Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi Tombaloğlu  - Kitap

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

1. Baskı, 
Ocak 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
410
Barkod:
9789750214189
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
520,00
İndirimli (%89):
57,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Amme alacaklarının tahsiline yönelik olarak amme borçlularına ait mal varlıklarının satış hazırlıkları işleminden tahsiline kadar olan safhada 6183 sayılı yasa hükümlerinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle gayrimenkul satışlarında 6183 sayılı yasanın 99'uncu maddesi doğrultusunda icra ve iflas kanunu hükümlerinin uygulanması, yine 6183 sayılı yasa kapsamında, mahalli idarelerden belediyelerin mal varlıklarının 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi gereğince, il özel idarelerinin malvarlıklarının 5302 sayılı yasanın 75'inci maddesi kapsamında haczedilebilirliğinin yine İİK'nın 82/1 maddesi kapsamında incelenmesi için bu araştırma düşünülmüştür.
Diğer taraftan 6183 sayılı yasanın uygulama alanı içinde, icra iflas kanununa 4949 sayılı yasa değişikliği ile getirilen icra iflas kanunun 179/a, 179/b maddesinde düzenlenen iflasın ertelenmesi hükümlerinin, 132'nci maddesi kapsamında banka alacaklarının 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler
.
Tahsil Dairesi Bulunmayan İl Özel İdaresi Alacaklarının Tahsili
.
6183 Sayılı Kanunda, 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Son Değişiklikler
.
Belediye ve İl Özel İdarelerinin Malvarlıklarının Haczi
.
Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Menkul ve Gayrimenkullerin Satışı
.
Şirketlerden Alınmayan Amme Alacakları İçin Ortaklara Başvurulması
.
Amme Alacaklarının Tahsilinde Tebligat
.
Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası
.
İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi
.
Banka ve Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Gereği Tahsili
.
Amme Alacaklarında Konkordatonun Zaruri Olmayışı
.
Tahsil Zamanaşımı ve Kesilmesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm UYGULAMA ALANI, GÖREVLİ YARGI MERCİLERİ VE TAHSİL DAİRESİ
I. 6183 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI 
21
A. Açıklama 
21
B. Tahsili Emval Kanununa Atıf Yapan Kanun Hükümleri 
22
C. 6183 Sayılı Kanuna Atıf Yapan Kanunlar 
23
1. Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Mercileri 
25
2. 6183 Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Kapsamında Kalan Alacakların Tahsilinde Görev 
27
3. İdari Akitlerden Doğan Alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Alacağı Niteliğindedir 
31
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunu Kapsamında Tahsilinde Görev 
33
5. Amme İdarelerinden Belediyeler ve İl Özel İdaresi Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsilinde Görev 
36
6. Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Takibinde Görev 
38
7. Muhtelif Kanun ve Tüzüklerden Kaynaklanan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Takip ve Tahsilinde Görev 
40
II. AMME ALACAKLARININ 6183 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMA FARKLILIĞI 
43
III. TAHSİL DAİRESİ BULUNMAYAN İL ÖZEL İDARELERİNDE İDARİ PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİ 
53
A. Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezaları 
57
B. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi 
58
İkinci Bölüm 6183 SAYILI KANUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER, ALACAKLARIN TAHAKKUK VE TAKİBİ
I. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA 5766 SAYILI KANUNLA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER 
61
A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları 
62
B. Limited Şirketin Amme Borçları 
62
C. “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” Başlıklı Mükerrer 35. Maddede Yapılan Değişiklikler 
64
D. İlave Edilen 36/A Maddesi 
65
E. Tecil Başlıklı 48. Maddede Yapılan Değişiklikler 
66
F. “İcranın Kaza Mercilerince Tehiri” 49. Maddede Yapılan Değişiklikler 
67
G. Geçici 8. Maddenin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik 
68
II. İHTİYATİ TAHAKKUK 
68
A. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri 
70
B. İhtiyati Tahakkukun Neticeleri 
73
III. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK (6183 SAYILI KANUN) İLE ÖZEL HUKUK (İCRA İFLAS HUKUKU) HÜKÜMLERİNDEKİ İHTİYATİ HACİZ ARASINDAKİ AYRILIKLAR 
76
IV. İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ 
80
A. Geçici Tahakkuk Miktarına Karşı Davanın Yönetilmesi 
80
B. Davanın Geçici Tahakkuk Nedenine Yöneltilmesi 
81
V. AMME ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK 
81
VI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SIRA 
93
VII. TECİL 
98
MADDE-48: (5766 Sayılı Kanunun 6. Maddesiyle Değişik) 
98
A. Açıklama 
99
B. Kamu Alacağının Tecilinin Şartları 
99
1. Kamu Borçlusunun Zor Duruma Düşme İhtimali Bulunmalıdır 
99
2. Yazılı İstemde Bulunma Şartı 
100
3. Borçlunun Teminat Göstermesi Şartı 
100
4. Tecil Erteleme İki Yıl Süre İle Sınırlıdır 
102
5. Kamu Alacağı Tecil Edilmiş Olsa Dahi Direnme Faizi Uygulanmalıdır 
103
C. Tecil (Erteleme) ve Taksitlendirmenin Sonuçları 
103
VIII. İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ 
104
IX. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI 
104
X. GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI 
105
Madde 51-(5035 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle Değişen Madde T. 4.1.2004) 
105
A. Açıklama 
105
B. Gecikme Zammının Şartları 
106
C. Gecikme Zammını Tabi Olmayan Alacaklar 
106
Üçüncü Bölüm İHTİYATİ HACİZ, HACİZ, MENKUL VE GAYRİMENKUL SATIŞI
I. İHTİYATİ HACİZ 
107
A. Açıklama 
107
B. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması 
111
C. İhtiyati Haciz İstihkak İddiası 
113
II. HACİZ 
114
A. Açıklama 
114
B. İl Özel İdaresi ve Belediyeler Yönünden Hazzedilemeyen Mal Varlıkları 
115
C. Belediye Mal Varlıklarının Haczi İle İlgili Olarak 
115
III. HAL TAHSİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ 
121
A. Tahsis 
121
B. Teminat 
122
C. Tahsisin İptali 
122
IV. ÖZEL İDARE MAL VARLIKLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ 
124
V. AMME ALACAĞI NEDENİYLE BANKADAKİ MEVDUATA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARI GÖNDERİLMESİ 
125
VI. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI VE SATIŞI 
132
VII. MENKUL MALLARIN SATIŞI 
134
VIII. MENKUL MALLARIN SATIŞININ ŞEKLİ VE İLANI 
139
IX. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI 
149
A. Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi (6183 S.K. Md. 88) 
149
1. Açıklama ve Sorumlulukları 
149
B. Gayrimenkul Haczinin Neticeleri 
150
1. Haczin Mütemmim Cüzüleri ve Teferruatı Kapsaması 
150
2. Haczin, Hasılat ve Menfaatleri Kapsaması 
152
3. Haczedilen Gayrimenkulün İpotek Alacaklılarına Bildirilmesi 
153
C. Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi 
153
D. Gayrimenkullerin Satışı ve Komisyonları 
154
E. Gayrimenkullere Değer Biçme 
155
X. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 
156
XI. GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN 
159
XII. İLAN ŞEKLİ 
159
XIII. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALEYE İŞTİRAK (6183 S.K. MD. 94) 
163
XIV. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE KOŞULLARI 
166
XV. İHALENİN DİĞER UNSURLARI 
167
A. Verilecek Teminat Bakımından 
167
B. Artırma Bedelinde Oran 
167
C. İhale Edilen Taşınmazın Tescil ve Teslimi 
168
XVI. İHALENİN YAPILAMAMASI 
178
XVII. GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ 
182
A. İhale Bedelinin Ödenmemesine Bağlı Fesih 
183
B. İhalesi Feshedilen Taşınmaz (7) Gün İçinde Artırmaya Çıkarılmalıdır 
183
C. İkinci Artırmada Taşınmaz En Çok Pey Sürene İhale Edilmelidir 
183
XVIII. İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ 
184
A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması 
184
B. İcra ve İflas Kanunu'nun 134. Maddesine Göre 
184
C. Teminat Akçesinin Alıkonulması 
184
D. Alıcıdan En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Teklif Olunması ve Yeniden İhale Yapılması 
185
XIV. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ 
189
A. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesini Gerektiren Nedenler 
190
B. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesinin Sonuçları 
190
XX. İHALE NETİCESİ FESİH VE TESCİL 
191
