Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Maliye Tartışmaları – I
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan
Ekim 2019 / 1. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 95.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu maliyesi ve ekonomi alanında güncel tartışmalara ilişkin makalelerin yer aldığı kitapta, esas itibarıyla, neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekonomik ve mali olaylarda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu yeni yapılar ve olgular, söz konusu politikaların odağını oluşturan ekonomik büyüme, gelir bölüşümü, ekonomik istikrar bağlamında, bazen teorik olarak bazen de gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi bağlamında, çoğunlukla da karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, yapılan analizler; maliye, bütçe ve vergi politikalarına ışık tutacak bulguları ortaya koymaktadır.

Kitapta; küreselleşmenin kamu maliyesinde meydana getirdiği değişiklikler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, nüfus politikaları, enerji politikalarını gerçekleştirmek bakımından kamu harcama ve vergi araçlarından nasıl faydalanabileceği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin, bütçeleme süreci, bütçe hakkı ve mali disiplin üzerindeki etkisi çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Güncel ekonomik gelişmelerin yarattığı vergileme sorunları ile vergi hukuku alanında yaşanan sorunları irdeleyen, çözümüne ışık tutan makalelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının oluşumunda Çin ile ticaretin rolü irdelenmekte; büyüme endeksli tahviller istikrar sağlayıcı araç olarak gündeme getirilmektedir.

Kitap, editörler tarafından, akademik hayatı boyunca güncel maliye tartışmalarını yakından takip edip, Türkçe literatüre aktarılmasında büyük emekleri olmuş Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e armağan edilmiştir.

Konu Başlıkları
Kamu Ekonomisi
Kayıtdışı Ekonomi ve Refah Devleti Uygulamaları: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye, Gülay Akgül Yılmaz
Yunanistan'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Mustafa Çelen
Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Tüketim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi, Nurten Daşkaya, İsa Sağbaş
Mali Düzenlemeler Çerçevesinde Nüfus Politikaları: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları, Ayşe Güner, Funda Tunçel
Kapitalizmde Kamu Kesiminin Seyri, İzzettin Önder
Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına İlişkin Sorunlar, Osman Pehlivan, Muhammet Aktuğ
Dolaylı Vergi Reformlarının Türk Vergi Sisteminin Esnekliği ve Canlılığı Üzerindeki Etkisi, Mehmet Hanefi Topal, Suat Hayri Şentürk
Küreselleşme Dönemi Kamu Maliyesi Sorunları, Aynur Uçkaç
Mali Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri, H. Dilek Yılmazcan, Cansu Dağ
Finansal Serbestleşme Kriz İlişkisi ve Mali Etkinlik, Özkan Zülfüoğlu
Bütçe
Bütçe Prosedürleri ve Mali Disipline Etkisi, Tülin Altun
Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri, Durdane Küçükaycan, Ferdi Çelikay
Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün
Mali Hukuk
Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
Vergi İhbarı: Türkiye, ABD ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamaları, İnci Sandalcı, Fazlı Yıldız
Vergisel Boyutlarıyla Konkordato Müessesesi, Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre Ülkü
Avrupa Birliği Vergi Hukukunda Non Bıs In Idem İlkesi, Candan Yılmaz Uğur
Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Kullandırılan Prefinansman Kredisi ve Vergilendirilmesi, Hatice Yurtsever
Ekonomi
Büyümeye Endeksli Tahviller: Teorisi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Haydar Lütfü Ejder, Ali Çelen Erduran
Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin İle Ticaretin Rolü, Ahmet Yılmaz
Diğer
Üniversite Sisteminin En Kritik Halkası: Rektörlük, Burhan Şenatalar
Barkod: 9789750257667
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL’in Özgeçmişi  XV
ANILAR
Gülay AKGÜL YILMAZ  3
Ümit ATAMAN  8
Erkan AYDIN  9
Turgay BERKSOY  11
Şahamet BÜLBÜL  21
T. Sabri ERDİL  23
Gürbüz GÖKÇEN  26
Mehmet Ali ÖZBUDUN  28
Osman PEHLİVAN  30
Ahmet TABAKOĞLU  33
Hasan Fehim ÜÇIŞIK  35
Dilek YILMAZCAN  37
KAMU EKONOMİSİ
KAYITDIŞI EKONOMİ VE REFAH DEVLETİ UYGULAMALARI: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE  41
Gülay AKGÜL YILMAZ
YUNANİSTAN’DA YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI  71
Mustafa ÇELEN
TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜKETİM EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  95
Nurten DAŞKAYA, İsa SAĞBAŞ
MALİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE NÜFUS POLİTİKALARI: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI  113
Ayşe GÜNER, Funda TUNÇEL
KAPİTALİZMDE KAMU KESİMİNİN SEYRİ  149
İzzettin ÖNDER
KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN SUNUMU VE FİNANSMANINA İLİŞKİN SORUNLAR  163
Osman PEHLİVAN, Muhammet AKTUĞ
DOLAYLI VERGİ REFORMLARININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ESNEKLİĞİ VE CANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  189
Mehmet Hanefi TOPAL, Suat Hayri ŞENTÜRK
KÜRESELLEŞME DÖNEMİ KAMU MALİYESİ SORUNLARI  223
Aynur UÇKAÇ
MALİ DÜZENLEMELERİN ENERJİ ALANINA ETKİLERİ  247
H. Dilek YILMAZCAN, Cansu DAĞ
FİNANSAL SERBESTLEŞME KRİZ İLİŞKİSİ VE MALİ ETKİNLİK  271
Özkan ZÜLFÜOĞLU
BÜTÇE
BÜTÇE PROSEDÜRLERİ VE MALİ DİSİPLİNE ETKİSİ  297
Tülin ALTUN
BÜTÇE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  329
Durdane KÜÇÜKAYCAN, Ferdi ÇELİKAY
ÇOK YILLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE MALİ DİSİPLİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  357
M. Fatih İLGÜN
MALİ HUKUK
VERGİ HUKUKUNDA DELİL OLARAK “İKRAR”: DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME  375
A. Bumin DOĞRUSÖZ, Soner YAKAR
VERGİ İHBARI: TÜRKİYE, ABD VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE UYGULAMALARI  397
İnci SANDALCI, Fazlı YILDIZ
VERGİSEL BOYUTLARIYLA KONKORDATO MÜESSESESİ  423
Fatih SARAÇOĞLU, Yunus Emre ÜLKÜ
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNDA NON BIS IN IDEM İLKESİ  451
Candan YILMAZ UĞUR
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINA YÖNELİK KULLANDIRILAN PREFİNANSMAN KREDİSİ VE VERGİLENDİRİLMESİ  463
Hatice YURTSEVER
EKONOMİ
BÜYÜMEYE ENDEKSLİ TAHVİLLER: TEORİSİ, ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  477
Haydar Lütfü EJDER, Ali Çelen ERDURAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ OLUŞUMUNDA ÇİN İLE TİCARETİN ROLÜ  501
Ahmet YILMAZ
DİĞER
ÜNİVERSİTE SİSTEMİNİN EN KRİTİK HALKASI: REKTÖRLÜK  517
Burhan ŞENATALAR
 


