Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut Coşkun  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

4. Baskı, 
Ocak 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1280
Barkod:
9789750264832
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.460,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
3. baskı
Haziran 2016
875,00
75,00 (%91)
2. baskı
Haziran 2013
675,00
45,00 (%93)
Kitabın Açıklaması
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un «hukuk devletine» uygun uygulanabilmesi için, takip hukukunun "daha eşitlikçi" olan İcra ve İflas Kanunu esas alınarak yorumlanması gerekir. Bu eserin kaleme alınmasındaki amaç; yazarın uzun süreli icra mahkemesi hakimliği sırasında edindiği birikim ve tecrübeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "İcra ve İflas Kanunu" esas alınarak farklı bir yorumunun uygulayıcı ve ilgililerin hizmetine sunulmasıdır. Kitapta tüm maddeler son değişikliklerle birlikte tek tek açıklanarak, Danıştay ve Yargıtay içtihatları yakın tarihli olanlardan başlanarak ayrı ayrı bölümler halinde özetleriyle birlikte sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Amme Alacağının Cebren Tahsili
.
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
31
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Birinci Bölüm
KANUNUN KAPSAMI, TERİMLER,
VAZİFELİLER VE SELAHİYETLİLER KANUNUNUN KAPSAMI
Madde 1: Kanunun Kapsamı 
33
AÇIKLAMALAR 
33
İÇTİHATLAR 
43
Madde 2: Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar 
64
AÇIKLAMALAR 
64
İÇTİHATLAR 
64
Madde 3: Kanundaki Terimler 
65
AÇIKLAMALAR 
66
I. Amme Alacağı Terimi 
66
II. Amme Borçlusu Terimi 
68
A. Gerçek ve Tüzel Kişiler 
68
B. Vergi Mükellefleri 
69
C. Vergi Sorumlusu 
69
D. Mirasçılar 
70
E. Kefil 
70
F. Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri 
70
G. Kanuni Temsilcilerin Durumu 
70
1. Vergi Usul Kanunundaki Sorumluluk Hükmü 
70
2. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci Madde Hükmüne Göre 
71
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 
72
4. Limitet Şirket Ortakları 
73
5. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 
73
6. Ticaret Şirketlerinin Amme Borçlarından Sorumluluğu 
73
7. SGK’nın Sigorta Primi ve Diğer Alacaklarından Tüzel Kişilik Dışında Doğrudan
Yönetici ve Yetkililerin Sorumlu Olması 
75
III. Alacaklı Amme İdaresi 
75
IV. Tahsil Dairesi 
75
V. Mal Terimi 
76
VI. Para Cezaları Terimi 
76
VII. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi 
78
VIII. Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı Terimi 
78
IX. Takip Giderleri 
79
İÇTİHATLAR 
79
Madde 4: Salahiyetliler ve Mesuliyetleri 
92
AÇIKLAMALAR 
93
İÇTİHATLAR 
93
Madde 5: Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi 
95
AÇIKLAMALAR 
95
İÇTİHATLAR 
97
Madde 6: Yardım Mecburiyeti 
103
AÇIKLAMALAR 
103
İÇTİHATLAR 
104
Madde 7: Borçlunun Ölümü 
105
AÇIKLAMALAR 
105
I. Genel Olarak 
105
II. Kamu Borçlusunun Ölümü Halinde, Takibin Safhaları 
107
A. Ölümden Önce Ödeme Emrinin Kesinleşmiş Olması 
107
B. Tebliğ Edilmiş Ödeme Emri Kesinleşmeden Borçlunun Ölümü 
108
C. Kamu Alacağının Kesinleşmiş, Ancak Ödeme Emrinin Çıkarılmamış Olması 
108
D. Kamu Alacağının Ölümden Önce Tahakkuk Etmemiş Olması 
109
III. Terekenin Mahkeme veya İflas Dairesi Tarafından Tasfiyesi 
110
IV. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulü 
110
V. Borçlunun Ölümü Halinde Adli Para Cezasının Tahsili 
111
VI. Borçlunun Ölümü Halinde İdari Para Cezasının Tahsili 
111
İÇTİHATLAR 
113
Madde 8: Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması 
