Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşverenler İçin
Sosyal Güvenlik Uygulama Rehberi
Nisan 2012 / 1. Baskı / 695 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 78.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%50)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yeni sosyal güvenlik mevzuatının yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından bugüne kadar geçen süre içerisinde son düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle özellikle özel sektör işverenleri açısından kaleme alınan bu mevzuat eser 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı "işveren" ve "sigortalı" uygulamaları örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Eser, özellikle özel sektör işverenleri ile mali müşavirler açısından yol gösterici niteliğinde olup, yararlı olacaktır. Çalışma iki kısımdan oluşmakta olup, birinci kısım onaltı bölümden oluşan 5510 sayılı Kanun uygulamalarına, ikinci kısım ise dört bölümden oluşan temel mevzuata yer verilmiştir.

Çalışmanın ilgililere yararlı olmasının yanında, kayıt dışı istihdam ile mücadele, sosyal güvenlik tabanının genişletilmesi, sistemin basit ve anlaşılabilir hale getirilmesi gibi bir çok konuya katkı sağlıyacaktır.

Konu Başlıkları
5510 Sayılı Kanunda Temel Kavramlar
Sigortalı İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri
Sigorta Olaylarının İrdelenmesi
Tehlike Sınıf ve Derecesindeki Değişiklikler
Prime Esas Kazançların Saptanması
Prim Oranları
5 Puanlık Prim İndirimi
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Asgari İşçilik Uygulamaları
Asgari İşçilikte Uzlaşma Müessesesi
Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri
Kayıt Düzeni ve Kayıt Geçerliliği
Hizmet Borçlanmaları
İsteğe Bağlı Sigortalılık
Genel Sağlık Sigortası
İdari Para Cezaları, Ödenmesi ve İtirazı
5510 sayılı Kanun
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Barkod: 9789750218941
Yayın Tarihi: Nisan 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 695
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Uygulama Örnekleri Listesi  17
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA
I. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA  23
İkinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER
II. SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER  33
1. Sigortalı Kavramı ve Bildirim Esasları  33
A. 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar  33
B. 4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  38
C. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi  43
D. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi  44
E. 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar  46
F. 4/1-b Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  47
a. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi  48
G. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi  50
2. İşveren Kavramı  55
3. İşveren Vekili Kavramı  56
4. Alt İşveren Kavramı  57
5. İşyeri Kavramı ve Bildirim Esasları  58
A. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler  65
B. İşyerinin Re’sen Tescil Nedenleri  66
C. İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması  66
Üçüncü Bölüm
SİGORTA OLAYLARI
III. SİGORTA OLAYLARI  71
1. İş Kazası Sigortası  71
2. Meslek Hastalığı Sigortası  76
3. İş Kazası veya Meslek Hastalığında Sorumluluk  79
4. Hastalık ve Analık Sigortası  86
5. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  86
6. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar  87
A. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi  90
B. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Tutulacak Günlük Kazanç  92
C. Yabancı Ülkede Bulunan Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar  94
7. Malullük Sigortası  94
8. Yaşlılık Sigortası  99
A. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması  111
9. Ölüm Sigortası  113
10. Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler  116
A. Ödemeye İlişkin Hususlar  116
B. Tanıtım Kartlarına İlişkin Hususlar  118
C. Yoklamaya İlişkin Hususlar  118
D. Kontrol Muayenesine İlişkin Hususlar  118
F. Doğum Tarihi ve Yaş ile İlgili Hususlar  119
Dördüncü Bölüm
TEHLİKE SINIF VE DERECESİ
IV. TEHLİKE SINIF VE DERECESİ  123
Beşinci Bölüm
PRİME ESAS KAZANÇLAR
V. PRİME ESAS KAZANÇLAR  161
Altıncı Bölüm
PRİM ORANLARI
VI. PRİM ORANLARI  179
Yedinci Bölüm
