İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler (Konularına Göre Dizinli) Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler

(Konularına Göre Dizinli)

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
296
Barkod:
9789750292682
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
407,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2021
405,00
245,00 (%40)
Kitabın Açıklaması
Hazırlanan dilekçelerde; öncelikle objektif ve sübjektif iyiniyet kaidelerine uyularak, ilgili mevzuat araştırılmalı, iddia ve savunmaya esas hukuki içerik açık, net ve anlaşılır ifade edilmelidir. Ayrıca dilekçeler olayın özelliğine ve yasal şartlarına göre, hukuk diliyle hazırlanmalı, hukuki yarar olmalıdır.
Bu çalışmada; İdare ve Vergi Mahkemelerine, Bölge İdare Mahkemelerine ve Danıştay'a sunulan örnek dilekçelere yer verilmiştir.
Yeni baskısında kapsamı genişletilen kitapta daha fazla dilekçeye yer verebilmek amacıyla, dilekçelerin tam metinleri yerine ilk sayfası kitaba alınmış, tam metinlerine ise karekod okutarak erişim imkanı sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe
.
Hukuk Mahkemeleri
.
Cumhuriyet Başsavcılığı – Ceza Mahkemeleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI 
21
A. Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe Hazırlanması 
21
B. Davanın Konusunun Belirlenmesi – Tespit Edilmesi 
21
C. Gerekçe – Yasal Mevzuat ve Konu İle İlgili Yüksek Yargı Kararlarının Araştırılması 
21
D. Örnek Dilekçe Şablonları 
22
1. Örnek – 1 
22
2. Örnek – 2 
23
3. Örnek – 3 
24
4. Örnek – 4 
25
5. Örnek – 5 
26
6. Örnek – 6 
27
II. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 
28
A. Usul ve Yargılama Esasları 
28
B. Genel Tanım ve Kavramlar 
33
1. Yargı Yolunun Caiz Olması 
33
2. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
35
a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 
35
b. Görevli Merciin Belirtilmesi 
38
c. UYAP Avukat Bilgi Sistemi 
46
B. Mevzuat – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu –İncelemesi, 
47
1. Kapsam ve Nitelik 
47
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı 
47
3. İdari Davaların Açılması 
50
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler 
50
5. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
51
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem 
51
7. Dava Açma Süresi 
52
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
56
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma 
56
10. İdari Makamların Sükutu 
57
11. Üst Makamlara Başvurma 
59
12. İptal ve Tam Yargı Davaları 
59
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 
60
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
60
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 
63
16. Tebligat ve Cevap Verme 
64
17. Duruşma 
65
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar 
66
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi 
67
20. Dosyaların İncelenmesi 
67
21. İvedi Yargılama Usulü 
68
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü 
69
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler 
70
24. İdari Davalarda Genel Yetki 
73
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki 
73
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
73
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
74
28. Tam Yargı Davalarında Yetki 
74
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
74
30. Bağlantılı Davalar 
75
31. İstinaf 
76
32. Temyiz 
79
İkinci Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇELER
I. İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEK DİLEKÇELERİ 
91
A. İdari İşlemle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 
91
 Atama İşlemine Muvafakat Edilmemesi – İptal Davası 
91
 Atama Kriterleri – İşlemin İptali 
92
 Atanma İşlemine Muvafakat Verilmemesi 
93
 Becayiş 
94
 Belediye Encümen Kararının İptali – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
95
 Bilirkişilik Görevine Son Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali 
96
 Bilirkişilik Listesinde Yer Alınmaması – İşlemin İptali 
