İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) Suat Şimşek  - Kitap

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları

(Arazi ve Arsa Düzenlemeleri)

6. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750292606
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Şubat 2023
595,00
375,00 (%37)
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve bunlara karşı açılabilecek davalarla ilgili hususlar, konu bütünlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma bu işlemlere karşı açılacak davaları tüm yönleriyle incelemesi açısından konunun en önemli kaynaklarından birisi olmaya adaydır.
Çalışmada, arazi ve arsa düzenlemeleri yetki, şekil, sebep, konu gibi hukuki unsurları açısından incelenmiş ve sonrasında bu işlemlere karşı açılacak davalarla ilgili hususlar, Danıştay kararları ışığında açıklanmıştır.
Çalışmanın ilk kısmında parselasyon işlemleri; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda parselasyon işlemlerinin hangi idareler tarafından, hangi şekilde kurallarına uyularak nasıl yapılacağı, hangi taşınmazların parselasyona tabi tutulabileceği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Çalışma parselasyon işlemlerinde parsel dağıtım kurallarını ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeleri kapsamlı şekilde açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada kamu mallarının ve Hazine taşınmazlarının imar uygulamalarındaki durumu ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci kısmında ise parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, idari yargı işlem sürecine uygun olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak süre, ehliyet, görevli ve yetkili yargı gibi iptal davası ön koşulları açısından inceleme yapılmıştır. Daha sonra parselasyon işlemlerine karşı açılan davaların esasının görülmesi, bilirkişi incelemesi gibi hususlar açıklanmıştır. Sonrasında ise iptal davasının karara bağlanması, bu kararın sonuçları ve uygulanması, kararın uygulanmaması durumunda yapılabilecek işlemler ayrıntılarıyla izah edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İmar Planları ve Bu Planları Uygulamak İçin Kullanılabilecek Araçlar
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Hukuki Açıdan Unsurları ve Bu Unsurlar Açısından Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesine İtiraz ve Dava
.
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Yerine Getirilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Özgeçmiş 
7
Şekiller Listesi 
27
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ 
31
A. Mekânsal Strateji Planları 
31
B. Çevre Düzeni Planları 
34
C. İmar Planları 
35
1. Nazım İmar Planları 
35
2. Uygulama İmar Planları 
37
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR 
38
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri 
40
B. Kamulaştırma 
42
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi 
44
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 
45
A. Genel Olarak 
45
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi 
49
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları 
54
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması 
55
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması 
55
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması 
55
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması 
56
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması 
56
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması 
57
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması 
58
8. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında, Parselasyon Yapılmamış Alanlarda İfraz Yapılıp Yapılmayacağı 
59
İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Giriş 
63
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU 
64
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak 
64
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi 
65
2. İmar Planına Uygunluk Şartı 
67
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı 
67
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı 
70
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü 
71
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü 
73
c. Yargıtay’ın Görüşü 
75
d. Danıştay’ın Görüşü 
77
e. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 
81
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu 
83
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu 
84
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı 
84
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması 
84
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek 
85
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu 
89
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği 
90
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu 
91
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması 
92
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı 
92
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ 
93
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları 
93
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları 
93
a. Belediye Sınırları İçerisinde 
94
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde 
94
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması 
94
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi 
95
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar 
95
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması 
96
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği 
96
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu 
97
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı 
97
bdd. Gönderme Zamanı 
98
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii 
98
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri 
99
c. Belediye Sınırları Dışına 
99
d. Mücavir Alanlarda 
100
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
101
2. Özel Yetki Kuralları 
102
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
102
b. Organize Sanayi Bölgelerinde 
103
ba. Genel Olarak 
103
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 
104
c. Endüstri Bölgelerinde 
105
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler 
106
d. Gecekondu Alanlarında 
107
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında 
109
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde 
110
h. Atatürk Orman Çiftliğinde 
111
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler 
111
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında 
111
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması 
112
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi 
113
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi 
113
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler 
114
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 
114
l. Toplu Konut Alanlarında 
114
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama 
116
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
116
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde 
117
ö. Boğaziçi Alanında Planlama 
119
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda 
120
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda 
120
s. Milletvekilleri Lojmanları 
120
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde 
121
t. Olimpiyat Köyünde 
121
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında 
122
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda 
123
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde 
123
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda 
124
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 
125
