TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları Dr. Yusuf Burak Aslanpınar  - Kitap
TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde

Vergi Kaçakçılığı Suçları

1. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
216
Barkod:
9789750267758
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
250,00
İndirimli (%74):
65,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı Yeni Baskı
Ekim 2022
340,00
340,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Bu eser, vergi kaçakçılığı suçlarının; ceza hukuku, vergi hukuku ve maliye alanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner şekilde incelenmesi gerektiği bilinciyle doktora tezi olarak yazılmıştır. Kitabın yazarı Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR, Ankara Üniversitesindeki Hukuk Lisans Eğitiminin ardından Gazi Üniversitesinde Maliye Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini tamamlamıştır. Yazar, bir taraftan akademik çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan vergi davaları ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili ceza davaları uygulamasında uzun yıllar yoğun bir şekilde yer alan bir avukat ve bilirkişi olarak bu eseri kaleme almıştır.
Çalışmanın benzer çalışmalardan farkı; vergi kaçakçılığı suçlarına, yalnızca Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri ile sınırlı kalmaksızın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) genel hükümleri perspektifinden bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır.
Bu yaklaşım, fark yaratma çabasından ziyade, bir gereklilik hatta bir zorunluluktur. Zira 2000'li yıllar öncesinden kalan alışkanlıkla VUK'un ceza hükmü içeren hükümlerinin kendi içinde veya sınırlı biçimde genel ceza hükümleri çerçevesinde yorumlanması, bazı önemli hususların göz ardı edilmesine ve hürriyeti bağlayıcı cezaların söz konusu olduğu hususlarda önemli yanlışlıklar yapılmasına neden olabilmektedir. Oysa VUK'un ceza hükmü içeren vergi kaçakçılığına dair düzenlemeleri son dönemlerde defalarca değiştiği gibi, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK da temel kod niteliğindeki 765 sayılı TCK'dan farklı ve tamamen yenilenmiş bir ceza kanunudur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Suçun Unsurları, Teşebbüs, İştirak ve İçtima
.
Zincirleme Suç ve Suç Tarihi
.
E–fatura ve Diğer Elektronik Belgeler
.
Güncel Yargıtay Kararlarıyla Değerlendirme
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
Çizelgeler Listesi 
13
Şekiller Listesi 
15
Simgeler ve Kısaltmalar 
17
1. GİRİŞ 
19
2. KAVRAM VE SINIFLANDIRMA BAKIMINDAN VERGİ SUÇ VE CEZALARI, TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YAPTIRIMLARI 
21
2.1. Vergi Suçu Kavramı 
21
2.1.1. Suç Kavramı ve Suç–Kabahat Ayrımı 
21
2.1.2. Vergi Suçu Kavramı ve Vergi Suçu–Vergi Kabahati Ayrımı 
23
2.1.3. Vergi Suçlarını Benzer Nitelikteki Suçlardan Ayıran Özellikler 
29
2.1.4. Vergi Suçlarının Sınıflandırılması 
30
2.2. Türkiye’de Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
32
2.2.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
32
2.2.1.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arasındaki Durum) 
32
2.2.1.2. İkinci Dönem: 213 Sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve VUK’taki İlk Aşama (10.01.1961–28.07.1998 Tarihleri Arasındaki Durum) 
33
2.2.1.3. Üçüncü Dönem: 4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta Yapılan Önemli Değişiklikler ve Getirdikleri (10.12.1998–07.02.2008 Tarihleri Arası) 
36
2.2.1.4. Dördüncü dönem: 5728 Sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler (08.02.2008–01.07.2009 Tarihleri Arası) 
37
2.2.1.5. Beşinci Dönem: 5904 Sayılı Kanun’dan Sonraki Mevcut Durum (02.07.2009 Tarihi ve Sonrası) 
38
2.2.2. Diğer Vergi Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
39
2.2.2.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arası) 
39
