Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. L. Şanal Görgün, Doç. Dr. Levent Börü, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu  - Kitap
2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
388
Barkod:
9786050516685
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
450,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1–104 
15
BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
yargı yeri belirlenmesi…… 
1–23 15
Birinci Ayırım: Görev 1–4 
15
İkinci Ayırım: Yetki 5–19 
17
Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
kararı üzerine yapılacak işlemler ve
yargı yeri belirlenmesi 20–23 
23
İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
ilkeler 24–33 
27
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
reddi ve hukuki sorumluluğu 34–49 
35
Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
yasaklılığı ve reddi 34–45 
35
İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki
sorumluluğu 46–49 
43
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 50–83 
45
Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri 50–56 
45
İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı 57–60 
47
Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
davaya müdahale 61–70 
49
Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet 71–83 
53
BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat 84–89 
57
ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
ve adli tatil 90–104 
57
Birinci Ayırım: Süreler 90–94 
57
İkinci Ayırım: Eski hâle getirme 95–101 
60
Üçüncü Ayırım: Adli tatil 102–104 
63
İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
ilk itirazlar 105–117 
65
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri 105–113 
65
İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk
itirazlar 114–117 
69
Birinci Ayırım: Dava şartları 114–115 
69
İkinci Ayırım: İlk itirazlar 116–117 
71
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü 118–186 
73
BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması 118–125 
73
İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi 126–135 
79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi 136 
83
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme 137–142 
85
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
sırasındaki özel durumlar 143–183 
89
Birinci Ayırım: Tahkikat 143–146 
89
İkinci Ayırım: Duruşma 147–162 
91
Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
bekletici sorun 163–165 
99
Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
ve ayrılması 166–168 
101
Beşinci Ayırım: İsticvap 169–175 
103
ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
ve adli tatil 90–104 
57
Birinci Ayırım: Süreler 90–94 
57
İkinci Ayırım: Eski hâle getirme 95–101 
60
Üçüncü Ayırım: Adli tatil 102–104 
63
İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
ilk itirazlar 105–117 
65
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri 105–113 
65
İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk
itirazlar 114–117 
69
Birinci Ayırım: Dava şartları 114–115 
69
İkinci Ayırım: İlk itirazlar 116–117 
71
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü 118–186 
73
BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması 118–125 
73
İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi 126–135 
79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi 136 
83
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme 137–142 
85
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
sırasındaki özel durumlar 143–183 
89
Birinci Ayırım: Tahkikat 143–146 
89
İkinci Ayırım: Duruşma 147–162 
91
Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
bekletici sorun 163–165 
99
Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
ve ayrılması 166–168 
101
Beşinci Ayırım: İsticvap 169–175 
103
Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
düzeltilmesi 176–183 
107
Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
tahkikat 183/A 
113
ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
ve sözlü yargılama 184–186 
115
DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller 
187–293 117
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler 
187–198 117
İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet 
199–224 125
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin 
225–239 141
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık 
240–265 147
BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi. 266–287 159
ALTINCI BÖLÜM: Keşif 
288–292 169
YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü 
293 173
BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
taraf işlemleri 
294–315 175
BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm 
294–303 175
İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
tamamlanması 
304–306 181
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
taraf işlemleri 
307–315 183
ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü 
316–322 189
YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
adli yardım 
323–340 193
BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri . 323–333 193
İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım 
334–340 199
SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları 
341–381 203
BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf 
341–360 203
İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz 
361–373 215
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374–381 223
DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı 
382–388 227
ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389–406 235
BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir 
389–399 235
İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
geçici hukuki korumalar 400–406 
243
ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim 407–444 
247
ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler 445–452 
265
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE
MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI
İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1–7 
271
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar …… 1–7 
271
İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve
Yazı İşleri Hizmetleri 8–104 
279
İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım 
334–340 199
SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları 
341–381 203
BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf 
341–360 203
İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz 
361–373 215
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374–381 223
DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı 
382–388 227
ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389–406 235
BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir 
389–399 235
İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
geçici hukuki korumalar 400–406 
243
ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim 407–444 
247
ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler 445–452 
265
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE
MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI
İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1–7 
271
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar …… 1–7 
271
İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve
Yazı İşleri Hizmetleri 8–104 
279
BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlükler 8–10 
279
İKİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı
Yazı İşleri Hizmetleri 11–13 
289
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Hizmetleri 14–27 
291
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi
Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri 28–47 
297
BEŞİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk
Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri 48–69 
307
ALTINCI BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Adalet
Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri 70–88 
319
YEDİNCİ BÖLÜM: Ortak Tutulacak
Kayıtlar 
89–95 325
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler 
96–104 329
ÜÇÜNCÜ KISIM: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî
Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı
İşleri Hizmetleri 
105–168 337
BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük 
105–106 337
İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı
İşleri Hizmetleri 
107–138 341
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ve
Hâkimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri 
139–168 357
DÖRDÜNCÜ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Hukuk
Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri 
169–220 371
BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük 
169–170 371
İKİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri
Hizmetleri 
171–211 375
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler 
212–220 397
BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221–251 403
BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,
Toplanması, Karar Verme ve Çalışma
Usulleri 
221–228 403
İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri
Hizmetleri 
229–251 411
ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son
Hükümler 
252–265 419
BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler 
252–261 419
İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler 
262–265 423
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ
İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1–3 
427
İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri 4–24 
429
BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri 4–7 
429
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri 8–15 
433
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet
Başsavcılığı 16–22 
439
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler 23–24 
443
BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221–251 403
BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,
Toplanması, Karar Verme ve Çalışma
Usulleri 
221–228 403
İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri
Hizmetleri 
229–251 411
ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son
Hükümler 
252–265 419
BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler 
252–261 419
İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler 
262–265 423
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ
İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1–3 
427
İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri 4–24 
429
BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri 4–7 
429
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri 8–15 
433
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet
Başsavcılığı 16–22 
439
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler 23–24 
443
ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri 25–48 445
BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş 
25–32 445
İKİNCİ BÖLÜM: Görevler 
33–42 449
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama 
43–45 457
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler 
46–48 459
DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler 
49–56 463
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve
Tanımlar…… 1–2 
469
İKİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuğa İlişkin Temel
İlkeler 3–5 
471
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Arabulucuların Hak ve
Yükümlülükleri 6–12 
473
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arabuluculuk Faaliyeti
Arabulucuya Başvuru 13–18 
475
BEŞİNCİ BÖLÜM: Dava Şartı Olarak
Arabuluculuk 18/A 
481
ALTINCI BÖLÜM: Arabulucular Sicili Arabulucular
Sicilinin Tutulması 19–21 
485
YEDİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim
Kuruluşları 22–27 
487
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Kuruluş ve
Görevler 28–32 
489
DOKUZUNCU BÖLÜM: Ceza Hükümleri 33 
495
ONUNCU BÖLÜM: Son ve Geçici Hükümler 34–38 
497