117
AÇIKLAMALAR 
118
I. Süreler 
118
II. Tebliğler 
124
A. 6183 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Tebliğ Usulleri 
125
B. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğler 
126
C. Tebliğ Yapılacak Kimseler 
126
D. Tebligatın Yapılacağı Yer 
128
E. Tebligatın Yapılış Şekli (VUK.m.102) 
128
F. Elektronik ortamda tebliğ (VUK.m.107/A) 
131
G. İlan Yolu ile Tebliğ Usulü 
132
Ğ. Memur Aracılığı ile Tebliğ 
134
H. Tebligatların Hatalı Yapılması 
134
İÇTİHATLAR 
135
İkinci Bölüm
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
Madde 9: Teminat İsteme 
155
AÇIKLAMALAR 
155
I. Teminatın İsteneceği Kişiler 
156
II. Hangi Hallerde Teminat İstenir (6183 S.K. m.9, VUK. m.344, 359) 
156
III. 6183 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Dışında Teminat İstenebilecek Bazı Durumlar 
159
A. Teminatın Tutarı 
160
B. Teminat İstenmesinde İzlenecek Yol 
160
İÇTİHATLAR 
164
Madde 10: Teminat ve Değerlenmesi 
176
AÇIKLAMALAR 
177
I. Teminat Olarak Kabul Edilecek Şeyler 
177
II. Teminatın Tamamlanması 
179
III. Teminatın Değiştirilmesi 
179
IV. Teminatın İadesi 
181
İÇTİHATLAR 
182
Madde 11: Şahsi Kefalet 
186
AÇIKLAMALAR 
187
İÇTİHATLAR 
190
Madde 12: Teminat Hükmünde Olan Eşya 
192
AÇIKLAMALAR 
192
I. Genel Olarak 
192
II. Teminat Dışında Kalan Eşya ve Malzeme 
193
III. Teminat Hükmünün Sınırı 
193
Madde 13: İhtiyati Haciz 
194
AÇIKLAMALAR 
195
İÇTİHATLAR 
208
Madde 14: İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat 
229
AÇIKLAMALAR 
229
İÇTİHATLAR 
231
Madde 15: İhtiyati Hacze İtiraz 
232
AÇIKLAMALAR 
232
İÇTİHATLAR 
234
Madde 16: İhtiyati Haczin Kaldırılması 
238
AÇIKLAMALAR 
239
İÇTİHATLAR 
240
Madde 17: İhtiyati Tahakkuk 
241
AÇIKLAMALAR 
241
I. Genel Olarak 
241
II. İhtiyati Tahakkuk Nedenleri 
243
III. İhtiyati Tahakkukun Yöntemi 
245
İÇTİHATLAR 
247
Madde 18: İhtiyati Tahakkukun Neticeleri 
252
AÇIKLAMALAR 
253
İÇTİHATLAR 
254
Madde 19: İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi 
255
AÇIKLAMALAR 
255
Madde 20: İhtiyati Tahakkuka İtiraz 
256
AÇIKLAMALAR 
256
Madde 21: Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
257
AÇIKLAMALAR 
258
I. Genel Olarak 
258
II. Rehinli Mal Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması 
258
III. Rehnin Kamu Alacakları Karşısındaki Durumu 
260
IV. Kamu Alacaklarının Öncelikli Olduğu Haller 
262
VI. İhtiyaten Haczedilen Mallar Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması 
265
VII. Sıra Cetveli Yapma Görevi 
266
VIII. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacze, Diğer Alacaklıların İştiraki 
268
İÇTİHATLAR 
275
Madde 22: Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar 
285
AÇIKLAMALAR 
285
İÇTİHATLAR 
287
Madde 22/A: Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları 
288
AÇIKLAMALAR 
289
I. Zorunluluk Getirilen Ödeme ve İşlemler 
289
II. Kamu Alacaklarından Hangi Tür ve Miktar İçin "Vadesi Geçmiş Borç" Belgesi Aranacak 
291
III. Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Düzenleyen Tahsil Dairelerinin Dikkat Edeceği Hususular 
292
IV. Yapılacak Ödemelerden Kesinti Yapılması 
294
V. Vadesi Geçmiş Borç Durumuna İlişkin Belgeyi İstememenin Müeyyidesi 
296
Madde 23: Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar 
302
AÇIKLAMALAR 
303
İÇTİHATLAR 
304
Madde 24: İptal Davası Açılması 
306
AÇIKLAMALAR 
307
I. İptal Davasına Konu Tasarruflar 
307
A. İvazsız Tasarruf İşlemleri (m.27) 
307
B. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m.30) 
308
II. İptal Davasının Koşulları 
308
