Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukukunda
Çalışma Koşullarındaki Değişiklikler
Ocak 2021 / 1. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

1475 Sayılı İş Kanunu döneminde işçi aleyhine çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapıldığında işçinin bu değişikliği kabul etmesi ya da iş akdini feshetmesi gerekiyordu. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesi ile bu durum işçi lehine tersine çevrilerek, fesih yükü işverene yüklenmiştir. Bu düzenleme özellikle fesih değerlendirmesi yönünden Yargıtay içtihatlarının seyrini değiştirmiştir.

Çalışma koşulları iş ilişkisinin temelini oluşturan en önemli kavramlardan olup, tespiti ve bu koşullarda yapılacak değişikliklerin niteliği doktrin ve yargı kararlarında derin araştırma ve tartışmalara konu olmuştur. Nitekim, yasada tanımlarına yer verilmemiş olan çalışma koşullarındaki esaslı ve esaslı olmayan değişiklik ayrımı dahi ayrı bir tartışma konusunu oluşturmuş, bu konu önemli içtihatların oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kitapta çalışma koşullarındaki değişiklik kavramı başta olmak üzere yönetim hakkı ile ilişkisi, kısa çalışma, iş sözleşmesinin askıya alınması, ücretsiz izin kavramları ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirilen bu konulara ilişkin olabildiğince Yargıtay kararlarına değinerek bu konudaki içtihat zenginliği ve içtihatlar arasındaki farklılıklara dikkat çekmek istenilmiştir. Yargıtay kararlarına kitaptan ulaşabilmenin kolaylığını sağlamak adına karar içeriklerine ayrıntılı şekilde yer verilmeye çalışılmıştır.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumlar nazara alınarak İş Hukuku kapsamında zorlayıcı neden oluşturabilecek durumların çalışma koşullarında değişiklik bakımından yansımaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. İş Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelere yer verilerek çalışma koşullarında değişiklik ile ilişkisi de ayrıca değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
İşverenin Yönetim Hakkı
Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi ve Yönetim Hakkı ile İlişkisi
Kısa Çalışma
İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
Ücretsiz İzin Uygulaması
Değişiklik Feshi
Barkod: 9789750264788
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KANUNLAŞTIRILMASI  17
II. İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  17
A. Hukuki Bağımlılık İlkesi  17
B. İşçilerin Korunması İlkesi  18
1. İşçinin Maddi Yönden Korunması  18
2. İşçinin Fiziki Bütünlüğünün (Kişiliğinin) Korunması  18
a. İşçiyi Koruyucu Düzenlemeler  18
b. İşçi Lehine Yorum  18
c. Kendi Kendine Yardım Mekanizmaları  19
d. Uluslararası Çabalar  19
C. Denge ve Düzen İşlevi  20
D. Bireysel İş Hukukunu Tamamlayan Toplu İş Hukukunun Doğması  20
E. Toplu İş Hukukunda Tarafların Özerkliği  20
III. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  20
A. Genel Kaynakları  20
B. Özel Kaynakları  20
1. Toplu İş Sözleşmeleri  20
2. Bireysel İş Sözleşmeleri  21
3. İşyeri İç Yönetmelikleri  21
4. İşyeri Uygulamaları  22
5. İşverenin Talimatları  27
IV. İŞ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  27
A. İş Kanunu’nun kapsamına giren işler  27
B. İş Kanunu kapsamı dışındaki işler  28
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  28
a. Deniz Taşıma İşleri  28
b. Hava Taşıma İşleri  28
C. İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler Bakımından Görevli Mahkemenin İrdelenmesi  28
1. Deniz Taşıma İşleri Yönünden  28
2. Hava Taşıma İşleri Yönünden  29
V. İŞ SÖZLEŞMESİ  30
A. Tanımı  30
B. Unsurları  31
1. Bir İşin Görülmesi  31
2. İşin Ücret Karşılığında Görülmesi  31
3. İşin Bağımlılık İlişkisine Dayanması  31
C. Hukuki Niteliği  32
1. Özel hukuk sözleşmesi olması  32
2. İşçinin Şahsına Bağlı Olması  32
3. Karşılıklı Borç Yüklemesi  33
4. Devamlı Bir Sözleşme Olması  33
D. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sözleşme Serbestisi Kuralı  33
1. İş Sözleşmesinde Biçim Serbestisi  33
2. İş sözleşmesinde yazılı biçim  35
E. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar  37
1. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları  37
a. İş Görme Borcu  37
b. Talimatlara Uyma Borcu  38
c. Sadakat Borcu  38
d. Rekabet Etmeme Borcu  39
2. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları  40
a. Ücret Ödeme Borcu  40
b. İşçiyi Koruma Borcu  41
c. Eşit Davranma Borcu  41
F. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  43
1. Ücretin Tanımı  43
2. Geniş Anlamda Ücret Tanımı  43
3. İkramiyenin Hukuki Niteliği ve Ücret Kavramı İle İlişkisi  43
4. Ücretin Korunması  44
5. Ücretin Ödenmemesi Halinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı ve Diğer Yasal Hakları  45
VI. İŞ HUKUKU VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK  50
A. Çalışma Koşulu Kavramı  50
B. Çalışma Koşullarını Belirleyen Kaynaklar  53
1. Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler  53
2. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri  54
3. İş Sözleşmesi Hükümleri  54
4. İş Sözleşmesini Tamamlayan Kaynaklar  55
a. Personel Yönetmeliği veya İşyeri İç Yönetmelikleri  55
b. İş Sözleşmesi Hükmü Haline Gelen İşyeri Uygulamaları  56
aa. Kavram  56
bb. İşyeri Uygulamasının İş Şartı Haline Gelmesi  56
5. İşverenin Yönetim Hakkı  59
a. Tanım  59
b. Yönetim Hakkı Kapsamında Kullanılan Haklar  65
aa. Talimat Verme Hakkı  65
bb. Yönetim Hakkının Kullanılmasının bir şekli olan İşletmesel Karar Alma  68
cc. Disiplin Cezaları Yönünden Yönetim Hakkı  69
c. Yönetim Hakkı Kavramları  77
aa. Geniş anlamda Yönetim Hakkı  77
bb. Dar Anlamda Yönetim Hakkı  79
C. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  80
1. Kavram  80
2. Esaslı Değişiklik ve Esaslı Olmayan Değişiklik Kavramları  85
3. Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Usulleri  90
a. İş Hukuku Mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmeleri ile Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  90
b. Tarafların Karşılıklı Anlaşması ile Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  91
c. Esaslı Değişiklik Yapma Hakkının Saklı Tutulması ile İşveren Tarafından Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  92
4. Çalışma Koşullarındaki Değişiklik ve Feshin Son Çare Olması İlkesi Arasındaki ilişki  103
D. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması  105
1. Ücret Bakımından Değişiklik  108
a. Ücret Bakımından Değişikliğe İlişkin Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  113
2. İşin Niteliğinde Değişiklik  122
3. Çalışma Süresinin Değiştirilmesi  128
a. Kısa Çalışma Yaptırılması  130
b. Fazla Çalışma Yaptırılması  134
c. Fazla Sürelerle Çalışma  140
d. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Yaptırılması  141
e. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma Yaptırılması  143
f. Telafi Çalışması  144
4. İşyerinde Değişiklik  147
a. İşyeri Değişikliğine İlişkin Yargıtay Görüşü  151
b. İşyeri Devri Açısından Değerlendirme;  155
E. 1475 Sayılı İş Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu arasında çalışma koşullarında değişiklik bakımından karşılaştırma  157
F. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi Yargıtay Görüşü  161
VII. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI İLİŞKİSİ  165
A. Yönetim Hakkı ve Esaslı Değişiklik Kavramı ile İlişkisi  167
VIII. EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE İŞÇİ HAKLARININ KORUNMASI SORUNU  169
A. Genel Ekonomik Kriz  171
B. Sektörel Kriz  171
C. Bölgesel Kriz  172
D. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Alınan İşletmesel Kararlar  173
IX. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI  178
A. Askıya Alınması Tanımı  178
B. Askı Halinin Kanuni Dayanağı  180
C. Kanundan doğan Askı Hali Örnekleri  181
D. Askı Halinin Uygulanması  184
