Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Uygulamasında Zamanaşımı
Kavram – Uygulama – Örnekler
Haziran 2016 / 2. Baskı / 182 Syf.
Fiyatı: 34.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eser, gözden geçirilmiş 2. baskısını yapmıştır. Vergi uygulamaları; iş dünyasını, mali müşavirleri, hukukçuları ve akademisyenleri yakından ilgilendirmektedir. Bu uygulamalardan hiç kuşkusuz önemli ama karışık konularından biri de zamanaşımı konusudur. Zamanaşımının vergi borcunu sona erdiren sebeplerden biri olması konunun önemini ve hassasiyetini arttırmaktadır. Özellikle vergi mükelleflerinin zamanaşımı konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları, zarar görmelerine yol açmaktadır.

Bu çalışma mükelleflerin zor durumda kalmalarını önlemek için onları bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Kitaptaki konular basit ve yalın bir dille ele alınmış, örnekler herkesin aşina olduğu olaylardan alınmıştır.

Kitap, konu hakkında bilgi edinmek isteyenlerin sürekli başvuracakları bir eser olacaktır.

Konu Başlıkları
Zamanaşımı Kavramı
Vergi Uygulamasında Süreler
Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Zamanaşımı
Bir Kavram Olarak Tarh Zamanaşımı
Tarh Zamanaşımının Koşulları Nedir?
Tarh Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Engel Olan Nedenler
Vergi Hatalarında Düzeltme Zamanaşımı
Vergi Usul Kanunda Yer Alan Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süreleri
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda Zamanaşımı
Tahsil Zamanaşımı
Zamanaşımının Hukuki Sonuçları
Zamanaşımı İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri
Barkod: 9789750238048
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 182
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KAVRAMLAR VE  
AÇIKLAMALAR  
I. ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  19
II. ZAMANAŞIMI KAVRAMI  19
III. ZAMANAŞIMININ TANIMI VE UNSURLARI  20
A. Tanımı  20
B. Unsurları  21
1. Taraflar Arasında Zamanaşımına Tabi Bir Hukuki İlişkinin Olması  21
2. Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin Doğmuş Olması  21
3. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması  22
4. Sürenin İşlemesine Engel Olan Nedenlerinin Olmaması  22
IV. VERGİ UYGULAMASINDA SÜRELER VE SINIFLANDIRILMASI  22
A. Sürelerin Önemi ve Tasnifi  22
1. Kanuni Süreler  23
2. İdari Süreler  24
3. Yargısal Süreler  25
B. Sürelerin Hesaplanması Yöntemi  26
C. Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Durumlar  28
D. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  28
İKİNCİ BÖLÜM  
VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMININ  
AMACI – ÖNEMİ VE NİTELİĞİ  
I. VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI  35
II. ZAMANAŞIMININ AMACI  36
III. ZAMANAŞIMININ ÖNEMİ  36
IV. ZAMANAŞIMININ NİTELİĞİ  37
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI  
I. TARH ZAMANAŞIMI NEDİR?  41
II. BİR KAVRAM OLARAK TARH ZAMANAŞIMI  42
III. TARH ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI NEDİR?  43
A. Vergi Alacağının Doğmuş Olması Koşulu  44
B. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması  46
IV. TARH ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NEDİR?  46
A. Tarh Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Bitimi  47
B. Tarh Zamanaşımı Süresi ile İlgili Özel Durumlar  47
1. Gelir Vergisi Açısından Tarh Zamanaşımı Süresi  47
2. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Zamanaşımı  48
3. Yatırım İndirimi Uygulaması Açısından Zamanaşımı  49
4. Kurum Stopajı Yönünden Zamanaşımı  49
5. Gelir Vergisinde Mahsup Fazlasından Doğan İadelerde Zamanaşımı  50
C. Kurumlar Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi  51
1. Tasfiye Haline Giren Kurumlarda Tarh Zamanaşımı Uygulaması  52
2. Kurumlar Vergisinde Mahsup Fazlalığından Gelen İade ile İlgili Zamanaşımı  53
D. KDV’de Tarh Zamanaşımı Süresi  54
E. Veraset ve İntikal Vergisinde  55
F. Emlak Vergisi  57
G. Damga Vergisi  58
H. Motorlu Taşıtlar Vergisi  59
I. Şarta Bağlı Muafiyet ve İstisnalarda Zamanaşımı  59
V. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER  59
A. Tarh Zamanaşımının Durması  60
1. Vergi Dairesinin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Müracaat Etmesi  60
B. Mücbir Sebepler  61
C. Mükellefe Vergi/Ceza İhbarnamesi Tebliği  62
D. Vergi Dairelerinin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açmaları  62
E. Tarh Zamanaşımının Kesilmesi  63
VI. TARH ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI  64
A. Vergi Alacağının Ortadan Kalkması  65
B. İkmalen ve Resen Vergi Tarh Edilememesi  65
C. Vergi İncelemesinin Yapılamaması  66
D. Tarh Zamanaşımı Dolan Ancak Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükellefe Ait Defter ve Belgelerin İncelenmesi  67
E. Vergi Hatalarının Düzeltilemeyişi  68
VII. VERGİ HATALARINDA DÜZELTME ZAMANAŞIMI  69
