Ceza Hukuku Temel Bilgiler (Genel Hükümler) Prof. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap

Ceza Hukuku Temel Bilgiler

(Genel Hükümler)

9. Baskı, 
Ocak 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
504
Barkod:
9789750222085
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, bir ders kitabıdır. Bu nedenle, çoğu konu öğrenciye yönelik olarak ele alınmıştır. Böylece kitap öncelikle İİBF, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Polis ve Jandarma Okulları'na yöneliktir. Ayrıca gerek adli ve idari yargı ve gerekse diğer meslek sınavlarına yönelik olarak yararlanılabilir. Hukuk Fakülteleri öğrencileri için ise özet kitap niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel İlkeler
.
Ceza Kanununun Uygulama Alanı
.
Suçun Unsurları
.
Suçun Özel Görünüş Şekilleri
.
Yaptırımlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
25
Birinci Bölüm SUÇ VE YAPTIRIM HUKUKUNA BAŞLANGIÇ
§1. GİRİŞ 
27
I. Kavram 
27
II. Ceza Hukukunun Amacı 
27
III. Sistem 
28
§2. CEZA KANUNUMUZ 
31
§3. CEZA HUKUKUNUN VE SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 
31
I. Hukuk Devleti İlkesi 
32
II. Kanunilik İlkesi 
32
A. Genel Olarak 
32
B. Kanunilik İlkesinin Sonuçları 
35
1. Suç Tespit Eden Ceza Normları Açık Biçimde Belirlenmelidir: Belirlilik İlkesi 
35
2. Örf ve Adet Hukuku Ceza Hukukunda Doğrudan Doğruya Bir Kaynak Niteliği Taşımaz 
36
3. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulamaz 
37
4. Kıyas Yasağı 
38
5. Geçmişe Yürüme Yasağı 
38
III. Orantılılık İlkesi 
39
IV. İnsanilik İlkesi 
40
V. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 
40
VI. Kusur İlkesi 
40
VII. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 
41
§4. HAKSIZLIK OLUŞTURAN DİĞER FİİLLER VE SUÇLAR 
42
I. Haksız Fiiller ve Suçlar 
43
A. Genel Olarak 
43
B. Haksız Fiiller ile Suçların Farkları 
43
II. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller ve Suçlar 
45
A. Disiplin Suçları ve Suçlar 
45
1. Genel Olarak 
45
2. Disiplin Suçları ile Suçlar Arasındaki Farklar 
46
3. Disiplin Soruşturması ile Aynı Anda Ceza Soruşturması/Kovuşturması Yapılması Durumu 
47
B. Kabahatler ve Suçlar 
48
1. Genel Olarak 
48
2. Suç ve Kabahat Ayrımının Uygulamadaki Önemi ve Sonuçları 
49
§5. CEZA MUHAKEMESİNE KISA BİR BAKIŞ 
52
İkinci Bölüm TÜRK CEZA KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
§1. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 
56
I. Geçmişe Yürümezlik İlkesinin Kapsamı 
58
II. Failin Lehine Olan Kanunun Tespiti 
58
III. Çeşitli Açılardan Lehe Olan Kuralların İncelenmesi 
60
A. Geçici veya Süreli Ceza Kanunları Açısından 
60
B. Cezanın İnfaz Rejimine İlişkin Kanunlar 
61
C. Güvenlik Tedbirleri 
62
D. Kabahatler 
63
E. Kovuşturma Şartları 
63
F. Zamanaşımına İlişkin Kanunlar 
64
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararları 
65
H. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki Değişiklikler 
65
IV. Suçun İşlendiği Zaman 
66
A. Problem: Hareket mi, Netice mi Esas Alınacak? 
66
B. Problem: Kesintisiz Suçlar 
67
C. Problem: Zincirleme Suçlar 
67
D. Problem: İhmali Suçlar 
67
E. Problem: Teşebbüs Halinde Kalan Suçlar 
68
§2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA 
68
I. Suçun İşlendiği Yer 
69
A. Genel Olarak 
70
B. Problemli Durumlar 
71
II. Sistemler 
71
A. Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi 
73
1. Tanım 
73
2. Ülke Neresidir? 
