İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) Suat Şimşek  - Kitap

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları

(Arazi ve Arsa Düzenlemeleri)

5. Baskı, 
Şubat 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
472
Barkod:
9789750283031
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve bunlara karşı açılabilecek davalarla ilgili hususlar, konu bütünlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma bu işlemlere karşı açılacak davaları tüm yönleriyle incelemesi açısından konunun en önemli kaynaklarından birisi olmaya adaydır.
Çalışmada, arazi ve arsa düzenlemeleri yetki, şekil, sebep, konu gibi hukuki unsurları açısından incelenmiş ve sonrasında bu işlemlere karşı açılacak davalarla ilgili hususlar, Danıştay kararları ışığında açıklanmıştır.
Çalışmanın ilk kısmında parselasyon işlemleri; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda parselasyon işlemlerinin hangi idareler tarafından, hangi şekilde kurallarına uyularak nasıl yapılacağı, hangi taşınmazların parselasyona tabi tutulabileceği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Çalışma parselasyon işlemlerinde parsel dağıtım kurallarını ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeleri kapsamlı şekilde açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada kamu mallarının ve Hazine taşınmazlarının imar uygulamalarındaki durumu ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci kısmında ise parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, idari yargı işlem sürecine uygun olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak süre, ehliyet, görevli ve yetkili yargı gibi iptal davası ön koşulları açısından inceleme yapılmıştır. Daha sonra parselasyon işlemlerine karşı açılan davaların esasının görülmesi, bilirkişi incelemesi gibi hususlar açıklanmıştır. Sonrasında ise iptal davasının karara bağlanması, bu kararın sonuçları ve uygulanması, kararın uygulanmaması durumunda yapılabilecek işlemler ayrıntılarıyla izah edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İmar Planları ve Bu Planları Uygulamak İçin Kullanılabilecek Araçlar
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Hukuki Açıdan Unsurları ve Bu Unsurlar Açısından Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesine İtiraz ve Dava
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Yerine Getirilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Beşinci Baskıya Önsöz 
7
Özgeçmiş 
9
Şekiller Listesi 
27
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ 
31
A. Mekânsal Strateji Planları 
31
B. Çevre Düzeni Planları 
34
C. İmar Planları 
35
1. Nazım İmar Planları 
35
2. Uygulama İmar Planları 
37
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR 
39
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri 
40
B. Kamulaştırma 
42
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi 
44
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 
45
A. Genel Olarak 
45
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi 
49
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları 
53
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması 
55
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması 
55
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması 
55
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması 
56
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması 
56
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması 
57
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması 
58
8. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında, Parselasyon Yapılmamış Alanlarda İfraz Yapılıp Yapılmayacağı 
58
İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Giriş 
61
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU 
62
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak 
62
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi 
63
2. İmar Planına Uygunluk Şartı 
65
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı 
65
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı 
68
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü 
69
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü 
71
c. Yargıtay’ın Görüşü 
73
d. Danıştay’ın Görüşü 
75
e. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 
79
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu 
81
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu 
82
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı 
82
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması 
82
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek 
82
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu 
86
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği 
87
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu 
88
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması 
89
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı 
89
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ 
90
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları 
90
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları 
91
a. Belediye Sınırları İçerisinde 
91
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde 
91
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması 
91
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi 
92
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar 
92
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması 
93
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği 
93
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu 
94
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı 
94
bdd. Gönderme Zamanı 
95
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii 
95
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri 
96
c. Belediye Sınırları Dışına 
97
d. Mücavir Alanlarda 
98
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
98
2. Özel Yetki Kuralları 
99
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
99
b. Organize Sanayi Bölgelerinde 
100
ba. Genel Olarak 
100
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 
102
c. Endüstri Bölgelerinde 
102
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler 
103
d. Gecekondu Alanlarında 
105
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında 
107
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde 
107
h. Atatürk Orman Çiftliğinde 
108
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler 
108
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında 
109
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması 
109
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi 
110
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi 
110
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler 
111
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 
111
l. Toplu Konut Alanlarında 
111
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama 
113
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
114
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde 
115
ö. Boğaziçi Alanında Planlama 
116
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda 
117
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda 
117
s. Milletvekilleri Lojmanları 
118
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde 
118
t. Olimpiyat Köyünde 
119
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında 
119
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda 
120
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde 
120
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda 
121
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
122
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi 
