Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kentsel Dönüşüm Hukuku
(Teorik ve Uygulamalı Bir Anlatım)
Eylül 2020 / 2. Baskı / 479 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2019 110.00 TL 49.90 TL (%55)Sepete Ekle
   

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl 300.000 konutun dönüşümü hedeflenmektedir. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca da kentsel dönüşüm ülkemiz gündeminde ön sıralarda yer alacaktır. Bu dönüşümün hukuk düzeninde doğuracağı sorunlar ise, hukukçuların ve ilgililerin Kentsel Dönüşüm Hukukunu konu edinen özellikle akademik ve uygulamada kullanılabilir kitaplara olan ihtiyacını artıracaktır.

6306 sayılı Kanun özelinde Kentsel Dönüşüm Hukukunun kapsam itibariyle başta idare hukuku, imar hukuku, medeni hukuk, kat mülkiyeti hukuku olmak üzere ilgili diğer hukuk dallarını bir araya getiren kamu hukuku ile özel hukukun iç içe geçtiği multidisipliner bir niteliğe sahip olması, bu hukuk dalı üzerinde bilimsel çalışmaların sayısının artmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu kitapta, kentsel dönüşüm sürecinin hukuki boyutu, teorik ve uygulamalı bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Bu süreçte karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara yönelik çözümler sunulmuş ve kamu hukuku ile özel hukuka konu uyuşmazlıklara ilişkin yargı süreçleri ve sorunlara bulunan çözümler mahkeme kararları ışığında açıklanmıştır. Böylece okuyucu ve uygulayıcıya, Kentsel Dönüşüm Hukukunun tüm yönlerini görebilme imkânı sunularak teoride ve pratikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Alanları
Yeniden Değerlendirme
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının
Uygulama Alanlarındaki Yetkileri
Finansal Destekler
Barkod: 9789750261688
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 479
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ
I. KENT  23
II. KENTLEŞME  25
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TANIMI  28
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI VE GELİŞİMİ  30
V. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UYGULAMA MODELLERİ  33
A. Alansal Temizleme  34
B. Kentsel Yeniden Canlandırma  34
C. Soylulaştırma  35
D. Kentsel Kalitenin Yükseltilmesi  36
E. Kentsel Yenileme  36
F. Kentsel Yeniden Yapılandırma/Geliştirme  37
G. Kentsel Yeniden Üretim  37
H. Kentsel İyileştirme  38
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  38
A. Dünya’da Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  38
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  42
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ AMAÇLAYAN KANUNLAR  44
A. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  45
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  45
C. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  46
D. 3194 Sayılı İmar Kanunu  47
E. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu  48
F. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu  48
G. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  49
H. 5543 Sayılı İskân Kanunu  49
İ. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi  50
VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 6306 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANMASI  51
A. Genel Olarak 6306 Sayılı Kanun  51
B. 6306 Sayılı Kanunun Amacı  52
C. 6306 Sayılı Kanunun Kentsel Dönüşümü Amaçlayan Diğer Kanunlardan Farklılıkları  54
D. 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Temel ve İlgili Kavramlar  55
1. Afet Kavramı  56
2. Rezerv Yapı Alanı Kavramı  56
3. Riskli Alan Kavramı  56
4. Riskli Yapı Kavramı  57
5. Uygulama Alanı Kavramı  57
6. Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli  57
7. Taşınmaz Kavramı  57
8. Yapı ve Bina Kavramları  57