73
B. Şahsilik Sistemi 
76
1. Faile Göre Şahsilik 
76
a. Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkelerde İşlediği Suçlar 
77
b. Türkiye Namına Memuriyet veya Görev Yapanların İşledikleri Suçlar 
78
2. Mağdura Göre Şahsilik 
79
C. Koruma (Savunma) Sistemi 
80
D. Evrensellik Sistemi (Adalet Prensibi) 
81
E. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması 
84
F. Hak Yoksunluklarının Türkiye’de Geçerli Olması 
86
G. Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması 
86
III. Yabancıların Geri Verilmesi 
87
A. Kavram 
87
B. Şartları 
88
C. Geri Vermenin Mümkün Olmadığı Haller 
88
1. Siyasi ve Diğer Nedenlerle Kovuşturma veya Kötü Muamele Tehlikesi Halinde Geri Verme Yasağı 
88
2. Suçun Nitelikleri Sebebiyle Geri Verilmezlik 
89
D. Geri Vermede Özellik İlkesi 
89
E. Geri Vermede Usul 
89
§3. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA 
92
I. Cumhurbaşkanı 
93
II. Yasama Dokunulmazlığı 
94
A. Sorumsuzluk (Mutlak Dokunulmazlık) 
95
1. Kapsamı 
95
a. Madde Bakımından 
95
b. Yer Bakımından 
96
c. Kişi Bakımından 
96
d. Zaman Bakımından 
96
2. İstisnası 
96
3. Sonuçları 
96
B. Kovuşturma Yasağı (Geçici Dokunulmazlık) (AY 83) 
97
1. Kapsamı 
97
2. İstisnaları 
98
3. Sona Ermesi 
99
4. Zamanaşımı Sorunu 
100
III. Uluslararası Yargı Bağışıklığı 
100
IV. Yabancı Bazı Asker ve Sivil Kişiler ile Yakınlarının Yargı Bağışıklığı 
101
V. Kamu Görevlileri 
101
Üçüncü Bölüm S U Ç
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ 
103
I. Genel Açıklamalar 
103
II. Haksızlığın ve Kusurluluğun Dışında Kalan Hususlar 
104
A. Kovuşturma Şartları 
105
1. Şikâyet 
105
a. Genel Olarak 
105
b. Şikâyetin Özellikleri 
105
2. İzin, Talep ve Karar 
108
3. Yabancı Hükümetin Talebi (Şikâyeti) 
109
B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri/Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 
109
III. Suçun Yapısal Unsurları 
110
A. Suçun Kanuni Unsuru (Tipiklik) 
111
1. Genel Bilgiler 
111
a. Tanım 
112
b. Hayal Suç ve Kuruntu Suç 
113
c. Fail 
114
aa. Genel Olarak 
114
bb. Mahsus (Özgü) Suçlar 
114
d. Mağdur 
115
e. Suçun Konusu 
115
f. Suçun Basit (Temel) Şekli, Basit Suç Tipinden Türeyen Suçlar 
115
aa. Suçun Basit (Temel) Şekli 
115
bb. Türeyen Suçlar (Nitelikli Haller) 
116
g. Kanuni Unsur (Tipiklik) ve Hukuka Aykırılık İlişkisi 
118
2. Tipikliğin Maddi Unsuru (Fiil) 
119
a. Hareket 
123
aa. Kavram 
124
bb. Neler Ceza Hukuku Bakımından Hareket Sayılır? 
