Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Hukuku Dersleri
7181 sayılı Kanunla Yapılan 3194 saylı İmar Kanunu'nda Yapılman Değişikliklere Göre Güncellenmiş ve Genişletilmiş
Eylül 2019 / 9. Baskı / 848 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap yeni baskısında bütünüyle gözden geçirilmiş, başta 6771 sayılı Kanunla Anayasa yapılan değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum Kanunları olmak üzere, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, mahkeme kararları ve öğretideki gelişmeler ışığında güncellenmiştir.

Kitapta imar hukukunun genel hükümlerine yer verilmekte birlikte, yeri geldikçe imar hukukunun özel hükümlerine de yer verilmeye çalışılmış, özel imar düzenine tabi yerlerdeki imar uygulamalarına da değinilmiştir. Ayrıca İmar Kanunu'nun 42. maddesindeki imar para cezaları da güncellenmiştir.

Kitabın esas amacı, mimarlık, mühendislik ve mimarlık, hukuk fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler ve siyasal bilgiler fakülteleri gibi, programında imar hukuku derslerine yer veren yükseköğretim programlarının ders kitabı ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer taraftan bu kitap ayrıca, imar hukuku konusunda başvuru kaynağı arayan başta belediye imar müdürlüğü servisleri, imar komisyonu üyeleri, avukatlar, mühendis ve mimarlar ile imar hukukunda çalışan öğretim elemanları olmak üzere, herkese bu konularda yardımcı olmak üzere hazırlanmış, derli toplu ve sistematik bir eser olma iddiasındadır.

Kitapta imar hukukunun tüm konularına sistematik bir şekilde değinilmekte ve idarenin hukuka aykırı imar işlem ve uygulamalarına karşı itiraz ve dava yolları gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
Planlama ve İmar Hukuku Kavramları
Mekansal Planlar ve İmar Planları
İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi
İmar Programı
İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması
İmar Planlarının Uygulanması Sonucunda Oluşan ve Müstakil İnşaata Elverişli Olan
Olmayan Taşınmazların Değerlendirilmesi
Kamulaştırma–Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
Planlı Alanlar İçindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Terki
İfraz ve Tevhit
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni
Yapı Denetimi
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
İmar Suç ve Cezaları
Yapılaşma Esasları ve Yapı ile İlgili Kurallar
Barkod: 9789750256066
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 848
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
Birinci Kısım
İMAR PLANLAMA HUKUKU
1. Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI  39
A. Tanımı ve Önemi  39
B. İmar Hukukunun Konusu  39
C. İmar Hukukunun Nitelikleri  40
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları  42
1. Anayasa  42
2. Kanunlar  43
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Yönetmelikler  43
4. İmar Planları  45
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  46
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  46
II. PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASI  48
A. Tanım  48
B. Planlamanın Aşamaları  48
C. Planlama Türleri  49
Ç. İmar Planlamasının Amacı  51
D. İmar Planlamasının Türk Hukukundaki Gelişimi  52
1. Osmanlı Dönemi  52
2. Cumhuriyet Dönemi  56
a. Plansız Dönem  56
b. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  57
c. 1956 – 1985 Dönemi  62
ç. 1985 Sonrası Dönem  65
2. Bölüm
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE MEKÂNSAL PLANLAR
I. ÜLKE KALKINMA PLANI  67
II. BÖLGE PLANI  70
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI  72
IV. MEKANSAL PLANLAR  74
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri  74
1. Mekânsal Planlama Kademeleri  74
2. Planlararası İlişkiler  75
a. Mekansal Planlar Arası İlişkiler  75
b. Mekansal Planların Diğer Planlarla İlişkileri  76
ba. Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ile ilişkileri  76
bb. Uzun Devreli Gelişme Planı ile ilişkileri  77
3. Genel Planlama Esasları  77
a. Mekansal Planların Planlama İlke ve Esasları  77
b. Mekansal Planların Hazırlanması ile İlgili Standartlar  77
B. Mekansal Planların Yapımına Dair Esaslar  78
1. Araştırma ve Analiz  78
2. Plan Raporu  80
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri  80
4. Standartlar  81
5. Yürüme Mesafeleri  81
C. Mekansal Strateji Planı  82
1. Tanım ve Kavram  82
2. Planlama Alanına Göre Türleri  84
a. Ülke Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
b. Bölge Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
3. Planlama İlke ve Esasları  84
4. Planın Unsurları  85
a. Sektörel ve Tematik Paftalar  85
b. Plan Raporu  85
5. Planın Hazırlanması  85
6. Planın Uygulanması ve İzleme  86
Ç. Çevre Düzeni Planı  87
1. Tanımı ve Niteliği  87
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi  87
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  88
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  90
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü  91
a. Planlama Alanı  91
b. Planlama ilke ve Esasları  91
c. Verilerin Elde Edilmesi, Analiz Etüt ve Araştırmalar Yapılması  92
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması  92
D. İmar Planları  93
1. İmar Planı İlkeleri  93
2. Planlamanın Aşamaları  95
a. Halihazır Harita Alımı  95
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  97
c. Eşik Analizi  101
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  101
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri  101
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  105
3. Nazım İmar Planı  106
a. Nazım Plan Kavramı  106
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar  108
c. Gerekli İzinlerin Alınması  109
ç. Tarım Arazileri  109
d. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  111
e. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  112
f. Hava Alanları  112
g. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  113
h. Vakıf Taşınmazları  114
ı. Mezarlıklar  114
i. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı  115
j. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  115
k. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  116
4. Uygulama İmar Planı  119
a. Uygulama İmar Planı Kavramı  119
b. Uygulama İmar Planı Esasları  121
c. Uygulama İmar Planı Süreci  122
5. Mekansal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi  123
a. Belediye Hizmet Alanı  124
b. Çalışma Alanları  125
c. Sanayi Alanları, Endüstri Bölgeleri, Endüstri Gelişme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Alanları  125
ç. Sosyal Yapı ve Tesis Alanları  127
d. Teknik Altyapı Alanları  128
e. Resmi Kurum Alanı, Resmi Bina ve Tesisler  128
f. Eğitim Tesisleri  129
g. Sosyal ve Kültürel Tesisler  129
h. Sağlık Tesisleri  129
ı. İbadet Yerleri  130
i. Otoparklar  130
j. İtfaiye Alanları  136
k. Akaryakıt Servis İstasyonları  136
m. Diğer Mekansal Plan Tanım ve Kullanım Esasları  138
6. İmar Planlarının Kısımları  141
3. Bölüm
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ  143
A. Belediyeler  143
1. Tarihi Gelişimi  143
2. Planlama Yetkisi  145
3. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları  146
4. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  147
B. İl Özel İdareleri  148
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  150
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler  150
B. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Verilen Yetkiler  152
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi ile Verilen Yetkiler  152
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ  153
A. Büyükşehir Belediyelerinde  153
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  153
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  153
3. Uygulama İmar ve Parselayson Planı Yapma Yetkisi  154
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  154
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  155
B. Gecekondu Alanlarında  155
C. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  156
Ç. Sit Alanlarında  156
D. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde Planlama  156
1. Kıyılarda Planlama  157
2. Sahil Şeritlerinde Planlama  157
a. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  157
b. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  158
c. Planların Yürürlüğe Girmesi  158
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  159
4. Planların Yapılması  160
E. Milli Parklarda  161
1. Milli Park Gelişme Planı  161
2. Uygulama İmar Planları  161
F. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  162
G. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  163
H. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  164
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  164
2. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  165
3. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  165
I. Toplu Konut Alanlarında  166
İ. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  167
J. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  168
1. Organize Sanayi Bölgelerinde  168
2. Endüstri Bölgelerinde  169
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  170
K. Tarımsal Alanlarda  171
L. Köy Yerleşme Alanlarında  172
1. Köy Yerleşme Planları  172
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili  176
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması  177
M. Boğaziçi’nde  180
1. Planlama Yetkisi  180
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  182
N. Diğer Özel Yetkiler  183
1. Türk Boğazlar Bölgesinde  183
2. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  183
3. Haydarpaşa Limanında  184
4. Karayolu Güzergahlarında  184
5. Atatürk Orman Çiftliği’nde  186
6. Olimpiyat Köyünde  186
7. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  186
8. Balıkçı Barınaklarında  187
9. Yalova Termal Kaplıcalarında  187
10. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanında  187
11. Kapadakya Alanında  188
12. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  189
13. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  190
14. Atatürk Kültür Merkezinde  190
15. Kamu–Özel İş Birliği Modeli Çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca Yapılmasına İhtiyaç Duyulan Tesislerin Yapılacağı Yerlerde  190
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  191
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI  193
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi  193
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü  194
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  195
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  195
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  196
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  197
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  197
b. Değişikliğin Şehircilik İlkelerine, Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olması  197
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  198
ç. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  199
d. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  199
e. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  200
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  201
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  201
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşünün Alınması  201
ab. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  203
ac. Eşdeğer Alan Ayrılması  203
aç. Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması  204
ad. İbadet Yerlerine İlişkin Değişikliklerde Mülki İdare Amirinin İzninin Alınması  205
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler  205
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  206
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler  207
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum ile Büyüklüklerinde Değişiklikler  207
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI  208
A. Tanım ve Hukuki Niteliği  208
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü  209
III. İLAVE İMAR PLANI  210
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  211
A. Kazanılmış Hak Kavramı  211
B. İmar Mevzuatında Durum  213
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan Yapılar  213
2. Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar  214
3. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar  214
4. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda  215
5. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Ruhsat Verilipte, Bu Ruhsata ve Eklerine Göre İnşa Edilen veya İnşa Halindeki Yapılar  215
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar  216
7. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar  217
C. Danıştay’ın Yaklaşımı  218
5. Bölüm
MEKANSAL PLANLARIN ONAYLANMASI, İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  221
A. Tarihi Gelişimi  221
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi  222
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  223
1. Ortak Kurallar  223
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi  224
a. Normal Belediyelerde  224
b. Büyükşehir Belediyelerinde  225
ba. Nazım İmar Planlarının Onaylanması  225
bb. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  226
c. Belediye Sınırları Dışında  227
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  228
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  230
A. İdare Açısından  230
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  230
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  231
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  231
4. Planların Aleniyetini, Dağıtımını Sağlama ve İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  231
5. Planların Üst Kademe Planlara, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve İmar mevzuatına Uygunluğunun sağlanması Yükümlülüğü  232
6. Planların İncelenmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne İletilmesi Yükümlülüğü  232
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planları İzleme ve İnceleme Yükümlülüğü  233
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  233
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı  233
a. İmar Çapı (İmar durumu) Kavramı  233
b. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  234
2. İtiraz Hakkı  235
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması  236
6. Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  239