2.2.2.2. İkinci dönem: 213 sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve 5728 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere Kadar Geçirdiği Aşamalar (10.01.1961–07.02.2008 Tarihleri Arasındaki Durum) 
39
2.2.2.3. Üçüncü Dönem: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler Sonrası Mevcut Durum (08.02.2008 Tarihi ve Sonrası) 
42
3. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
45
3.1. Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Özel Ceza Kanunları ve Ceza İçeren Kanunlardaki Suçlar Hakkında Uygulanması 
45
3.2. TCK’nın Ceza Sorumluluğunun Esaslarına İlişkin Genel Hükümleri 
50
3.2.1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
51
3.2.1.1. Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
51
3.2.1.2. Kast 
53
3.2.1.3. Taksir 
54
3.2.1.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
54
3.2.2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 
54
3.2.2.1. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 
55
3.2.2.2. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 
56
3.2.2.3. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 
56
3.2.2.4. Sınırın Aşılması 
57
3.2.2.5. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
57
3.2.2.6. Haksız Tahrik 
58
3.2.2.7. Hata 
59
3.2.2.8. Yaş Küçüklüğü 
59
3.2.2.9. Akıl Hastalığı 
60
3.2.2.10. Sağır ve Dilsizlik 
61
3.2.2.11. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
61
3.2.3. Suça Teşebbüs 
62
3.2.3.1. TCK’da Yer Alan Teşebbüs Hükümleri 
62
3.2.3.2. Suç Yolu ve Suça Teşebbüs 
63
3.2.3.3. Teşebbüsün Şartları 
65
3.2.3.3.1. Suç İşleme Kastının Olması 
65
3.2.3.3.2. Elverişli Hareketlerin İcrasına Başlanması 
66
3.2.3.3.3. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 
68
3.2.3.4. Teşebbüs Halinde Ceza Miktarının Belirlenmesi 
68
3.2.3.5. Gönüllü Vazgeçme 
69
3.2.4. Suça İştirak 
70
3.2.4.1. Genel Olarak 
70
3.2.4.2. Faillik 
70
3.2.4.2.1. Müşterek Faillik 
71
3.2.4.2.2. Dolaylı Faillik 
71
3.2.4.2.3. Azmettirme 
72
3.2.4.2.4. Yardım Etme 
73
3.2.4.2.5. Bağlılık Kuralı 
73
3.2.4.2.6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
74
3.2.5. Suçların İçtimaı 
74
3.2.5.1. Bileşik Suç 
75
3.2.5.2. Zincirleme Suç 
75
3.2.5.3. Fikri İçtima 
76
4. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
77
4.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Ceza Sorumluluğunun Esasları Kapsamında İncelenmesi 
77
4.1.1. Hukuki Konu ve Korunan Hukuki Değer 
77
4.1.2. Maddi Konu 
78
4.1.2.1. Genel Olarak 
78
4.1.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter, Belge ve Kayıtlar 
79
4.1.2.2.1. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterler 
79
4.1.2.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Belgeler 
81
4.1.2.2.3. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Kayıtlar 
82
4.1.2.2.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeler 
83
4.1.2.2.5. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgeler 
84
4.1.3. Fail 
89
4.1.3.1. Gerçek Kişilerde Fail 
89
4.1.3.1.1. Genel Olarak 
89
4.1.3.1.2. Küçük ve Kısıtlıların Failliği 
90
4.1.3.1.3. Mirasçıların Failliği 
91
4.1.3.1.4. Vekil, Çalışan, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Failliği 
91
4.1.3.1.5. Adi Ortaklıkta Fail 
92
4.1.3.2. Tüzel Kişilerde Fail 
92
4.1.3.2.1. Genel Olarak 
92
4.1.3.2.2. Kanuni Temsilci ve Vekillerin Failliği 
93
4.1.3.2.3. Çalışanların Failliği 
94
4.1.4. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 
94
4.1.5. Suçun Maddi Unsuru 
95
4.1.5.1. Genel Olarak 
95
4.1.5.2.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak 
98
4.1.5.2.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 
100
4.1.5.2.3. Çift Defter Tutmak 
101
4.1.5.2.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
103
4.1.5.2.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) 
106
4.1.5.2.6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek 
109
4.1.5.2.7. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak 
112
