İmar Hukukunda Ruhsatsız Yapı Eda Özer  - Kitap

İmar Hukukunda Ruhsatsız Yapı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
110
Barkod:
9786256338128
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
3194 sayılı İmar Kanunu ile yapı işlemleri bir izne bağlanmış ve bu sayede idareye bir denetim yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda yapılan yapıların idarenin denetim ve gözetimi dahilinde olması sağlanarak daha şeffaf bir düzenin kurulması amaçlanmıştır. Yapı ruhsatı alınması işlemi bir idari işlem olduğu için, bu işleme karşı Anayasa'nın 125. maddesine göre yargı yolu açık bırakılmıştır. Yapı ruhsatı alınmadan ya da yapı ruhsatı alınmış olmasına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı olarak devam edilen yapılar ruhsatsız yapı olarak tanımlanır. Bu bağlamda öncelikle yetkili idare tarafından durum tespiti yapılarak yapı durdurulur ve mühürlenir. Bu aşamadan sonra yapı sahibine aykırılığı gidermesi için bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi veya yapı ruhsatı alınmaması durumunda idarece yıkım kararı verilir. Aynı zamanda İmar Kanunu'na aykırılık teşkil eden fiil ve hâllerin tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında idari para cezası kesilir. İmar idari para cezalarının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilgililer itiraz yoluna başvurabilir. Bu çalışmada imar hukukunda ruhsatsız yapı kavramı ve ruhsatsız yapılara uygulanacak işlemlerle ilgili bir inceleme yapılmıştır. Ayrıca ruhsatsız yapılara uygulanacak olan işlemler yargı kararları bağlamında değerlendirilerek uygulamaya ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapı Ruhsatı ve Ruhsatsız Yapı
.
Ruhsata Aykırı Yapı Hakkında Uygulanacak Olan İdari İşlemler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZ 
3
ABSTRACT 
5
İÇİNDEKİLER 
7
TABLOLAR DİZİNİ 
10
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ 
11
GİRİŞ 
13
BÖLÜM 1: YAPI RUHSATI VE RUHSATSIZ YAPI 
15
1.1. Bir İdarî İşlem Olarak Yapı Ruhsatı 
15
1.1.1. Yapı kavramının tanımı ve hukuki niteliği 
15
1.1.2. Yapı ruhsatının hukuki niteliği 
18
1.1.3. Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler 
19
1.1.4. Yapı ruhsatı alma koşulları 
23
1.1.5. Yapı ruhsatının süresi 
27
1.1.6. Ruhsat gerektirmeyen yapılar 
29
1.2. Ruhsatsız Yapı 
34
1.2.1. Hukuki niteliği 
34
1.2.2. Ruhsat alınmadan başlanan yapılar 
35
1.2.3. Ruhsat ve eklerine aykırı yapılar 
37
1.2.4. Ruhsat süresi dolan yapıların yapı ruhsatının
hükümsüz hâle gelmesi 
38
1.2.5. Yapı ruhsatının yargı yerince iptal edilmesi
nedeniyle yapının ruhsatsız hâle gelmesi 
40
1.2.6. Ruhsatın dayanağını teşkil eden imar planının
iptal edilmesi üzerine ruhsatsız hâle gelen yapılar 
43
1.3. Kazanılmış Hak Bakımından Ruhsatlı ve Ruhsatsız
Yapıların Durumu 
47
1.3.1. Hukuki niteliği 
47
1.3.2. Sadece yapı ruhsatı alınması kazanılmış hak
sağlar mı? 
50
1.3.3. İmar planının yargı kararı ile iptali hâlinde
kazanılmış hakların durumu 
51
1.3.4. Kazanılmış hak kavramının yapı kullanma izni
alınmış yapılar bağlamında incelenmesi 
59
BÖLÜM 2: RUHSATA AYKIRI YAPI HAKKINDA
UYGULANACAK OLAN İDARİ İŞLEMLER 
61
2.1. Yapının Mühürlenmesi ve İnşaatın Durdurulması 
61
2.1.1. Yapı tatil tutanağının içeriği 
61
2.1.2. Yapı tatil tutanağının hukuki niteliği 
62
2.1.3. Yapı tatil tutanağının tebliğ usulü 
64
2.1.4. Yapının mühürlenmesinin hukuki sonuçları 
65
2.1.5. İnşaatı durdurulan yapının yeniden ruhsata bağlanıp
bağlanamayacağı sorunu 
67
2.2. Yıkım Kararı Verilmesi 
68
2.2.1. Hukuki niteliği 
68
2.2.2. Yıkım kararı almaya yetkili idare 
73
2.2.3. Yıkım kararı verilmesi 
77
2.2.4. Yıkım kararının ilgiliye tebliğ usulü 
78
2.2.5. Yıkım kararının mülkiyet hakkına etkisi 
80
2.2.6. Yıkım kararına karşı açılacak iptal ve tam yargı
davaları 
83
2.2.7. Dava açma ehliyeti 
86
2.2.8. Yıkım kararına karşı açılacak olan davalarda
yürütmenin durdurulması 
88
2.3. İdarî Para Cezası Verilmesi 
90
2.3.1. Yapı sahibine uygulanacak olan idari yaptırımlar 
90
2.3.2. İmar kanunu uyarınca verilen idari para cezaları 
92
2.3.3. İdarî para cezasının muhatabı 
99
2.3.4. İdarî para cezasına karşı başvuru yolu 
101
SONUÇ 
105
KAYNAKÇA 
107