124
cc. Hareketin Sayısı ve Şekilleri Bakımından Suçlar 
131
aaa. Tek Hareketli Suçlar 
131
bbb. Çok Hareketli Suçlar 
131
ccc. Serbest Hareketli Suçlar 
131
ddd. Bağlı Hareketli Suçlar 
131
eee. Seçenek Hareketli Suçlar 
131
fff. İcrai-İhmali Suçlar 
132
aaaa. Genel Açıklamalar 
132
bbbb. İhmal Kavramı 
132
cccc. İhmali Suçların Çeşitleri 
133
(1) Saf İhmali Suçlar (Gerçek İhmali Suçlar) 
133
(2) Garantörsel İhmali Suçlar (Görünüşte İhmali Suçlar) 
134
(a) Genel Olarak 
134
(b) Garantörlük 
136
(aa) Genel Açıklamalar 
136
(bb) Kavram 
136
(c) Garantörlük Kaynakları 
136
(aa) Kanun 
137
(bb) Sözleşme 
138
(cc) Öngelen Tehlikeli Eylem 
138
b. Netice 
138
aa. Neticeye Göre Suçların Tasnifi 
139
aaa. Neticesi Harekete Bitişik Suç (Sırf Hareket Suçları) - Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suç Ayrımı 
139
bbb. Zarar Suçu-Tehlike Suçu Ayrımı 
141
ccc. Kalkışma Suç Tipleri (Teşebbüs Suçları) 
143
ddd. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 
143
eee. Ani Suç-Kesintisiz Suç Ayrımı 
144
aaaa. Genel Açıklamalar 
144
bbbb. Kesintisiz Suç ile Diğer Suçlar Arasındaki Farklar 
145
(1) Zincirleme Suç ile Farkı 
145
(2) İz Bırakan Suç ile Farkı 
145
cccc. Suçun Kesintisiz Olmasının Sonuçları 
146
bb. Birden Fazla Neticenin Bir Suç Sayıldığı Durumlar 
147
c. Nedensellik Bağı(Sebep-Sonuç ilişkisi) 
150
aa. Nedensellik Bağı Yoktur 
153
bb. Normal Nedensellik 
154
cc. Çifte Nedensellik 
154
dd. Toplam (Atipik) Nedensellik 
156
ee. Sollayan (Öne Geçen) Nedensellik 
159
ff. Varsayılan Nedensellik 
160
3. Tipikliğin Manevi Unsuru 
162
a. Genel Olarak 
163
b. Kast ve Taksir 
164
aa. Kast 
167
aaa. Kavram 
167
bbb. Kastın Unsurları 
168
aaaa. Kastta Bilmek Unsuru 
168
bbbb. Kastta İstemek Unsuru 
170
ccc. Kastın Aranacağı Zaman 
174
ddd. Kastın Çeşitleri 
175
aaaa. Özel Kast – Genel kast 
175
bbbb. Ani Kast-Tasarlama 
175
cccc. Doğrudan Kast-Olası Kast 
175
(1) Tanım 
175
(2) Bilme Unsuru Bakımından Olası Kast 
178
(3) Olası Kastla İşlenemeyen Suçlar 
178
(4) Olası Kast ve Teşebbüs 
178
dddd. Weber Kastı 
178
eee. Kast ve Saik 
179
bb. Taksir 
181
aaa. Tanım 
182
bbb. Taksirin Kasttan Farkı 
183
ccc. Taksirin Unsurları 
184
aaaa. Taksirin Cezalandırılacağı Konusunda Kanunda Hüküm Bulunması 
185
bbbb. Dikkat ve Özen Görevinin Yerine Getirilmemesi 
186
cccc. Neticeye Sebep Olan Fiilin İradi Olması 
187
dddd. Neticenin Öngörülebilir (Tahmin Edilebilir) Olması 
187
eeee. Failin Neticeyi İstememiş Bulunması 
188
ffff. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
189
ddd. Taksir ve Teşebbüs 
189
eee. Bilinçli-Bilinçsiz Taksir Ayrımı 
189
fff. Bilinçli Taksir- Olası Kast Ayrımı 
192
hhh. Taksirli Suçlarda Ceza Verilmemesi Durumu 
196
c. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (Kast-Taksir Kombinasyonu) 
198
d. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
203
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 
204
1. Genel Açıklamalar 
205