9. Yapı Maliki Kavramı  57
10. Hak Sahibi Kavramı  58
11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  58
12. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü)  58
13. İdare  59
14. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  59
E. 6306 Sayılı Kanundaki Hükümlerin Niteliği  59
İKİNCİ BÖLÜM:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANLARI
I. REZERV YAPI ALANLARI  63
A. Rezerv Yapı Alanı Tanımı  63
B. Rezerv Yapı Alanı Tespiti  64
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı Tespiti  64
2. Proje Uygulama Alanı İçinde Rezerv Yapı Alanı Tespiti  65
C. Rezerv Yapı Alanı Tespitine Karşı Dava Yolu  67
D. Yargı Kararları  69
II. RİSKLİ ALANLAR  84
A. Riskli Alan Tanımı  84
B. Riskli Alan Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  85
1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  85
2. Yenileme Alanı  87
C. Riskli Alanın Tespiti ve İlanı  89
D. Riskli Alanda Uygulama  96
E. Riskli Alan Kararına Karşı Dava Yolu  100
1. Yargılama Usulü  100
2. Görevli Mahkeme  100
3. Davacı, Davalı ve Müdahil  101
4. Dava Açma Süresi  102
5. Yürütmenin Durdurulması  104
6. Savcı Düşüncesi ve Duruşma  104
7. Temyiz  104
F. Yargı Kararları  105
III. RİSKLİ YAPILAR  140
A. Riskli Yapı Tespiti  140
1. Genel Olarak  140
2. Yapı Malikleri Tarafından Riskli Yapı Tespitinin Yapılması  142
a. Tek Kişi Mülkiyetinde Bir Yapının Varlığı Halinde  142
b. Birlikte Mülkiyetin Varlığı Halinde  142
ba. Paylı Mülkiyete Tabi Yapılarda  143
bb. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Yapılarda  147
bc. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda  149
c. Yapı Maliki ile Arsa Malikinin Farklı Kişiler Olması Durumunda  151
d. Aile Konutu Açısından  152
3. Riskli Yapı Tespitinin Resen Yapılması  154
B. Riskli Yapı Tespiti Yapmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  155
C. Lisanslandırma İş ve İşlemleri  158
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  159
1. İşlemlerin Geçici Durdurulması  160
2. Yazılı Uyarı Cezası Verilmesi  161
3. Para Cezası Verilmesi  161
4. Lisansın İptal Edilmesi  162
5. Bakanlıkça Suç Duyurusunda Bulunulması  163
6. Bakanlığın İdari Yaptırımlarına Karşı Dava Yolu  163
7. Yargı Kararları  167
E. Riskli Yapı Tespiti Müracaatı ve Gerekli Belgeler  172
F. Riskli Yapı Tespiti Masrafları  173
G. Riskli Yapıların Tespiti Usulü  174
H. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi ve Cezai Sorumluluk  176
İ. Yetki Devri  178
J. Tespit Raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Gönderilmesi  179
K. Riskli Yapı Tespitinin Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  180
L. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz Yolu  182
1. İtiraz Usulü  182
2. Teknik Heyetin Teşkili  186
a. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  186
b. Heyet Üyelerinin Mali Hakları  187
3. İtirazın İncelenmesi ve Sonucu  188
M. Riskli Yapı Tespitine Karşı Dava Yolu  189
1. Genel Olarak İdari Yargı  189
2. Görevli Mahkeme  190
3. Yetkili Mahkeme  191
4. Dava Dilekçesi  193
5. İdari Merci Tecavüzü  197
6. Ehliyet (Davacı)  199
7. Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmama  202
8. Dava Açma Süresi  204
9. Husumet (Davalı)  208
10. Bağlantı Kararı  209
11. Fer’i Müdahale  210
12. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  212
13. Yürütmenin Durdurulması  213
14. İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları  217
15. Yargılama Giderleri  219
16. İstinaf  221
17. İstinafta Yürütmenin Durdurulması  223
18. Temyiz  224
19. Kanun Yararına Temyiz  224
20. Riskli Yapı Tespitinde Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  225
21. Adli Yargıda Dava Açılması  226
22. Yargı Kararları  227
N. Tahliye ve Yıkım Süreci  242