122
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması 
122
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi 
123
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları 
124
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu 
124
a. Belediyelerde 
124
b. İl Özel İdarelerinde 
126
c. Diğer İdarelerde 
127
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği 
127
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik 
127
b. Mesleki Yeterlilik Şartı 
127
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı 
129
C. Zaman Yönünden Yetki 
130
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ) 
130
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi 
133
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması 
133
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği 
135
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi 
136
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması 
139
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması 
141
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği 
141
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi 
142
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi 
142
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları 
142
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması 
143
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması 
143
1. Tarım Arazileri 
144
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri 
144
b. Diğer Araziler 
146
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü 
146
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar 
147
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 
147
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 
148
ba. Başvuru 
148
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması 
149
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil 
149
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu 
149
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi 
150
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi 
151
a. Başvuru 
152
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması 
153
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi 
153
d. Kadastro Müdürlüğünce Belgelerin ve Mülkiyet Haritalarının Hazırlanması 
153
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi 
154
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması 
155
1. Genel Olarak 
155
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü 
155
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler 
156
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi 
157
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği 
157
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar 
157
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi 
160
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması 
162
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması 
162
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi 
162
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması 
163
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit 
164
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem 
165
a. Genel Kural 
165
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar 
165
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller 
166
d. Tescilsiz İktisap Halleri 
167
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü 
170
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu 
170
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli 
170
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli 
171
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları 
171
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları 
172
c. Kaba Hatalar 
173
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem 
176
4. Yüzölçümü Farklılığı Tespit Edilmesi Durumunda Parselin Hangi Yüzölçümü İle Uygulamaya Dahil Edileceği 
176
5. Yüzölçümü Düzeltmesi İşlemine Karşı Dava Açılması Durumu 
176
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri 
177
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü 
177
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu 
178
1. İmar Adalarının Numaralandırılması 
179
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması 
179
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti 
180
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması 
181
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması 
182
1. Genel Olarak 
182
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması 
182
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 
183
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı 
184
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar 
184
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi 
185
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği 
186
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi 
186
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi 
186
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi 
187
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi 
187
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi 
188
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Fakat İmar Planı Değişikliği Olmamış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi 
188
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
188
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
189
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
189
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
190
g. Kamu Hizmetine Tahsisli Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
190
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli 
190
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması 
191
a. Genel Olarak Kesinti Şekli 
191
b. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşan Alanların Tescili 
191
ba. Belediye Hizmetleriyle İlgili Alanların Belediye Adına Tescili 
191
bb. Diğer Alanların Hazine Adına Tescili 
192
bc. Hem Belediyelerin Hem Diğer Kurumların Hizmet Verebileceği Alanların Tescili 
193
5. Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlarda Yapılabilecek İşlemler 
193
a. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi 
194
b. Kamu Taşınmazlarıyla Hisselendirme 
195
6. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler 
195
b. Kamulaştırma Yapılması 
196
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı 
197
1. Genel Olarak 
197
2. Kamulaştırılacak Alanın Tespit Edilmesi 
197
3. Kamulaştırma Yapacak İdare 
197
4. Kamulaştırılacak Alanın Tescili 
198
5. Kamulaştırılacak Alanların Kamu Mülkiyetine Alınması 
199
6. Kamulaştırma Süresi 
199
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması 
200
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis 
200
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme) 
201
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması 
201
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi 
202
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme 
202
3. Minimum Parsel Büyüklüğüne Uyulması 
203
4. İmar Adalarının Parsellerinin Numaralandırılması 
203
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi 
204
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi 
204
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi 
204
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi 
206
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı) 
208
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı) 
210
5. Tescil Sayfası 
210
6. Parselasyon Planı Açıklama Raporunun Hazırlanması 
211
S. Parselasyonun Onayı 
