İletişim Hukuku Prof. Dr. Zakir Avşar, Doç. Dr. Sami Narter  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
528
Barkod:
9786052646762
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İletişim hukuku kavramı önceki dönemlerde sıklıkla haberleşme hukuku veya basın hukuku olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde daha çok bireysel iletişim hukuku ve kitle iletişim hukuku kavramları kullanılmaktadır. İletişim hukuku kavramı, bu çalışmada hem bireysel iletişim hukukunu hem de kitle iletişim hukukunu kapsayan bir kavram olarak kullanılmıştır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak her ne kadar kitle iletişimi çok önem kazanmış ve hukuki düzenlemelerin çoğunluğu bu alanda yapılmaktaysa da bireysel iletişim ve dolayısıyla bireysel iletişim hukuku da halen önemini korumakta ve uygulamada sık sık davalara konu olmaktadır.
Bu çalışma hem iletişim fakültesi öğrencilerinin hem de hukuk fakültesi öğrencilerinin ders kitabı eksiğinin giderilmesi ve uygulamacı hukukçuların ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İletişim Hukukuna İlişkin Kavram ve Temel Bilgiler
.
Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti ve İletişim Özgürlüğü
.
Yazılı Basın Sistemi
.
Radyo ve Televizyon Sistemi
.
Sinema ve Video Sistemi
.
İnternet Sistemi
.
İletişim Faaliyetlerinde Hukuki ve Cezai Sorumluluk
.
İletişim Hukukuna İlişkin Mevzuat
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISA İÇERİK 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
İLETİŞİM HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAM
VE TEMEL BİLGİLER
A. İLETİŞİM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ 
25
1. İLETİŞİM KAVRAMI, AMACI VE ÖNEMİ 
25
a. İletişim Kavramı 
25
aa. İletişimin Doğal ve Zorunlu Oluşu 
25
ab. Sözcük Olarak İletişim 
28
ac. Enformasyon ve iletişim 
30
ad. Haberleşme ve iletişim 
31
b. İletişimin Amacı 
32
c. İletişimin Önemi ve İşlevi 
33
2. İLETİŞİMİN TEMEL UNSURLARI 
35
a. Kaynak (Gönderici) 
35
b. İleti (Mesaj) 
37
c. Alıcı (Hedef) 
38
d. Kanal (İletim yolu) 
39
e. Geri Bildirim (Feedback) 
40
3. İLETİŞİM TÜRLERİ 
41
a. Bireysel ve Kitlesel İletişim 
42
aa. Bireysel (Kişilerarası) İletişim 
42
ab. Kitle İletişimi 
43
ac. Bireysel İletişim ile Kitle İletişimi Arasındaki Farklar 
44
b. Yüz Yüzeliğe Göre İletişim 
45
ba. Yüz Yüze (Doğrudan) İletişim 
45
bb. Uzaktan (Dolaylı) İletişim 
46
c. Yazılı, Sözlü, Sözsüz ve Görüntülü İletişim 
46
ca. Yazılı İletişim 
47
cb. Sözlü İletişim 
47
cc. Sözsüz İletişim ve Beden Dili 
48
cd. Sesli / Görüntülü İletişim 
51
d. Sosyal Medya ile iletişim 
51
4. İLETİŞİM ARAÇLARI 
52
a. Bireysel İletişimin Temel Araçları 
52
b. Kitle İletişimin Temel Araçları 
53
B. HUKUK KAVRAMI, HUKUKUN AMACI, GEREKLİLİĞİ VE SOSYAL DÜZEN 
54
1. HUKUK KAVRAMI 
54
a. Sözcük Olarak Hukuk 
54
b. Kavram Olarak Hukuk 
56
2. HUKUKUN AMACI 
57
a. Toplumsal Düzeni ve Barışı Sağlamak 
57
b. Toplumsal İhtiyaçları Karşılamak 
58
c. Eşitliği Sağlamak 
58
d. Özgürlüğü Sağlamak 
60
e. Hukuki Güvenliği Sağlamak 
60
f. Adaleti Gerçekleştirmek 
62
fa. Denkleştirici adalet 
62
fb. Dağıtıcı adalet 
63
fc. Hakkaniyet 
63
fd. Sosyal adalet 
64
3. HUKUKUN GEREKLİLİĞİ, TOPLUM HAYATI VE SOSYAL DÜZEN 
65
a. Hukukun Gerekliliği 
65
b. Toplum Hayatı 
65
c. Sosyal Düzen ve Kuralları 