O. Riskli Yapı Tespitinin 3. Kişilere Etkisi  246
1. Sözleşmelere Etkisi  246
a. Kira Sözleşmesine Etkisi  247
b. Kullanım Ödüncü Sözleşmesine Etkisi  252
2. Sınırlı Ayni Haklara Etkisi  253
3. Şerhlere Etkisi  257
4. Özel Bir Durum Olarak Aile Konutuna Etkisi  258
5. Yargı Kararları  260
P. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakının Paylı Mülkiyete Dönüşmesi  279
1. Pay, Paydaş ve Arsa Payı Kavramları  280
2. Arsa Payının Tespiti  281
3. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası  283
4. Yargı Kararları  289
5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasının Riskli Yapı Uygulamalarına Etkisi  292
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YENİDEN DEĞERLENDİRME
I. KARAR AŞAMASI  293
A. Genel Olarak  293
B. Oybirliği İle Karar Alınması Süreci  294
C. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Karar Alınması Süreci  296
D. Riskli Yapının Güçlendirilmesi  304
E. Son Toplantı İhtarı ve Anlaşma Sağlanamaması Hâli  307
F. Karara Katılmayan Paydaşların Hakları ve Hukuki Yollar  308
1. Davacı  311
2. Davalı  311
3. Dava Açma Süresi  312
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  313
5. Yargı Kararları  315
G. 2/3 Çoğunluk Kararının Hükümsüzlüğünün İmzalanan Sözleşmeye Etkisi  323
II. PAY SATIŞI  324
A. Başvuru  327
B. Bedel Tespiti ve Satış Kararı  327
C. Tebligat Süreci ve Açık Artırma  328
D. Payın Mülkiyetinin Kazanılması  331
E. Satış İşleminin Tekrarlanması ve 3. Kişilere Satış  336
F. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Takdir Yetkisi  337
G. Dava Yolu  338
H. Yargı Kararları  339
İ. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Anlaşılamaması Halinde Taşınmazın Durumu  351
J. Yargı Kararları  352
III. DİĞER UYGULAMALAR  363
A. Uygulamaların Resen Yapılması  363
B. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması  365
C. Yapı Müteahhitlerinin Teminat Göstermesi  367
D. Yapı Müteahhitlerinin Satış İzni Alması  369
E. Yapı Müteahhiti İle İmzalanan Sözleşmenin Feshi  370
F. Haciz Yasağı  373
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ
UYGULAMA ALANLARINDAKİ YETKİLERİ
I. KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  375
A. Genel Olarak Kamulaştırma  375
B. Kamulaştırmanın Şartları  376
1. Kamulaştırmanın Yetkili İdarece Yapılması  376
2. Kamulaştırmanın Kamu Yararı Amacıyla Yapılması  377
3. Kamulaştırmanın Taşınmaz, Kaynak veya İrtifak Hakkı Üzerinde Yapılması  377
4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  378
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  380
1. Kamulaştırmanın İdari Aşaması  380
a. Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi  380
b. Kamu Yararı Kararı  380
c. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  381
d. Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh  382
e. Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi ve Satın Alma Usulüne Başvurulması  383
2. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  384
D. Kamulaştırma İşleminin İptali  387
II. ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  388
A. Genel Olarak  388
B. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Acele Kamulaştırma  390
1. Cumhurbaşkanınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  390
2. Dava Yolu  392
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  393
4. Dava Yolu  394
C. Yargı Kararları  395
III. PLANLAMA YETKİSİ  415
A. Genel Olarak Planlama ve İmar Planları  416
1. Nazım İmar Planları  417
2. Uygulama İmar Planları  418
3. Tamamlayıcı Planlar  418
B. Kentsel Tasarım Projesi  419
C. İmar Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi  420
D. İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  421
E. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Bakanlığın Planlama Yetkisi  422
F. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Bakanlığın Planlama Yetkisi  423
IV. BAKANLIĞIN DİĞER YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ  425
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL DESTEKLER
I. KİRA YARDIMI  429
A. Genel Olarak  429
B. Malikler İçin Kira Yardımı  432
C. Kiracılar ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri İçin Kira Yardımı  434
D. Kira Yardımı Başvurularında Gözetilecek Ortak Hususlar  437
E. Dava Yolu  441
II. KREDİ DESTEĞİ  442
A. Yıkım Kredisi  442
B. Güçlendirme Kredisi  443
C. Yapım ve Edinme Kredileri  443
D. Bakanlığın Denetim Yetkisi, Sigorta ve Teminat  446
III. KREDİ FAİZ DESTEĞİ  447
IV. DİĞER DESTEKLER  453
V. KREDİ VE KREDİ FAİZ DESTEĞİ BAŞVURULARINA KARŞI DAVA YOLU  454
VI. MUAFİYET VE HARÇLAR  455
SONUÇ  459
Kaynaklar  465
Kavram Dizini  475
 


Mehpare Çaptuğ
Eylül 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Rona Aybay
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ
I. KENT  23
II. KENTLEŞME  25
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TANIMI  28
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI VE GELİŞİMİ  30
V. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UYGULAMA MODELLERİ  33
A. Alansal Temizleme  34
B. Kentsel Yeniden Canlandırma  34
C. Soylulaştırma  35
D. Kentsel Kalitenin Yükseltilmesi  36
E. Kentsel Yenileme  36
F. Kentsel Yeniden Yapılandırma/Geliştirme  37
G. Kentsel Yeniden Üretim  37
H. Kentsel İyileştirme  38
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  38
A. Dünya’da Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  38
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  42
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ AMAÇLAYAN KANUNLAR  44
A. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  45
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  45
C. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  46
D. 3194 Sayılı İmar Kanunu  47
E. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu  48
F. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu  48
G. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  49
H. 5543 Sayılı İskân Kanunu  49
İ. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi  50
VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 6306 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANMASI  51
A. Genel Olarak 6306 Sayılı Kanun  51
B. 6306 Sayılı Kanunun Amacı  52
C. 6306 Sayılı Kanunun Kentsel Dönüşümü Amaçlayan Diğer Kanunlardan Farklılıkları  54
D. 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Temel ve İlgili Kavramlar  55
1. Afet Kavramı  56
2. Rezerv Yapı Alanı Kavramı  56
3. Riskli Alan Kavramı  56
4. Riskli Yapı Kavramı  57
5. Uygulama Alanı Kavramı  57
6. Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli  57
7. Taşınmaz Kavramı  57
8. Yapı ve Bina Kavramları  57
9. Yapı Maliki Kavramı  57
10. Hak Sahibi Kavramı  58
11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  58
12. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü)  58
13. İdare  59
14. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  59
E. 6306 Sayılı Kanundaki Hükümlerin Niteliği  59
İKİNCİ BÖLÜM:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANLARI
I. REZERV YAPI ALANLARI  63
A. Rezerv Yapı Alanı Tanımı  63
B. Rezerv Yapı Alanı Tespiti  64
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı Tespiti  64
2. Proje Uygulama Alanı İçinde Rezerv Yapı Alanı Tespiti  65
C. Rezerv Yapı Alanı Tespitine Karşı Dava Yolu  67
D. Yargı Kararları  69
II. RİSKLİ ALANLAR  84
A. Riskli Alan Tanımı  84
B. Riskli Alan Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  85
1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  85
2. Yenileme Alanı  87
C. Riskli Alanın Tespiti ve İlanı  89