212
1. Onay İçin Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler 
212
2. Onaylarda Dikkat Edilecek Hususlar 
213
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Onay 
214
4. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Onay 
215
5. Büyükşehirlerde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı 
215
6. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı 
215
Ş. Parselasyon İşlemlerinin İlanı ve İtiraz 
216
1. Genel Olarak 
216
2. Ön İlan 
216
3. Parselasyon İşlemlerine İtiraz 
216
4. Askı İlanının Tebliğ Sayılması 
217
T. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü 
217
1. İstenen Belgeler 
217
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli 
218
3. Kontrol 
219
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü 
220
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü 
221
c. Pafta Kontrolü 
221
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü 
221
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü 
221
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti) 
222
5. Kontrol Sonucu 
222
U. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli 
223
1. Genel Olarak Tescilin Şekli 
223
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli 
225
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme 
225
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili 
226
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması 
227
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması 
228
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
230
Ü. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği 
231
1. Genel Tebligat Zorunluluğu 
231
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu 
234
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı 
235
V. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
235
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı 
235
2. İstisnalar 
236
3. Matrah ve Tarife 
238
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
238
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER 
238
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı 
239
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı 
244
1. Genel Olarak 
244
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi 
245
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %45 Alınabilmesi 
246
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu 
247
D. İkinci Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması 
247
1. İmar Kanunu’nun 18. Maddesine Göre DOP Kesilmiş Parseller 
248
3. 5233 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamalarda İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması 
248
4. 2981 Sayılı Kanun’un 10. Maddesine Göre DOP Kesilmiş Parseller 
250
5. İkinci Kez Yapılacak DOP Kesintisinin Uygulama Şekli 
250
a. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapıların Bulunduğu Parseller 
250
b. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapı Bulunmayan Parseller 
251
E. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar 
251
1. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller 
254
2. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller 
255
3. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde 
258
4. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler 
259
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı 
260
F. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması 
260
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu 
260
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması 
262
G. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar 
264
1. Yollar 
267
2. Meydanlar 
268
3. Yeşil Alanlar 
268
4. Parklar 
268
5. Çocuk Bahçeleri 
268
6. Rekreasyon Alanı 
269
7. Otoparklar 
269
8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları 
269
9. İbadet Yerleri 
270
10. Karakollar 
270
11. Su Yolları 
270
12. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları 
270
13. Kamuya Ait Kreş Alanları 
271
14. Pazaryerleri 
271
15. Semt Spor Alanları 
272
16. Ağaçlandırılacak Alanlar 
272
17. Şehir İçi Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları 
273
18. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları 
274
19. Resmî Kurum Alanı 
274
20. Mezarlık Alanı 
274
21. Belediye Hizmet Alanı 
274
22. Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı 
274
23. Mesire Alanları 
275
H. Düzenleme Ortaklık Payının Kesinti Sırası 
275
I. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi ve Kamu Hizmetine Tahsisli Taşınmazlardan DOP Kesilememesi 
275
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI 
278
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi 
278
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
279
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
281
a. Zorunluluk 
281
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar 
282
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri 
283
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması 
283
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması 
284
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması 
284
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması 
285
bb. Teknik Zorunluluk Halleri 
285
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması 
285
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller 
286
bc. Fiili Zorunluluk Halleri 
288
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması 
288
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu 
288
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
290
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi 
290
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi 
291
cc. İlkeler Çatışması 
293
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi 
293
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu 
294
a. Genel Olarak 
294
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar 
295
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar 
295
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri 
296
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali 
296
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem 
297
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi 
297
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi 
297
B. Parselasyon İşlemlerinde Hisse Çözümü 
298
1. Genel Olarak 
298
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar 
300
a. Ek 1. Madde Uygulamaları 
300
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları 
300
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları 
301
ac. Şartların Denetimi 
305
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması 
305
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller 
306
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü 
307
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması 
309
1. Genel Olarak 
309
2. Tescilli Yapılarda 
309
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
310
1. Genel Olarak 
310
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar 
313
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler 
314
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler 
315
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi 
316
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi 
317
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde 
317
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde 
318
H. Mevcut Yapılaşmanın Dikkate Alınması 
319
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 
319
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı 
319
