Ortak Transit Rejiminde Rejim Hak Sahibinin (Asıl Sorumlunun) Mali Sorumluluğu Fatih Düşgün  - Kitap

Ortak Transit Rejiminde Rejim Hak Sahibinin (Asıl Sorumlunun) Mali Sorumluluğu

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
167
Barkod:
9786052646694
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın amacı, rejim hak sahibi (asıl sorumlu) müessesesinin mali sorumluluğunun belirlenmesidir. Giriş bölümünde konunun Türkiye açısından önemine değinilmiş ve çalışma planı ortaya koyulmuştur. Birinci bölümde rejim hak sahibinin hukuki niteliği irdelenmiştir. Bunun için öncelikle hukuk disiplinlerindeki sorumluluk müesseseleri hakkında bilgi verilmiştir. Hukuk, her ne kadar farklı disiplinlerle incelemeye konu olsa da bir bütündür. Bu nedenle, sorumluluk kavramının farklı hukuk disiplinlerindeki karşılıkları önem arz etmektedir. Rejim hak sahibinin (asıl sorumlu) ne olduğuna, Türk mevzuatında ve uluslararası sözleşmelerde nasıl değerlendirildiğine yer verilmiştir.
Bu kapsamda vergi hukukundaki vergi mükellefi ve vergi sorumlusu müesseseleri arasında rejim hak sahibinin niteliği değerlendirilmiştir. Ayrıca benzer müesseselerle karşılaştırılmasına yer verilerek olması gereken hukuk yönünden değerlendirmeler yapılmıştır.
İkinci bölümde rejim hak sahibinin şekli ödevleri ve hakları ele alınmıştır. Rejim hak sahibinin mali sorumluluğu rejim ihlaliyle ilişkili olarak doğduğu için, şekli ödevler ve bu kapsamdaki haklar öncelikle ifade edilmiştir. Bu amaçla da gümrük hukuku, gümrük işlemleri ve rejimleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde rejim hak sahibinin maddi ödevleri; gümrük yükümlülüğü ve idari para cezaları kapsamında ele alınmıştır. Bununla birlikte, gümrük yükümlülüğü kapsamında hangi vergilerin değerlendirilmesi gerektiğine ve rejim hak sahibinin bu kapsamdaki sorumluluğuna yer verilmiştir. Sonuç bölümünde de sonuç ve değerlendirmelere yer verilerek çalışma kapsamında tartışılan bilgiler ışığında özellikle olması gereken hukuk yönünden çıkarımlar ortaya koyulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Teorik Çerçevede Sorumluluk Müessesesi, Rejim Hak Sahibi (Asıl Sorumlu) Kavramı ve Hukuki Niteliği
.
Rejim Hak Sahibinin Şekli Ödevleri ve Hakları
.
Rejim Hak Sahibinin Mali Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 
7
İÇİNDEKİLER 
9
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
TEORİK ÇERÇEVEDE SORUMLULUK MÜESSESESİ,
REJİM HAK SAHİBİ (ASIL SORUMLU) KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. SORUMLULUK MÜESSESESİ 
17
A. Genel Olarak Sorumluluk 
18
B. Hukuki Sorumluluk 
19
C. Özel Hukuk Sorumluluğu 
20
D. Kabahat Sorumluluğu 
23
II. TANIM, HUKUKİ ÇERÇEVE VE REJİM HAK SAHİBİNİN BENZER
MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRMASI 
26
A. Tanım ve Hukuki Çerçeve 
26
B. Rejim Hak Sahibinin Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması 
33
1. Vergi hukuku kapsamında değerlendirme 
34
a. Vergi sorumluluğu 
34
b. Vergi hukuku ilişkisinde sorumlular ve sorumluluk halleri 
36
c. Vergi sorumluluğu müessesesinin gerekçesi 
44
d. Vergi mükellefi ile vergi sorumlusu müesseseleri arasında
rejim hak sahibi 
46
e. Vergi kabahatlerinden sorumluluk 
50
2. Gümrük hukuku kapsamında değerlendirme 
56
a. Gümrük müşaviri ile karşılaştırılması 
56
b. ATA Karnesi – CPD Karnesi kapsamındaki kefil kuruluşlarla
karşılaştırılması 
57
c. TIR Karnesi kapsamındaki kefil kuruluş ile karşılaştırılması 
59
İKİNCİ BÖLÜM
REJİM HAK SAHİBİNİN ŞEKLİ ÖDEVLERİ VE HAKLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
63
A. Türk Gümrük Hukukunu Etkileyen Faktörler 
63
B. Genel Olarak Gümrük Hukuku ve Gümrük Mevzuatı 
68
II. GÜMRÜK İŞLEMLERİ 
71
III. GÜMRÜK REJİMLERİ 
77
A. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 
79
B. İhracat Rejimi 
81
C. Gümrük Antrepo Rejimi 
82
D. Dahilde İşleme Rejimi 
85
E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
88
F. Geçici İthalat Rejimi 
90
G. Hariçte İşleme Rejimi 
93
H. Transit Rejimi 
95
IV. ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA REJİM HAK
SAHİBİ 
97
A. Genel Olarak Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (CCTP) 
97
B. Ortak Transit Rejiminin İşleyişi 
102
1. Ortak Transit Beyannamesinin Düzenlenmesi 
103
2. Teminat 
104
3. Eşyanın Serbest Bırakılması 
106
4. Rejimin İbrası 
107
5. Rejimin İbra Edilmemesi Üzerine 
108
V. REJİM HAK SAHİBİNİN HAKLARI 
109
A. Ortak Transit Rejimi Kapsamında Kullanılan Basitleştirmeler 
109
B. İdari Başvuru Hakları 
110
1. İtiraz 
111
2. Uzlaşma 
112
3. Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesini Veya Kaldırılmasını İsteme 
115
C. Yargısal Haklar 
116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REJİM HAK SAHİBİNİN MALİ SORUMLULUĞU
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
119
A. Gümrük Vergileri 
121
B. Gümrük Vergisi 
125
C. İlave Gümrük Vergisi 
127
D. Tek ve Maktu Vergi 
129
E. Dampinge Karşı Vergi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 
130
F. İthalat İşlemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) 
131
G. Özel Tüketim Vergisi 
134
H. Ek Mali Yükümlülük 
135
İ. Fonlar 
135
J. Çevre Katkı Payı 
137
K. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Bandrolü 
137
L. İhracatta Alınan Telafi Edici Vergi (TEV) ve Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu (DFİF) 
138
II. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ 
138
III. İDARİ PARA CEZALARI 
148
SONUÇ 
153
KAYNAKLAR 
159