D. Riskli Alanda Uygulama  96
E. Riskli Alan Kararına Karşı Dava Yolu  100
1. Yargılama Usulü  100
2. Görevli Mahkeme  100
3. Davacı, Davalı ve Müdahil  101
4. Dava Açma Süresi  102
5. Yürütmenin Durdurulması  104
6. Savcı Düşüncesi ve Duruşma  104
7. Temyiz  104
F. Yargı Kararları  105
III. RİSKLİ YAPILAR  140
A. Riskli Yapı Tespiti  140
1. Genel Olarak  140
2. Yapı Malikleri Tarafından Riskli Yapı Tespitinin Yapılması  142
a. Tek Kişi Mülkiyetinde Bir Yapının Varlığı Halinde  142
b. Birlikte Mülkiyetin Varlığı Halinde  142
ba. Paylı Mülkiyete Tabi Yapılarda  143
bb. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Yapılarda  147
bc. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda  149
c. Yapı Maliki ile Arsa Malikinin Farklı Kişiler Olması Durumunda  151
d. Aile Konutu Açısından  152
3. Riskli Yapı Tespitinin Resen Yapılması  154
B. Riskli Yapı Tespiti Yapmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  155
C. Lisanslandırma İş ve İşlemleri  158
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  159
1. İşlemlerin Geçici Durdurulması  160
2. Yazılı Uyarı Cezası Verilmesi  161
3. Para Cezası Verilmesi  161
4. Lisansın İptal Edilmesi  162
5. Bakanlıkça Suç Duyurusunda Bulunulması  163
6. Bakanlığın İdari Yaptırımlarına Karşı Dava Yolu  163
7. Yargı Kararları  167
E. Riskli Yapı Tespiti Müracaatı ve Gerekli Belgeler  172
F. Riskli Yapı Tespiti Masrafları  173
G. Riskli Yapıların Tespiti Usulü  174
H. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi ve Cezai Sorumluluk  176
İ. Yetki Devri  178
J. Tespit Raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Gönderilmesi  179
K. Riskli Yapı Tespitinin Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  180
L. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz Yolu  182
1. İtiraz Usulü  182
2. Teknik Heyetin Teşkili  186
a. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  186
b. Heyet Üyelerinin Mali Hakları  187
3. İtirazın İncelenmesi ve Sonucu  188
M. Riskli Yapı Tespitine Karşı Dava Yolu  189
1. Genel Olarak İdari Yargı  189
2. Görevli Mahkeme  190
3. Yetkili Mahkeme  191
4. Dava Dilekçesi  193
5. İdari Merci Tecavüzü  197
6. Ehliyet (Davacı)  199
7. Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmama  202
8. Dava Açma Süresi  204
9. Husumet (Davalı)  208
10. Bağlantı Kararı  209
11. Fer’i Müdahale  210
12. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  212
13. Yürütmenin Durdurulması  213
14. İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları  217
15. Yargılama Giderleri  219
16. İstinaf  221
17. İstinafta Yürütmenin Durdurulması  223
18. Temyiz  224
19. Kanun Yararına Temyiz  224
20. Riskli Yapı Tespitinde Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  225
21. Adli Yargıda Dava Açılması  226
22. Yargı Kararları  227
N. Tahliye ve Yıkım Süreci  242
O. Riskli Yapı Tespitinin 3. Kişilere Etkisi  246
1. Sözleşmelere Etkisi  246
a. Kira Sözleşmesine Etkisi  247
b. Kullanım Ödüncü Sözleşmesine Etkisi  252
2. Sınırlı Ayni Haklara Etkisi  253
3. Şerhlere Etkisi  257
4. Özel Bir Durum Olarak Aile Konutuna Etkisi  258
5. Yargı Kararları  260
P. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakının Paylı Mülkiyete Dönüşmesi  279
1. Pay, Paydaş ve Arsa Payı Kavramları  280
2. Arsa Payının Tespiti  281
3. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası  283
4. Yargı Kararları  289
5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasının Riskli Yapı Uygulamalarına Etkisi  292
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YENİDEN DEĞERLENDİRME
I. KARAR AŞAMASI  293
A. Genel Olarak  293
B. Oybirliği İle Karar Alınması Süreci  294
C. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Karar Alınması Süreci  296
D. Riskli Yapının Güçlendirilmesi  304