4.1.5.3.1. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 
115
4.1.5.3.2. Sahte Belge Düzenlemek 
117
4.1.5.3.3. Sahte Belge Kullanmak 
120
4.1.5.4.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak 
121
4.1.5.4.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak 
123
4.1.6. Suçun Manevi Unsuru 
124
4.1.7. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 
129
4.1.7.1. Zorunluluk (Iztırar) Hali 
129
4.1.7.2. Hakkın Kullanılması 
129
4.1.7.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
131
4.1.7.4. Hata 
132
4.1.7.5. Yaş Küçüklüğü 
132
4.1.7.6. Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
133
4.1.8. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 
133
4.1.8.1. Teşebbüs 
133
4.1.8.1.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçuna Teşebbüs 
134
4.1.8.1.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak Suçuna Teşebbüs 
135
4.1.8.1.3. Çift Defter Tutmak Suçuna Teşebbüs 
136
4.1.8.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek Suçuna Teşebbüs 
137
4.1.8.1.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) Suçuna Teşebbüs 
137
4.1.8.1.6. Defter ve Belgeleri Yok Etmek Suçuna Teşebbüs 
137
4.1.8.1.7. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçuna Teşebbüs 
138
4.1.8.1.8. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
138
4.1.8.1.9. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak Suçuna Teşebbüs 
139
4.1.8.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
140
4.1.8.2. İştirak 
140
4.1.8.2.1. Müşterek Faillik 
141
4.1.8.2.2. Dolaylı Faillik 
144
4.1.8.2.3. Azmettirme 
144
4.1.8.2.4. Yardım Etme 
146
4.1.8.2.4.1. Maddi Yardım 
146
4.1.8.2.4.1.1. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlama 
146
4.1.8.2.4.1.2. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırma 
147
4.1.8.2.4.2. Manevi Yardım 
147
4.1.8.2.4.2.1. Suç işlemeye Teşvik Etme 
147
4.1.8.2.4.2.2. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme 
147
4.1.8.2.4.2.3. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etme 
148
4.1.8.2.4.2.4. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Gösterme 
148
4.1.8.3. İçtima 
148
4.1.8.3.1. Bileşik Suç 
148
4.1.8.3.2. Zincirleme Suç 
149
4.1.8.3.3. Fikri İçtima 
154
4.2. TCK’nın Ceza Sorumluluğunun Esaslarına İlişkin Genel Hükümlerinin Vergi Kaçakçılığı Suçlarına Uygulanmasının Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
156
4.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ya da Kullanma Suçları Bakımından Yargıtay’ın Benimsediği Takvim Yılı Ölçütünün Eleştirel Analizi 
156
4.2.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Doğru Belirlenmesi 
163
4.2.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Örnek 
165
4.2.3. Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Suçu Bakımından Vergi İnceleme Elemanı, Cumhuriyet Savcısı ve Ceza Hakiminin Değerlendirmesinin Önemi ve Vergi Usul Kanunu’nun 360. Maddesinde Yer Alan “Menfaat” Kavramından Analizi 
168
4.2.4. VUK’ta Düzenlenen ve Cezalandırmayı Etkileyen Özellikli Durumların Değerlendirilmesi 
173
4.2.4.1. Pişmanlık ve Islah 
173
4.2.4.2. Yanılma ve Görüş Değişikliği 
174
4.2.4.3. Mücbir Sebep 
175
4.2.4.4. İzaha Davet 
176
4.2.5. Ekonomik Suç, Ekonomik Ceza ve Cezaların Etkinliği Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Orantılı Şekilde Cezalandırılmasına Yönelik Öneri 
181
4.2.6. Hakkında Vergi İncelemesi Yapılan Mükellef Sayısı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Ceza Mahkemelerinde Açılan Dava Sayısının Karşılaştırmalı Analizi ve Değerlendirilmesi (2011–2018) 
185
4.2.7. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Adli İstatistiklerin Çeşitli İllerdeki Mükellef Sayılarına Dair İstatistiklerle Karşılaştırmalı Analizi ve Değerlendirilmesi (2016) 
189
4.2.8. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Adli İstatistiklerin Yıllara Göre Değişiminin Analizi ve Değerlendirilmesi 
193
5. SONUÇ 
199
Kaynaklar 
209
Kavramlar Dizini 
215