A. Genel Olarak 
308
B. İptal Davasının Koşulları 
309
III. İptal Davasında Görev ve Yetki 
311
İÇTİHATLAR 
313
Madde 25: İptal Talebinde Muhatap 
326
AÇIKLAMALAR 
326
İÇTİHATLAR 
328
Madde 26: Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı 
331
AÇIKLAMALAR 
331
İÇTİHATLAR 
332
Madde 27: İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü 
334
AÇIKLAMALAR 
334
İÇTİHATLAR 
336
Madde 28: Bağışlama Sayılan Tasarruflar 
341
AÇIKLAMALAR 
341
I. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 
341
II. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 
343
III. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 
344
İÇTİHATLAR 
344
Madde 29: Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 
350
AÇIKLAMALAR 
350
İÇTİHATLAR 
352
Madde 30: Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar 
352
AÇIKLAMALAR 
353
İÇTİHATLAR 
356
Madde 31: Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri 
363
AÇIKLAMALAR 
364
İÇTİHATLAR 
366
Madde 32: Tasfiye Halinde Vazifeliler 
369
AÇIKLAMALAR 
369
İÇTİHATLAR 
370
Madde 33: Tasfiye Halinde Mesuliyet 
371
AÇIKLAMALAR 
372
İÇTİHATLAR 
374
Madde 34: Ortaklığın Feshini İsteme 
375
AÇIKLAMALAR 
375
İÇTİHATLAR 
377
Madde 35: Limited Şirketlerin Amme Borçları 
377
AÇIKLAMALAR 
378
İÇTİHATLAR 
385
Mükerrer Madde 35: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
407
AÇIKLAMALAR 
408
İÇTİHATLAR 
424
Madde 36: Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri 
444
AÇIKLAMALAR 
444
İÇTİHATLAR 
446
Üçüncü Bölüm
ÖDEME
Madde 37: Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme 
447
AÇIKLAMALAR 
447
I. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmiş Olması 
447
II. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmemiş Olması 
449
III. Borcun Vadesinden Önce Ödenmesi 
452
İÇTİHATLAR 
456
Madde 38: Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi 
475
Madde 39: Ödeme Yeri 
475
AÇIKLAMALAR 
475
İÇTİHATLAR 
478
Madde 40: Ödeme Şekli, Makbuz 
479
AÇIKLAMALAR 
479
İÇTİHATLAR 
482
Madde 41: Hususi Ödeme Şekilleri 
484
AÇIKLAMALAR 
485
İÇTİHATLAR 
493
Madde 42: Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler 
497
AÇIKLAMALAR 
498
İÇTİHATLAR 
499
Madde 43: Çeklerde Tanzim Tarihi 
500
AÇIKLAMALAR 
500
Madde 44: Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 
501
AÇIKLAMALAR 
501
İÇTİHATLAR 
502
Madde 45: Vergi Cüzdanları 
504
AÇIKLAMALAR 
505
Madde 46: Ödemenin İspatı 
507
AÇIKLAMALAR 
507
İÇTİHATLAR 
508
Madde 47: Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 
509
AÇIKLAMALAR 
510
İÇTİHATLAR 
518
Dördüncü Bölüm
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI
Madde 48: Tecil 
523
AÇIKLAMALAR 
524
I. Tecil 
524
II. Tecilin Şartları 
527
III. Tecil Faizi 
531
IV. Tecil Talebinin Süreli Reddi 
532
V. Tecil Koşullarına Uyulmaması 
533
VI. Aciz Halinde Tecil 
534
VII. İdari Para Cezasında Taksitlendirme Uygulaması 
535
İÇTİHATLAR 
548
Madde 48/A: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
557
AÇIKLAMALAR 
559
Madde 49: İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 
573
AÇIKLAMALAR 
573
Madde 50: Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 
575
AÇIKLAMALAR 
575
İÇTİHATLAR 
576
Madde 51: Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 
577
AÇIKLAMALAR 
577
I. Gecikme Zammının Mahiyeti ve Kapsamı 
577
II. Gecikme Zammı Oranı 
580
III. Sürelerin Hesabı 
582
IV. Gecikme Zammının Takibi 
584
V. Ölüm Halinde Gecikme Zammı 
584
VI. Mücbir Sebep Durumunda Gecikme Zammının Uygulanması 
584
İÇTİHATLAR 
593
Madde 52: Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler 