A. Genel Açıklamalar  69
B. Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Müddet  70
1. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme İsteminin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi İçinde Yapılmış Olması Hali  72
2. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olma Durumu  73
C. Vergi Hatalarında Düzeltme Zamanaşımı Nedir?  74
D. Düzeltme Zamanaşımında Özel Durumlar  75
E. Geri Ödemede Zamanaşımı  75
F. Ceza Kesmede Zamanaşımı  76
G. Mali Özellikli Suç ve Cezalarda Tarh Zamanaşımı Süreleri Nedir?  77
1. Genel Açıklama  77
2 Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Cezalar Nelerdir?  78
a. Vergi Ziyaı Fiili ve Cezası  78
b. Özel Usulsüzlük Cezaları  79
3. İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Genel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezası  79
4. Suçların Birleşmesinde Zamanaşımı  79
5. Vergi Cezalarındaki Hataları Düzeltme Zamanaşımı  80
VIII. VERGİ USUL KANUNDA YER ALAN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  80
IX. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI  84
X. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ  85
XI. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI  85
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL  
USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA ZAMANAŞIMI  
I. TAHSİL ZAMANAŞIMI  89
A. Genel Açıklamalar  89
B. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamı  90
C. Tahsil Zamanaşımının Mahiyeti  91
D. Tahsil Zamanaşımı Şartları  91
1. Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması  92
2. Tahsil Zamanaşımının Süresinin Dolmuş Olması  93
E. Tahsil Zamanaşımını Durduran Nedenler  93
1. Kamu Borçlusunun Yabancı Memlekette Bulunması  94
2. Kamu Borçlusunun Hileli İflas Etmesi  94
3. Terekenin Tasfiyesi Dolayısıyla Borçlu Hakkında Kovuşturma Yapılmamasına İmkan Bulunmaması  95
a. Duran Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması ve Hesabı  95
b. Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi  96
c. Dolan Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması Olanaklı mıdır?  97
F. Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler  97
1. Ödeme  98
2. Haciz Tatbiki  99
3. E– Haciz  100
4. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat  106
5. Ödeme Emri Tebliği  107
6. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Mal Artmalarının Bildirilmesi  107
7. Yukarıdaki 5 Sırada Gösterilen Muamelelerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurumlar Mümessillerine Tatbiki veya Bunlar Tarafından Yapılması  108
8. İhtilaflı Amme Alacaklarında Kaza Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi  108
9. Amme Alacağının Teminata Bağlanması  109
10. Kaza Mercilerince İcranın Tehirine Karar Verilmesi  110
11. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazı ile Müracaat Edilmesi  111
12. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve Ödeme Planına Bağlanması  111
G. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları  112
II. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ SONUÇLARI  113
EKLER  
EK 1: ZAMANAŞIMI HAKKINDA EMSAL KARARLAR  117
EK 2: ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  159
Kaynakça  171
Kavramlar Dizini  177
Özgeçmişler  181
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KAVRAMLAR VE  
AÇIKLAMALAR  
I. ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  19
II. ZAMANAŞIMI KAVRAMI  19
III. ZAMANAŞIMININ TANIMI VE UNSURLARI  20
A. Tanımı  20
B. Unsurları  21
1. Taraflar Arasında Zamanaşımına Tabi Bir Hukuki İlişkinin Olması  21
2. Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin Doğmuş Olması  21
3. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması  22
4. Sürenin İşlemesine Engel Olan Nedenlerinin Olmaması  22
IV. VERGİ UYGULAMASINDA SÜRELER VE SINIFLANDIRILMASI  22
A. Sürelerin Önemi ve Tasnifi  22
1. Kanuni Süreler  23
2. İdari Süreler  24
3. Yargısal Süreler  25
B. Sürelerin Hesaplanması Yöntemi  26
C. Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Durumlar  28
D. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  28
İKİNCİ BÖLÜM  
VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMININ  
AMACI – ÖNEMİ VE NİTELİĞİ  
I. VERGİ UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI  35
II. ZAMANAŞIMININ AMACI  36
III. ZAMANAŞIMININ ÖNEMİ  36
IV. ZAMANAŞIMININ NİTELİĞİ  37
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI  
I. TARH ZAMANAŞIMI NEDİR?  41
II. BİR KAVRAM OLARAK TARH ZAMANAŞIMI  42
III. TARH ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI NEDİR?  43
A. Vergi Alacağının Doğmuş Olması Koşulu  44
B. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması  46
IV. TARH ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NEDİR?  46
A. Tarh Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Bitimi  47
B. Tarh Zamanaşımı Süresi ile İlgili Özel Durumlar  47