XXI. FESİH NEDENLERİ 
192
A. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan Usulsüzlükler 
192
B. Artırmaya Bağlı Fesih Nedenleri 
192
C. Alıcının Hataya Düşürülmesi ve İhaleye Fesat Karıştırılması Nedenine Dayalı Fesih Nedenleri 
193
D. Kamu Alacakları İçin Yapılan İhalenin Feshi İsteminde Usul 
193
E. İhalenin Feshinde Şikayetçi Olabilecek Kişiler 
194
F. İhalenin Feshi İsteminin Reddi Kararının Sonuçları 
196
G. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları 
197
XXII. ŞİRKETLERDEN BORÇ TAHSİLİ, ŞİRKETLERDEN ALINAMAYAN AMME ALACAKLARI İÇİN ORTAKLARA BAŞVURULMASI 
208
A. Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu 
209
B. “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” Başlıklı Mükerrer 35. Maddeye 6.6.2008 Tarihinde Getirilen Değişiklikler 
211
XXIII. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ 
212
A. Kamu Alacağının İstenebilirliğinin Koşulları 
212
B. Haciz Yolu İle Takip İçin Kamu Borçlusuna Ödeme emri Tebliği Gerekir 
212
C. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (İİK. Mad. 143/2-6) 
214
D. Rehin Açığı Belgesi Bakımından 
216
E. Kamu Alacağının Zorunlu Karşılanma Usulleri 
217
1. Kamu Alacağının Ödetilmesinde Haciz Yolu 
217
2. Güvencenin Paraya Çevrilmesi Yolu 
217
a. Maddi Güvence Gösterilmişse Uygulama 
217
b. Güvencenin Gerçek ve Tüzel Kişilerin Şahsi Kefaleti Şeklinde Gösterilmesi Halinde Uygulama 
217
c. Kamu Alacaklarının Tahsili Açısından İflas Yolu 
218
XXIV. ÖDEME EMRİ 
218
A. Kamu Alacağının Tahsilinde Ödeme Emri Gönderilebilmesinin Şartları 
219
1. Kamu Alacağının Vadesi Gelmiş Bulunmalıdır 
219
2. Ödeme Emri Hukuka Uygun Olmalıdır 
220
XXV. TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP 
221
A. Kişisel Güvence 
221
B. Teminat Paraya Çevrilmeden Diğer Cebren Tahsil Yollarına Başvurulamaz 
221
C. Güvencenin Paraya Çevrilmesinin Koşulları 
224
1. İhbarın Tebliğe Bağlı Sonuçları 
224
2. Güvence Paraya Çevrilmeden Diğer Kovuşturma Yollarının Uygulanamayacağıdır 
224
XXVI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT 
239
XXVII. AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE TEBLİĞ USULLERİ 
239
A. Genel Tebliğ Usulü 
239
B. Memur Aracılığı İle Tebliğ 
240
C. Dairede Komisyonda Tebliğ 
240
D. İlanen Tebliğ 
240
E. Faks Çekme Suretiyle Tebligat Yapmak 
246
F. Tebligat Usulsüzlüğü Şikayetinin İncelenmesi 
246
G. Hükmi Şahıslar Adına Yapılacak Tebligat 
250
H. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35/son'a Göre Adli Tebligat 
253
I. Bakanlıklara Karşı Yapılan İcra Takiplerinde Tebliğ Usulü 
255
Dördüncü Bölüm ÖDEME EMRİNE İTİRAZ, İSTİHKAK İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ
I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
259
A. Açıklama 
259
B. Davanın Şekli Koşulları 
260
1. Süre Bakımından 
260
2. Davanın Açılacağı Yer Mahkemesi 
261
3. Ödeme Emrine Karşı Davada Şekli Unsurlar 
262
C. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Nedenleri 
262
D. Ödeme Emrine Karşı Borcun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Dava Açılabilir 
263
E. Haksız Çıkma Tazminatı 
265
F. Dava Süreci ve Sonuçları 
265
G. Vergi Mahkemelerinin Konu İle İlgili Kararları Temyize Tabidir 
266
H. Davanın Sonuçları 
266
II. İSTİHKAK İDDİASI 
273
A. İstihkak Davasının Konusu 
274
B. İstihkak İddiasının Tebliği ve Sonuçları 
275
1. Üçüncü Şahıslar Yönünden İstihkak İddiası 
275
2. Borçlu Bakımından İstihkak İddiası 
276
3. Alacaklı Kamu İdaresinin Yasadan Kaynaklanan İstihkak İddiası 
277
III. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI 
284
A. Açıklama 
284
1. Genel Olarak 
284
2. Üçüncü Kişi Haciz Esnasında İstihkak İddiasında Bulunmak Zorundadır 
284
3. Borçlu İle Birlikte Oturan Kişilerin İstihkak İddiasında, Mal Borçlunun Elinde Sayılır 
285
B. İstihkak İddiaları İle İlgili Diğer Hükümler 
292
1. Açıklama ve Yorum 
292
2. İstihkak Davalarında Yetkili Mahkeme 
293
3. Yürütmenin Durdurulması ve Tazminat 
294
IV. TASARRUFUN İPTALİ 
298
A. İptal Davasının Konusu 
298
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görev 
299
C. İptal Davalarında Yetki 
300
D. Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Koşulları 
301
V. HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI 