609
AÇIKLAMALAR 
609
I. Gecikme Zammında Uygulama Süresi 
609
A. Tecil 
611
B. İflas 
611
C. Aciz Hali 
613
II. Gecikme Zammının Uygulanmasında Durma Halleri 
614
A. Mirasçılarda Bekleme Süresi 
614
B. Mücbir Sebepler 
615
III. Gecikme Zammının Önceden Bildirim Zorunluluğu 
615
İÇTİHATLAR 
616
Madde 53: Köylerde Gecikme Zammı 
624
AÇIKLAMALAR 
624
İKİNCİ KISIM
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
Birinci Bölüm
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI
Madde 54: Cebren Tahsil ve Şekilleri 
629
AÇIKLAMALAR 
629
I. Cebren Tahsilata Başlama Zamanı 
630
II. Cebren Tahsil Türleri 
630
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi 
631
B. Borçlu Mallarının Haczi 
631
C. Borçlunun İflasının İstenmesi 
632
İÇTİHATLAR 
632
Madde 55: Ödeme Emri 
643
AÇIKLAMALAR 
644
I. Genel Olarak 
644
II. Ödeme Emrinin İçeriği 
646
III. Ödeme Emrinin Tebliği 
648
A. Belediye Sınırları İçinde Tebliğ 
648
B. Belediye Sınırları Dışındaki Köylerde Tebliğ 
648
IV. Borçluya Ait Malları Ellerinde Bulunduran Üçüncü Kişilerin Yükümlülüğü 
648
İÇTİHATLAR 
650
Madde 56: Teminatlı Alacaklarda Takip 
673
AÇIKLAMALAR 
673
İÇTİHATLAR 
676
Madde 57: Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip 
684
AÇIKLAMALAR 
684
İÇTİHATLAR 
684
Madde 58: Ödeme Emrine İtiraz 
686
AÇIKLAMALAR 
687
I. Genel Olarak 
687
II. Ödeme Emrinin Unsurları 
695
A. Yetki Unsuru 
695
B. Şekil Unsuru 
696
C. Sebep Unsuru 
696
D. Konu Unsuru 
697
E. Amaç Unsuru 
697
III. Dava Açma Nedenleri 
700
A. Borcun Olmadığı 
700
1. Borcu Doğuran İşlemin Olmadığı 
701
2. Borcun Tamamen Ödenmiş Olması 
701
3. Mahsup Talebinde Bulunma 
718
4. Vadenin Dolmamış Olması 
719
5. Borçlunun Şahsında Hata Yapılması 
725
6. Kamu Alacağını Kaldıran Diğer Nedenler 
726
B. Borcun Kısmen Ödenmiş Olması 
728
C. Borcun Zamanaşımına Uğramış Olması 
728
IV. Muhakeme Usulü 
733
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
736
B. Dava Açma Süresi 
741
C. Kısmi Dava Açma 
753
D. Karara Bağlama 
753
V. Takip İşlemlerinin Durması 
753
VI. Haksız Çıkma Zammı 
754
VII. Bölge idare mahkemesi ve Danıştay’a Başvurma 
758
VIII. Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu ve Sonuçları 
759
İÇTİHATLAR 
761
Madde 59: Mal Bildirimi 
777
AÇIKLAMALAR 
777
İÇTİHATLAR 
782
Madde 60: Mal Bildiriminde Bulunmayanlar 
783
AÇIKLAMALAR 
784
I. Genel Olarak 
784
II. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri 
785
III. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları 
786
IV. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı: 
787
İÇTİHATLAR 
788
Madde 61: Mal Edinme ve Mal Artmaları 
789
AÇIKLAMALAR 
789
Madde 62: Haciz 
790
AÇIKLAMALAR 
790
I. Genel Olarak 
790
II. Adi Ortaklıkta, Ortakların Mal Varlığının Haczi 
792
III. Hacizde (Tertip) Usul 
792
IV. Haciz İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurulması 
794
A. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması 
795
B. İdare Mahkemesinde Dava Açma 
795
C. İş Mahkemelerinde Dava Açılması 
796
D. Hacze Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Hususlar 
797
İÇTİHATLAR 
802
Madde 63: Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi 
819
AÇIKLAMALAR 
819
I. Maddede Sayılan Mal ve Hakların Paraya Çevrilme Yöntemi 
820
A. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 
820
B. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 
820
İÇTİHATLAR 
823
Madde 64: Haciz Varakası 
824
AÇIKLAMALAR 
824
İÇTİHATLAR 
825
Madde 65: Köylerde Haciz 
831
AÇIKLAMALAR 
832
