6183 Sayılı Kanun Kapsamında Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ile Çözüm Önerileri Mustafa Balcı  - Kitap
6183 Sayılı Kanun Kapsamında

Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ile Çözüm Önerileri

3. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
411
Barkod:
9786050518481
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eser, kamu alacaklarına ilişkin en başta gelen koruyucu önlemler arasında yer alan teminat isteme ve ihtiyati haciz uygulamalarına ilişkin olarak, vergi yargılamasının çeşitli kademelerinde 20 yılı aşkın süredir görev yapan bir idari yargı hâkiminin, yoğun bir emek ve çalışma temposuyla ve büyük çoğunluğu Danıştay kararlarından oluşan yargı kararlarından ve 6183 sayılı Kanun ile ilgili literatürdeki eserlerin pek çoğundan yararlanılarak hazırlanmıştır.
Eserimizin son baskısının üzerinden üç sene geçmiş olup, bu süreçte özellikle Danıştay'ın içtihat ve görüşünü değiştirdiği çok sayıdaki konuda güncel yargı kararları ve güncel görüşlerimiz yeni baskıya işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu (Amme) Alacağı ve Kamu Borçlusu Kavramları
.
Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar
.
6183 Sayılı Kanun'un Teminat İsteme (9–1) ve İhtiyati Haciz (13–1) Düzenlemelerinin Anayasaya Uygunluğu Sorunu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ 
7
3.BASKIYA ÖNSÖZ 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU (AMME) ALACAĞI VE KAMU BORÇLUSU KAVRAMLARI
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI 
23
II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI 
24
III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI 
30
A. Alacağın Aidiyeti Yönünden; Devlet, İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
30
B. Alacağın Niteliği Yönünden 
38
C. Kanunlarında Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanun Hükümlerine Atıf Yapılan Alacaklar 
68
IV. KAMU BORÇLUSU TERİMİ 
73
A. Vergi Mükellefleri 
74
B. Kamu Alacağını Ödemek Zorunda Olanlar 
76
C. Vergi Sorumluları 
81
D. Kanuni Temsilciler 
85
E. Limited Şirket Ortakları 
92
F. Tasfiye Memurları 
94
G. Kefil 
95
H. Mirasçılar 
96
I. Yabancı Kişi veya Kurumların Temsilcileri 
97
İKİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR
I. TEMİNAT İSTEME 
103
A. Teminat İsteme Sebepleri 
108
B. 6183 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi Kapsamında Teminat İstenebilecek Kişiler 
147
C. Teminat Verme Süresi 
148
D. Vergi Müfettişinin Talebi Olmadan Teminat İstenilebilir mi? 
148
E. Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra 6183 Sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Teminat İstenilip İstenilemeyeceği 
150
F. Teminatın Yetersiz Kalması ve Değiştirilmesi 
164
G. Teminatın Nemalarının Durumu 
165
H. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
165
I. Dava Açma Süresi 
166
İ. Teminat Olarak Gösterilen Alacağın Takibinin Ne Şekilde Yapılacağı Sorunu 
167
J. Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar 
171
II. İHTİYATİ HACİZ 
174
A. İhtiyati Haciz Sebepleri 
176
B. Haczedilemeyecek ve Kısmen Haczedilebilecek Mallar 
211
C. İhtiyati Haciz ve Teminat İsteme İşlemlerinin Kimler Hakkında Tesis Edilebileceği Sorunu 
225
D. İhtiyati Haciz Kararının Alınması ve Yetkili Makam Sorunsalı 
266
E. İhtiyati Haciz Kararı Öncesinde Teminat İstenilmesi Gerekliliği Var mı? 
287
F. İhtiyati Haczin Uygulanma Süresi 
292
G. İhtiyati Haciz Tutarı 
293
H. İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası 
295
I. İhtiyati Haciz İşleminin Dava Konusu Yapılması; Görevli Mahkeme ve Kanun Yolları 
303
İ. Dava Açma Süresi 
310
J. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesi Uygulanabilir mi? 
312
K. İhtiyati Hacze Karşı Açılacak Davada İspat Yükü 
316
L. İhtiyati Hacizle İlgili Bazı Hukuki Sorunlar 
319
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6183 SAYILI KANUN’UN TEMİNAT İSTEME (9/1) VE İHTİYATİ HACİZ (13/1) DÜZENLEMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU
I. ANAYASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
339
A. Anayasaya Aykırılığı İleri Sürülen Kanun Maddeleri 
339
B. Başvuru Kararına Konu Uyuşmazlığın Özeti 
340
C. İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin Kararı 
341
D. Anayasa Mahkemesi Kararı 
342
II. HUKUKİ DEĞERLENDİRME 
345
A. Vergi İncelemesine Başlanılmış Olması Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz İşlemi İçin Yeterli Midir? 
345
B. Kanun Maddelerinin Hukuk Devleti İlkesi Yönünden Anayasaya Uygunluğu 
347
C. Kanun Maddelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi 
356
D. Anayasa Mahkemesi Kararında Tartışmalı Konuların Karara Esas Alınması 
366
SONUÇ 
371
EKLER 
379
KAYNAKÇA 
399