66
ca. Genel Bilgi 
66
cb. Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk Kurallarıyla İlgileri 
67
cba. Hukuk Kuralları 
67
cbb. Din Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlgisi 
69
cbc. Ahlâk Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlgisi 
72
cbd. Görgü Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlgisi 
74
cbe. Örf ve Adet Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlgisi 
77
C. İLETİŞİM HUKUKU KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 
80
1. İLETİŞİM HUKUKU KAVRAMI 
80
a. Bireysel İletişim Hukuku 
81
b. Kitle İletişim Hukuku 
81
2. İLETİŞİM HUKUKUNUN HUKUK DALLARI İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER
HUKUK DALLARI İLE İLGİSİ 
82
b. İletişim Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlgisi 
83
ba. Anayasa Hukuku ile İlgisi 
83
bb. Ceza Hukuku ile İlgisi 
84
bc. Türk Borçlar Hukuku ile İlgisi 
85
D. İLETİŞİM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
86
1. İLETİŞİM HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI 
87
a. Uluslararası Kaynakların Bağlayıcı Olabilmesi 
87
b. Birleşmiş Milletler Normları 
88
ba. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
89
bb. Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme 
90
c. Avrupa Birliği Normları 
91
ca. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
92
cb. Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 
93
2. İLETİŞİM HUKUKUNUN ULUSAL KAYNAKLARI 
94
a. Anayasal Hükümler 
94
aa. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği ve Sınırlanması 
94
ab. Haberleşme Hürriyeti 
95
ac. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 
96
ad. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti 
96
ae. Bilim ve Sanat Hürriyeti 
97
af. Basın Hürriyeti 
98
ag. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı 
99
ah. Basın Araçlarının Korunması 
100
Araçlarından Yararlanma Hakkı 
100
aj. Düzeltme ve Cevap Hakkı 
101
ak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon
Kuruluşları ve kamuyla ilişkili Haber Ajansları 
101
b. Temel Yasal Düzenlemeler 
102
c. Mevzuattaki Diğer Temel Düzenlemeler 
103
İKİNCİ BÖLÜM
DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
A. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ 
107
1. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİ KAVRAMI 
107
2. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİNİN TEMEL UNSURLARI 
109
a. Bilgi ve Fikir Alma Özgürlüğü 
110
b. Düşünce ve Kanaat Sahibi Olma Özgürlüğü 
111
c. Bilgi ve Fikirleri Açıklama ve Yayma Özgürlüğü 
112
3. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANDLIRILMASI 
113
a. Sınırlama Kanunla Yapılmalıdır 
115
b. Sınırlama Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygun Olmalıdır 
116
c. Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine Uygun
Olmalıdır 
117
d. Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın
Yapılmalıdır 
117
e. Sınırlama lâik Cumhuriyetin gereklerine Uygun Olmalıdır 
118
f. Sınırlama Ölçülülük İlkesine Uygun Olmalıdır 
118
fa. Elverişlilik İlkesi 
119
fb. Gereklilik İlkesi 
119
fc. Oranlılık İlkesi 
120
g. Sınırlama Anayasanın İlgili Maddelerinde Belirtilen Özel
Sınırlama Sebeplerine Bağlı Olmalıdır 
121
ga. Anayasanın Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (26.)