Madde 66: Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 
832
AÇIKLAMALAR 
832
I. Genel Olarak 
832
II. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 
833
A. Mülkiyet Hakkı 
834
B. Rehin Hakkı 
835
C. Eklenti 
835
D. Kişisel Haklar 
835
E. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma 
836
III. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 
837
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
837
B. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
837
İÇTİHATLAR 
838
Madde 67: Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 
846
AÇIKLAMALAR 
846
I. Genel Olarak 
846
II. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu 
848
III. Borçlu ile Birlikte İkamet Edenlerin İstihkak İddiası 
848
İÇTİHATLAR 
850
Madde 68: İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler 
859
AÇIKLAMALAR 
859
I. Yetkili Mahkeme 
859
II. Görevli Mahkeme 
860
III. Yargılama Usulü 
861
IV. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi 
862
İÇTİHATLAR 
863
Madde 69: Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak 
869
AÇIKLAMALAR 
869
I. Kamu İdareleri Arasındaki Hacze İştirakin Koşulları 
869
II. Satış Bedelinin Ödenme Sırası 
870
İÇTİHATLAR 
872
Madde 70: Haczedilemeyecek Mallar 
877
AÇIKLAMALAR 
878
I. Devlet Malları Haczedilemez 
879
II. Mahalli İdarelerin Mal ve Hakları 
887
A. Köy Orta Malları Haczedilemez 
887
B. İl Özel İdaresine Ait Malları Haczedilemez (İl özel id. K m.75) 
887
C. Belediyeler 
888
III. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal ve Haklar 
902
IV. 6183 Sayılı Kanunun 70. Maddesinde ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Diğer Mal ve Haklar 
914
A. Borçlunun Şahsı ve Mesleki İçin Gerekli Elbise ve Eşyasıyla Borçlu ve Ailesine Gerekli Olan Yatak Takımları ve İbadete Mahsus Kitap ve Eşyası 
914
B. Vazgeçilmesi Kabil Olmayan Mutfak Takımı ve Pek Lüzumlu Ev Eşyası 
916
C. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Taşıtları ve Diğer Teferruat ve Tarım Aletleri; Çiftçi Değilse, Sanat ve Mesleki için Gerekli Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Taşıt Sahiplerinin Ancak Geçimlerini Sağlayan Taşıt Vasıtaları 
917
D. Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri için Gerekli ise, Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 
922
E. Borçlu veya Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Gerekli Tohumluğu 
923
F. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve ve Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu İşler İçin Gerekli Bulunan Alet ve Edevatı, Malzemesi ve Fide ve Tohumluğu, Haczedilemez 
923
G. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri için Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 
923
H. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Aylıkları ile Bu Kabil Kimselerin Dul ve Yetimlerine Bağlanan Aylıklar ve Ordunun Hava ve Deniz Altı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış İkramiyeleri 
923
I. Bir Yardım Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Aylıklar 
924
İ. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar için Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar 
924
J. 10. Askerlik Malullerine, Şehit Yetimlerine Verilen Harb Malullüğü Zammı ile 1485 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Tekel Beyiyeleri 
925
K. Borçlunun Haline Münasip Evi 
925
L. Harcırah Kanununa Göre Yapılan Ödemeler 
935
M. 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Aylıklar 
936
V. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
936
İÇTİHATLAR 
936