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi 
125
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması 
125
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi 
125
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları 
127
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu 
127
a. Belediyelerde 
127
b. İl Özel İdarelerinde 
129
c. Diğer İdarelerde 
129
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği 
130
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik 
130
b. Mesleki Yeterlilik Şartı 
130
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı 
132
C. Zaman Yönünden Yetki 
133
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ) 
133
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi 
136
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması 
136
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği 
138
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi 
139
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması 
142
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması 
144
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği 
145
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi 
145
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi 
145
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları 
145
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması 
146
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması 
148
1. Tarım Arazileri 
148
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri 
148
b. Diğer Araziler 
150
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü 
150
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar 
151
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 
152
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 
152
ba. Başvuru 
153
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması 
153
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil 
153
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu 
154
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi 
155
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi 
155
a. Başvuru 
156
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması 
157
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi 
157
d. Kadastro Müdürlüğünce Belgelerin ve Mülkiyet Haritalarının Hazırlanması 
157
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi 
158
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması 
159
1. Genel Olarak 
159
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü 
159
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler 
160
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi 
161
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği 
161
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar 
162
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi 
164
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması 
166
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması 
166
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi 
166
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması 
167
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit 
168
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem 
169
a. Genel Kural 
169
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar 
169
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller 
170
d. Tescilsiz İktisap Halleri 
171
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü 
174
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu 
174
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli 
174
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli 
175
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları 
175
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları 
176
c. Kaba Hatalar 
177
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem 
180
4. Yüzölçümü Farklılığı Tespit Edilmesi Durumunda Parselin Hangi Yüzölçümü İle Uygulamaya Dahil Edileceği 
180
5. Yüzölçümü Düzeltmesi İşlemine Karşı Dava Açılması Durumu 
180
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri 
181
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü 
181
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu 
183
1. İmar Adalarının Numaralandırılması 
183
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması 
183
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti 
184
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması 
185
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması 
186
1. Genel Olarak 
186
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması 
186
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 
187
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı 
187
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar 
188
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi 
189
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği 
189
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi 
190
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi 
190
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi 
191
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi 
191
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi 
191
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Fakat İmar Planı Değişikliği Olmamış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi 
192
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
192
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
193
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
193
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
194
g. Kamu Hizmetine Tahsisli Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi 
194
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli 
194
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması 
195
a. Genel Olarak Kesinti Şekli 
195
b. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşan Alanların Tescili 
195
ba. Belediye Hizmetleriyle İlgili Alanların Belediye Adına Tescili 
195
bb. Diğer Alanların Hazine Adına Tescili 
196
bc. Hem Belediyelerin Hem Diğer Kurumların Hizmet Verebileceği Alanların Tescili 
197
5. Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlarda Yapılabilecek İşlemler 
197
a. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi 
197
b. Kamu Taşınmazlarıyla Hisselendirme 
199
6. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler 
199
b. Kamulaştırma Yapılması 
200
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı 
201
1. Genel Olarak 
201
2. Kamulaştırılacak Alanın Tespit Edilmesi 
201
3. Kamulaştırma Yapacak İdare 
201
4. Kamulaştırılacak Alanın Tescili 
202
5. Kamulaştırılacak Alanların Kamu Mülkiyetine Alınması 
203
6. Kamulaştırma Süresi 
203
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması 
203
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis 
204
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme) 
204
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması 
205
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi 
206
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme 
206
3. Minimum Parsel Büyüklüğüne Uyulması 
207
4. İmar Adalarının Parsellerinin Numaralandırılması 
207
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi 
208
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi 
209
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi 
209
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi 
210
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı) 
212
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı) 
214
5. Tescil Sayfası 
214
6. Parselasyon Planı Açıklama Raporunun Hazırlanması 
215