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
VII. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  185
Sekizinci Bölüm
PRİMLERİN ÖDENMESİ
VIII. PRİMLERİN ÖDENMESİ  205
Dokuzuncu Bölüm
PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ
IX. PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ  213
Onuncu Bölüm
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
X. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI  219
Onbirinci Bölüm
KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL VE ESASLARI
XI. KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL ve ESASLARI  225
Onikinci Bölüm
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
XII. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI  231
1. İhaleli İşlerde Araştırma  233
2. Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma  234
3. Ortak Hükümler  250
A. Faturalı Ödemeler  252
a. Malzemeli İşçilik Ödemeleri  252
b. Sırf İşçilik Ödemeleri  253
4. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşturulması  254
5. Asgari İşçilikte Uzlaşma  277
A. Kanuni Dayanak  277
B. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu ve Toplanma Esasları  278
C. Uzlaşmanın Konusu  279
D. Uzlaşmanın Zamanı  280
E. Uzlaşmaya Varılması Durumunda Yapılacak İşlem  281
F. Uzlaşılan Tutarın Ödenmesi  283
G. İleride Eksik İşçilik Tutarının Sigortalılara Mal Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlem  283
H. 25.04.2009 Tarihinden Önce İncelemeye Başlanıp Raporu Gönderilemeyen İşlerde Yapılacak İşlem  284
6. İhaleli İşlerin Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılması Usul ve Esasları  284
7. Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerle Özellikli Durumlar  290
Onüçüncü Bölüm
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
XIII. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK  293
Ondördüncü Bölüm
HİZMET BORÇLANMALARI
IXV. HİZMET BORÇLANMALARI  297
Onbeşinci Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI
XV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI  305
1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  305
2. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar  310
3. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bitişi, Bildirimi ve İdari Para Cezası  312
4. Genel Sağlık Sigortalısının Prime Esas Kazançları, Prim Oranları ile Prim Ödeme Yükümlüsü  316
5. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  317
6. Sağlık Hizmeti Sunucuları Faturalarının İncelenmesi, Ödeme İşlemleri ve İdari Yaptırımlar  320
7. Yeşil Kart İşlemleri  323
8. Trafik Kazalarında Sağlık Yardımlarından Yararlanma Esasları  324
9. Sağlık Hizmeti Sunucuları  325
10. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat ve Yükümlülükler  327
11. Katılım Payı  329
12. Yol ve Gündelik Giderleri  333
13. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi  338
Onaltıncı Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI
XVI. İDARİ PARA CEZALARI  339
1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  339
2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
3. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
4. İşyeri Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  341
6. Eksik İşçilik Tutarı ile İlişkili İdari Para Cezası  342
7. Defter ve Belgeler ile İlişkili İdari Para Cezası  342
8. Denetim ile İlişkili İdari Para Cezası  343
9. İstirahatlı İken İşyerinde Çalışmadığı ile İlişkili İdari Para Cezası  343
10. Genel Sağlık Sigortalıların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Girişleri ile İlişkili İdari Para Cezası  343
11. Bazı Kısmi Süreli Çalışanlar ile İlişkili İdari Para Cezası  344
12. İdari Para Cezalarının Tebliği, Ödenmesi, İtiraz ve Dava Yolları  344
13. İtiraz Komisyonları  348
14. Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri  355
İKİNCİ KISIM Birinci Bölüm
5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN
İLGİLİ MEVZUAT
I. 5502/5510 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN İLGİLİ MEVZUAT  359
İkinci Bölüm
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
II. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU  365
Üçüncü Bölüm
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
III. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  529
Dördüncü Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  641
Kaynakça  689
Kavramlar Dizini  691
Yazarın Özgeçmişi  696
 