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği  239
B. İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  239
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  240
A. Hukuk Devleti İlkesi  240
B. Açıklık İlkesi  241
C. Genellik İlkesi  243
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  244
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  244
2. Plan Hiyerarşisi, Planların Kademeli Birlikteliği ve Alt Düzeydeki Planları Yönlendirme Zorunluluğu  246
D. Kamu Yararı İlkesi  251
E. Zorunluluk İlkesi  253
F. Esneklik İlkesi  253
G. Uzun Süreli Olma İlkesi  254
H. Bilimsellik İlkesi  255
I. Katılım İlkesi  257
İkinci Kısım
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
7. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  265
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  267
A. Tarihi Geçmişi  267
B. Yürürlükteki Durum  267
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI  268
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE  269
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  269
A. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  269
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  271
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  272
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  273
8. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
I. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  275
II. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI  282
A. Genel Olarak  282
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulandığı Yerler  283
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  283
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  283
b. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerde  284
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  286
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  287
III. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  288
A. İmar Planlarına Uygunluk  288
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  289
C. Kamulaştırmada Trampa İmkanı  290
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  291
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi  291
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  292
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  293
G. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  293
VI. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ  294
A. Genel Olarak  294
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi  294
1. Kısıtlılığın Başlangıcı  294
2. Kısıtlılığın Sonu  296
3. Kısıtlılığın Kapsamı  297
4. Kısıtlılık Döneminde Emlak Vergisi  297
C. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  298
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  298
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  298
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  300
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası  301
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  301
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri  302
ba. Hukuka Uygun El Atma  302
bb. Hukuka Aykırı El Atma  303
bba. Fiilen El Atma  303
bbb. Hukuken El Atma  309
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  314
ca. Elatmanın Önlenmesi Davası  314
cb. Bedel Davası  314
cc. Tazminat Davası  321
cç. Ecrimisil Davası  326
cd. Dava Açma Süresi  327
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  327
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  329
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  330
9. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN
PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  331
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  331
A. Satılabilecek Taşınmazlar  331
B. Satış Yöntemi  331
C. Satış Yapılabilecek Kişiler  332
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  333
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  333
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI  334
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU  335
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu  335
B. İptal Davaları  337
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları  338
10. Bölüm
BÖLGELEME
I. BÖLGELEME KAVRAMI  339
A. Tanım, Amaç ve Önemi  339
B. Ortaya Çıkışı  340
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  341
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  341
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  342
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  346
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  348
4. Karma Bölgeleme  351
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  353
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  354
1. Kavram ve Tanım  354
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  355
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  356
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  357
ba. Planlı Alanlarda  357
bb. Plansız Alanlarda  358
bba. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  359
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  360
bbc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırlar İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  360
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  360
ca. Taban Alanı  361
cb. Yapı İnşaat Alanı  363
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  363
cca. Bahçe Uzaklıkları  363
ccb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  366
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  368
1. Kavram ve Önemi  368
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  369
a. Planlı Alanlarda  369
b. Plansız Alanlarda  371
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  372
1. Mezarlıklar  372
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini  372
aa. Mezarlıkların İnşası  372
ab. Mezarların Tanzim, Techiz ve Tezyini  374
b. Mezarlıkların Korunması  374
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  376
2. Hayvan Ahırları  378
4. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları  378
11. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
I. İMAR HUKUKUNDA İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  381
A. Tanım ve Kavram  381
1. İfraz (Ayırma)  381
2. Tevhit (Birleştirme)  381
B. İfraz çeşitleri  382
1. İfraz İstemine Göre  382
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz (Parselasyon)  382
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  383
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  383
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  383
a. Basit ifraz ve Tevhit (Parselasyon Niteliğinde Olmayan)  383
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz ve Tevhit  384
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği  384
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı  385
D. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz ve Tevhit  385
1. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  385
2. Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Parselasyon Planının Yapılması  386
a. Kural  386
b. İstisnalar  386
3. İfraz ve Tevhit İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  387
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin İfrazına Yer Verilmemesi  387
b. Yapılacak İfraz ve Tevhidin İmar Planlarına ve İmar Mevzuatına Uygun Olması  388
c. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulamaz ve İfraz Edilemez.  388
ç. Yapı Yapılması Yasaklanan Afet Alanları İfraz Edilemez  389
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda İfrazlar  390
e. Ada İçindeki Parsel Dağılımının Yapıların Estetiği ve Sokak Siluetini Bozmadığının Etüt Edilmesi  390
f. Mevcut Haliyle Yapılaşmaya Elverişli Olmayan Parsellerin Resen Tevhit Veya İfrazı  390
g. İfraz ve Tevhidin Zorunlu Olmadığı Durumlar  391
h. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararına Sahip Parsellerin Tevhidi  391
ı. Yapı Nizamı ve Kullanım Kararı Farklı Olan Parseller Tevhit Edilememesi  391
i. İfraz Şartlarının Aranmadığı Durumlar  391
j. İki Parselin Tevhidinde Kademelenme Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlar  392
k. İfraz ve Tevhit, Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  392
l. İfraz ve Tevhitte Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  392
m. İfraz ve Tevhit Yola ve Yeşil Alana Terk Şartına Bağlanamaz  393
2. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  393
3. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit  394
4. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  395
E. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz ve Tevhit  396
1. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  396
2. Belediye ve Mücavir Alanlar dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  397
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit  398
F. İmar Mevzuatında İfrazla ve Tevhitle İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  398
1. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  398
2. Tarım Arazilerinde  399
3. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  399
4. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesinde  400
a. Hazineye Ait Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Kullanımında Olan Taşınmaz Mallarda  400
b. Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan ve Tapuda Hazine Adına Tescilli Olan Taşınmazlar ile Tescil Harici Bırakılan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler  400
5. Özel Ormanlarda  401
6. Taşınmaz Kültür Varlıklarında  401
7. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  402
G. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  402
H. İfraz ve Tevhit Usulü  403
II. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  405
A. Onaylama Yetkisi  405
B. Onaylamada Süre  406
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  406
Ç. Şüyuun İzalesi  407
1. Tanım ve Kavram  407
2. Şuyuun İzalesi Yolları  408
12. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  409
A. Terim Meselesi ve Tanım  409
B. Tarihi Gelişimi  410
1. Batı’da  410
2. Türkiye’de  411
C. Amacı  415
Ç. Denetim Niteliği  416
D. Önemi ve Yararları  417
E. Hukuki Niteliği  418
F. 3194 Sayılı Kanuna Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanunun 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar  420
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  422
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  422
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  422
C. Büyükşehir Belediyelerinde  423
Ç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  424
1. 01 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kapsamındaki Yetkiler  424
2. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  424
3. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  425
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  425
5. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  426
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6495 Sayılı Kanunla Eklenen 8/g Maddesi ile Verilen Yetkiler  426
D. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  426
E. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  427
F. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  428
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  428
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  428
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi  428
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  429
3. Düzenleme Sınırının Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  431
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi  434
C. Hazırlık Çalışmaları  435
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  435
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  435
3. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  435
4. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  436
5. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  436
6. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  437
7. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  437
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  437
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  438
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  439
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  439
a. Genel Olarak  439
b. Parselasyon Planının Tanımı  440
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  442
ca. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  442
cb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  442
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı  443
çç. Parselasyon Planlarının Yapılması ve Onaylanmasında Süre  443
ç. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  445
2. Yola Cephesi Olmaya Parsel Oluşturulmaması  445
3. Asgari Parsel Büyüklüğünün Altında Parsel Oluşturulmaması  445
4. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  446
5. Düzenlenmiş Arsalarda Bulunan Yapılarda İlave Değişiklik ve Tamiratlar  447
a. Küçük Ölçüde Zaruri Tamirlerin Yapılabileceği Yapılar  448
b. Parsel Sahibinin Muvafakatı İle İlave Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilen Yapılar  448
c. Parsel Sahibinin Muvafakatının Olmadığı Takdirde İlave Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilmeyen Yapılar  449
ç. Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre Mahzur Bulunduğu Gerekçesiyle İlave, Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilmeyen Yapılar  449
d. İK m. 18 Hükümlerinin Tatbiki Mümkün Olmayan Hallerde Kadastral Parsellere Ruhsat Verilmesi  449
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  450
ç. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar/Ağaçlar  451
6. Hisseli Arazi ve Arsaların Müstakil Hale Getirilebilmesi  451
7. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  452
a. Yoldan İhdas  452
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  453
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas  454
ç. Mücavir Alanlarda İhdas  455
d. Plansız Alanlarda İhdas  455
e. İmar Yollarının İhdası  456
D. Düzenleme Ortaklık Payının Tespiti  457
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  457
a. Tanım  457
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı ve Dayanağı  458
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  459
ca.Parselasyon Planlarının Yapılmış Olması  459