Madde 71: Kısmen Haczedilebilen Gelirler 
937
AÇIKLAMALAR 
938
I. Aylıklar 
938
II. Her Çeşit Ücretler 
938
III. Emekli Aylıkları 
940
IV. Ödenekler 
944
V. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar 
944
VI. İntifa Hakları ve Hasılatı 
944
VII. Sigorta ve Emeklilik Sandıkları Tarafından Bağlanan Gelirler 
945
İÇTİHATLAR 
948
Madde 72: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 
953
AÇIKLAMALAR 
954
İÇTİHATLAR 
955
Madde 73: Haczin Neticeleri 
956
AÇIKLAMALAR 
957
I. Haczin Kamu Borçlusu Açısından Sonuçları 
957
II. Haczin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları 
958
III. Haczin Alacaklı Kamu İdaresi Açısından Sonuçları 
958
İÇTİHATLAR 
959
Madde 74: Paraya Çevirme 
961
AÇIKLAMALAR 
962
I. Paraya Çevirme 
962
II. Satış Bedelinin Mahsubunda Sıra 
962
III. Satışın Ertelenmesi 
962
Madde 74/A: Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması 
963
AÇIKLAMALAR 
963
I. Genel Bilgi 
963
II. Hacizlerin Kaldırılma Şartları 
964
III. Tahsil Edilen Paranın Paylaştırılması 
965
Madde 75: Aciz Hali 
969
AÇIKLAMALAR 
969
I. Aciz Halinin Gerçekleşmesi 
969
II. Aciz Halinin Belgelenmesi 
970
İÇTİHATLAR 
971
Madde 76: Aczin Neticeleri 
974
AÇIKLAMALAR 
974
İÇTİHATLAR 
975
İkinci Bölüm
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
Madde 77: Menkul Malların Haczi 
979
AÇIKLAMALAR 
979
İÇTİHATLAR 
983
Madde 78: Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı 
986
AÇIKLAMALAR 
987
I. Haciz Sırasında Bulunacaklar 
987
II. Haciz Yapılması 
988
III. Haciz Tutanağının Tebliğ Edilmesi 
988
IV. Haczin Yapılacağı Zaman 
989
İÇTİHATLAR 
989
Madde 79: Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi 
990
AÇIKLAMALAR 
992
I. Haciz Bildirisi ile Yapılması Mümkün Hacizler 
993
II. Haciz Bildiriminin İçeriği ve Tebliği 
998
A. Haciz Bildiriminin İçeriği 
998
B. Haciz Bildiriminin Tebliği 
999
III. Haciz Bildirisinin Bankalara Yapılması 
999
IV. Haciz Bildirimini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu 
1000
V. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması 
1001
VI. Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı İtirazda Bulunması ve Sonuçları 
1006
VII. Üçüncü Şahsın Rücü Hakkı ve İmkansızlık Nedeniyle Mal Yerine Bedelin Teslimi 
1008
İÇTİHATLAR 
1012
Madde 80: Zor Kullanma 
1042
AÇIKLAMALAR 
1042
Madde 81: Hacizde Değerleme 
1043
AÇIKLAMALAR 
1043
İÇTİHATLAR 
1045
Madde 82: Haczedilen Menkul Malların Korunması 
1046
AÇIKLAMALAR 
1046
İÇTİHATLAR 
1051
Madde 83: Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri 
1053
AÇIKLAMALAR 
1053
İÇTİHATLAR 
1055
Madde 84: Menkul Malların Satışı 
1060
AÇIKLAMALAR 
1060
İÇTİHATLAR 
1063
Madde 85: Satış Şekli, Artırma ve İlan 
1068
AÇIKLAMALAR 
1069
I. Satışın İlanı 
1069
II. Satışın Yapılacağı Yer 
1070
III. Satış Usulü 
1070
IV. Satış Bedelinin Ödenmesi 
1071
V. Kısmi Satışın Kamu Alacağını Karşılaması 
1071
VI. Satış Sonunda Tutanak Düzenlenmesi 
1071
İÇTİHATLAR 
1072
Madde 86: Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi 
1073
AÇIKLAMALAR 
1073
Madde 87: Satılamayan Menkul Mallar 
1074
AÇIKLAMALAR 
1074
I. Birinci Artırma 
1074
II. İkinci Artırma 
1074
III. Pazarlıkla Satış 
1075
İÇTİHATLAR 
1076
Üçüncü Bölüm
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
Madde 88: Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi 
1079
AÇIKLAMALAR 
1079
I. Taşınmaz Mal Kavramı 
1079
II. Taşınmazların Haciz Usulü 
1079
III. Taşınmaz Haczinin Kapsamı 
1080
IV. Gemi’lerin Haczi 
1082
V. Gemilerin İhtiyati Haczi 
1085
VI. Gemilerin Satışı 
1086
İÇTİHATLAR 
1089