97
 Davalı İdarenin Naklen Tayine İlişkin İşleminin İptali 
98
 Disiplin Cezası İptali – I 
99
 Disiplin Cezasının İptali – II 
100
 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi – Hazine – Vakıf Malı 
101
 Ecrimisil İhbarnamesinin İptali 
102
 Eksik Ödenen Emekli İkramiyesi – İptal Davası 
103
 Hizmet Aktine Tabi Olarak Çalışmama 
104
 Husumet Düzeltilmesi 
105
 İdarenin Kira Sözleşmesini İptale Yönelik İşleminin İptali 
106
 İdari İşlemin İptali ile Emekli İkramiyesinin Tam Olarak Ödenmesi 
107
 İdari Para Cezası – SGK 
108
 İdari Para Cezasının İptali 
109
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi Ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası 
110
 Kanalizasyonların ve Kanalların Kapatılması veya Başka Yere Nakline Karar Verilmesi – İşlemin İptali 
111
 Kayıt Dışı Çalışma Tutanağının İptali 
112
 Malulen Emeklilik Talebinin Reddi 
113
 Naklen Atama İşleminin İptali 
114
 Oda Kaydının Geriye Dönük Olarak Sonlandırma İşleminin İptali 
115
 Ölü Doğum – Felç Kalma – Maddi – Manevi Tazminat 
116
 Projenin Puanlanması – Hukuka Aykırılığı ve İptali 
117
 Reklam Panosu – Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali 
118
 Sicil Notunun İptali – I 
119
 Sicil Notunun İptali – II 
120
 Sözleşmeli Öğretmenlere Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi 
121
 Tam Yargı Davası – Emekli Yardımı Alma 
122
 Tam Yargı Davası – Maddi ve Manevi Tazminat – Bariyer veya Korkuluk Demirlerinin Mevcut Olmaması 
123
 Tam Yargı Davası – Manevi Tazminat 
124
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi 
125
 Usulsüz Tebligat – İdari Para Cezasına İtirazlar 
126
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi 
127
 Uzman Öğretmenlik Unvanı – İdari İşlemin İptali 
128
 Üst Geçit Yapılması – İşlemin İptali 
129
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali 
130
 Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelerin Ödenmesi Talebi 
131
B. İdari İşlemle İlgili Cevap Dilekçesi Örnekleri 
132
 Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz 
132
 Fuzuli Şagil – Belediyeye Bağış 
133
 Fuzuli Şagil – Ecrimisil 
134
 Garajların Meskene Çevrilmesi 
135
 Hatalı Aşı Uygulaması – Tazminat 
136
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi – Görevsizlik İtirazı 
137
 İdarece Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmemesi – İdari İşlemin İptali 
138
 İhale Kapsamında – Değişiklik Yapılması Sebebiyle İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali 
139
 İhalenin Hükümsüz Hale Gelmesi 
140
 İmar Planı Revize Edilmesi – Davanın Konusuz Kalması 
141
 İmar Raporunun Belediyece Hazırlanması ve Tarafına Verilmesini Talep 
142
 İmar Tadilatı 
143
 İmara Aykırılık – Binanın Ortak Kullanım Alanlarının Dairelere Çevrilmesi 
144
 İmara Aykırılık – Dava Açma Süresine İtiraz 
145
 İstinat Duvarının Yıkılması 
146
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesine İlişkin İdari İşleminin İptali 
147
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali 
148
 Kamu Orta Malı – Taşınmazın Bulunduğu Alan Üzerinde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Bulunmaması 
150
 Manevi Tazminat – I 
151
 Manevi Tazminat – II 
152
 Özel Mülkiyet ve Ecrimisil Bedelinin Tespit Yöntemi 
153
 Plan Değişikliği ve Bu Değişiklik Sonucunda Verilen İnşaat Ruhsatının İptali 
154
 Plan Değişikliğinin İptali 
155
 Ruhsatsız İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali (Düğün Salonu) 
156
 Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali 
157
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – Davacının Hem Yapı Sahibi Olarak Hem de Müteahhit Olması 
158
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – İnşaat Durdurulması 
159
 Sağlık Ocaklarındaki Polikliniklerin Aile Hekimlerine Kiralanması 
160
 Sosyal Konut Tahsisi – I 
161
 Sosyal Konut Tahsisi – II 
162
 Sosyal Konut Tahsisi – III 
163
 Sözleşmeli Personel – İşlemin İptali 
164
 Şuyulandırma İşlemi – Fiili Kullanıma Engel Oluşturmama 
165