E. Askı Süresi  184
F. Askı Süresinin Kıdem süresinden sayılıp sayılmayacağı  186
G. Feshi Hakkı  187
1. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  187
2. İşverenin Fesih Hakkı ve İşveren Feshi  188
X. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLAN ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  191
A. Genel Bakış  191
B. İş Kanunu’nda Yer Alan Özel Ücretsiz İzin Halleri  192
1. Ücretsiz Yol İzni  192
2. Analık İzni  192
C. İŞVERENCE TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  193
D. Tarafların Anlaşması Yoluyla Ücretsiz İzin Uygulaması  195
E. İşçinin Ücretsiz İzin Teklifini Kabul Etmemesi  197
F. İşverenlere Tek Taraflı Ücretsiz İzin Yetkisi Veren 7244 Sayılı Kanun Hakkında Görüş  198
XI. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  199
A. İşçinin Esaslı Değişiklik Önerisini Kabul Etmesi  199
B. İşçinin Esaslı Değişiklik Önerisini Kabul Etmemesi  202
C. İspat Yükü  209
D. Değişiklik Feshi  210
1. Tanımı  210
2. Değişikliğin Geçerli Bir Nedene Dayanması yönünden değerlendirme  212
3. Değişiklik Feshinde Yargısal Denetim  216
Kaynakça  225
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KANUNLAŞTIRILMASI  17
II. İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  17
A. Hukuki Bağımlılık İlkesi  17
B. İşçilerin Korunması İlkesi  18
1. İşçinin Maddi Yönden Korunması  18
2. İşçinin Fiziki Bütünlüğünün (Kişiliğinin) Korunması  18
a. İşçiyi Koruyucu Düzenlemeler  18
b. İşçi Lehine Yorum  18
c. Kendi Kendine Yardım Mekanizmaları  19
d. Uluslararası Çabalar  19
C. Denge ve Düzen İşlevi  20
D. Bireysel İş Hukukunu Tamamlayan Toplu İş Hukukunun Doğması  20
E. Toplu İş Hukukunda Tarafların Özerkliği  20
III. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  20
A. Genel Kaynakları  20
B. Özel Kaynakları  20
1. Toplu İş Sözleşmeleri  20
2. Bireysel İş Sözleşmeleri  21
3. İşyeri İç Yönetmelikleri  21
4. İşyeri Uygulamaları  22
5. İşverenin Talimatları  27
IV. İŞ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  27
A. İş Kanunu’nun kapsamına giren işler  27
B. İş Kanunu kapsamı dışındaki işler  28
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  28
a. Deniz Taşıma İşleri  28
b. Hava Taşıma İşleri  28
C. İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler Bakımından Görevli Mahkemenin İrdelenmesi  28
1. Deniz Taşıma İşleri Yönünden  28
2. Hava Taşıma İşleri Yönünden  29
V. İŞ SÖZLEŞMESİ  30
A. Tanımı  30
B. Unsurları  31
1. Bir İşin Görülmesi  31
2. İşin Ücret Karşılığında Görülmesi  31
3. İşin Bağımlılık İlişkisine Dayanması  31
C. Hukuki Niteliği  32
1. Özel hukuk sözleşmesi olması  32
2. İşçinin Şahsına Bağlı Olması  32
3. Karşılıklı Borç Yüklemesi  33
4. Devamlı Bir Sözleşme Olması  33
D. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sözleşme Serbestisi Kuralı  33
1. İş Sözleşmesinde Biçim Serbestisi  33
2. İş sözleşmesinde yazılı biçim  35
E. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar  37
1. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları  37
a. İş Görme Borcu  37
b. Talimatlara Uyma Borcu  38
c. Sadakat Borcu  38
d. Rekabet Etmeme Borcu  39
2. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları  40
a. Ücret Ödeme Borcu  40
b. İşçiyi Koruma Borcu  41
c. Eşit Davranma Borcu  41
F. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  43
1. Ücretin Tanımı  43
2. Geniş Anlamda Ücret Tanımı  43
3. İkramiyenin Hukuki Niteliği ve Ücret Kavramı İle İlişkisi  43
4. Ücretin Korunması  44
5. Ücretin Ödenmemesi Halinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı ve Diğer Yasal Hakları  45
VI. İŞ HUKUKU VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK  50
A. Çalışma Koşulu Kavramı  50
B. Çalışma Koşullarını Belirleyen Kaynaklar  53
1. Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler  53
2. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri  54
3. İş Sözleşmesi Hükümleri  54
4. İş Sözleşmesini Tamamlayan Kaynaklar  55
