İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Yorum Hilal Gül Cavak  - Kitap

İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Yorum

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
174
Barkod:
9789750276606
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
285,00
İndirimli (%51):
139,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gerek bir mevzuat hükmünün gerekse bir sözleşme hükmünün anlamı üzerine yapılacak tartışmalarda metoda başvurma zorunluluğu bu kitabın en temel sebebidir.
İş ve sosyal güvenlik hukukunu özel hukuktan ayıran çeşitli özellikler (ilk sırada taraflar arası güç dengesizliği ile nispi emredici düzenlemeler gelmektedir) bu alandaki mevzuat ve sözleşmelerin yorumunda farklılığa sebebiyet vermektedir. Bu kitap iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yorum metot ve ilkelerinin ne şekilde ele alındığını/alınması gerektiğini yargı yorumu (içtihatlar) ve doktrin görüşleri üzerinden somutlaştırmaktadır.
İş ve sosyal güvenlik mevzuatının yorumunda klasik metot ve yöntemlerin (lafzi yorum, tarihi yorum, sisteme uygun yorum, amaca uygun yorum ) yeri ile bu alana özgü işçi lehine yorum ilkesi ve sigortalı lehine yorum ilkesinin genel metotlar karşısındaki durumu ele alınmıştır.
Klasik yorum yöntemlerinin uygulamada eşit oranda ağırlığının olmayışının sebebi nedir ? Yüksek Mahkeme içtihatlarında hangi yorum metot ve ilkeleri baskındır ?
İşçi lehine yorum ilkesi mutlak ve vazgeçilmesi imkansız bir yorum ilkesi midir ? Bu ilke hangi durumlarda uygulama alanı bulmaktadır ?
Bireysel iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yorumundaki yöntemler de farklılık arzetmektedir.
Toplu iş sözleşmelerinin sözleşmenin tarafı olamayan işçiler bakımından bir yasa gibi etkili olması başka bir sözleşme türünde bulunmayan değerlendirme gerektirmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının Yorumu
.
Bireysel ve Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
.
İşçi Lehine Yorum İlkesi
.
Sigortalı Lehine Yorum İlkesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
GENEL ANLAMDA YORUM
I. GENEL ANLAMDA YORUM 
19
A. Kanunların Yorumu 
23
1. Yetkili Makam veya Kişiye Göre Yorum Türleri 
24
a. Yasama Yorumu 
24
b. Yürütme (İdari) Yorumu 
25
c. Yargı Yorumu 
25
d. Bilimsel Yorum (İlmi İçtihat, Doktrin, Öğreti) 
26
2. Yorumun Kanuni Temeli 
27
3. Yorum Yöntemleri 
28
a. Lafzi Yorum 
28
b. Tarihi Yorum 
31
c. Amaca Uygun (Teleolojik, Gai) Yorum 
36
d. Sisteme Uygun (Sistematik) Yorum 
41
e. Anayasaya Uygun Yorum 
49
f. Sezgisel (Duygusal) Yorum 
50
4. Yorumda Kullanılan Mantık Kuralları 
51
a. Aksi ile Kanıt Yöntemi (Mefhumu muhalif, argumentum a contrario) 
52
b. Evleviyet (Öncelikle, argumentum a fortiori) 
52
c. Kıyas (Örnekseme, analogia) 
52
5. Yorumda Sıra 
53
B. Sözleşmelerin Yorumu 
55
1. Yorumun Ön Şartı 
57
2. Yorum Teorileri 
58
a. Sübjektif Yorum (İrade Teorisi) 
58
b. Objektif Yorum (Beyan Teorisi) 
60
c. Güven Teorisi 
60
3. Yorumun Kanuni Temeli 
61
4. Yorum Yöntemleri ve İlkeleri 
62
a. Yorum Araçları 
63
aa. Sözleşme Metni 
63
bb. Sözleşmenin Yapıldığı Zaman 
64
cc. Tarafların Amacı 
64
b. Yorumda Yararlanılan İlkeler 
65
aa. Sözleşmeyi Kaleme Alan Aleyhine Yorum İlkesi 
65
bb. Yaralanan Aleyhine Yorum İlkesi 
65
cc. Yedek Hukuk Kuralından Ayrılan Çözümün Dar Yorumlanması İlkesi 
66
dd. Bir Haktan Vazgeçmeyi Öngören Beyan ve Sözleşme Hükümlerinin Dar Yorumlanması İlkesi 
66
ee. Sözleşmenin Geçerliliğini Destekleyen Yorum İlkesi 
66
ff. Zayıf Taraf Yararına Yorum İlkesi 
67
gg. Taraf Çıkarlarının Gözetilmesi İlkesi 
67
c. Yorumda Sıra 
67
d. Kanunların Sözleşmelerin Yorumuna Etkisi 
68
e. Yorum Sözleşmelerinin Yoruma Etkisi 
69
C. Yasa ve Sözleşme Yorumunun Karşılaştırılması 
69
İkinci Bölüm
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARININ YORUMU
I. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARININ YORUMU 
71
A. İş Mevzuatının Yorumu 
72
1. İş Mevzuatının Emredici Niteliği 
74
2. Yorum Yöntemleri 
77
a. Lafzi Yorum 
78
b. Tarihi Yorum 
83
c. Sisteme Uygun (Sistematik) Yorum 
85
d. Amaca Uygun Yorum 
95
e. İşçi Lehine Yorum İlkesi 
107
3. Yorum Yöntemlerinin Birlikte Uygulanmasına İlişkin Bir Örnek – Bedelli Askerlik 
111
B. Sosyal Güvenlik Mevzuatının Yorumu 
113
1. Lafzi Yorum 
114
2. Tarihi Yorum 
116
3. Sisteme Uygun Yorumu 
117
4. Amaca Uygun Yorum 
124
5. Sigortalı Lehine Yorum İlkesi 
127
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU
I. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU 
133
A. Bireysel İş Sözleşmelerinin Yorumu 
134
1. İş Sözleşmelerinin Yorumunda Uygulanacak Metot 
134
a. Sözleşme Metni 
135
b. Sözleşme Bütününün Dikkate Alınması 
135
c. Sözleşmenin Yapıldığı Zaman 
136
d. Tarafların Amacı 
136
e. Yardımcı Yorum Kuralları 
136
aa. Açık olmama halinde hükmü düzenleyen tarafın aleyhine yorum ilkesi 
136
bb. Yükümlülük altına giren lehine yorum ilkesi 
137
cc. Yedek hukuk kuralından ayrılan çözümün dar yorumu ilkesi 
137
dd. Bir haktan vazgeçmeye ilişkin beyanların dar yorumlanması ilkesi 
138
ee. Sözleşmenin geçerliliğini destekleyen yorum: 
138
ff. İşçi Lehine Yorum İlkesi 
139
2. İş Kanunlarının İş Sözleşmesinin Yorumuna Etkisi 
143
3. Toplu İş Sözleşmesinin İş Sözleşmesinin Yorumuna Etkisi 
147
B. Toplu İş Sözleşmelerinin Yorumu 
151
1. Borç Doğurucu Hükümlerin Yorumu 
152
2. Normatif Hükümlerin Yorumu 
153
3. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümlerinin Yorumunda İşçi Lehine Yorum İlkesi 
157
4. Yorum Davası 
159
a. Yorum Davasının Niteliği 
160
b. Yorum Davasının Tarafları 
160
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
161
d. Yorum Kararının Niteliği 
161
e. Yorum Kararının Kesinleşmesi 
161
Sonuç 
163
Kaynakça 
167
Kavram Dizini 
173