Madde 89: Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi 
1093
AÇIKLAMALAR 
1093
Madde 90: Satış ve Satış Komisyonları 
1094
AÇIKLAMALAR 
1094
İÇTİHATLAR 
1095
Madde 91: Gayrimenkullere Değer Biçme 
1097
AÇIKLAMALAR 
1097
İÇTİHATLAR 
1098
Madde 92: Gayri Menkullerin Satış Şartnamesi 
1100
AÇIKLAMALAR 
1100
Madde 93: Gayrimenkul Satışında İlan 
1105
AÇIKLAMALAR 
1105
İÇTİHATLAR 
1109
Madde 94: Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale 
1112
AÇIKLAMALAR 
1113
I. Açık Artırmaya Katılma 
1113
II. Açık Artırmada Usulü 
1114
III. Taşınmaz Rehni Suretiyle Sağlanmış Muaccel Borçlar 
1116
IV. Kamu Alacağına Yetecek Kadar Satış Yapılması 
1116
V. İhalenin Tebliği 
1116
İÇTİHATLAR 
1118
Madde 95: Artırmanın Uzatılması 
1122
AÇIKLAMALAR 
1122
İÇTİHATLAR 
1123
Madde 96: İhalenin Yapılamaması 
1125
AÇIKLAMALAR 
1125
İÇTİHATLAR 
1126
Madde 97: Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 
1128
AÇIKLAMALAR 
1128
I. Satış Bedelinin Tahsili 
1128
II. İhale Kararının Geri Alınması ve Yeniden Artırma 
1129
III. İhalenin Feshinin (Geri Alınmasının) Sonuçları 
1130
IV. İki Artırma Arasındaki Farkın Kamu Alacağından Fazla Olması 
1130
İÇTİHATLAR 
1130
Madde 98: Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 
1132
AÇIKLAMALAR 
1132
İÇTİHATLAR 
1135
Madde 99: İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil 
1136
AÇIKLAMALAR 
1137
I. Mülkiyetin İntikali 
1137
II. İhalenin Feshi Şikayeti 
1137
A. Konusu 
1137
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1137
C. Fesih Nedenleri 
1138
D. İhalenin Feshini Kimler Talep Edebilir 
1138
E. İhalenin Feshini İsteme Süresi 
1139
F. İhalenin Feshi Talebinin İncelenme Usulü 
1140
III. İcra Hukuk Mahkemesinin Kararı ve Sonucu 
1142
A. İhalenin Feshine Karar Verilmesi 
1142
B. İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi 
1142
İÇTİHATLAR 
1143
Dördüncü Bölüm
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO
Madde 100: İflas Yoluyla Takip 
1153
AÇIKLAMALAR 
1153
I. İflasa Tabi Olan Kişiler 
1154
A. Tacirler 
1154
1. Tüzel Kişi Tacirler 
1154
2. Gerçek Kişi Tacirler 
1154
B. Tacir Sayılanlar 
1155
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
1155
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 
1155
II. İflas Yolları 
1155
A. Doğrudan İflas Halleri 
1156
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177) 
1156
2. Borçlunun Talebiyle 
1156
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası 
1157
B. Takibe Dayalı İflas 
1157
1. Adi takibe dayalı İflas yolu (İİK. m.155, 156) 
1157
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas 
1158
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev 
1158
III. Masanın Oluşturulması 
1158
IV. İflasın Tasfiyesi 
1159
A. Basit Tasfiye 
1160
B. Adi Tasfiye 
1161
V. Sıra Cetveli 
1161
1. Rehinli Alacak 
1162
2. Âdi Alacaklar ve Sırası 
1162
B. Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz 
1167
1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet 
1167
2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 
1169
VI. İflasın Kapanması 
1169
VII. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
1172
İÇTİHATLAR 
1174
Madde 101: Konkordato 
1182
AÇIKLAMALAR 
1183
İÇTİHATLAR 
1186
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR,
CEZALAR VE SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ZAMANAŞIMI VE TERKİ
Madde 102: Tahsil Zamanaşımı 
1187
AÇIKLAMALAR 
1187
İÇTİHATLAR 
1193
Madde 103: Zamanaşımının Kesilmesi 
1210
AÇIKLAMALAR 
1211
I. Genel Olarak 
1211
II. Zamanaşımını Kesen Haller 
1211
A. Ödeme 