S. Parselasyonun Onayı 
216
1. Onay İçin Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler 
216
2. Onaylarda Dikkat Edilecek Hususlar 
217
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Onay 
218
4. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Onay 
219
5. Büyükşehirlerde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı 
219
6. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı 
219
Ş. Parselasyon İşlemlerinin İlanı ve İtiraz 
220
1. Genel Olarak 
220
2. Ön İlan 
220
3. Parselasyon İşlemlerine İtiraz 
220
4. Askı İlanının Tebliğ Sayılması 
221
T. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü 
221
1. İstenen Belgeler 
221
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli 
222
3. Kontrol 
223
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü 
224
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü 
225
c. Pafta Kontrolü 
225
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü 
225
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü 
225
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti) 
226
5. Kontrol Sonucu 
226
U. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli 
227
1. Genel Olarak Tescilin Şekli 
227
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli 
229
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme 
229
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili 
230
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması 
231
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması 
232
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
234
Ü. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği 
235
1. Genel Tebligat Zorunluluğu 
235
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu 
238
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı 
239
V. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
239
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı 
239
2. İstisnalar 
240
3. Matrah ve Tarife 
242
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı 
242
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER 
242
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı 
243
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı 
248
1. Genel Olarak 
248
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi 
249
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %45 Alınabilmesi 
250
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu 
251
D. İkinci Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması 
251
1. İmar Kanunu’nun 18. Maddesine Göre DOP Kesilmiş Parseller 
252
3. 5233 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamalarda İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması 
252
4. 2981 Sayılı Kanun’un 10. Maddesine Göre DOP Kesilmiş Parseller 
254
5. İkinci Kez Yapılacak DOP Kesintisinin Uygulama Şekli 
254
a. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapıların Bulunduğu Parseller 
254
b. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapı Bulunmayan Parseller 
255
E. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar 
255
1. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller 
258
2. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller 
259
3. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde 
263
4. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler 
264
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı 
265
F. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması 
265
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu 
265
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması 
267
G. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar 
269
1. Yollar 
272
2. Meydanlar 
273
3. Yeşil Alanlar 
273
4. Parklar 
273
5. Çocuk Bahçeleri 
273
6. Rekreasyon Alanı 
274
7. Otoparklar 
274
8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları 
274
9. İbadet Yerleri 
275
10. Karakollar 
275
11. Su Yolları 
275
12. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları 
275
13. Kamuya Ait Kreş Alanları 
276
14. Pazaryerleri 
276
15. Semt Spor Alanları 
277
16. Ağaçlandırılacak Alanlar 
277
17. Şehir İçi Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları 
278
18. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları 
279
19. Resmî Kurum Alanı 
279
20. Mezarlık Alanı 
279
21. Belediye Hizmet Alanı 
279
22. Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı 
279
23. Mesire Alanları 
280
H. Düzenleme Ortaklık Payının Kesinti Sırası 
280
I. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi ve Kamu Hizmetine Tahsisli Taşınmazlardan DOP Kesilememesi 
280
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI 
283
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi 
283
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
284
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
286
a. Zorunluluk 
286
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar 
287
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri 
288
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması 
288
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması 
289
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması 
290
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması 
290
bb. Teknik Zorunluluk Halleri 
290
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması 
291
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller 
291
bc. Fiili Zorunluluk Halleri 
293
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması 
293
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu 
294
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
295
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi 
296
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi 
296
cc. İlkeler Çatışması 
298
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi 
298
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu 
299
a. Genel Olarak 
299
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar 
300
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar 
300
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri 
301
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali 
302
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem 
302
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi 
302
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi 
303
B. Parselasyon İşlemlerinde Hisse Çözümü 
303
1. Genel Olarak 
303
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar 
305
a. Ek 1. Madde Uygulamaları 
305
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları 
305
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları 
307
ac. Şartların Denetimi 
310
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması 
311
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller 
312
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü 
313
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması 
314
1. Genel Olarak 
314
2. Tescilli Yapılarda 
315
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu 
315
1. Genel Olarak 
315
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar 
318
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler 
320
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler 
321
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi 
322
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi 
322
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde 
322
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde 
324
H. Mevcut Yapılaşmanın Dikkate Alınması 
324
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 
324
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı 
325