 Tam Yargı – Tazminat – Ağaç Bedelleri – I 
166
 Tam Yargı – Tazminat – Park İçerisinde Bulunan Kondisyon Aletlerinde Kaza 
167
 Tam Yargı – Tazminat – Yıkım Kararının Yerine Getirilmemesi 
168
 Tam Yargı Davası – Tazminat – Ağaç Bedeli – II 
169
 Trafik Kazası 
170
 Yapı Denetim Firmasının Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi – İdarece Tebliğ Edilmemesi 
171
 Yapı Denetim Sözleşmesi Olmadan İşlem Yapılan Faaliyete Devam Edilmesi 
172
 Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 5 (Beş) Yıl Olması – Süre Aşımı 
173
 Yapı Tatil Zaptı – İnşaatın Durdurulması 
174
 Yapı Tatil Zaptında ve İmar Cezası Hesaplama Raporunun Bulunması 
175
 Yapının Ruhsatsız ve Kaçak Olması – Ruhsat Başvurusu Bulunmaması 
176
 Yapının Üçüncü Katı Ruhsatsız ve Kaçak Olarak Yapılması – Yapı Tatil Zaptı – İşlemin İptali 
177
C. Vergi Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri 
178
 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi – Tüzel Kişinin Ödemediği Vergilere İtiraz 
178
 Arsalara Ait m2 Birim Değerlerinin Tespitine Dair Karar – İptal İstemi 
179
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – I 
180
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – II 
181
 Davalı Kurumun Haciz İşleminin İptali 
182
 Düzetme – 5996 Sayılı Kanuna Göre Verilen İdari Para Cezasının İptali 
183
 Emlak ve Kültür Varlığı Vergilerinin İptali 
184
 Emlak Vergisi 
185
 Haciz İşleminin İptali 
186
 Kamulaştırma İşlemi – Ödeme Emrinin İptali 
187
 Katma Değer Vergisi ve Kesilen Cezaların Kaldırılması 
188
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – I 
189
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – II 
190
 Ödeme Emirlerinin İptali – Müteselsil Sorumluluk – Sahte Fatura 
191
 Ödeme Emrinin İptali 
192
 Ödeme Emrinin İptali 
193
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası) 
194
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Harç Kredisi ve Gecikme Cezası) 
195
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali 
196
 Şirketteki Hisselerinin Devri – Vergi Borcu Haczi 
197
 Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılması – İşlemin İptali 
198
II. YASA YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇELERİ 
199
A. Temyiz Dilekçe Örnekleri 
199
 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi – İşlemin İptali 
199
 Bilirkişi Raporu – Eksik İnceleme – Şüyulandırma 
200
 Bilirkişi Raporu İle Yapı Tatil Zaptı Arasındaki Çelişki 
201
 Binada Yapılmak İstenen Değişiklerin Yapı Ruhsatına Tabi Olması 
202
 Düzenleme Ortaklık Payına İtiraz 
203
 Eksik ve Hatalı Bilirkişi Raporu – İmar Plan Tadilatı 
204
 Emsal Artışının Belirtildiği İmar Raporu Verilmesi Talebi – İşlemin İptali 
205
 Görev Yerinin İzinsiz Olarak Terk Edilmesi 
206
 Görevsizlik 
207
 İhale Kapsamındaki Park Alanlarının Projelerinde Değişiklik Yapılması – Onama Talebi 
208
 İki Farklı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi – Mükerrer Ceza Söz Konusu Olmaması 
209
 İmar Değişikliği 
210
 İmara Aykırılık 
211
 İş ve İşlemleri Zamanında Yerine Getirmemesi – İş Akdinin Feshi İşleminin İptali 
212
 İşyeri Olarak Kullanılan Yer – Kapalı Alan Oluşturma – İşlemin İptali 
213
 Kaçak Yapı – Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Yapıldığı İddiası 
214
 Kaçak Yapı – I 
215
 Kaçak Yapı – II 
216
 Kat Fazlalığı – Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebep Olma 
217
 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 
218
 Kurumlar Vergisi – Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası 
219
 Menfaat İhlalinin Bulunmaması 
220
 Riskli Alan – İmar Planına Göre Bitişik Nizam – Yapı Adasına Uyması 
221
 Ruhsat Verilmesini Takiben Yapılan Kontrol ve Denetimler 
222
 Ruhsatsız Alana Farklı Bir İşlem Yapılması – Tek İşyeri 
223
 Sicil Raporuna İtiraz 
224
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – I 
225
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – II 
226
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma İşleminin İptali 
227
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi 