cb. Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden DOP Kesilmesi  459
cc. Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Yüzölçümleri Oranında Eşit ve Dengeli DOP Alınması  459
cç. Herhangi Bir Parselden Bir Defadan Fazla DOP Alınmaması  460
cd. İfraz ve Tevhit Sırasında Kesilen Miktarı % 45’e Tamamlayacak Oranda DOP Alınması  460
ce.Yüzölçümü Farklılığı’nın DOP’da Eritilmemesi  461
cf. Düzenleme Nedeniyle Yapılan Giderlere İştirak İstenmemesi  461
cg. Yeniden Düzenleme Yapılan Yerlerden Ayrıca Değerlenme Resmi Alınmaması  462
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması  462
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  462
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  463
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  464
ca. Kapanan Yolların Durumu  464
cb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  465
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  466
cç. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  466
3. DOPO Hesabı  466
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  467
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  467
a. Umumi Hizmet Alanı Kavramı  467
b. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  469
ba. Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  469
bb. Taşkın Kontrol Tesisi Alanlarının Karşılanması Amacıyla Kullanılması  470
E. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  471
F. Dağıtım ve Tahsis  472
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  472
2. Bölgenin İhtiyacına Ayrılan Alanların Tescili  473
3. İmar Parsellerinin Tahsisi  473
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  473
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  474
ba. Hukuki Nedenler  475
bb. Teknik Zorunluluklar  475
bc. Fiili Zorunluluklar  476
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  477
ca. Müstakil Hale Getirilebilmesi  477
cb. Hisselendirme Yapılabilmesi  477
cc. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  478
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  479
G. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  481
1. Kadastro Kayıtları Özeti  481
2. Özet Cetveli  481
3. Ada Dağıtım Cetveli  481
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  482
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  482
6. DOP Hesap Cetveli  482
7. Kadastro Ayırma Çapı  483
IV. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  483
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  484
VI. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  486
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  487
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ  487
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  487
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  488
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  488
X. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  489
13. Bölüm
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE
İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
I. TERKİN ŞARTLARI  492
A. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Planlarında Meydan, Yol, Su Yolu, Park, Yeşil Saha, Otopark, Toplu Taşıma İstasyonu Ve Terminal Gibi Umumi Hizmetlere Ayrılmış Yerlerde Kalması  492
B. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  493
C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Ait Olmaması veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  493
Ç. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  493
D. Parselasyonun Yapılmış Olması  493
II. TERK YETKİSİ  494
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI  495
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI  496
A. Özel Mülkiyete Konu Olma  496
B. Amaç Dışı Kullanım  497
14. Bölüm
YAPI RUHSATI
I. GENEL OLARAK  499
II. YAPI KAVRAMI  499
A. İmar Hukukunda Yapı  499
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı  501
III. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI  502
A. Genel Kural  502
B. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler  503
C. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı  504
1. Yeni Yapılar  504
a. Genel Şartlar  504
aa. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  504
ab. Ruhsat İstenilen Yerin Şuyulandırılarak İmar parseli Haline Dönüşmesi  505
ac. Projelerin Yürürlükteki Hukuk Kurallarına Uygun Olması  506
aç. Teknik Altyapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  508
ad. Bina İnşaat Harcının Yatırılması  508
ae. Kanunlardaki Şartların Dışında İdarece Ek Şartlar Konulamaması  509
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler  509
ba. İmar Durumu (İmar Çapı)  509
bb. Yol Kotu Tutanağı  510
bc. Kanal Kotu Tutanağı  510
bç. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu  510
bd. Aplikasyon Krokisi  511
be. Kayıt ve Suret Harcı  512
c. Projelerin Hazırlanması  513
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması  513
da. Bina İnşaat Harcının ve Diğer Harçların Yatırılması  514
db. Otopark Bedelinin Yatırılması  515
dc. Ruhsat Başvurusuna Eklenecek Belgeler  516
dca. Tapu Kayıt Örneği ya da Tapu Yerine Geçebilecek Belgeler  516
dcb. Mimari Proje  517
dcc. Vaziyet Planı  518
dcç. Yapı Aplikasyon Projesi  518
dbd. Statik Proje  519
dce. Mekanik Tesisat Projesi  519
dbf. Elektrik Tesisat Projesi  520
dbg. Peyzaj Projesi  520
dch. Yapının Özelliğine ve Mahallin Şartlarına Göre İlgili İdarece Ek Olarak İstenen Projeler  520
dbh. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  520
dbı. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  521
dbi. Projelerin Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliğine Uygunluğu  522
dc. Diğer Hususlar  523
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  523
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları  525
f. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması  525
g. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerden Görüş Alınması  526
h. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları  527
2. Ek Yapım ve Değişiklikler  529
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması  530
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar  532
Ç. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar  533
1. Ruhsat Ön Şartları  533
a. İmar Planlarının Yapılmış Olması  533
b. ÇED Olumlu Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınması  534
c. Avan Proje Hazırlattırılarak İlgili İdarelere Sunulması  534
ç. Her Türlü Fenni Mesuliyetin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mimar ve Mühendislerince Üstlenilmesi  534
d. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m. 57’deki Belgelerin Aranması  534
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  535
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler  536
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları  537
D. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
1. Yeni Yapılar  539
a. Teknik Alt Yapısı Yapılmış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
b. Teknik Alt Yapısı Yapılmamış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
c. Toplu Konut Alanlarında Yapı Ruhsatı  540
2. Mevcut Binalar  540
E. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı  540
1. Sit Alanlarında  540
2. Organize Sanayi Bölgelerinde  541
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  542
4. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurtma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  542
a. Kıyılarda  542
b. Kıyıda Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  543
c. Sahil Şeritlerinde  544
5. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  545
6. Toplu Konut Alanlarında  546
7. Su Taşkını Riski Altında Olan Yerlerde  546
8. Halk Konutları, Nüve Konutlar ve Geçici Olarak Kullanılacak Misafir Konutları İnşasında  547
9. Boğaziçi Alanında  547
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI  547
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda  547
1. Özel Kişilere Ait Yapılar  547
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  548
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda  548
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ  549
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi  549
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  549
2. Köylerde  551
3. Organize Sanayi Bölgelerinde  551
4. Afet Bölgelerinde  551
5. Diğer Yetkili Makamlar  552
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi  552
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi  553
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi  554
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresii İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar  555
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalap Yapılar  556
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar  556
G. İmar Mevzuatına Aykırı İzinlerin İdarece Geri Alınması  557
H. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz  558
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI  558
A. İmar Programına Alınan Yerlerde  559
B. İmar Programına Henüz Alınmamış Yerlerde  559
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni  559
2. Plana Göre Kapanması Gereken Yol ve Çıkmaz Sokak Üzerinde Muvakkat Yapı İzni  560
3. İmar Yoluna Mhareci Bulunmayan ve Komşu Parsellerin Yapılaşmış Olması Nedeniyle Tevhit İmkanı Kalmayan Parsellerde Muvakkat Yapı İzni  560
C. Geçici Yapı ile İlgili Diğer Hususlar  561
1. Muvakkat Yapı İzin Süresi  561
2. Muvakkat Yapıların Kullanılması  561
3. Muvakkat Yapıların Tapuya Şerhi  561
4. Yapı Sahibince Taahhütname Verilmesi  561
5. Muvakkat Yapıların Yıkılmamasının Müeyyidesi  561
6. Muvakkat Yapılarla İlgili Yapılaşma Kuralları  561
7. Kamulaştırılması Gereken Taşınmazlarda Muvakkat Yapı İzni  562
Ç. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Yetki  563
VII. YAPI YAPILIRKEN DİKKATE ALINACAK KURALLAR  563
VIII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YA DA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR  565
A. Planlı Alanlarda  565
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler  565
a. Basit Tamir ve Tadiller  565
b. Şantiye Binaları  566
c. Bahçe Duvarları  567
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  568
3. 2981 Sayılı Kanundan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar  569
4. 2981 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar  570
a. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 17 Ocak 1957 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  571
b. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Kapsamına Giren Alanlarda 10 Ocak 1975 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  571
c. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamına Giren veya Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Olan veya Tahsissiz Olarak Milli Savunma Bakanlığınca Kullanılmakta Olan Arsa ve Araziler Üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Yapılar  572
ç. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 Sayılı İmar Kanununun Ek 8. Maddesi Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  572
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında  573
1. Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler  573
a. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  574
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  575
2. Tarımsal Amaçlı Seralar  576
3. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  577
a. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar  577
b. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar  577
c. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekat ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar  578
15. Bölüm
YAPI KULLANMA İZNİ
I. TANIM  579
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  579
A. Genel Olarak  579
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları  580
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması  580
2. Mal Sahibinin Müracaatı  580
3. Yapı Kullanma İzni Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler  580
4. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  581
5. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması  582
6. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  585
7. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması  585
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki  586
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri  586
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti  586
2. Cins Değişikliğinin Yapılması  587
3. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi  587
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu  589
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  590
IV. YAPI SERTİFİKASI  592
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI  592
A. Yapı Kullanma İzni Yapının Bittiğini Gösterir  592
B. Belediye Hizmet ve Tesislerinden Yararlanabilmeyi Sağlar  592
C. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Alınan İşletme Ruhsatları İptal edilebilir  592
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ  593
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ  593
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  594
16. Bölüm
YAPILAŞMA ESASLARI VE YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. YAPILAŞMA ESASLARI  595
A. Binalara Kot Verilmesi  595
1. Uygulama İmar Planı Planı Bulunan Alanlarda  595
a. Yoldan Kotlandırma  595
b. Tabii Zeminden Kotlandırma  596
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  597
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  597
2. Plansız Alanlarda  598
B. Bahçe Tesviyesi  598
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  598
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi  599
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi  600
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi  600
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları  600
1. Merkezi İş Alanı  600
2. Sanayi Bölgesi  601
3. Park Alanları  601
4. Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları  602
5. Spor ve Oyun Alanları  602
6. Konut Alanı  603
7. Ticaret Alanı  604
8. Karma Kullanım Alanları  604
9. Sosyal Mekanlar  605
10. İbadet Yeri  606
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı  606
1. Taban Alanı  606
2. Katlar Alanı  608
D. Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması  612
E. Eksik Katlı Bina Yapılması  613
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  613
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar  613
B. Kat Yükseklikleri  614
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  616
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları  616
D. Merdivenler  618
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları  620
F. Bacalar  621
G. Asansörler  622
H. Su Depoları  624
I. Fosseptikler  625
İ. Korkuluklar  625
J. Kapı ve Pencereler  625
K. Çatılar  626
L. Çıkmalar ve Saçaklar  629
M. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri  631
N. Portikler  632
O. Fırınlar  633
Ö. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  633
P. Tuvaletler  634
R. Çay Ocakları  635
S. Bodrumlar  635
Ş. Müştemilatlar ve Paratonerler  637
17. Bölüm
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  639
A. Kavram  639
B. Tarihi Gelişimi  640
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ  641
A. Yapı Denetiminin Kapsamı ve İstisnaları  642
1. Yapı Denetiminin Kapsamı  642
2. Yapı Denetiminin İstisnaları  642
a. İK m. 26’da Belirtilen Kamuya Ait Yapı ve Tesisler  642
b. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde Belirtilen Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  642
c. Bodrum Katı Dışında En Çok İki Katlı ve Yapı İnşaat Alanı Toplam 200 Metrekareyi Geçmeyen Müstakil Yapılar  643
ç. Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapı ve Tesisler  643
d. Diğer İstisnalar  644
B. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları  644
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları  645
1. Oluşumu  645
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları  646
Ç. Yapı Denetim Kuruluşları  648
1. Oluşumu  648
2. Özellikleri  649
3. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi  649
4. Görev ve Sorumlulukları  651
a. Proje Denetimi Safhasında  652
b. Yapı Ruhsatı Alınması Safhasında  653
c. Yapım Safhasında  653
5. Çalışma Usul ve Esasları  656
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  656
ç. Yapı Denetim Kuruluşları’nda Görev Alacak Denetçi Personelin Unvanlarına Göre Denetim Yetkisi  658
d. Teknik Personelin Yapı Denetim Kuruluşunda İstihdam Esasları  659
e. Yapı Denetim Kuruluşları’nın Diğer İllerde Faaliyet Göstermesi ve Bu İllerde Görevlendirilecek Personel  661
D. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  662
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Şekli  662
2. Tarafların Hak ve Borçları  664
a. YDK’nin Hak ve Borçları  664
b. Yapı Sahibinin Hak ve Borçları  665
aa. Hizmet Bedelini Ödeme Borcu  665
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  667
E. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları  669
1. Cezai Sorumluluğu  669
2. Hukukî Sorumluluk  671
a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  672
b. Sorumluluğun Konusu: Yapı  672
c. Sorumluluğun Şartları  673
ca. Yapı Denetim Borcunun Gerektiği Gibi İfa Edilmemesi: Yapının Ayıplı Olması  673
cb. Yapı Hasarı (Zarar)  675
cc. Kusur  675
cç. İlliyet (Nedensellik) Bağı  676
ç. Yapı Hasarından Sorumlu Kişiler  677
d. Tazminat Davası  677
a. Davanın Tarafları  677
aa. Davacı  677
ab. Davalı  677
b. Sorumluluğun Süresi  678
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller  678
3. İdari Yaptırımlar  679
a. Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında  679
aa Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %10’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  679
ab. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %20’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  680
ac. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %30’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  680
aç. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %50’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
ad. Üstlenilen Denetim İşlerinin Tamamına Ait Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelleri Toplamının %3’ü Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
ae. Üstlenilen Denetim İşlerinin Tamamına Ait Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelleri Toplamının %2’ü Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
af. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Verilecek Haller  681
ag. Yapı Denetim Kuruluşunun İzin Belgesinin İptal edileceği Haller  682
b. Mimar ve Mühendisler ile Teknik Elemanlar Hakkında  682
ba. Mimar ve Mühendislere İdari Para Cezası Verilecek Haller  682
bb. Mimar ve Mühendislerin Belgelerinin İptal Halleri  683
bc. Teknik Personelle İlgili İdari Yaptırım Halleri  683
c. Laboratuvar Kuruluşları Hakkında İdari Yaptırımlar  683
ca. Uyarma ve İdari Para Cezası Verilecek Haller  683
cb. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Verilecek Haller  684
cc. Laborauvar Kuruluşunun İzin Belgesinin İptali ve Faaliyetine Son Verilerek Sözleşmesinin Feshedileceği Haller  684
cç. Laborauvar Kuruluşunun Ortakları Hakkında İdari Yaptırımlar  685
cd. Laborauvar Kuruluşunun Denetçi Mühendisleri Hakkında İdari Yaptırımlar  685
ce. Laboratuvar Kuruluşunun Teknik Personeli Hakkında İdari Yaptırımlar  685
d. Teminat Alınması  685
e. Yapı Denetim Kuruluşu ile Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi  685
f. Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapamayacakları İşler  686
F. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Denetimi  686
G. 4708 Sayılı Kanunun Eleştirisi  686
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ  687
A. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yapı Denetimi  687
1. Proje Denetimi  688
2. İnşaat Denetimi  689
a. Fenni Mesullerin Denetim Sorumluluğu  689
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  689
B. Mahalli İdare Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi  691
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi  693
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  693
1. Proje Denetimi  694
2. İnşaat Denetimi  694
3. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  696
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi  696
1. Proje Denetimi  697
2. İnşaat Denetimi  698
E. Sistemin Yetersizlikleri  698
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  700
A. Genel Olarak  700
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu  701
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu  703
Ç. Sigortalının Sorumluluğu  704
D. Tarife ve Talimatlar ile Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  704
18. Bölüm
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI  705
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR  706
A. Ruhsatsız Yapılar  706
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  706
C. Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapılar  707
D. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  707
1. Fen kurallarına Aykırı Yapılar  707
2. Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  707
3. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar  707
4. Estetik Kurallarına Aykırı Yapılar  708
5. Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar  708
6. Kat Düzenine Aykırı Yapılar  709
7. Taban Alanı Kurallarına Aykırı Yapılar  709
8. Komşu Mesafeleri ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  709
9. İmar Yolu ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  709
10. Ön Cephe Hattına Aykırı Yapılar  710
11. Bina Derinliği ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  710
12. Bölgeleme ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  710
13. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  710
14. Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar  711
15. Yapı Kullanma İznine Aykırı Olarak Kullanılan Yapılar  712
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  712
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler  713
1. İmar Hukukuna Aykırı Yapının Tespiti  713
2. İnşaatın Mühürlenerek Durdurulması  713
3. Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi ve Tebliği  714
4. İnşaatın Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapı Sahibine En Çok Bir Aylık Süre Verilmesi  715
5. Yıkım Kararının Alınması ve Bu Kararın İcrası  716
6. Yıkılması Gerekmeyen Yapılar  717
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar  717
1. Yapının Yıktırılması  717
a. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  718
aa. 4708 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılar  718
ab. 4708 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Yapılar  719
b. Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  719
ba. Ruhsatsız ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Uygun Yapıların Yıktırılması  719
bb. Ruhsatsız ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Aykırı Yapıların Yıktırılması  720
c. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  720
ç. Geçici Yapıların Yıktırılması  721
d. İK m. 23 /Sona Göre Yapıların Yıkılması  721
e. Tehlikeli Yapıların Yıkılması  721
2. Yapı Ruhsatının Verilmemesi  724
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  724
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  725
5. Yapı Ruhsatının İptali  727
a. İptal Şartları  727
b. İptal Yetkisi  728
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali  728
7. Faaliyetin Durdurulması  729
8. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması  729
a. Yapılan Giderlerin Tahsil Oranının Belirtildiği/Belirtilmediği Durumlar  730
aa. Tahsil Oranının Belirtilmediği Durumlar  730
ab. Tahsil Oranının Belirtildiği Durumlar  730
b. Giderlerin Niteliğine göre Tahsil Usulü  731
ba. Tahsil Usulünün Yaptırımın Devamı Niteliğinde Olan Giderler  731
bb. Tazminat niteliğinde Olan ve Bireyleri Cezalandırmayı Amaçlayan Giderler  732
9. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar  732
a. İdari Yargıda  732
b. Adli Yargıda  733
19. Bölüm
YAPILANMA (İMAR) HAKLARININ AKTARIMI
GİRİŞ  735
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI  737
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı  737
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı  738
1. Tanım ve Fonksiyonları  738
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları  740
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi  742
a. Gönderen Alanın Tespiti  742
b. Alıcı Alanın Hazırlanması  743
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin belirlenmesi  743
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması  744
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi  745
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu  745
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda  745
a. Tarihçe ve Kavram  745
b. Yapılanma Hakkının Aktarım Genel Şartları  747
c. Yapılanma Hakkının Aktarımında Yetkili İdareler  748
ç. Yapılanma Hakkının Aktarımının İşleyişi  748
da. Yapılanma Hakları Kısıtlanmış Taşınmaz Alanının Belirlenmesi  748
db. Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Belirlenmesi  749
dc. Yapılanma Hakkı Kısıtlanmış Taşınmaz ve Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Onaylanması  750
dç. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Belirlenmesi  750
dd. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Menkul Kıymetleştirilmesi  751
de. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  752
dea. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri  752
deb. Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  753
dec. Rayiç Değerlendirmesi Sırasında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar  753
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda  754
20. Bölüm
İMAR İRTİFAKLARI
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  756
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar  756
1. İrtifak Hakkı Kavramı  756
2. İdari İrtifaklar  756
a. İdari İrtifakların Kurulması  756
aa. Kamulaştırma Yöntemi ile  756
ab. İmar İrtifakları Yolu ile  757
b. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu  758
c. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar  762
B. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi  762
1. Amacı  762
2. Tesise Yetkili İdareler  762
3. Çeşitleri  763
a. İdarece Re’sen  763
b. Mal Sahibinin Muvafakatiyle  764
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI  764
A. Yapı Yapmaya Zorlama  764
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri  764
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller  766
a. Ortak Yapı İçin Arsa Sahiplerinin Birleşmeye Zorlanması  766
b. Belli Bir Durumun Ön Şartı Olarak Yapıya Zorlama  766
c. İmar Görmüş Olan Yerlerde Boş Duran Arsalar Üzerinde Yapıya Zorlama  767
B. Yapı Yasakları  769
1. Geçici Yapı Yasağı  770
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı  771
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde  772
aa. Kamu Hizmet ve Tesislerine Ayrılmış Olan Yerlerde Yapı Yasağı  772
ab. Gelişmeye Ayrılmış Alanlarında Yapı Yasağı  773
ac. Bir Parsele Birden Çok Yapı Yasağı  774
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında  775
3. Diğer Yapı Yasakları  775
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı  775
aa. Belediye Sınırları Dışında  776
ab. Belediye Sınırları İçinde  777
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar  777
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar  778
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı  779
21. Bölüm
İMAR PARA CEZALARI VE İMAR CEZA HUKUKU
I. İMAR PARA CEZALARI  781
A. İmar Para Cezalarının Nedenleri  781
1. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması  781
2. Muvakkat Yapıların Süresi Geldiği Halde Kaldırılmaması  782
3. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıları Yıktırılmaması veya Tamir Ettirilmemesi  782
4. Umumun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  782
5. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  782
6. İK m. 18’deki Kısıtlamalara Aykırı Davranılması  783
7. İK m. 32’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  783
8. İK m. 28’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  784
9. İK m. 35’e Aykırı Davranılması  784
10. Kapıcı Dairesi ve Sığınaklara İlişkin Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmemesi  785
11. Otoparklarla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  785