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi 
325
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi 
326
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması 
327
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı 
327
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması 
330
1. Genel Olarak 
330
2. Kamu Malı Kavramı 
331
3. Kamu Mallarının Özellikleri 
332
4. Kamu Mallarının Türleri 
335
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması 
335
a. Genel Olarak Hizmet Malları 
335
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
335
ba. Genel Olarak 
335
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu 
336
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu 
338
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi 
339
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
340
a. Genel Olarak Orta Malları 
340
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması 
341
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem 
342
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem 
347
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması 
347
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar 
347
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
348
a. Genel Olarak 
348
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar 
349
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması 
350
ca. Kıyılar 
350
cb. Sahil Şeritleri 
355
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu 
357
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı 
359
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
360
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması 
361
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması 
363
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
366
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı 
367
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması 
367
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması 
367
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması 
368
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu 
368
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler 
369
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu 
370
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar 
372
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar 
373
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar 
374
e. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar 
375
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi 
375
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanlar 
375
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu 
376
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü 
378
2. Yargıtay’ın Görüşü 
379
3. Danıştay’ın Görüşü 
381
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması 
383
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü 
384
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği 
384
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı 
386
6. Değerlendirme 
387
Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ VE DAVA
Giriş 
393
I. İTİRAZ 
393
A. Genel Olarak 
393
B. İtirazın Yapılacağı Merci 
394
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre 
394
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
395
A. Görev ve Yetki 
395
1. Görevli Yargı 
395
2. Yetkili Mahkeme 
397
B. İdari Merci Tecavüzü 
398
C. Ehliyet 
398
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti 
399
a. Genel Olarak 
399
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti 
401
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti 
402
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı 
403
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti 
404
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti 
405
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti 
405
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti 
406
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
406
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
407
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti 
408
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti 
409
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti 
410
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti 
410
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği 
411
E. Dava Açma Süresi 
413
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi 
414
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi 
416
3. Tebligat Yapılmayan Parselasyona Karşı Dava Açmada Hak Düşürücü Süre 
420
4. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi 
425
5. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi 
426
F. Husumet 
428
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması 
429
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 
430
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması 
430
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması 
432
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ 
433
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi 
433
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller 
434
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler 
436
B. Yürütmenin Durdurulması 
437
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi 
437
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması 
437
C. İptal Davasının Karara Bağlanması 
439
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi 
439
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu 
441
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi 
443
4. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi 
445
Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
447
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU 
448
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU 
449
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı 
449
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı 
449
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ 
450
A. Şekil Eksikliklerine Dayalı İptallerde 
450
B. Parsel Bazlı İptallerde 
451
C. Uygulamanın Tamamının İptali Halinde 
451
1. Kök Parsele Dönüş Zorunluluğu 
451
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu 
453
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu 
453
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi 
455
5. Bedele Dönüştürme Var İse 
456
D. Geri Dönüşümün Yapılamaması Durumu 
456
E. Hatalı Parselasyon Planlarının İdarece Düzenlenmesi 
457
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 
458
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması 
459
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği 
459
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması 
462
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi 
462
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü 
463
b. Danıştay’ın Görüşü 
465
c. Yargıtay’ın Görüşü 
466
d. Değerlendirmemiz 
467
4. Kararın Sonuçları 
469
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması 
471
1. Genel Olarak 
471
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları 
471
a. Görev ve Yetki 
471
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı) 
472
c. Ehliyet 
476
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı 
476
e. Süre 
477
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi 
477
eb. Sürenin Başlangıcı 
477
f. Husumet 
477
3. Tam Yargı Davasının Esası 
477
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması 
479
1. Şikayet 
479
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması 
479
Kaynakça 
481
Kavramlar Dizini 
487