E. Son Toplantı İhtarı ve Anlaşma Sağlanamaması Hâli  307
F. Karara Katılmayan Paydaşların Hakları ve Hukuki Yollar  308
1. Davacı  311
2. Davalı  311
3. Dava Açma Süresi  312
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  313
5. Yargı Kararları  315
G. 2/3 Çoğunluk Kararının Hükümsüzlüğünün İmzalanan Sözleşmeye Etkisi  323
II. PAY SATIŞI  324
A. Başvuru  327
B. Bedel Tespiti ve Satış Kararı  327
C. Tebligat Süreci ve Açık Artırma  328
D. Payın Mülkiyetinin Kazanılması  331
E. Satış İşleminin Tekrarlanması ve 3. Kişilere Satış  336
F. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Takdir Yetkisi  337
G. Dava Yolu  338
H. Yargı Kararları  339
İ. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Anlaşılamaması Halinde Taşınmazın Durumu  351
J. Yargı Kararları  352
III. DİĞER UYGULAMALAR  363
A. Uygulamaların Resen Yapılması  363
B. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması  365
C. Yapı Müteahhitlerinin Teminat Göstermesi  367
D. Yapı Müteahhitlerinin Satış İzni Alması  369
E. Yapı Müteahhiti İle İmzalanan Sözleşmenin Feshi  370
F. Haciz Yasağı  373
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ
UYGULAMA ALANLARINDAKİ YETKİLERİ
I. KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  375
A. Genel Olarak Kamulaştırma  375
B. Kamulaştırmanın Şartları  376
1. Kamulaştırmanın Yetkili İdarece Yapılması  376
2. Kamulaştırmanın Kamu Yararı Amacıyla Yapılması  377
3. Kamulaştırmanın Taşınmaz, Kaynak veya İrtifak Hakkı Üzerinde Yapılması  377
4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  378
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  380
1. Kamulaştırmanın İdari Aşaması  380
a. Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi  380
b. Kamu Yararı Kararı  380
c. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  381
d. Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh  382
e. Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi ve Satın Alma Usulüne Başvurulması  383
2. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  384
D. Kamulaştırma İşleminin İptali  387
II. ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  388
A. Genel Olarak  388
B. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Acele Kamulaştırma  390
1. Cumhurbaşkanınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  390
2. Dava Yolu  392
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  393
4. Dava Yolu  394
C. Yargı Kararları  395
III. PLANLAMA YETKİSİ  415
A. Genel Olarak Planlama ve İmar Planları  416
1. Nazım İmar Planları  417
2. Uygulama İmar Planları  418
3. Tamamlayıcı Planlar  418
B. Kentsel Tasarım Projesi  419
C. İmar Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi  420
D. İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  421
E. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Bakanlığın Planlama Yetkisi  422
F. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Bakanlığın Planlama Yetkisi  423
IV. BAKANLIĞIN DİĞER YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ  425
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL DESTEKLER
I. KİRA YARDIMI  429
A. Genel Olarak  429
B. Malikler İçin Kira Yardımı  432
C. Kiracılar ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri İçin Kira Yardımı  434
D. Kira Yardımı Başvurularında Gözetilecek Ortak Hususlar  437
E. Dava Yolu  441
II. KREDİ DESTEĞİ  442
A. Yıkım Kredisi  442
B. Güçlendirme Kredisi  443
C. Yapım ve Edinme Kredileri  443
D. Bakanlığın Denetim Yetkisi, Sigorta ve Teminat  446
III. KREDİ FAİZ DESTEĞİ  447
IV. DİĞER DESTEKLER  453
V. KREDİ VE KREDİ FAİZ DESTEĞİ BAŞVURULARINA KARŞI DAVA YOLU  454
VI. MUAFİYET VE HARÇLAR  455
SONUÇ  459
Kaynaklar  465
Kavram Dizini  475
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020