a. Personel Yönetmeliği veya İşyeri İç Yönetmelikleri  55
b. İş Sözleşmesi Hükmü Haline Gelen İşyeri Uygulamaları  56
aa. Kavram  56
bb. İşyeri Uygulamasının İş Şartı Haline Gelmesi  56
5. İşverenin Yönetim Hakkı  59
a. Tanım  59
b. Yönetim Hakkı Kapsamında Kullanılan Haklar  65
aa. Talimat Verme Hakkı  65
bb. Yönetim Hakkının Kullanılmasının bir şekli olan İşletmesel Karar Alma  68
cc. Disiplin Cezaları Yönünden Yönetim Hakkı  69
c. Yönetim Hakkı Kavramları  77
aa. Geniş anlamda Yönetim Hakkı  77
bb. Dar Anlamda Yönetim Hakkı  79
C. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  80
1. Kavram  80
2. Esaslı Değişiklik ve Esaslı Olmayan Değişiklik Kavramları  85
3. Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Usulleri  90
a. İş Hukuku Mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmeleri ile Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  90
b. Tarafların Karşılıklı Anlaşması ile Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  91
c. Esaslı Değişiklik Yapma Hakkının Saklı Tutulması ile İşveren Tarafından Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi  92
4. Çalışma Koşullarındaki Değişiklik ve Feshin Son Çare Olması İlkesi Arasındaki ilişki  103
D. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması  105
1. Ücret Bakımından Değişiklik  108
a. Ücret Bakımından Değişikliğe İlişkin Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  113
2. İşin Niteliğinde Değişiklik  122
3. Çalışma Süresinin Değiştirilmesi  128
a. Kısa Çalışma Yaptırılması  130
b. Fazla Çalışma Yaptırılması  134
c. Fazla Sürelerle Çalışma  140
d. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Yaptırılması  141
e. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma Yaptırılması  143
f. Telafi Çalışması  144
4. İşyerinde Değişiklik  147
a. İşyeri Değişikliğine İlişkin Yargıtay Görüşü  151
b. İşyeri Devri Açısından Değerlendirme;  155
E. 1475 Sayılı İş Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu arasında çalışma koşullarında değişiklik bakımından karşılaştırma  157
F. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi Yargıtay Görüşü  161
VII. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI İLİŞKİSİ  165
A. Yönetim Hakkı ve Esaslı Değişiklik Kavramı ile İlişkisi  167
VIII. EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE İŞÇİ HAKLARININ KORUNMASI SORUNU  169
A. Genel Ekonomik Kriz  171
B. Sektörel Kriz  171
C. Bölgesel Kriz  172
D. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Alınan İşletmesel Kararlar  173
IX. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI  178
A. Askıya Alınması Tanımı  178
B. Askı Halinin Kanuni Dayanağı  180
C. Kanundan doğan Askı Hali Örnekleri  181
D. Askı Halinin Uygulanması  184
E. Askı Süresi  184
F. Askı Süresinin Kıdem süresinden sayılıp sayılmayacağı  186
G. Feshi Hakkı  187
1. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  187
2. İşverenin Fesih Hakkı ve İşveren Feshi  188
X. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLAN ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  191
A. Genel Bakış  191
B. İş Kanunu’nda Yer Alan Özel Ücretsiz İzin Halleri  192
1. Ücretsiz Yol İzni  192
2. Analık İzni  192
C. İŞVERENCE TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  193
D. Tarafların Anlaşması Yoluyla Ücretsiz İzin Uygulaması  195
E. İşçinin Ücretsiz İzin Teklifini Kabul Etmemesi  197
F. İşverenlere Tek Taraflı Ücretsiz İzin Yetkisi Veren 7244 Sayılı Kanun Hakkında Görüş  198
XI. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  199
A. İşçinin Esaslı Değişiklik Önerisini Kabul Etmesi  199
B. İşçinin Esaslı Değişiklik Önerisini Kabul Etmemesi  202
C. İspat Yükü  209
D. Değişiklik Feshi  210
1. Tanımı  210
2. Değişikliğin Geçerli Bir Nedene Dayanması yönünden değerlendirme  212
3. Değişiklik Feshinde Yargısal Denetim  216
Kaynakça  225
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021