Maddesinin Belirlediği Özel Sınırlama Sebepleri 
121
gaa. Devletin ve Kamunun Yararlarının Korunmasına İlişkin
Özel Sınırlama Sebepleri 
122
gab. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Özel Sınırlama
Sebepleri 
125
gac. Genel Ahlakın Korunmasına İlişkin Özel Sınırlama
Sebepleri 
127
gb. Anayasanın Bilim ve Sanat Hürriyeti (27.) Maddesinin
Belirlediği Özel Sınırlama Sebepleri 
128
B. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ 
129
1. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 
129
2. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UNSURLARI 
129
a. Haber, Düşünce ve Kanaatleri Öğrenebilme ve Toplayabilme Hakkı 
129
b. Haber, Düşünce ve Kanaatleri Açıklayabilme Hakkı 
131
c. Haber, Düşünce ve Kanaatleri Yayabilme Hakkı 
132
d. Basının İhtiyaçlarının Karşılanması ve Bunun Bir Kamu Hizmeti
Sayılması 
133
e. Devletin Basına Eşit Davranması 
134
3. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YARARLANACAK OLANLAR 
134
4. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 
135
a. Hukuki Sınırlamalar 
136
aa. Kamu Menfaatinin Gerektirdiği Sınırlandırmalar 
136
aaa. Devletin İç ve Dış Saldırılara Karşı Korunması
Nedeniyle Sınırlamalar 
137
aab. Toplum Ahlakını Koruma Nedeniyle Sınırlamalar 
137
aac. Adaletin Sağlanması Amacına Yönelik Sınırlamalar 
138
ab. Kişilik Haklarının Gerektirdiği Sınırlandırmalar 
138
b. Diğer Sınırlamalar 
138
C. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİNİN İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİSİ 
139
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAZILI BASIN SİSTEMİ
A. BASIN KAVRAMI VE BASININ TARİHİ GELİŞİMİ 
141
1. BASIN KAVRAMI 
141
2. DÜNYADA BASININ TARİHİ GELİŞİMİ 
142
3. ÜLKEMİZDE BASININ TARİHİ GELİŞİMİ 
144
B. BASININ KAMUSAL GÖREVLERİ 
146
1. BASININ KAMUSAL GÖREVLERİNİN HEM HAK HEM DE GÖREV OLMA
NİTELİĞİ 
146
2. HABER VERME HAKKI VE GÖREVİ 
147
3. DENETİM VE ELEŞTİRİ HAKKI VE GÖREVİ 
148
4. KAMUOYUNU AÇIKLAMA VE OLUŞTURMA HAKKI VE GÖREVİ 
151
5. BASININ DİĞER KAMUSAL GÖREVLERİ 
152
C. BASININ DÖRDÜNCÜ GÜÇ NİTELİĞİ VE ÖZ DENETİM 
153
1. BASININ DÖRDÜNCÜ GÜÇ NİTELİĞİ 
153
2. BASIN VE YAYIN FAALİYETLERİNDE ÖZDENETİM 
155
a. Basın Konseyi 
155
aa. Tarihçesi 
155
ab. Amacı 
155
ac. Basın Konseyinin Yapısı 
156
ad. Basın Meslek İlkeleri 
159
b. Basın İlan Kurumu 
161
ba. Tarihçe 
161
bb. Amacı 
161
bc. Basın İlan Kurumunun Yapısı 
162
bd. Görevleri 
162
be. Basın Ahlak Esasları 
163
D. BASINDA MATBAACILIK FAALİYETİ 
167
1. MATBAACILIK FAALİYETİNDE BULUNMA KOŞULLARI 
167
2. MATBAACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
167
a. Zorunlu Bilgilerin Basılması Yükümlülüğü 
168
b. Tevdi Yükümlülüğü 
168
E. BASILMIŞ ESERLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
169
1. BASILMIŞ ESER KAVRAMI 
169
a. Kavram 
169
b. Basılmış Eserin Unsurları 
170
ba. Basılmış Eserin Maddi Varlığının Bulunması 
170
bb. Basılmış Eserin Fikri İçeriğinin Bulunması 
170
bc. Basılmış Eserin Çoğaltılması 
172
bd. Basılmış Eserin Yayımlanma Amacının Bulunması 
173
2. YAYIM KAVRAMI 
174
