Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Gelir Paylaşımına Dayalı
İnşaat Sözleşmesi
(Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı)
Haziran 2014 / 2. Baskı / 256 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi, Türkiye inşaat sektöründe kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaşan bir sözleşme türü olarak dikkat çekmektedir. Sözleşme, tarafların anlaşmasına göre, farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak çalışmamızda, sözleşmenin uygulamada en çok kullanılan modeli esas alınmıştır.

Sözleşmenin karmaşık yapısı sebebiyle, hukuki incelemeye konu edilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmıştır. Özellikle, bu sözleşme türünün inceleme konusu yapıldığı bilimsel eser sayısının yok denecek kadar az olması, bu çalışmanın zorluk derecesini bir kat daha artırmıştır.

Çalışmamızda, sözleşmenin hukuki niteliğinin belirlenmesine ve buna bağlı olarak, uygulanacak hukukun tespitine ilişkin tezler üretilmeye çalışılmıştır. Bu çaba sarf edilirken, karma sözleşmelere uygulanacak hukuka ilişkin öğretide yapılan tartışmalar, ileri sürülen görüşler dikkate alınmış ve sözleşmenin yapısına en uygun sonuca varılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Sözleşmenin Hukuki Niteliği
Sözleşmeden Doğacak Davalarda Uygulanacak Kurallar
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesiyle Karşılaştırılması
Adi Ortaklık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması
Örnek Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750229114
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
A. Genel Olarak Konunun Sunumu  19
B. Terminoloji  20
C. Türkiye İnşaat Sektöründe Gelir Paylaşımı Yönteminin Gelişimi  21
Ç. İnceleme Planı  22
BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TANIMI  25
II. UNSURLARI  26
A. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri İnşa Etme ve Satış Sözleşmesi Kurulmasına Aracılık Etme Borçları  27
B. Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Mülkiyeti Devretme ve Gelir Paylaşımı Borçları  28
C. Tarafların Anlaşması  29
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  29
A. Borç Sözleşmesi (Rızai Sözleşme) Niteliği  30
B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Karşılıklı, Sinallagmatik) Sözleşme Niteliği  31
1. Karşılıklı Sözleşme ve Ortaklık Sözleşmesi Ayırımı  31
2. Niteleme ve Bu Niteliğe Bağlı Sonuçlar  33
C. İsimsiz Sözleşme Niteliği  35
1. Genel Bilgi  35
a. Birleşik Sözleşmeler  36
b. Karma Sözleşmeler  38
c. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmeler  38
2. Niteleme ve Bu Niteliğe Bağlı Sonuçlar  39
3. Uygulanacak Hükümlerin Tespiti  41
a. Karma Sözleşmelerde Uygulanacak Hukukun Tespiti Sorunu  41
b. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  44
c. Götürü Bedel Kuralının Uygulanması (BK m. 480)  47
aa. Genel Olarak  47
bb. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  48
Ç. Kural Olarak Sürekli Borç İlişkisi Doğurması  49
D. Sözleşmeden Doğan Hakkın Tapuya Şerh Edilebilmesi  55
IV. ŞEKLİ  59
A. Genel Olarak  59
B. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  62
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  65
A. Bağımsız Bölümleri İnşa Etme Borcu  65
B. Satış Sözleşmesi Kurulmasına Aracılık Etme Borcu  69
C. Sadakat ve Özen Borcu  74
1. Sadakat Borcu  74
2. Özen Borcu  76
Ç. Yüklenicinin Asgari Gelir Taahhüdünde Bulunması  78
II. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  81
A. Arsayı Yükleniciye Teslim Etme Borcu  81
B. Yükleniciye Temsil Yetkisi Vermesi  81
1. Genel Olarak  81
2. Temsil Yetkisinin Serbestçe Geri Alınabilmesi Sorunu  83
3. Sorunun Çözümüne İlişkin Öneri  89
C. Arsaya İlişkin Tasarruf İşlemleri Yapmama Borcu  92
Ç. Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetini Üçüncü Kişilere Devir Borcu  93
1. Satış Vaadi Niteliği  93
2. Satış Vaadinin Tek Taraflı Olması  98
3. Satış Vaadinin Eksik Üçüncü Kişi Yararına Olması  99
D. Gelir Paylaşımı Borcu  102
1. Gelir Kavramı  102
a. Genel Bilgi  102
b. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  103
2. Arsa Sahibinin Geliri Paylaşma Borcu  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  107
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  107
B. Karşılaştırma  109
1. Yüklenicinin Borçları Bakımından  109
2. Arsa Sahibinin Borçları Bakımından  109
II. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  110
A. Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi  110
B. Karşılaştırma  116
1. Zarara Katılma Koşulunun Varlığı Bakımından  117
2. Paylaşım Konusunun Belirlenme Şekli Bakımından  118
3. Yönetim veya Temsil İlişkisi Bakımından  119
4. Tarafların Denetim Yetkisi Bakımından  120
5. Tarafların Sosyal Durumu ve Karşılıklı İlişkisi Bakımından  120
6. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin ve Diğer Bazı Kayıtlar Bakımından  121
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  123
II. GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN  124
A. Eser Sözleşmesine Özgü Sona Erme Sebeplerinin Kıyasen Uygulanması  125
1. Yüklenicinin İşe Başlamada ve Yürütmede Gecikmesi Hâlinde (BK m. 473/1)  125
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Hâlinde (BK m. 482)  127
3. Eserin Yok Olması Hâlinde (BK m. 483)  128
4. Arsa Sahibinin Tazminat Karşılığında Sebepsiz Fesih Hakkı (BK m. 484)  130
5. Arsa Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Hâlinde (BK m. 485)  133
6. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Hâlinde (BK m. 486)  135
B. Adi Ortaklık Sözleşmesine İlişkin Tasfiye Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  137
1. Genel Olarak  137
2. Uygulama  138
SONUÇ  143
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  149
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  171
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  207
Kaynakça  241
Kavram Dizini  253
 


Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin haczi konulu teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda hukuk doktoru unvanını kazandı.