12. Belirli Yollar Üzerinde Mahzurlu Bina Bulunan veya Binasız Arsaların Yola Bakan Yüzlerinin Tayin Edilen Tarzda Kapatılmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  785
B. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar  786
C. Para Cezalarının Miktarı  787
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda  787
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda  788
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması  789
4. İmar Kanunu’nun Diğer Maddelerine Muhalefet  790
5. Para Cezalarının Güncellenmesi  791
6. Para Cezalarının Faizsiz İadesi  791
7. Tekerrür  791
Ç. Ağırlaştırıcı Nedenler  792
D. Para Cezalarının Verileceği Kişiler  792
E. Para Cezalarını Verecek Merciler  793
F. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi  794
G. İtiraz Yolu  794
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA)  796
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  796
B. Suçun Unsurları  796
1. Fail  796
2. Mağdur  798
C. Fiil (Eylem)  798
1. Hareket  798
2. Netice  799
Ç. Manevi Unsur  799
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  799
1. Teşebbüs  799
2. İştirak  800
3. İçtima  800
4. Etkin Pişmanlık  801
Kaynakça  803
Kavram Dizini  841
 


Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Ekim 2020
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
Birinci Kısım
İMAR PLANLAMA HUKUKU
1. Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI  39
A. Tanımı ve Önemi  39
B. İmar Hukukunun Konusu  39
C. İmar Hukukunun Nitelikleri  40
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları  42
1. Anayasa  42
2. Kanunlar  43
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Yönetmelikler  43
4. İmar Planları  45
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  46
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  46
II. PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASI  48
A. Tanım  48
B. Planlamanın Aşamaları  48
C. Planlama Türleri  49
Ç. İmar Planlamasının Amacı  51
D. İmar Planlamasının Türk Hukukundaki Gelişimi  52
1. Osmanlı Dönemi  52
2. Cumhuriyet Dönemi  56
a. Plansız Dönem  56
b. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  57
c. 1956 – 1985 Dönemi  62
ç. 1985 Sonrası Dönem  65
2. Bölüm
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE MEKÂNSAL PLANLAR
I. ÜLKE KALKINMA PLANI  67
II. BÖLGE PLANI  70
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI  72
IV. MEKANSAL PLANLAR  74
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri  74
1. Mekânsal Planlama Kademeleri  74
2. Planlararası İlişkiler  75
a. Mekansal Planlar Arası İlişkiler  75
b. Mekansal Planların Diğer Planlarla İlişkileri  76
ba. Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ile ilişkileri  76
bb. Uzun Devreli Gelişme Planı ile ilişkileri  77
3. Genel Planlama Esasları  77
a. Mekansal Planların Planlama İlke ve Esasları  77
b. Mekansal Planların Hazırlanması ile İlgili Standartlar  77
B. Mekansal Planların Yapımına Dair Esaslar  78
1. Araştırma ve Analiz  78
2. Plan Raporu  80
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri  80
4. Standartlar  81
5. Yürüme Mesafeleri  81
C. Mekansal Strateji Planı  82
1. Tanım ve Kavram  82
2. Planlama Alanına Göre Türleri  84
a. Ülke Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
b. Bölge Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
3. Planlama İlke ve Esasları  84
4. Planın Unsurları  85
a. Sektörel ve Tematik Paftalar  85
b. Plan Raporu  85
5. Planın Hazırlanması  85
6. Planın Uygulanması ve İzleme  86
Ç. Çevre Düzeni Planı  87
1. Tanımı ve Niteliği  87
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi  87
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  88
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  90
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü  91
a. Planlama Alanı  91
b. Planlama ilke ve Esasları  91
c. Verilerin Elde Edilmesi, Analiz Etüt ve Araştırmalar Yapılması  92
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması  92
D. İmar Planları  93
1. İmar Planı İlkeleri  93
2. Planlamanın Aşamaları  95
a. Halihazır Harita Alımı  95
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  97
c. Eşik Analizi  101
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  101
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri  101
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  105
3. Nazım İmar Planı  106
a. Nazım Plan Kavramı  106
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar  108
c. Gerekli İzinlerin Alınması  109
ç. Tarım Arazileri  109
d. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  111
e. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  112
f. Hava Alanları  112
g. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  113
h. Vakıf Taşınmazları  114
ı. Mezarlıklar  114
i. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı  115
j. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  115
k. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  116
4. Uygulama İmar Planı  119
a. Uygulama İmar Planı Kavramı  119
b. Uygulama İmar Planı Esasları  121
c. Uygulama İmar Planı Süreci  122
5. Mekansal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi  123
a. Belediye Hizmet Alanı  124
b. Çalışma Alanları  125
c. Sanayi Alanları, Endüstri Bölgeleri, Endüstri Gelişme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Alanları  125
ç. Sosyal Yapı ve Tesis Alanları  127
d. Teknik Altyapı Alanları  128
e. Resmi Kurum Alanı, Resmi Bina ve Tesisler  128
f. Eğitim Tesisleri  129
g. Sosyal ve Kültürel Tesisler  129
h. Sağlık Tesisleri  129
ı. İbadet Yerleri  130
i. Otoparklar  130
j. İtfaiye Alanları  136
k. Akaryakıt Servis İstasyonları  136
m. Diğer Mekansal Plan Tanım ve Kullanım Esasları  138
6. İmar Planlarının Kısımları  141
3. Bölüm
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ  143
A. Belediyeler  143
1. Tarihi Gelişimi  143
2. Planlama Yetkisi  145
3. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları  146
4. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  147
B. İl Özel İdareleri  148
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  150
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler  150
B. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Verilen Yetkiler  152
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi ile Verilen Yetkiler  152
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ  153
A. Büyükşehir Belediyelerinde  153
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  153
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  153
3. Uygulama İmar ve Parselayson Planı Yapma Yetkisi  154
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  154
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  155
B. Gecekondu Alanlarında  155
C. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  156
Ç. Sit Alanlarında  156
D. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde Planlama  156
1. Kıyılarda Planlama  157
2. Sahil Şeritlerinde Planlama  157
a. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  157
b. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  158
c. Planların Yürürlüğe Girmesi  158
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  159
4. Planların Yapılması  160
E. Milli Parklarda  161
1. Milli Park Gelişme Planı  161
2. Uygulama İmar Planları  161
F. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  162
G. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  163
H. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  164
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  164
2. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  165
3. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  165
I. Toplu Konut Alanlarında  166
İ. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  167
J. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  168
1. Organize Sanayi Bölgelerinde  168
2. Endüstri Bölgelerinde  169
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  170
K. Tarımsal Alanlarda  171
L. Köy Yerleşme Alanlarında  172
1. Köy Yerleşme Planları  172
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili  176
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması  177
M. Boğaziçi’nde  180
1. Planlama Yetkisi  180
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  182
N. Diğer Özel Yetkiler  183
1. Türk Boğazlar Bölgesinde  183
2. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  183
3. Haydarpaşa Limanında  184
4. Karayolu Güzergahlarında  184
5. Atatürk Orman Çiftliği’nde  186
6. Olimpiyat Köyünde  186
7. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  186
8. Balıkçı Barınaklarında  187
9. Yalova Termal Kaplıcalarında  187
10. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanında  187
11. Kapadakya Alanında  188
12. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  189
13. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  190
14. Atatürk Kültür Merkezinde  190
15. Kamu–Özel İş Birliği Modeli Çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca Yapılmasına İhtiyaç Duyulan Tesislerin Yapılacağı Yerlerde  190
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  191
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI  193
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi  193
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü  194
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  195
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  195
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  196
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  197
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  197
b. Değişikliğin Şehircilik İlkelerine, Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olması  197
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  198
ç. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  199
d. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  199
e. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  200
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  201
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  201
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşünün Alınması  201
ab. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  203
ac. Eşdeğer Alan Ayrılması  203
aç. Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması  204
ad. İbadet Yerlerine İlişkin Değişikliklerde Mülki İdare Amirinin İzninin Alınması  205
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler  205
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  206
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler  207
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum ile Büyüklüklerinde Değişiklikler  207
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI  208
A. Tanım ve Hukuki Niteliği  208
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü  209
III. İLAVE İMAR PLANI  210
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  211
A. Kazanılmış Hak Kavramı  211
B. İmar Mevzuatında Durum  213
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan Yapılar  213
2. Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar  214
3. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar  214
4. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda  215
5. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Ruhsat Verilipte, Bu Ruhsata ve Eklerine Göre İnşa Edilen veya İnşa Halindeki Yapılar  215
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar  216
7. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar  217
C. Danıştay’ın Yaklaşımı  218
5. Bölüm
MEKANSAL PLANLARIN ONAYLANMASI, İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  221
A. Tarihi Gelişimi  221
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi  222
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  223
1. Ortak Kurallar  223
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi  224
a. Normal Belediyelerde  224
b. Büyükşehir Belediyelerinde  225
ba. Nazım İmar Planlarının Onaylanması  225
bb. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  226
c. Belediye Sınırları Dışında  227
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  228
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  230
A. İdare Açısından  230
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  230
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  231
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  231
4. Planların Aleniyetini, Dağıtımını Sağlama ve İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  231
5. Planların Üst Kademe Planlara, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve İmar mevzuatına Uygunluğunun sağlanması Yükümlülüğü  232
6. Planların İncelenmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne İletilmesi Yükümlülüğü  232
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planları İzleme ve İnceleme Yükümlülüğü  233
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  233
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı  233
a. İmar Çapı (İmar durumu) Kavramı  233
b. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  234
2. İtiraz Hakkı  235
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması  236
6. Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  239
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği  239
B. İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  239
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  240
A. Hukuk Devleti İlkesi  240
B. Açıklık İlkesi  241
C. Genellik İlkesi  243
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  244
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  244
2. Plan Hiyerarşisi, Planların Kademeli Birlikteliği ve Alt Düzeydeki Planları Yönlendirme Zorunluluğu  246
D. Kamu Yararı İlkesi  251
E. Zorunluluk İlkesi  253
F. Esneklik İlkesi  253
G. Uzun Süreli Olma İlkesi  254
H. Bilimsellik İlkesi  255
I. Katılım İlkesi  257
İkinci Kısım
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
7. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  265
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  267
A. Tarihi Geçmişi  267
B. Yürürlükteki Durum  267
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI  268
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE  269
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  269
A. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  269
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  271
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  272