Mahmut Çolak
ADI ve SOYADI : Mahmut ÇOLAK

DOĞUM YERİ : Malatya

DOĞUM TARİHİ : 25 Aralık 1971

UNVANI : Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Başmüfettişi
(SSK Sigorta Müfettişi)–1;1;(C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

BİTİRDİĞİ OKUL : Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1990–1;1;1994

E–POSTA ADRESİ : mahmutcolak44@gmail.com


ESERLERİ :

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu açısından yayımlanmış 62 eser ile 684 makalesi yayımlandı.

Uzmanlık alanı ile ilgili konularda çok sayıda kurum ve kuruluşa konuşmacı olarak katıldı.
Ramazan Elma
Temmuz 2019
315.00 TL
Sepete Ekle
İsa Karakaş
Ocak 2019
185.00 TL
Sepete Ekle
Cüneyt Olgaç
Şubat 2011
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Uygulama Örnekleri Listesi  17
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA
I. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA  23
İkinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER
II. SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER  33
1. Sigortalı Kavramı ve Bildirim Esasları  33
A. 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar  33
B. 4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  38
C. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi  43
D. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi  44
E. 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar  46
F. 4/1-b Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  47
a. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi  48
G. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi  50
2. İşveren Kavramı  55
3. İşveren Vekili Kavramı  56
4. Alt İşveren Kavramı  57
5. İşyeri Kavramı ve Bildirim Esasları  58
A. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler  65
B. İşyerinin Re’sen Tescil Nedenleri  66
C. İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması  66
Üçüncü Bölüm
SİGORTA OLAYLARI
III. SİGORTA OLAYLARI  71
1. İş Kazası Sigortası  71
2. Meslek Hastalığı Sigortası  76
3. İş Kazası veya Meslek Hastalığında Sorumluluk  79
4. Hastalık ve Analık Sigortası  86
5. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  86
6. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar  87
A. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi  90
B. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Tutulacak Günlük Kazanç  92
C. Yabancı Ülkede Bulunan Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar  94
7. Malullük Sigortası  94
8. Yaşlılık Sigortası  99
A. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması  111
9. Ölüm Sigortası  113
10. Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler  116
A. Ödemeye İlişkin Hususlar  116
B. Tanıtım Kartlarına İlişkin Hususlar  118
C. Yoklamaya İlişkin Hususlar  118
D. Kontrol Muayenesine İlişkin Hususlar  118
F. Doğum Tarihi ve Yaş ile İlgili Hususlar  119
Dördüncü Bölüm
TEHLİKE SINIF VE DERECESİ
IV. TEHLİKE SINIF VE DERECESİ  123
Beşinci Bölüm
PRİME ESAS KAZANÇLAR
V. PRİME ESAS KAZANÇLAR  161
Altıncı Bölüm
PRİM ORANLARI
VI. PRİM ORANLARI  179
Yedinci Bölüm
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
VII. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  185
Sekizinci Bölüm
PRİMLERİN ÖDENMESİ
VIII. PRİMLERİN ÖDENMESİ  205
Dokuzuncu Bölüm
PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ
IX. PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ  213
Onuncu Bölüm
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
X. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI  219
Onbirinci Bölüm
KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL VE ESASLARI
XI. KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL ve ESASLARI  225
Onikinci Bölüm
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
XII. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI  231
1. İhaleli İşlerde Araştırma  233
2. Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma  234
3. Ortak Hükümler  250
A. Faturalı Ödemeler  252
a. Malzemeli İşçilik Ödemeleri  252
b. Sırf İşçilik Ödemeleri  253
4. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşturulması  254
5. Asgari İşçilikte Uzlaşma  277
A. Kanuni Dayanak  277
B. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu ve Toplanma Esasları  278
C. Uzlaşmanın Konusu  279
D. Uzlaşmanın Zamanı  280
E. Uzlaşmaya Varılması Durumunda Yapılacak İşlem  281
F. Uzlaşılan Tutarın Ödenmesi  283
G. İleride Eksik İşçilik Tutarının Sigortalılara Mal Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlem  283
H. 25.04.2009 Tarihinden Önce İncelemeye Başlanıp Raporu Gönderilemeyen İşlerde Yapılacak İşlem  284
6. İhaleli İşlerin Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılması Usul ve Esasları  284
7. Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerle Özellikli Durumlar  290
Onüçüncü Bölüm
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
XIII. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK  293
Ondördüncü Bölüm
HİZMET BORÇLANMALARI
IXV. HİZMET BORÇLANMALARI  297
Onbeşinci Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI
XV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI  305
1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  305
2. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar  310
3. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bitişi, Bildirimi ve İdari Para Cezası  312
4. Genel Sağlık Sigortalısının Prime Esas Kazançları, Prim Oranları ile Prim Ödeme Yükümlüsü  316
5. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  317
6. Sağlık Hizmeti Sunucuları Faturalarının İncelenmesi, Ödeme İşlemleri ve İdari Yaptırımlar  320
7. Yeşil Kart İşlemleri  323
8. Trafik Kazalarında Sağlık Yardımlarından Yararlanma Esasları  324
9. Sağlık Hizmeti Sunucuları  325
10. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat ve Yükümlülükler  327
11. Katılım Payı  329
12. Yol ve Gündelik Giderleri  333
13. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi  338
Onaltıncı Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI
XVI. İDARİ PARA CEZALARI  339
1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  339
2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
3. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
4. İşyeri Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  340
5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlişkili İdari Para Cezası  341
6. Eksik İşçilik Tutarı ile İlişkili İdari Para Cezası  342
7. Defter ve Belgeler ile İlişkili İdari Para Cezası  342
8. Denetim ile İlişkili İdari Para Cezası  343
9. İstirahatlı İken İşyerinde Çalışmadığı ile İlişkili İdari Para Cezası  343
10. Genel Sağlık Sigortalıların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Girişleri ile İlişkili İdari Para Cezası  343
11. Bazı Kısmi Süreli Çalışanlar ile İlişkili İdari Para Cezası  344
12. İdari Para Cezalarının Tebliği, Ödenmesi, İtiraz ve Dava Yolları  344
13. İtiraz Komisyonları  348
14. Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri  355
İKİNCİ KISIM Birinci Bölüm
5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN
İLGİLİ MEVZUAT
I. 5502/5510 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN İLGİLİ MEVZUAT  359
İkinci Bölüm
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
II. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU  365
Üçüncü Bölüm
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
III. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  529
Dördüncü Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  641
Kaynakça  689
Kavramlar Dizini  691
Yazarın Özgeçmişi  696
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.