Franchise Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Halen, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda ders veren Doç. Dr. Yeniocak, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nde ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde avukatlara yönelik meslek içi eğitim çalışmalarına aktif olarak devam etmekte, kurumsal firmalara hukuki danışmanlık ve tahkim yargılamalarında hakemlik yapmaktadır. TBB Tahkim Merkezi hakemidir.

Yayımlanan kitapları:
• Franchise Sözleşmesi– 2016
• Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (3. Baskı) 2017
• Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK) – (Ed.) 2014
• Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – (2. Baskı) 2014
• Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – (2. Baskı) 2013
• Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
A. Genel Olarak Konunun Sunumu  19
B. Terminoloji  20
C. Türkiye İnşaat Sektöründe Gelir Paylaşımı Yönteminin Gelişimi  21
Ç. İnceleme Planı  22
BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TANIMI  25
II. UNSURLARI  26
A. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri İnşa Etme ve Satış Sözleşmesi Kurulmasına Aracılık Etme Borçları  27
B. Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Mülkiyeti Devretme ve Gelir Paylaşımı Borçları  28
C. Tarafların Anlaşması  29
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  29
A. Borç Sözleşmesi (Rızai Sözleşme) Niteliği  30
B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Karşılıklı, Sinallagmatik) Sözleşme Niteliği  31
1. Karşılıklı Sözleşme ve Ortaklık Sözleşmesi Ayırımı  31
2. Niteleme ve Bu Niteliğe Bağlı Sonuçlar  33
C. İsimsiz Sözleşme Niteliği  35
1. Genel Bilgi  35
a. Birleşik Sözleşmeler  36
b. Karma Sözleşmeler  38
c. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmeler  38
2. Niteleme ve Bu Niteliğe Bağlı Sonuçlar  39
3. Uygulanacak Hükümlerin Tespiti  41
a. Karma Sözleşmelerde Uygulanacak Hukukun Tespiti Sorunu  41
b. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  44
c. Götürü Bedel Kuralının Uygulanması (BK m. 480)  47
aa. Genel Olarak  47
bb. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  48
Ç. Kural Olarak Sürekli Borç İlişkisi Doğurması  49
D. Sözleşmeden Doğan Hakkın Tapuya Şerh Edilebilmesi  55
IV. ŞEKLİ  59
A. Genel Olarak  59
B. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  62
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  65
A. Bağımsız Bölümleri İnşa Etme Borcu  65
B. Satış Sözleşmesi Kurulmasına Aracılık Etme Borcu  69
C. Sadakat ve Özen Borcu  74
1. Sadakat Borcu  74
2. Özen Borcu  76
Ç. Yüklenicinin Asgari Gelir Taahhüdünde Bulunması  78
II. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  81
A. Arsayı Yükleniciye Teslim Etme Borcu  81
B. Yükleniciye Temsil Yetkisi Vermesi  81
1. Genel Olarak  81
2. Temsil Yetkisinin Serbestçe Geri Alınabilmesi Sorunu  83
3. Sorunun Çözümüne İlişkin Öneri  89
C. Arsaya İlişkin Tasarruf İşlemleri Yapmama Borcu  92
Ç. Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetini Üçüncü Kişilere Devir Borcu  93
1. Satış Vaadi Niteliği  93
2. Satış Vaadinin Tek Taraflı Olması  98
3. Satış Vaadinin Eksik Üçüncü Kişi Yararına Olması  99
D. Gelir Paylaşımı Borcu  102
1. Gelir Kavramı  102
a. Genel Bilgi  102
b. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından  103
2. Arsa Sahibinin Geliri Paylaşma Borcu  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  107
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  107
B. Karşılaştırma  109
1. Yüklenicinin Borçları Bakımından  109
2. Arsa Sahibinin Borçları Bakımından  109
II. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  110
A. Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi  110
B. Karşılaştırma  116
1. Zarara Katılma Koşulunun Varlığı Bakımından  117
2. Paylaşım Konusunun Belirlenme Şekli Bakımından  118
3. Yönetim veya Temsil İlişkisi Bakımından  119
4. Tarafların Denetim Yetkisi Bakımından  120
5. Tarafların Sosyal Durumu ve Karşılıklı İlişkisi Bakımından  120
6. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin ve Diğer Bazı Kayıtlar Bakımından  121
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  123
II. GELİR PAYLAŞIMINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN  124
A. Eser Sözleşmesine Özgü Sona Erme Sebeplerinin Kıyasen Uygulanması  125
1. Yüklenicinin İşe Başlamada ve Yürütmede Gecikmesi Hâlinde (BK m. 473/1)  125
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Hâlinde (BK m. 482)  127
3. Eserin Yok Olması Hâlinde (BK m. 483)  128
4. Arsa Sahibinin Tazminat Karşılığında Sebepsiz Fesih Hakkı (BK m. 484)  130
5. Arsa Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Hâlinde (BK m. 485)  133
6. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Hâlinde (BK m. 486)  135
B. Adi Ortaklık Sözleşmesine İlişkin Tasfiye Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  137
1. Genel Olarak  137
2. Uygulama  138
SONUÇ  143
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  149
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  171
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  207
Kaynakça  241
Kavram Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020