1211
B. Haciz Uygulanması 
1212
C. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat 
1212
D. Ödeme Emri Tebliği 
1213
E. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmesi 
1213
F. Yukarıdaki, Sayılan İşlemlerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurum Mümessillerine Uygulanması veya Bunlar Tarafından Yapılması 
1213
G. İhtilaflı Kamu Alacakları İle İlgili Mahkemelerce Bozma Kararı Verilmesi 
1213
H. Amme Alacağının Teminata Bağlanması 
1214
I. Mahkeme Tarafından İcranın Ertelenmesine Karar Verilmesi 
1214
İ. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazıyla Müracaat Edilmesi 
1215
J. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması 
1215
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
1215
İÇTİHATLAR 
1216
Madde 104: Zamanaşımının İşlememesi (Durması) 
1223
AÇIKLAMALAR 
1223
Madde 105: Tabii Afetler Sebebiyle Terkin 
1226
AÇIKLAMALAR 
1226
I. Terkin Nedeni Olarak Kabul Edilen Doğal Afetler 
1226
II. Doğal Afet Nedeniyle Terkin İçin Diğer Koşullar 
1227
III. Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Kamu Alacakları 
1227
İÇTİHATLAR 
1229
Madde 106: Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin 
1230
AÇIKLAMALAR 
1230
Geçici Madde 8 
1232
İkinci Bölüm
YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 107: Sırrın İfşası 
1235
AÇIKLAMALAR 
1235
I. Sırrın İfşası Suçu 
1235
II. Sırrın İfşası Sayılmayan Eylem 
1237
III. Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açılmasını Beş Yıl Süre İle Ertelenmesi (CMK. m.171) 
1237
Madde 108: Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satın Alamayacak Olanlar 
1238
AÇIKLAMALAR 
1238
Madde 109: Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemeyecek Olanlar 
1239
AÇIKLAMALAR 
1240
Madde 110: Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar 
1241
AÇIKLAMALAR 
1241
I. Genel Olarak 
1241
II. Suçun Unsurları 
1242
A. Suçun Sanığı 
1242
B. Suçun Maddi Unsuru 
1242
C. Suçun Cezası 
1244
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 
1244
İÇTİHATLAR 
1245
Madde 111: Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar 
1248
AÇIKLAMALAR 
1248
I. Suçun Unsurları 
1249
II. Suçun Manevi Unsuru 
1249
III. Görevli Mahkeme 
1250
IV. Suçun Cezası 
1250
Madde 112: Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler 
1251
AÇIKLAMALAR 
1251
Madde 113: Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler 
1252
AÇIKLAMALAR 
1252
I. Suçun Faili 
1253
II. Bildirim Yapılmış Olması 
1253
III. Onbeş Gün İçinde Malın Bildirilmemesi 
1253
IV. Suçun Manevi Unsuru 
1253
V. Görevli Mahkeme 
1253
VI. Suçun Cezası 
1253
Madde 114: İstenecek Bilgileri Vermeyenler 
1254
AÇIKLAMALAR 
1254
I. Suçun Faili 
1255
II. Suçun Maddi Unsuru 
1255
III. Suçun Manevi Unsuru 
1255
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1255
V. Suçun Cezası 
1255
İÇTİHATLAR 
1256
Madde 115: Suçların Takibi 
1256
AÇIKLAMALAR 
1256
Üçüncü Bölüm
SON HÜKÜMLER, KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
Madde 116 
1259
Ek Madde 1: Erken Ödemede İndirim 
1260
İÇTİHATLAR 
1261
Geçici Madde 1: Tahsili Emval Kanununa Göre Başlamış Takipler 
1263
Geçici Madde 2: Bu Kanunun Neşri Tarihinde Gecikme Zammına Tabi Olmayan Amme Alacakları 
1263
Geçici Madde 3: Bu Kanuna Göre Takip Edilecek Vakıf Mukataa ve Müecceleleri 
1263
Geçici Madde 4 
1263
Geçici Madde 5 
1264
Geçici Madde 6 
1264
Geçici Madde 7 
1264
Geçici Madde 8 
1265
Geçici Madde 9 
1272
Madde 117: Yürürlük 
1272
Madde 118: Yürütmeye Memur Olanlar 
1272
Yararlanılan Kaynaklar 
1273
Kavramlar Dizini 
1275