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Ortak Özellikleri 
206
3. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
208
a. TCK 24, 25 ve 26’daki Hukuka Uygunluk Sebepleri 
208
aa. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi 
208
bb. Kanun Hükmünü İcra 
209
aaa. Genel Olarak 
209
bbb. Silah Kullanma Yetkisi 
211
ccc. Şikâyet ve İhbar 
212
ddd. Devletin Kumar Oynatması 
213
cc. Meşru Savunma 
213
aaa. Meşru Savunmanın Konusu Olabilecek Haklar 
215
bbb. Meşru Savunmanın Şartları 
216
aaaa. Saldırıya İlişkin Şartlar 
216
(1) Bir Saldırının Varlığı 
216
(2) Saldırının Fil Hal Olması 
217
(3) Saldırının Haksız Olması 
219
bbbb. Savunmaya İlişkin Şartlar 
220
(1) Savunmada Zorunluluk Bulunması 
220
(2) Saldırı ile Savunma Arasında Oran Olması 
221
(a) Araçlar Bakımından Oran 
222
(b) Yararlar Bakımından Oran 
224
ccc. Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma 
225
ddd. Offendicula 
225
eee. Meşru Savunma Halinde Üçüncü Kişilerin Zarar Görmesi 
227
fff. Tazminat 
228
dd. Hakkın Kullanılması 
228
aaa. Eleştiri Hakkı 
228
bbb. Spor Faaliyetleri 
229
ccc. Bir İş, Meslek, Sanat veya Bilim Faaliyetinin İcrası 
229
aaaa. Ticari ve/veya Sınaî Faaliyette Bulunma Hakkının İcrası 
230
bbbb. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 
231
ee. Rıza 
232
aaa. Geçerli Bir Rızanın Şartları 
232
aaaa. Rızaya Ehliyet 
233
bbbb. Rıza Açıklaması 
234
cccc. Rızanın Konusu 
234
(1) Bireyin Tasarruf Yetkisinin Bulunduğu Haklar 
235
(2) Bireyin Tasarruf Yetkisinin Bulunmadığı Haklar 
236
bbb. Varsayılan Rıza 
238
ccc. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu 
238
b. Ceza Kanunundaki Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri 
239
aa. Eğitim Hakkının Verdiği Yetkiden Kaynaklanan Hareketlerin Hukuka Uygunluğu 
239
bb. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 
241
c. Ceza Kanununda Yer Almayan Hukuka Uygunluk Sebebi: Yükümlülüklerin Çatışması 
241
IV. Kusurluluk 
243
A. Kusur Yeteneği 
245
1. Tanım 
245
2. Genel Olarak 
247
3. Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler 
247
a. Yaşın Kusur Yeteneğine Etkisi 
248
aa. Genel Açıklamalar 
248
bb. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olan Küçükler 
249
cc. Fiili İşlediği Zaman 12–15 Yaş Arasında Olan Küçükler 
251
dd. Fiili İşlediği Zaman 15–18 Yaş Arasında Olanlar 
255
ee. Yaş Büyüklüğü 
255
b. Sağırlık ve Dilsizlik 
255
c. Akıl Hastalığı 
256
d. Geçici Nedenler 
258
aa. Genel Olarak 
258
bb. Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği 
259
B. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler 
262
1. Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir 
263
a. Genel Açıklamalar 
263
b. Emri Yerine Getirmenin Şartları 
264
2. Zorunluluk (Iztırar, Mecburiyet, Zaruret) Hali 
267
a. Genel Açıklamalar 
269
b. Zorunluluk Halinin Kusurluluğu Kaldıran Sebep Olmasının Sonuçları 
271
c. Özel Zorunluluk Halleri 
272
d. Zorunluluk Halinin Şartları 
274
bb. Korunmaya İlişkin Şartlar 
275