Engin Dumurcaklı ...
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Nazan Susam ...
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Giray
Ocak 2020
41.00 TL
Sepete Ekle
Osman Pehlivan
Ekim 2019
32.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL’in Özgeçmişi  XV
ANILAR
Gülay AKGÜL YILMAZ  3
Ümit ATAMAN  8
Erkan AYDIN  9
Turgay BERKSOY  11
Şahamet BÜLBÜL  21
T. Sabri ERDİL  23
Gürbüz GÖKÇEN  26
Mehmet Ali ÖZBUDUN  28
Osman PEHLİVAN  30
Ahmet TABAKOĞLU  33
Hasan Fehim ÜÇIŞIK  35
Dilek YILMAZCAN  37
KAMU EKONOMİSİ
KAYITDIŞI EKONOMİ VE REFAH DEVLETİ UYGULAMALARI: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE  41
Gülay AKGÜL YILMAZ
YUNANİSTAN’DA YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI  71
Mustafa ÇELEN
TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜKETİM EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  95
Nurten DAŞKAYA, İsa SAĞBAŞ
MALİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE NÜFUS POLİTİKALARI: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI  113
Ayşe GÜNER, Funda TUNÇEL
KAPİTALİZMDE KAMU KESİMİNİN SEYRİ  149
İzzettin ÖNDER
KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN SUNUMU VE FİNANSMANINA İLİŞKİN SORUNLAR  163
Osman PEHLİVAN, Muhammet AKTUĞ
DOLAYLI VERGİ REFORMLARININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ESNEKLİĞİ VE CANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  189
Mehmet Hanefi TOPAL, Suat Hayri ŞENTÜRK
KÜRESELLEŞME DÖNEMİ KAMU MALİYESİ SORUNLARI  223
Aynur UÇKAÇ
MALİ DÜZENLEMELERİN ENERJİ ALANINA ETKİLERİ  247
H. Dilek YILMAZCAN, Cansu DAĞ
FİNANSAL SERBESTLEŞME KRİZ İLİŞKİSİ VE MALİ ETKİNLİK  271
Özkan ZÜLFÜOĞLU
BÜTÇE
BÜTÇE PROSEDÜRLERİ VE MALİ DİSİPLİNE ETKİSİ  297
Tülin ALTUN
BÜTÇE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  329
Durdane KÜÇÜKAYCAN, Ferdi ÇELİKAY
ÇOK YILLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE MALİ DİSİPLİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  357
M. Fatih İLGÜN
MALİ HUKUK
VERGİ HUKUKUNDA DELİL OLARAK “İKRAR”: DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME  375
A. Bumin DOĞRUSÖZ, Soner YAKAR
VERGİ İHBARI: TÜRKİYE, ABD VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE UYGULAMALARI  397
İnci SANDALCI, Fazlı YILDIZ
VERGİSEL BOYUTLARIYLA KONKORDATO MÜESSESESİ  423
Fatih SARAÇOĞLU, Yunus Emre ÜLKÜ
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNDA NON BIS IN IDEM İLKESİ  451
Candan YILMAZ UĞUR
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINA YÖNELİK KULLANDIRILAN PREFİNANSMAN KREDİSİ VE VERGİLENDİRİLMESİ  463
Hatice YURTSEVER
EKONOMİ
BÜYÜMEYE ENDEKSLİ TAHVİLLER: TEORİSİ, ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  477
Haydar Lütfü EJDER, Ali Çelen ERDURAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ OLUŞUMUNDA ÇİN İLE TİCARETİN ROLÜ  501
Ahmet YILMAZ
DİĞER
ÜNİVERSİTE SİSTEMİNİN EN KRİTİK HALKASI: REKTÖRLÜK  517
Burhan ŞENATALAR
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020