİ RAPORU – ARAŞTIRMA İNCELEME ESASLARI  66
A. Genel Bilgiler  66
1. Bilirkişilik  66
a. Bilirkişilik Tanım ve Kavramı  66
b. Bilirkişinin Görevlendirilmesi  69
c. Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları  71
d. Bilirkişi Ücreti ve Avans  72
e. Elektronik Tebligat  73
f. Bilirkişi Raporuna İtiraz  73
g. Tebligat – Genel Bilgiler  76
2. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  80
a. Bilirkişilik Bölge Kurulları – Yetki Çevreleri  80
B. İdari Dava Konuları – Araştırma ve İnceleme Esasları  82
1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa  82
2. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. – 5. – 6. – 8. Maddesi – Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  84
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  94
4. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) – Komplikasyon  96
5. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  98
6. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  102
7. 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  106
8. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu  108
9. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  108
10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu – Katma Değer Vergisi  109
11. Tazminat Hukuku  113
12. Emlak Vergisi  117
13. Kat Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Stopaj Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması  120
14. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri  122
15. 3194 Sayılı İmar Kanunu  123
16. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 30. Maddesinde, Re'sen Vergi Tarhı  124
17. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu  126
18. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 122. Maddesi  126
19. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  128
İkinci Bölüm
ÖRNEK KARARLAR
I. BİLİRKİŞİ RAPORU – İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI – DANIŞTAY KARARLARI  131
II. BİLİRKİŞİ RAPORU – İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI – BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  196
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  209
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  243
 


Filiz Yenipınar
Şubat 2017
55.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%55)
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU  17
A. Usul ve Yargılama Esasları  17
1. İdari Yargı – Görevli Mahkeme – Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  22
a. Örnek; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu  22
b. Örnek; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun  24
c. Örnek; Spor Toto Bayiliği  26
d. Örnek; Trafik kazası – Rücu  31
B. Mevzuat – 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu – İncelemesi  33
1. Kapsam ve Nitelik  33
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  34
3. İdari Davaların Açılması  36
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  37
5. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller  37
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  37
7. Dava Açma Süresi  38
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  40
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  41
10. İdari Makamların Sükutu  41
11. Üst Makamlara Başvurma  43
12. İptal ve Tam Yargı Davaları  44
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  44
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  44
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  46
16. Tebligat ve Cevap Verme  48
17. Duruşma  48
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar  49
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  50
20. Dosyaların İncelenmesi  50
21. İvedi Yargılama Usulü  51
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  52
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler  54
24. İdari Davalarda Genel Yetki  56
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  56
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  57
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  57
28. Tam yargı Davalarında Yetki  57
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  58
30. Bağlantılı Davalar  58
31. İstinaf  59
32. Temyiz  63
II. BİLİRKİŞİ RAPORU – ARAŞTIRMA İNCELEME ESASLARI  66
A. Genel Bilgiler  66
1. Bilirkişilik  66
a. Bilirkişilik Tanım ve Kavramı  66
b. Bilirkişinin Görevlendirilmesi  69
c. Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları  71
d. Bilirkişi Ücreti ve Avans  72
e. Elektronik Tebligat  73
f. Bilirkişi Raporuna İtiraz  73
g. Tebligat – Genel Bilgiler  76
2. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  80
a. Bilirkişilik Bölge Kurulları – Yetki Çevreleri  80
B. İdari Dava Konuları – Araştırma ve İnceleme Esasları  82
1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa  82
2. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. – 5. – 6. – 8. Maddesi – Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  84
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  94
4. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) – Komplikasyon  96
5. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  98
6. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  102
7. 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  106
8. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu  108
9. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  108
10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu – Katma Değer Vergisi  109
11. Tazminat Hukuku  113
12. Emlak Vergisi  117
13. Kat Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Stopaj Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması  120
14. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri  122
15. 3194 Sayılı İmar Kanunu  123
16. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 30. Maddesinde, Re'sen Vergi Tarhı  124
17. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu  126
18. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 122. Maddesi  126
19. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  128
İkinci Bölüm
ÖRNEK KARARLAR
I. BİLİRKİŞİ RAPORU – İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI – DANIŞTAY KARARLARI  131
II. BİLİRKİŞİ RAPORU – İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI – BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  196
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  209
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  243
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021