313
VI. İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
317
A. Açıklama 
317
B. Kamu Alacağı Tasarruftan Önce Doğmalıdır 
317
C. Kamu Alacağının Kanundan Kaynaklanan Takip Yoluyla Tahsili Sonuçsuz Kalmalıdır 
317
VII. BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR 
323
A. Açıklama 
323
B. Bağışlama Sayılan Tasarruflar 
324
VIII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR 
328
IX. AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA YAPILAN TASARRUFLAR 
333
X. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ 
342
A. Açıklama 
342
B. İptal Davasının Sonuçları 
342
1. Yasal Düzenleme Tapunun İptalini Amaçlamaz 
343
2. Elden Çıkarılan Mal Değeri Kadar Tazminat Hükmedilmesi 
343
Beşinci Bölüm İFLASIN ERTELENMESİ, BANKA VE FON ALACAKLARININ TAHSİLİ, KONKORDATO VE TAHSİL ZAMANAŞIMI
I. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNE ETKİSİ 
347
A. Giriş 
347
B. İflasın Ertelenmesi İçin Maddi (Esasa İlişkin) Şartlar 
348
1. Talep Şartı 
348
2. İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerekir 
348
3. Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi Gerekir 
348
4. Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Verilmesi 
348
5. İyileştirme Projesinin Mahkemeye Verilmesi 
348
II. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNE OLAN ETKİLERİ 
349
A. Cebren Tahsil 
349
1. Haciz İşlemleri Etkisi 
350
2. Gecikme Zammı Uygulanmasına Etkisi 
350
3. Erteleme Kararıyla Birlikte Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması Kuralının İstisnası 
351
4. İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İhbar ve Kıdem Tazminatlarını da İçeren Alacaklarının Tahsiline Etkisi 
351
III. İL ÖZEL İDARESİ ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAHSİLİ 
356
A. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. Maddesinin (b) ve 10. Maddesinin (k) Bendlerine Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler Uyarınca İl Özel İdaresi Alacaklarının Takip ve Tahsili 
357
1. Kamu Borcunu Tecili 
357
2. Mal Bildiriminde Bulunma 
357
3. İdarenin Teminat Talebinde Bulunması 
357
4. İhtiyati Haciz 
358
5. Menkul Malların Satışı 
358
6. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi 
358
B. İl Özel İdarelerine 5779 Sayılı Kanun (İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun) Gereğince Genel Bütçeden Paylarının Ayrılması 
358
1. Payların Oranı 
358
2. Payların Ayrılması 
358
C. Kesinti Yapılması 
359
1. Borçlar 
359
2. Aylık Vergi SGK Prim Tahakkukları 
360
3. Ayrılan Paylar İçin Haciz Uygulaması 
360
4. İl Özel İdaresinin Mallarının Haczedilebilirliği 
361
IV. BANKA VE FON ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYGULANARAK TAHSİLİ 
362
A. Açıklama 
362
1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. Maddesi Kapsamında Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinde İcra İflas Kanunu 
368
2. Bankaların Kredilerin Dönüşümü İle İlgili İşlemlerinde Tahsil Harcı İle İlgili Sorumlulukları 
369
V. İFLAS YOLUYLA TAKİP 
376
A. Kamu Borçlusunun İflas Yoluyla Takibi 
377
1. Açıklama 
377
a. Kamu Alacağının Tahsil Edilebilir Nitelikte Olmalıdır 
377
b. Kamu Alacağının Tahakkukunun İptali Amacıyla İdari Yargı Merciine Dava Açıldığında Takibe Etkisi 
377
B. İflasın Açılması İle Takiplerin Durması ve Düşmesi 
378
VI. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ 
379
VII. KONKORDATO 
384
A. Konkordato Nedir 
384
1. Konkordato Başvurusunun Yapılması 
384
B. Konkordato Mühleti Verilmesinin Sonuçları 
385
1. Mühletin Alacaklı Bakımından Sonuçları 
385
2. Konkordato Amme Alacakları İçin Zaruri Değildir 
386
3. Konkordato Mecburiyetinin Olmadığı Durumlar Nelerdir 
386
a. Rehinli Alacaklar 
386
b. Amme Alacakları 
386
c. İmtiyazlı Alacaklar 
386
4. Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 
387
C. Konkordatonun Sonuçları 
387
VIII. TAHSİL ZAMANAŞIMI 
389
A. Açıklama 
389
B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
389
C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı 
390
1. Genel Olarak 
390
2. Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı 
390
3. Tahsil Zamanaşımı 
390
D. Zamanaşımının Kesilmesi 
391
Bibliyografya 
401
Kavramlar Dizini 
403