a. Yayım ve Yayın kavramları 
174
b. Yayım Şekilleri 
175
ba. Dağıtılma 
175
bb. Gösterilme 
177
bc. Asılma 
177
bd. Satılma 
178
be. Satışa Sunulma 
178
bf. Dinletilme 
178
3. BASIN KANUNDAKİ DİĞER TANIMLAR 
179
F. SÜRELİ (DÖNEMSEL) YAYINLAR 
180
1. GENEL BİLGİ VE SÜRESİZ YAYIN 
180
2. SÜRELİ YAYIN KAVRAMI 
180
3. SÜRELİ YAYININ UNSURLARI 
181
a. Süreklilik Unsuru 
181
b. Bağımsızlık Unsuru 
182
4. SÜRELİ YAYIN TÜRLERİ 
182
a. Yayın Tarzı Yönünden Süreli Yayınlar 
182
aa. Gazeteler 
182
ab. Dergiler 
183
ac. Haber Ajansı Yayınları 
184
ad. İnternet Haber Sitesi Yayınları 
184
b. Yayın Alanının Genişliği Yönünden Süreli Yayınlar 
185
ba. Yaygın Süreli Yayın 
186
bb. Bölgesel Süreli Yayın 
186
bc. Yerel Süreli Yayın 
186
5. SÜRELİ YAYIN FAALİYETLERİ 
187
a. Özel Sektör Süreli Yayıncılığı 
187
aa. Süreli Yayın Çıkarma Hakkı 
187
ab. Süreli Yayın Çıkarma Koşulları 
188
aba. Süreli Yayın Sahibi 
188
abb. Sorumlu Müdür 
191
abc. Beyanname Verme Zorunluluğu 
193
abca. Beyannamenin Verilmesi 
193
abcb. Beyannamenin İncelenmesi 
195
b. Kamu Sektörü Süreli Yayıncılığı 
196
c. Yabancı Süreli Yayınlar 
196
6. SÜRELİ YAYINLARDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI 
197
a. Cevap ve Düzeltme Hakkı Kavramı 
197
b. Basın Kanununa Göre Cevap ve Düzeltme Hakkı 
200
ba. Cevap ve Düzeltme Hakkının Tarafları 
201
baa. Cevap ve Düzeltme Hakkına Sahip Olanlar 
201
bab. Cevap ve Düzeltme Hakkının Muhatapları 
202
bb. Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılması İçin Gerekli Koşullar 
203
bba. Cevap ve Düzeltme Metninin İçeriğine İlişkin Koşullar 
203
bbb. Cevap ve Düzeltme Metninin Genişliği Bakımından
Koşullar 
205
bbc. Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılma Usulü 
206
bc. Sorumlu Müdürün Cevap ve Düzeltme Hakkına İlişkin
Yükümlülükleri 
208
bca. Cevap ve Düzeltme Metnini Tam Olarak Yayımlama
Yükümlülüğü 
208
bcb. Cevap ve Düzeltme Metnini Üç Gün İçerisinde
Yayımlama Yükümlülüğü 
209
bcc. Cevap ve Düzeltme Metninin Aynı sayfa Aynı sütun ve
Aynı Punto ile Yayımlanması Yükümlülüğü 
209
bd. Cevap ve Düzeltmenin Yayınlanmaması 
210
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RADYO VE TELEVİZYON SİSTEMİ
A. RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ 
213
B. GÜNÜMÜZDE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI 
216
1. RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ DAYANAKLARI 
216
a. Ulusal Kaynaklar 
216
b. Uluslararası Kaynaklar 
216
2. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN
HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 
218
a. Kanunun Amacı ve Kapsamı 
218
b. Radyo ve Televizyon Yayıncılığına İlişkin Kavramlar 
221
c. Radyo ve Televizyon Yayıncılığına İlişkin Genel Esaslar 
225
ca. Yeniden İletim 
225
cb. Yayın Dili 
225
cc. Medya Hizmet Sağlayıcının Bağımsızlığı ve Sorumluluğu 
226
cd. Olağanüstü Dönemlerde Yayınlar Sorumluluğu 
226
d. Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yayın Hizmeti İlkeleri 
227
2. ÜLKEMİZDE KAMU YAYINCILIĞI 
230
a. Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) 
231