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  273
8. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
I. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  275
II. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI  282
A. Genel Olarak  282
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulandığı Yerler  283
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  283
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  283
b. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerde  284
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  286
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  287
III. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  288
A. İmar Planlarına Uygunluk  288
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  289
C. Kamulaştırmada Trampa İmkanı  290
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  291
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi  291
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  292
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  293
G. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  293
VI. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ  294
A. Genel Olarak  294
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi  294
1. Kısıtlılığın Başlangıcı  294
2. Kısıtlılığın Sonu  296
3. Kısıtlılığın Kapsamı  297
4. Kısıtlılık Döneminde Emlak Vergisi  297
C. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  298
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  298
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  298
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  300
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası  301
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  301
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri  302
ba. Hukuka Uygun El Atma  302
bb. Hukuka Aykırı El Atma  303
bba. Fiilen El Atma  303
bbb. Hukuken El Atma  309
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  314
ca. Elatmanın Önlenmesi Davası  314
cb. Bedel Davası  314
cc. Tazminat Davası  321
cç. Ecrimisil Davası  326
cd. Dava Açma Süresi  327
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  327
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  329
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  330
9. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN
PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  331
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  331
A. Satılabilecek Taşınmazlar  331
B. Satış Yöntemi  331
C. Satış Yapılabilecek Kişiler  332
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  333
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  333
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI  334
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU  335
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu  335
B. İptal Davaları  337
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları  338
10. Bölüm
BÖLGELEME
I. BÖLGELEME KAVRAMI  339
A. Tanım, Amaç ve Önemi  339
B. Ortaya Çıkışı  340
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  341
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  341
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  342
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  346
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  348
4. Karma Bölgeleme  351
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  353
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  354
1. Kavram ve Tanım  354
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  355
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  356
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  357
ba. Planlı Alanlarda  357
bb. Plansız Alanlarda  358
bba. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  359
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  360
bbc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırlar İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  360
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  360
ca. Taban Alanı  361
cb. Yapı İnşaat Alanı  363
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  363
cca. Bahçe Uzaklıkları  363
ccb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  366
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  368
1. Kavram ve Önemi  368
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  369
a. Planlı Alanlarda  369
b. Plansız Alanlarda  371
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  372
1. Mezarlıklar  372
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini  372
aa. Mezarlıkların İnşası  372
ab. Mezarların Tanzim, Techiz ve Tezyini  374
b. Mezarlıkların Korunması  374
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  376
2. Hayvan Ahırları  378
4. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları  378
11. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
I. İMAR HUKUKUNDA İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  381
A. Tanım ve Kavram  381
1. İfraz (Ayırma)  381
2. Tevhit (Birleştirme)  381
B. İfraz çeşitleri  382
1. İfraz İstemine Göre  382
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz (Parselasyon)  382
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  383
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  383
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  383
a. Basit ifraz ve Tevhit (Parselasyon Niteliğinde Olmayan)  383
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz ve Tevhit  384
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği  384
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı  385
D. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz ve Tevhit  385
1. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  385
2. Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Parselasyon Planının Yapılması  386
a. Kural  386
b. İstisnalar  386
3. İfraz ve Tevhit İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  387
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin İfrazına Yer Verilmemesi  387
b. Yapılacak İfraz ve Tevhidin İmar Planlarına ve İmar Mevzuatına Uygun Olması  388
c. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulamaz ve İfraz Edilemez.  388
ç. Yapı Yapılması Yasaklanan Afet Alanları İfraz Edilemez  389
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda İfrazlar  390
e. Ada İçindeki Parsel Dağılımının Yapıların Estetiği ve Sokak Siluetini Bozmadığının Etüt Edilmesi  390
f. Mevcut Haliyle Yapılaşmaya Elverişli Olmayan Parsellerin Resen Tevhit Veya İfrazı  390
g. İfraz ve Tevhidin Zorunlu Olmadığı Durumlar  391
h. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararına Sahip Parsellerin Tevhidi  391
ı. Yapı Nizamı ve Kullanım Kararı Farklı Olan Parseller Tevhit Edilememesi  391
i. İfraz Şartlarının Aranmadığı Durumlar  391
j. İki Parselin Tevhidinde Kademelenme Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlar  392
k. İfraz ve Tevhit, Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  392
l. İfraz ve Tevhitte Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  392
m. İfraz ve Tevhit Yola ve Yeşil Alana Terk Şartına Bağlanamaz  393
2. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  393
3. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit  394
4. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  395
E. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz ve Tevhit  396
1. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  396
2. Belediye ve Mücavir Alanlar dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  397
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit  398
F. İmar Mevzuatında İfrazla ve Tevhitle İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  398
1. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  398
2. Tarım Arazilerinde  399
3. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  399
4. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesinde  400
a. Hazineye Ait Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Kullanımında Olan Taşınmaz Mallarda  400
b. Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan ve Tapuda Hazine Adına Tescilli Olan Taşınmazlar ile Tescil Harici Bırakılan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler  400
5. Özel Ormanlarda  401
6. Taşınmaz Kültür Varlıklarında  401
7. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  402
G. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  402
H. İfraz ve Tevhit Usulü  403
II. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  405
A. Onaylama Yetkisi  405
B. Onaylamada Süre  406
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  406
Ç. Şüyuun İzalesi  407
1. Tanım ve Kavram  407
2. Şuyuun İzalesi Yolları  408
12. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  409
A. Terim Meselesi ve Tanım  409
B. Tarihi Gelişimi  410
1. Batı’da  410
2. Türkiye’de  411
C. Amacı  415
Ç. Denetim Niteliği  416
D. Önemi ve Yararları  417
E. Hukuki Niteliği  418
F. 3194 Sayılı Kanuna Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanunun 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar  420
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  422
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  422
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  422
C. Büyükşehir Belediyelerinde  423
Ç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  424
1. 01 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kapsamındaki Yetkiler  424
2. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  424
3. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  425
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  425
5. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  426
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6495 Sayılı Kanunla Eklenen 8/g Maddesi ile Verilen Yetkiler  426
D. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  426
E. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  427
F. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  428
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  428
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  428
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi  428
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  429
3. Düzenleme Sınırının Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  431
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi  434
C. Hazırlık Çalışmaları  435
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  435
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  435
3. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  435
4. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  436
5. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  436
6. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  437
7. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  437
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  437
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  438
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  439
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  439
a. Genel Olarak  439
b. Parselasyon Planının Tanımı  440
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  442
ca. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  442
cb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  442
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı  443
çç. Parselasyon Planlarının Yapılması ve Onaylanmasında Süre  443
ç. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  445
2. Yola Cephesi Olmaya Parsel Oluşturulmaması  445
3. Asgari Parsel Büyüklüğünün Altında Parsel Oluşturulmaması  445
4. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  446
5. Düzenlenmiş Arsalarda Bulunan Yapılarda İlave Değişiklik ve Tamiratlar  447
a. Küçük Ölçüde Zaruri Tamirlerin Yapılabileceği Yapılar  448
b. Parsel Sahibinin Muvafakatı İle İlave Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilen Yapılar  448
c. Parsel Sahibinin Muvafakatının Olmadığı Takdirde İlave Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilmeyen Yapılar  449
ç. Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre Mahzur Bulunduğu Gerekçesiyle İlave, Değişiklik ve Esaslı Tamir İzni Verilmeyen Yapılar  449
d. İK m. 18 Hükümlerinin Tatbiki Mümkün Olmayan Hallerde Kadastral Parsellere Ruhsat Verilmesi  449
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  450
ç. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar/Ağaçlar  451
6. Hisseli Arazi ve Arsaların Müstakil Hale Getirilebilmesi  451
7. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  452
a. Yoldan İhdas  452
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  453
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas  454
ç. Mücavir Alanlarda İhdas  455
d. Plansız Alanlarda İhdas  455
e. İmar Yollarının İhdası  456
D. Düzenleme Ortaklık Payının Tespiti  457
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  457
a. Tanım  457
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı ve Dayanağı  458
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  459
ca.Parselasyon Planlarının Yapılmış Olması  459
cb. Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden DOP Kesilmesi  459
cc. Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Yüzölçümleri Oranında Eşit ve Dengeli DOP Alınması  459
cç. Herhangi Bir Parselden Bir Defadan Fazla DOP Alınmaması  460
cd. İfraz ve Tevhit Sırasında Kesilen Miktarı % 45’e Tamamlayacak Oranda DOP Alınması  460
ce.Yüzölçümü Farklılığı’nın DOP’da Eritilmemesi  461
cf. Düzenleme Nedeniyle Yapılan Giderlere İştirak İstenmemesi  461
cg. Yeniden Düzenleme Yapılan Yerlerden Ayrıca Değerlenme Resmi Alınmaması  462
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması  462
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  462
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  463
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  464
ca. Kapanan Yolların Durumu  464
cb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  465
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  466
cç. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  466
3. DOPO Hesabı  466
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  467
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  467
a. Umumi Hizmet Alanı Kavramı  467
b. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  469