cc. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali 
275
dd. Tazminat 
275
ee. Zorunluluk Hali ile Meşru Savunma Arasındaki Farklar 
275
3. Kaza ve Tesadüf 
277
4. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
278
a. Genel Olarak 
278
b. Cebir 
279
c. Tehdit 
280
5. Haksız Tahrik 
281
a. Kavram 
281
b. Haksız Tahrikin Özellikleri 
282
c. Haksız Tahrikin Şartları 
283
6. Yanılma (Hata) 
286
a. Giriş 
287
b. Kavram 
287
aa. Fiili Yanılma 
288
aaaa. Genel Olarak 
288
bbbb. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma 
292
cccc. Nedensellik Bağında Yanılma 
295
bbb. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma 
295
aaaa. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma 
295
bbbb. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerde Yanılma 
297
bb. Şahısta Yanılma 
298
aaa. Genel Olarak 
298
bbb. Şahısta Yanılma Halinde Nitelikli Hallerin Etkisi 
301
cc. Hukuki Yanılma 
302
V. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Sebeplerde Sınırın Aşılması 
304
A. Genel Açıklamalar 
304
B. Sınırın Aşılması Halleri 
305
VI. Hedefte Sapma 
308
A. Genel Olarak 
308
B. Hedefte Sapmanın Sonuçları 
309
C. Çok Neticeli Sapma 
311
§2. SUÇUN ÖZEL BELİRİŞ ŞEKİLLERİ 
312
I. Teşebbüs 
313
A. Kavram 
316
B. Şartları 
318
1. Suçun Kasten İşlenen Suçlardan Olması 
318
2. Elverişli Hareketler 
318
3. İcra Hareketlerine Başlanmış Olması 
321
a. Genel Olarak 
321
b. İcra Hareketleri ile Hazırlık Hareketlerini Birbirinden Ayırmada Ölçüt 
324
4. Suçun Tamamlanmamasının Failin Elinde Olmayan Engelleyici Sebeplerden Kaynaklanması 
326
C. Teşebbüste Ceza Miktarının Belirlenmesi 
326
D. Teşebbüs ile İlgili Bazı Meseleler 
327
E. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar 
328
1. Cezalandırmak İçin Kastın Aranmayacağı Suçlar 
328
2. Suç Tiplerinin Yapısı Gereği Teşebbüse Elverişsizlik 
328
a. Neticesi Harekete Bitişik Suçlar 
328
b. İhmali Suçlar 
328
aa. Saf İhmali Suçlar 
328
bb. Garantörsel İhmali Suçlar 
329
F. Gönüllü Vazgeçme 
329
1. Gönüllü Vazgeçmenin Şartları 
331
a. Suçun Tamamlanmamış Olması 
331
b. Vazgeçmenin Gönüllü Olması 
333
2. Failin O Ana Kadar Tamamladığı Diğer Suçtan Cezalandırılması 
334
G. Etkin Pişmanlık 
335
H. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 
336
II. Suçluların Çokluğu 
340
A. Çok Failli Suçlar 
341
1. Genel Olarak 
341
2. Şartları 
341
B. İştirak 
342
1. Kavram 
342
2. İştirakin Şartları 
344
a. Birden Fazla Fail Tarafından Yapılan Birden Çok Hareket 
344
b. Hareketlerin Nedensellik Değeri Taşıması 
347
c. İştirak İradesi (Suça İştirak Kastı) 
353
aa. Genel Olarak 
353
bb. Yan Yana Faillik 
353
cc. İştirak İradesinin Önemi 
354
d. Bir Suçun İcrasına Başlanması 
355
e. Suçun Bütün Ortaklar İçin Aynı Olması 
356
3. Hukukumuzda İştirak Şekilleri 
360
a. Asli İştirak 
361
aa. Faillik 
361
aaa. Müşterek Faillik 
362
bbb. Dolaylı Faillik 
363
bb. Azmettirme 
369
aaa. Kavram 
369
bbb. Azmettirmenin Cezası 
370
ccc. Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama 