1. Gelir Vergisi Açısından Tarh Zamanaşımı Süresi  47
2. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Zamanaşımı  48
3. Yatırım İndirimi Uygulaması Açısından Zamanaşımı  49
4. Kurum Stopajı Yönünden Zamanaşımı  49
5. Gelir Vergisinde Mahsup Fazlasından Doğan İadelerde Zamanaşımı  50
C. Kurumlar Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi  51
1. Tasfiye Haline Giren Kurumlarda Tarh Zamanaşımı Uygulaması  52
2. Kurumlar Vergisinde Mahsup Fazlalığından Gelen İade ile İlgili Zamanaşımı  53
D. KDV’de Tarh Zamanaşımı Süresi  54
E. Veraset ve İntikal Vergisinde  55
F. Emlak Vergisi  57
G. Damga Vergisi  58
H. Motorlu Taşıtlar Vergisi  59
I. Şarta Bağlı Muafiyet ve İstisnalarda Zamanaşımı  59
V. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER  59
A. Tarh Zamanaşımının Durması  60
1. Vergi Dairesinin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Müracaat Etmesi  60
B. Mücbir Sebepler  61
C. Mükellefe Vergi/Ceza İhbarnamesi Tebliği  62
D. Vergi Dairelerinin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açmaları  62
E. Tarh Zamanaşımının Kesilmesi  63
VI. TARH ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI  64
A. Vergi Alacağının Ortadan Kalkması  65
B. İkmalen ve Resen Vergi Tarh Edilememesi  65
C. Vergi İncelemesinin Yapılamaması  66
D. Tarh Zamanaşımı Dolan Ancak Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükellefe Ait Defter ve Belgelerin İncelenmesi  67
E. Vergi Hatalarının Düzeltilemeyişi  68
VII. VERGİ HATALARINDA DÜZELTME ZAMANAŞIMI  69
A. Genel Açıklamalar  69
B. Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Müddet  70
1. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme İsteminin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi İçinde Yapılmış Olması Hali  72
2. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olma Durumu  73
C. Vergi Hatalarında Düzeltme Zamanaşımı Nedir?  74
D. Düzeltme Zamanaşımında Özel Durumlar  75
E. Geri Ödemede Zamanaşımı  75
F. Ceza Kesmede Zamanaşımı  76
G. Mali Özellikli Suç ve Cezalarda Tarh Zamanaşımı Süreleri Nedir?  77
1. Genel Açıklama  77
2 Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Cezalar Nelerdir?  78
a. Vergi Ziyaı Fiili ve Cezası  78
b. Özel Usulsüzlük Cezaları  79
3. İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Genel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezası  79
4. Suçların Birleşmesinde Zamanaşımı  79
5. Vergi Cezalarındaki Hataları Düzeltme Zamanaşımı  80
VIII. VERGİ USUL KANUNDA YER ALAN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  80
IX. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI  84
X. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ  85
XI. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI  85
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL  
USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA ZAMANAŞIMI  
I. TAHSİL ZAMANAŞIMI  89
A. Genel Açıklamalar  89
B. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamı  90
C. Tahsil Zamanaşımının Mahiyeti  91
D. Tahsil Zamanaşımı Şartları  91
1. Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması  92
2. Tahsil Zamanaşımının Süresinin Dolmuş Olması  93
E. Tahsil Zamanaşımını Durduran Nedenler  93
1. Kamu Borçlusunun Yabancı Memlekette Bulunması  94
2. Kamu Borçlusunun Hileli İflas Etmesi  94
3. Terekenin Tasfiyesi Dolayısıyla Borçlu Hakkında Kovuşturma Yapılmamasına İmkan Bulunmaması  95
a. Duran Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması ve Hesabı  95
b. Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi  96
c. Dolan Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması Olanaklı mıdır?  97
F. Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler  97
1. Ödeme  98
2. Haciz Tatbiki  99
3. E– Haciz  100
4. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat  106
5. Ödeme Emri Tebliği  107
6. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Mal Artmalarının Bildirilmesi  107
7. Yukarıdaki 5 Sırada Gösterilen Muamelelerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurumlar Mümessillerine Tatbiki veya Bunlar Tarafından Yapılması  108
8. İhtilaflı Amme Alacaklarında Kaza Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi  108
9. Amme Alacağının Teminata Bağlanması  109
10. Kaza Mercilerince İcranın Tehirine Karar Verilmesi  110
11. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazı ile Müracaat Edilmesi  111
12. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve Ödeme Planına Bağlanması  111
G. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları  112
II. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ SONUÇLARI  113
EKLER  
EK 1: ZAMANAŞIMI HAKKINDA EMSAL KARARLAR  117
EK 2: ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  159
Kaynakça  171
Kavramlar Dizini  177
Özgeçmişler  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021