ba. Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  469
bb. Taşkın Kontrol Tesisi Alanlarının Karşılanması Amacıyla Kullanılması  470
E. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  471
F. Dağıtım ve Tahsis  472
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  472
2. Bölgenin İhtiyacına Ayrılan Alanların Tescili  473
3. İmar Parsellerinin Tahsisi  473
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  473
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  474
ba. Hukuki Nedenler  475
bb. Teknik Zorunluluklar  475
bc. Fiili Zorunluluklar  476
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  477
ca. Müstakil Hale Getirilebilmesi  477
cb. Hisselendirme Yapılabilmesi  477
cc. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  478
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  479
G. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  481
1. Kadastro Kayıtları Özeti  481
2. Özet Cetveli  481
3. Ada Dağıtım Cetveli  481
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  482
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  482
6. DOP Hesap Cetveli  482
7. Kadastro Ayırma Çapı  483
IV. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  483
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  484
VI. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  486
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  487
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ  487
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  487
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  488
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  488
X. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  489
13. Bölüm
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE
İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
I. TERKİN ŞARTLARI  492
A. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Planlarında Meydan, Yol, Su Yolu, Park, Yeşil Saha, Otopark, Toplu Taşıma İstasyonu Ve Terminal Gibi Umumi Hizmetlere Ayrılmış Yerlerde Kalması  492
B. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  493
C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Ait Olmaması veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  493
Ç. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  493
D. Parselasyonun Yapılmış Olması  493
II. TERK YETKİSİ  494
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI  495
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI  496
A. Özel Mülkiyete Konu Olma  496
B. Amaç Dışı Kullanım  497
14. Bölüm
YAPI RUHSATI
I. GENEL OLARAK  499
II. YAPI KAVRAMI  499
A. İmar Hukukunda Yapı  499
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı  501
III. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI  502
A. Genel Kural  502
B. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler  503
C. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı  504
1. Yeni Yapılar  504
a. Genel Şartlar  504
aa. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  504
ab. Ruhsat İstenilen Yerin Şuyulandırılarak İmar parseli Haline Dönüşmesi  505
ac. Projelerin Yürürlükteki Hukuk Kurallarına Uygun Olması  506
aç. Teknik Altyapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  508
ad. Bina İnşaat Harcının Yatırılması  508
ae. Kanunlardaki Şartların Dışında İdarece Ek Şartlar Konulamaması  509
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler  509
ba. İmar Durumu (İmar Çapı)  509
bb. Yol Kotu Tutanağı  510
bc. Kanal Kotu Tutanağı  510
bç. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu  510
bd. Aplikasyon Krokisi  511
be. Kayıt ve Suret Harcı  512
c. Projelerin Hazırlanması  513
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması  513
da. Bina İnşaat Harcının ve Diğer Harçların Yatırılması  514
db. Otopark Bedelinin Yatırılması  515
dc. Ruhsat Başvurusuna Eklenecek Belgeler  516
dca. Tapu Kayıt Örneği ya da Tapu Yerine Geçebilecek Belgeler  516
dcb. Mimari Proje  517
dcc. Vaziyet Planı  518
dcç. Yapı Aplikasyon Projesi  518
dbd. Statik Proje  519
dce. Mekanik Tesisat Projesi  519
dbf. Elektrik Tesisat Projesi  520
dbg. Peyzaj Projesi  520
dch. Yapının Özelliğine ve Mahallin Şartlarına Göre İlgili İdarece Ek Olarak İstenen Projeler  520
dbh. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  520
dbı. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  521
dbi. Projelerin Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliğine Uygunluğu  522
dc. Diğer Hususlar  523
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  523
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları  525
f. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması  525
g. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerden Görüş Alınması  526
h. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları  527
2. Ek Yapım ve Değişiklikler  529
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması  530
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar  532
Ç. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar  533
1. Ruhsat Ön Şartları  533
a. İmar Planlarının Yapılmış Olması  533
b. ÇED Olumlu Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınması  534
c. Avan Proje Hazırlattırılarak İlgili İdarelere Sunulması  534
ç. Her Türlü Fenni Mesuliyetin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mimar ve Mühendislerince Üstlenilmesi  534
d. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m. 57’deki Belgelerin Aranması  534
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  535
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler  536
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları  537
D. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
1. Yeni Yapılar  539
a. Teknik Alt Yapısı Yapılmış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
b. Teknik Alt Yapısı Yapılmamış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
c. Toplu Konut Alanlarında Yapı Ruhsatı  540
2. Mevcut Binalar  540
E. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı  540
1. Sit Alanlarında  540
2. Organize Sanayi Bölgelerinde  541
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  542
4. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurtma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  542
a. Kıyılarda  542
b. Kıyıda Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  543
c. Sahil Şeritlerinde  544
5. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  545
6. Toplu Konut Alanlarında  546
7. Su Taşkını Riski Altında Olan Yerlerde  546
8. Halk Konutları, Nüve Konutlar ve Geçici Olarak Kullanılacak Misafir Konutları İnşasında  547
9. Boğaziçi Alanında  547
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI  547
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda  547
1. Özel Kişilere Ait Yapılar  547
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  548
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda  548
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ  549
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi  549
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  549
2. Köylerde  551
3. Organize Sanayi Bölgelerinde  551
4. Afet Bölgelerinde  551
5. Diğer Yetkili Makamlar  552
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi  552
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi  553
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi  554
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresii İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar  555
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalap Yapılar  556
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar  556
G. İmar Mevzuatına Aykırı İzinlerin İdarece Geri Alınması  557
H. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz  558
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI  558
A. İmar Programına Alınan Yerlerde  559
B. İmar Programına Henüz Alınmamış Yerlerde  559
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni  559
2. Plana Göre Kapanması Gereken Yol ve Çıkmaz Sokak Üzerinde Muvakkat Yapı İzni  560
3. İmar Yoluna Mhareci Bulunmayan ve Komşu Parsellerin Yapılaşmış Olması Nedeniyle Tevhit İmkanı Kalmayan Parsellerde Muvakkat Yapı İzni  560
C. Geçici Yapı ile İlgili Diğer Hususlar  561
1. Muvakkat Yapı İzin Süresi  561
2. Muvakkat Yapıların Kullanılması  561
3. Muvakkat Yapıların Tapuya Şerhi  561
4. Yapı Sahibince Taahhütname Verilmesi  561
5. Muvakkat Yapıların Yıkılmamasının Müeyyidesi  561
6. Muvakkat Yapılarla İlgili Yapılaşma Kuralları  561
7. Kamulaştırılması Gereken Taşınmazlarda Muvakkat Yapı İzni  562
Ç. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Yetki  563
VII. YAPI YAPILIRKEN DİKKATE ALINACAK KURALLAR  563
VIII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YA DA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR  565
A. Planlı Alanlarda  565
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler  565
a. Basit Tamir ve Tadiller  565
b. Şantiye Binaları  566
c. Bahçe Duvarları  567
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  568
3. 2981 Sayılı Kanundan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar  569
4. 2981 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar  570
a. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 17 Ocak 1957 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  571
b. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Kapsamına Giren Alanlarda 10 Ocak 1975 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  571
c. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamına Giren veya Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Olan veya Tahsissiz Olarak Milli Savunma Bakanlığınca Kullanılmakta Olan Arsa ve Araziler Üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Yapılar  572
ç. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 Sayılı İmar Kanununun Ek 8. Maddesi Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  572
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında  573
1. Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler  573
a. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  574
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  575
2. Tarımsal Amaçlı Seralar  576
3. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  577
a. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar  577
b. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar  577
c. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekat ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar  578
15. Bölüm
YAPI KULLANMA İZNİ
I. TANIM  579
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  579
A. Genel Olarak  579
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları  580
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması  580
2. Mal Sahibinin Müracaatı  580
3. Yapı Kullanma İzni Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler  580
4. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  581
5. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması  582
6. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  585
7. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması  585
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki  586
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri  586
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti  586
2. Cins Değişikliğinin Yapılması  587
3. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi  587
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu  589
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  590
IV. YAPI SERTİFİKASI  592
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI  592
A. Yapı Kullanma İzni Yapının Bittiğini Gösterir  592
B. Belediye Hizmet ve Tesislerinden Yararlanabilmeyi Sağlar  592
C. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Alınan İşletme Ruhsatları İptal edilebilir  592
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ  593
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ  593
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  594
16. Bölüm
YAPILAŞMA ESASLARI VE YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. YAPILAŞMA ESASLARI  595
A. Binalara Kot Verilmesi  595
1. Uygulama İmar Planı Planı Bulunan Alanlarda  595
a. Yoldan Kotlandırma  595
b. Tabii Zeminden Kotlandırma  596
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  597
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  597
2. Plansız Alanlarda  598
B. Bahçe Tesviyesi  598
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  598
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi  599
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi  600
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi  600
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları  600
1. Merkezi İş Alanı  600
2. Sanayi Bölgesi  601
3. Park Alanları  601
4. Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları  602
5. Spor ve Oyun Alanları  602
6. Konut Alanı  603
7. Ticaret Alanı  604
8. Karma Kullanım Alanları  604
9. Sosyal Mekanlar  605
10. İbadet Yeri  606
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı  606
1. Taban Alanı  606
2. Katlar Alanı  608
D. Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması  612
E. Eksik Katlı Bina Yapılması  613
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  613
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar  613
B. Kat Yükseklikleri  614
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  616
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları  616
D. Merdivenler  618
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları  620
F. Bacalar  621
G. Asansörler  622
H. Su Depoları  624
I. Fosseptikler  625
İ. Korkuluklar  625
J. Kapı ve Pencereler  625
K. Çatılar  626
L. Çıkmalar ve Saçaklar  629
M. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri  631
N. Portikler  632
O. Fırınlar  633
Ö. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  633
P. Tuvaletler  634
R. Çay Ocakları  635
S. Bodrumlar  635
Ş. Müştemilatlar ve Paratonerler  637
17. Bölüm
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  639
A. Kavram  639
B. Tarihi Gelişimi  640
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ  641
A. Yapı Denetiminin Kapsamı ve İstisnaları  642
1. Yapı Denetiminin Kapsamı  642
2. Yapı Denetiminin İstisnaları  642
a. İK m. 26’da Belirtilen Kamuya Ait Yapı ve Tesisler  642
b. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde Belirtilen Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  642
c. Bodrum Katı Dışında En Çok İki Katlı ve Yapı İnşaat Alanı Toplam 200 Metrekareyi Geçmeyen Müstakil Yapılar  643
ç. Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapı ve Tesisler  643
d. Diğer İstisnalar  644
B. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları  644
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları  645
1. Oluşumu  645
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları  646
Ç. Yapı Denetim Kuruluşları  648
1. Oluşumu  648
2. Özellikleri  649
3. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi  649
4. Görev ve Sorumlulukları  651
a. Proje Denetimi Safhasında  652
b. Yapı Ruhsatı Alınması Safhasında  653
c. Yapım Safhasında  653
5. Çalışma Usul ve Esasları  656
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  656
ç. Yapı Denetim Kuruluşları’nda Görev Alacak Denetçi Personelin Unvanlarına Göre Denetim Yetkisi  658
d. Teknik Personelin Yapı Denetim Kuruluşunda İstihdam Esasları  659
e. Yapı Denetim Kuruluşları’nın Diğer İllerde Faaliyet Göstermesi ve Bu İllerde Görevlendirilecek Personel  661
D. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  662
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Şekli  662
2. Tarafların Hak ve Borçları  664
a. YDK’nin Hak ve Borçları  664
b. Yapı Sahibinin Hak ve Borçları  665
aa. Hizmet Bedelini Ödeme Borcu  665
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  667
E. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları  669
1. Cezai Sorumluluğu  669
2. Hukukî Sorumluluk  671
a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  672
b. Sorumluluğun Konusu: Yapı  672
c. Sorumluluğun Şartları  673
ca. Yapı Denetim Borcunun Gerektiği Gibi İfa Edilmemesi: Yapının Ayıplı Olması  673
cb. Yapı Hasarı (Zarar)  675
cc. Kusur  675
cç. İlliyet (Nedensellik) Bağı  676
ç. Yapı Hasarından Sorumlu Kişiler  677
d. Tazminat Davası  677
a. Davanın Tarafları  677
aa. Davacı  677
ab. Davalı  677
b. Sorumluluğun Süresi  678
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller  678
3. İdari Yaptırımlar  679
a. Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında  679
aa Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %10’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  679
ab. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %20’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  680
ac. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %30’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  680
aç. Tespite Konu Yapının Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelinin %50’u Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
ad. Üstlenilen Denetim İşlerinin Tamamına Ait Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelleri Toplamının %3’ü Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
ae. Üstlenilen Denetim İşlerinin Tamamına Ait Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Bedelleri Toplamının %2’ü Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak Haller  681
af. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Verilecek Haller  681
ag. Yapı Denetim Kuruluşunun İzin Belgesinin İptal edileceği Haller  682
b. Mimar ve Mühendisler ile Teknik Elemanlar Hakkında  682
ba. Mimar ve Mühendislere İdari Para Cezası Verilecek Haller  682
bb. Mimar ve Mühendislerin Belgelerinin İptal Halleri  683
bc. Teknik Personelle İlgili İdari Yaptırım Halleri  683
c. Laboratuvar Kuruluşları Hakkında İdari Yaptırımlar  683
ca. Uyarma ve İdari Para Cezası Verilecek Haller  683
cb. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Verilecek Haller  684
cc. Laborauvar Kuruluşunun İzin Belgesinin İptali ve Faaliyetine Son Verilerek Sözleşmesinin Feshedileceği Haller  684
cç. Laborauvar Kuruluşunun Ortakları Hakkında İdari Yaptırımlar  685
cd. Laborauvar Kuruluşunun Denetçi Mühendisleri Hakkında İdari Yaptırımlar  685
ce. Laboratuvar Kuruluşunun Teknik Personeli Hakkında İdari Yaptırımlar  685
d. Teminat Alınması  685
e. Yapı Denetim Kuruluşu ile Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi  685
f. Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapamayacakları İşler  686
F. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Denetimi  686
G. 4708 Sayılı Kanunun Eleştirisi  686
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ  687
A. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yapı Denetimi  687
1. Proje Denetimi  688
2. İnşaat Denetimi  689
a. Fenni Mesullerin Denetim Sorumluluğu  689
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  689
B. Mahalli İdare Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi  691
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi  693
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  693
1. Proje Denetimi  694
2. İnşaat Denetimi  694
3. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  696
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi  696
1. Proje Denetimi  697
2. İnşaat Denetimi  698
E. Sistemin Yetersizlikleri  698
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  700
A. Genel Olarak  700
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu  701
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu  703
Ç. Sigortalının Sorumluluğu  704
D. Tarife ve Talimatlar ile Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  704
18. Bölüm
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI  705
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR  706
A. Ruhsatsız Yapılar  706
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  706
C. Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapılar  707
D. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  707
1. Fen kurallarına Aykırı Yapılar  707
2. Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  707
3. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar  707
4. Estetik Kurallarına Aykırı Yapılar  708
5. Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar  708
6. Kat Düzenine Aykırı Yapılar  709
7. Taban Alanı Kurallarına Aykırı Yapılar  709
8. Komşu Mesafeleri ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  709
9. İmar Yolu ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  709
10. Ön Cephe Hattına Aykırı Yapılar  710
11. Bina Derinliği ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  710
12. Bölgeleme ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  710
13. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  710
14. Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar  711
15. Yapı Kullanma İznine Aykırı Olarak Kullanılan Yapılar  712
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  712
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler  713
1. İmar Hukukuna Aykırı Yapının Tespiti  713
2. İnşaatın Mühürlenerek Durdurulması  713
3. Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi ve Tebliği  714
4. İnşaatın Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapı Sahibine En Çok Bir Aylık Süre Verilmesi  715
5. Yıkım Kararının Alınması ve Bu Kararın İcrası  716
6. Yıkılması Gerekmeyen Yapılar  717
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar  717
1. Yapının Yıktırılması  717
a. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  718
aa. 4708 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılar  718
ab. 4708 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Yapılar  719
b. Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  719
ba. Ruhsatsız ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Uygun Yapıların Yıktırılması  719
bb. Ruhsatsız ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Aykırı Yapıların Yıktırılması  720
c. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  720
ç. Geçici Yapıların Yıktırılması  721
d. İK m. 23 /Sona Göre Yapıların Yıkılması  721
e. Tehlikeli Yapıların Yıkılması  721
2. Yapı Ruhsatının Verilmemesi  724
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  724
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  725
5. Yapı Ruhsatının İptali  727
a. İptal Şartları  727
b. İptal Yetkisi  728
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali  728
7. Faaliyetin Durdurulması  729
8. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması  729
a. Yapılan Giderlerin Tahsil Oranının Belirtildiği/Belirtilmediği Durumlar  730
aa. Tahsil Oranının Belirtilmediği Durumlar  730
ab. Tahsil Oranının Belirtildiği Durumlar  730
b. Giderlerin Niteliğine göre Tahsil Usulü  731
ba. Tahsil Usulünün Yaptırımın Devamı Niteliğinde Olan Giderler  731
bb. Tazminat niteliğinde Olan ve Bireyleri Cezalandırmayı Amaçlayan Giderler  732
9. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar  732
a. İdari Yargıda  732
b. Adli Yargıda  733
19. Bölüm
YAPILANMA (İMAR) HAKLARININ AKTARIMI
GİRİŞ  735
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI  737
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı  737
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı  738
1. Tanım ve Fonksiyonları  738
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları  740
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi  742
a. Gönderen Alanın Tespiti  742
b. Alıcı Alanın Hazırlanması  743
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin belirlenmesi  743
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması  744
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi  745
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu  745
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda  745
a. Tarihçe ve Kavram  745
b. Yapılanma Hakkının Aktarım Genel Şartları  747
c. Yapılanma Hakkının Aktarımında Yetkili İdareler  748
ç. Yapılanma Hakkının Aktarımının İşleyişi  748
da. Yapılanma Hakları Kısıtlanmış Taşınmaz Alanının Belirlenmesi  748
db. Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Belirlenmesi  749
dc. Yapılanma Hakkı Kısıtlanmış Taşınmaz ve Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Onaylanması  750
dç. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Belirlenmesi  750
dd. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Menkul Kıymetleştirilmesi  751
de. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  752
dea. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri  752
deb. Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  753
dec. Rayiç Değerlendirmesi Sırasında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar  753
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda  754
20. Bölüm
İMAR İRTİFAKLARI
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  756
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar  756
1. İrtifak Hakkı Kavramı  756
2. İdari İrtifaklar  756
a. İdari İrtifakların Kurulması  756
aa. Kamulaştırma Yöntemi ile  756
ab. İmar İrtifakları Yolu ile  757
b. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu  758
c. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar  762
B. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi  762
1. Amacı  762
2. Tesise Yetkili İdareler  762
3. Çeşitleri  763
a. İdarece Re’sen  763
b. Mal Sahibinin Muvafakatiyle  764
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI  764
A. Yapı Yapmaya Zorlama  764
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri  764
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller  766
a. Ortak Yapı İçin Arsa Sahiplerinin Birleşmeye Zorlanması  766
b. Belli Bir Durumun Ön Şartı Olarak Yapıya Zorlama  766
c. İmar Görmüş Olan Yerlerde Boş Duran Arsalar Üzerinde Yapıya Zorlama  767
B. Yapı Yasakları  769
1. Geçici Yapı Yasağı  770
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı  771
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde  772
aa. Kamu Hizmet ve Tesislerine Ayrılmış Olan Yerlerde Yapı Yasağı  772
ab. Gelişmeye Ayrılmış Alanlarında Yapı Yasağı  773
ac. Bir Parsele Birden Çok Yapı Yasağı  774
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında  775
3. Diğer Yapı Yasakları  775
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı  775
aa. Belediye Sınırları Dışında  776
ab. Belediye Sınırları İçinde  777
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar  777
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar  778
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı  779
21. Bölüm
İMAR PARA CEZALARI VE İMAR CEZA HUKUKU
I. İMAR PARA CEZALARI  781
A. İmar Para Cezalarının Nedenleri  781
1. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması  781
2. Muvakkat Yapıların Süresi Geldiği Halde Kaldırılmaması  782
3. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıları Yıktırılmaması veya Tamir Ettirilmemesi  782
4. Umumun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  782
5. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  782
6. İK m. 18’deki Kısıtlamalara Aykırı Davranılması  783
7. İK m. 32’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  783
8. İK m. 28’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  784
9. İK m. 35’e Aykırı Davranılması  784
10. Kapıcı Dairesi ve Sığınaklara İlişkin Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmemesi  785
11. Otoparklarla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  785
12. Belirli Yollar Üzerinde Mahzurlu Bina Bulunan veya Binasız Arsaların Yola Bakan Yüzlerinin Tayin Edilen Tarzda Kapatılmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  785
B. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar  786
C. Para Cezalarının Miktarı  787
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda  787
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda  788
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması  789
4. İmar Kanunu’nun Diğer Maddelerine Muhalefet  790
5. Para Cezalarının Güncellenmesi  791
6. Para Cezalarının Faizsiz İadesi  791
7. Tekerrür  791
Ç. Ağırlaştırıcı Nedenler  792
D. Para Cezalarının Verileceği Kişiler  792
E. Para Cezalarını Verecek Merciler  793
F. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi  794
G. İtiraz Yolu  794
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA)  796
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  796
B. Suçun Unsurları  796
1. Fail  796
2. Mağdur  798
C. Fiil (Eylem)  798
1. Hareket  798
2. Netice  799
Ç. Manevi Unsur  799
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  799
1. Teşebbüs  799
2. İştirak  800
3. İçtima  800
4. Etkin Pişmanlık  801
Kaynakça  803
Kavram Dizini  841
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020