370
ddd. Suç İşlemeye Tahrik Suçunda Azmettirme Nedeniyle Cezalandırılma Durumu 
371
b. Yardım Etme 
372
aa. Maddi Yardım 
372
bb. Manevi Yardım 
373
4. Nitelikli Hallerin Şeriklere Etkisi 
374
5. Kışkırtıcı Ajanın Cezai Sorumluluğu 
376
6. Gerçek Failin Tespit Edilememesinin Sonuçları 
378
III. Suçların İçtimaı 
380
A. Bileşik Suç 
382
B. Zincirleme Suç 
384
1. Genel Açıklamalar 
384
2. Hukuki Niteliği 
385
3. Unsurları 
385
a. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 
385
b. Birden Fazla Suçun Bir Tek Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi 
386
c. Suçun Bir Kişiye Karşı İşlenmesi 
386
d. Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmiş Olması 
386
e. Zincirleme Suçun Kabul Edilemeyeceği Suçlar 
387
4. Zincirleme Suç Kabulünün Sonuçları 
387
5. Tek Fiille Birden Fazla Kişiye Karşı Aynı Suçun İşlenmesi 
387
C. Fikri İçtima 
389
1. Kavram 
390
2. Fikri İçtimanın Unsurları 
390
a. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması 
390
b. Fiilin Tek Olması 
392
D. Görünüşte İçtima 
396
1. Özel-Genel Norm İlişkisi 
396
2. Asli-Yardımcı Norm İlişkisi 
397
3. Tüketen-Tüketilen Norm İlişkisi 
397
Dördüncü Bölüm YAPTIRIM
§1. CEZALAR 
402
I. Hapis Cezaları 
403
A. Genel Olarak 
403
B. Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi 
404
1. Genel Açıklamalar 
404
2.Uygulama 
406
3. Taksirli Suçlarda Uygulama 
407
4. Çevirmenin Sonucu 
408
C. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı 
409
D. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
410
1. Şartları 
412
a. Mahkûmiyetin Cinsi ve Süresi 
412
b. Daha Önceden Mahkûmiyet Bulunmaması 
413
aa. Mahkûmiyet Sayılan Haller 
413
bb. Mahkûmiyet Sayılmayan Haller 
413
c. Mahkemenin Kanaati 
415
2. Erteleme Kararı 
415
3. Ertelemenin Şarta Bağlanması 
415
4. Denetim Süresi 
416
5. Ertelemenin Sonucu 
416
6. Erteleme Kararının Düşmesi 
416
7. Erteleme Kararının Kamu Görevinden Yasaklanmaya Etkisi 
417
II. Adli Para Cezası 
417
A. Gün Para Cezası Sistemi 
417
B. Süre Tanınması, Taksit ve Ödememenin Sonuçları 
419
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
420
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
422
A. Kavram 
422
B. Uygulanış Şekli ve Süresi 
422
1. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Hak Yoksunluğu 
423
a. Kapsamı 
423
b. Şartları 
424
c. Süresi 
424
2. Hâkimin Zorunlu Olarak Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğu 
426
a. Kapsamı 
426
b. Şartları 
426
c. Süresi 
428
3. Hâkimin Takdiren Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğu 
428
a. Kapsamı 
429
b. Şartları 
429
c. Süresi 
429
II. Müsadere 
430
A. Tanım 
430
B. Müsaderenin Çeşitleri 
430
1. Eşya Müsaderesi 
431
a. Tanım 
431
b. Şartları 
431
c. Orantılılık Kuralı 
432
d. Kısmi Müsadere 
432
e. Suça İştirak Eden Kimsenin Payının Müsaderesi 
432
2. Kazanç Müsaderesi 
433
a. Genel Olarak 
433
b. Davanın Düşmesi Halinde Kazanç Müsaderesi Kararı Verilebilir mi? 