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi 
319
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi 
321
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması 
322
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı 
322
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması 
324
1. Genel Olarak 
324
2. Kamu Malı Kavramı 
326
3. Kamu Mallarının Özellikleri 
327
4. Kamu Mallarının Türleri 
329
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması 
329
a. Genel Olarak Hizmet Malları 
329
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
330
ba. Genel Olarak 
330
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu 
331
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu 
333
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi 
333
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
335
a. Genel Olarak Orta Malları 
335
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması 
335
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem 
336
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem 
341
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması 
342
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar 
342
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
343
a. Genel Olarak 
343
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar 
344
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması 
344
ca. Kıyılar 
344
cb. Sahil Şeritleri 
349
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu 
351
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı 
353
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
354
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması 
355
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması 
357
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
360
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı 
360
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması 
361
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması 
361
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması 
362
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu 
362
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler 
363
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu 
364
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar 
366
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar 
367
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar 
368
e. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar 
368
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi 
369
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanlar 
369
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu 
370
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü 
372
2. Yargıtay’ın Görüşü 
373
3. Danıştay’ın Görüşü 
375
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması 
376
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü 
377
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği 
378
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı 
379
6. Değerlendirme 
380
Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ VE DAVA
Giriş 
385
I. İTİRAZ 
385
A. Genel Olarak 
385
B. İtirazın Yapılacağı Merci 
386
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre 
386
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
387
A. Görev ve Yetki 
387
1. Görevli Yargı 
387
2. Yetkili Mahkeme 
389
B. İdari Merci Tecavüzü 
390
C. Ehliyet 
390
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti 
391
a. Genel Olarak 
391
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti 
393
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti 
394
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı 
395
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti 
396
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti 
397
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti 
397
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti 
397
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
398
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
399
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
399
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti 
401
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti 
401
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti 
402
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği 
403
E. Dava Açma Süresi 
404
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi 
405
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi 
407
3. Tebligat Yapılmayan Parselasyona Karşı Dava Açmada Hak Düşürücü Süre 
411
4. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi 
413
5. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi 
414
F. Husumet 
416
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması 
417
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 
417
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması 
417
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması 
419
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ 
420
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi 
421
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller 
421
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler 
423
B. Yürütmenin Durdurulması 
424
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi 
424
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması 
424
C. İptal Davasının Karara Bağlanması 
425
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi 
425
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu 
427
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi 
429
4. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi 
430
Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
431
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU 
432
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU 
433
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı 
433
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı 
433
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ 
434
A. Şekil Eksikliklerine Dayalı İptallerde 
434
B. Parsel Bazlı İptallerde 
435
C. Uygulamanın Tamamının İptali Halinde 
435
1. Kök Parsele Dönüş Zorunluluğu 
435
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu 
437
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu 
437
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi 
439
5. Bedele Dönüştürme Var İse 
440
D. Geri Dönüşümün Yapılamaması Durumu 
440
E. Hatalı Parselasyon Planlarının İdarece Düzenlenmesi 
441
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 
442
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması 
443
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği 
443
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması 
446
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi 
446
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü 
447
b. Danıştay’ın Görüşü 
449
c. Yargıtay’ın Görüşü 
450
d. Değerlendirmemiz 
451
4. Kararın Sonuçları 
453
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması 
455
1. Genel Olarak 
455
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları 
455
a. Görev ve Yetki 
455
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı) 
455
c. Ehliyet 
460
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı 
460
e. Süre 
461
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi 
461
eb. Sürenin Başlangıcı 
461
f. Husumet 
461
3. Tam Yargı Davasının Esası 
461
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması 
462
1. Şikayet 
463
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması 
463
Kaynakça 
465
Kavramlar Dizini 
471