228
 Toplu Konut Başvurusu İptali 
229
 Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köyler – Taşınmazların Tahsisi ve Kiralanması – Onay Alınması 
230
 Uygulanacak Para Cezası Hesaplanması 
231
 Yapı Kullanma İzni Alınmaması – Yapının Ruhsatsız Duruma Düşmesi 
232
 Yapının Yıkılmasına Karar Verilmesi 
233
 Zarar Oluşumu – İdarenin Tamamen Sorumluluk Alanı Dışında Olması 
234
B. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz – İstinaf Dilekçeleri 
235
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – I 
235
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – II 
236
 Başlangıçta Yer Almayan Mesleki Sertifikalar– Onay Şartının Getirilmesi 
237
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret "B3 Ticaret" Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
238
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması 
239
 Davanın Feragat Nedeniyle Reddi 
240
 Davanın Konusuz Kalması 
241
 Denetim Komisyonunun Eksik Üyelerle Faaliyet Yürütmesi – Yürütmenin Durdurulması 
242
 DOPO Hesabının Hatalı Olduğu – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
243
 Emlak Vergisi 
244
 Görev İtirazı 
245
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Görevsizlik Kararı Verilmesi 
246
 Hizmet Kusuru – Su Basması Sonucu 
247
 Hizmet Kusuru – Usulden Ret – Görevsizlik Kararının Kaldırılması 
248
 İmar Değişikliği Yapılarak Akaryakıt İstasyonu Yapılması Talebinin Reddi 
249
 İmar Para Cezası 
250
 İmara Aykırılık 
251
 Kat Mülkiyetinin Kurulması – Yapı Kullanım İzin Belgesi 
252
 Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz 
253
 Parselasyon İşleminde Teknik Zorunluluk – Yürütmenin Durdurulması 
254
 Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapılmış Olması – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
255
 Sözleşmeli Personel – İtiraz 
256
 Taşınmazın Ruhsata Aykırılığı Konusunda Tereddütlerin Giderilmesi – Keşif 
257
 Tebligat Yapılmaması – İmar Kirliliği 
258
 Yapı Denetim Şirketinden Hizmet Alınmaksızın İnşai Faaliyete Devam Edilmesi 
259
 Yürütmenin Durdurulması – Yapıda Mevcut İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmesi 
260
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – I 
261
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – II 
262
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – III 
263
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IV 
264
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – V 
265
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VI 
266
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VII 
267
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VIII 
268
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IX 
269
III. SAİR TALEPLER 
270
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesine Göre İndirim Talebi 
270
 Ara Kararı – Delillerin Sunulması 
271
 Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi 
272
 Avukatlık Sözleşmesi Örneği – İdari Dava Açılması 
273
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – I 
274
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – II 
275
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – III 
276
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – IV 
277
 Davacıdan Tahsili İstenilen Bina Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı – Belgelerin Sunulması 
278
 Eksik Hususların Tamamlanması 
279
 İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin Okunaklı Bir Örneği İstenmesi 
280
 Kanuni Süresi İçinde Verilmemiş Beyanname 
281
 Meskeniyet İtirazı 
282
 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerden Dolayı İade 
283
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Talebi 
284
 Uyarma İşleminin İptali 
285
 Vergi Dairesi Uzlaşma Talebi 
286
 Yatırılan Harç ve Masrafın İadesi 
287
 İdare – İstinaf I 
288
 İdare – İstinaf II 
289
 Yürütmenin Durdurulması Talep / Şablon 
290
 Keşif Ara Kararı 
291
 Adli Yardım Talebinin Kabul Kararı 
292
 Bilirkişiye Ek Süre Verilmesi 
293
Kaynakça 
295