434
III. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
435
IV. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
436
V. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
437
A. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Şartları 
438
1. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması 
438
2. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması 
439
3. Tekerrürde Süre 
439
B. Tekerrürün Sonuçları 
440
1. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması 
440
2. Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması 
441
3. Seçimlik Cezada Hapis Cezasına Hükmolunması 
441
C. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar 
442
VI. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
442
VII. Alkol veya Uyuşturucu Bağımlısı Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
443
VIII. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi 
443
§3. CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
444
I. Cezaların Hesaplanması 
445
A. Giriş 
446
B. Cezanın Somut Olarak Tayini 
446
1. Ceza Çeşidinin Seçilmesi 
446
2. Ceza Miktarının Hesaplanması 
447
a. Genel Olarak 
447
b. Mükerrer Değerlendirme Yasağı 
447
c. Cezaların Ölçü Birimi 
448
d. Yukarı ve Aşağı Sınırların Aşılmaması 
448
3. Ceza Miktarının Hesaplanmasında Sıra 
449
II. Takdiri İndirim Nedenleri 
450
III. Mahsup 
452
A. Genel Açıklamalar 
452
B. Adli Para Cezalarında, Adli Kontrolde ve Diğer Özel Durumlarda Mahsup 
452
IV. Cezaların İçtimaı 
453
§ 4. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 
454
I. ÖLÜM 
456
A. Sanığın Ölümü 
456
B. Hükümlünün Ölümü 
456
II. Af 
456
A. Genel Af 
457
B. Özel Af (TCK 65/2, 3) 
457
III. Belirli Bir Sürenin Geçmesi 
458
A. Dava Zamanaşımı 
460
1. Kavram 
460
2. Zamanaşımı Sürelerinde Esas Alınacak Ceza 
461
3. Zamanaşımının Başlangıcı 
461
a. Tamamlanmış Suçlarda 
461
b. Teşebbüs Derecesinde Kalan Suçlarda 
462
c. Kesintisiz ve Zincirleme Suçlarda 
462
d. Zamanaşımının Başlangıcında Esas Alınacak Gün 
462
4. Dava Zamanaşımı Süreleri 
462
5. Dava Zamanaşımının Engelleri 
462
a. Dava Zamanaşımının Durması 
463
aa. Durma Sebepleri 
463
bb. Durmanın Etkileri 
463
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesi 
464
aa. Kesilme Sebepleri 
464
bb. Kesilmenin Sonuçları 
464
6. Dava Zamanaşımının Sonuçları 
465
B. Ceza Zamanaşımı 
465
1. Kavram 
466
2. Süreler 
466
3. Başlangıç 
467
4. Ceza Zamanaşımı Engelleri 
467
5. Ceza Zamanaşımının Sonuçları 
468
C. Kabahatlerde Zamanaşımı 
468
IV. Şikâyetten Vazgeçme 
468
V. Ön Ödeme 
469
§ 5. KOŞULLU SALIVERİLME 
470
I. Tanım 
471
II. Şartları 
471
A. Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması 
472
B. Hükümlünün Kurumda İyi Hal Göstermesi 
472
III. Usul 
473
A. Talep ve Merci 
473
B. Denetim Süresi 
473
C. Kararın Geri Alınması 
473
§ 6. ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ 
474
§ 7. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 
476
Küçük Sözlük 
479
2008 KASIM İDARİ YARGI SINAVI CEZA SORULARI 
483
HÂKİMLİK, KPSS VE DİĞER MESLEK SINAVLARINDA ÇIKAN CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER SORULARI 
486