aa. TRT’nin Kuruluşu ve Amacı 
231
ab. TRT Kanununa Göre Tanımlar, Temel ilkeler ve Yayın Esasları 
232
aba. Tanımlar 
232
abb. Temel İlkeler 
233
abc. Yayın Esasları 
233
ac. TRT’nin Teşkilat Yapısı ve Organları 
234
aca. Yönetim Kurulu 
235
acb. Genel Müdür 
235
acc. Danışma Kurulları 
236
acd. TRT’nin Teşkilat Yapısı 
236
ad. TRT’de Görevler 
236
ada. TRT’nin Görevleri 
236
adb. TRT Yönetim Kurulunun Görevleri 
238
ae. TRT Yayınlarının Denetimi 
239
af. TRT Yayınlarında Düzeltme ve Cevap Hakkı 
240
ag. TRT Yayınlarındaki Fiillerden Doğan Hukuki ve Cezai
Sorumluluk 
241
3. ÜLKEMİZDE ÖZEL SEKTÖR YAYINCILIĞI 
242
a. Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Teşkilat Yapıları 
243
aa. Şirket Yapıları ve Hisse Oranları 
243
ab. Hisse Oranları, Şirket Devri ve Birleşmeleri 
245
b. Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Yönetim Yapıları 
246
ba. Genel Kurul 
246
bb. Yönetim Kurulu 
246
bc. Genel Müdür 
246
bd. Sorumlu Müdür 
247
be. İzleyici Temsilciliği 
248
bf. Haber Birimlerinde Çalışanlar ile Basın Kartı Alacakların Sayısı 
249
c. Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Yükümlülükleri 
249
ca. Yayın Lisansı Alma Yükümlülüğü 
249
cb. Kimlik Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü 
250
cc. Tek Logo ve çağrı işareti Kullanma ve Üst Kurula Bildirme
Yükümlülüğü 
251
cd. Yayın Kayıtlarını Muhafaza Yükümlülüğü 
251
C. RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DENETLENMESİ 
252
A. GENEL BİLGİ 
252
B. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) 
252
a. RTÜK’ün Kuruluşu 
252
b. RTÜK’ün Oluşumu 
253
c. RTÜK Başkanı, Görev ve Yetkileri 
254
d. RTÜK’ün Görevleri 
255
e. RTÜK’ün Yetkileri 
258
ea. İdarî Yaptırımlar 
259
eaa. Uyarı 
259
eab. Para Cezası ve Yayın Durdurma 
259
eac. Yayın Lisansının İptali 
260
ead. İdarî yaptırımlara Karşı Yargı Yolu 
261
eb. Adli Yaptırımlar 
261
f. RTÜK’ün Çalışma Esasları, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
262
g. RTÜK Üyelerine İlişkin Yasaklar 
263
h. RTÜK üyelerine ilişkin Yasaklar 
264
D. RADYO TELEVİZYON SİSTEMİNDE FİKRİ HAKLAR 
265
1. FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN KAVRAMLAR 
265
a. Genel Bilgi 
265
b. Kavramlar 
266
2. ESER, HAK SAHİPLİĞİ VE BAĞLANTILI HAKLAR 
267
a. Eser 
267
ba. Eser Sahiplerinin Hakları 
269
bb. Radyo–televizyon kuruluşlarının Hakları 
272
bc. Eser Sahibinden İzin Alınmadan Eseri Kullanabilme Halleri 
273
c. Eserin Hak Sahibinin İzni ile Kullanıcılara Sunulması 
279
3. FİKRİ HAKLARIN KORUNMASINDA HUKUKİ YOLLAR 
283
a. Hukuk Davaları 
283
b. Ceza Davaları 
284
c. Haksız Rekabet Davaları 
286
BEŞİNCİ BÖLÜM
SİNEMA VE VİDEO SİSTEMİ
A. SİNEMA VE VİDEONUN TARİHİ GELİŞİM VE DENETİM SİSTEMLERİ 
289
1. SİNEMA VE VİDEODA TARİHİ GELİŞİM 
289
2. SİNEMA VE VİDEODA DENETİM SİSTEMLERİ 
290
a. Genel Bilgi 
290
b. Sansür Sistemi 
291
aa. Sınırsız Sansür Sistemi 
291
ab. Sınırlı Sansür Sistemi 
292
c. Öz Denetim Sistemi 
292
B. TÜRKİYEDE SİNEMA VE VİDEO SİSTEMİ 
293
1. SİNEMA VE VİDEONUN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 
293
2. SİNEMA VE VİDEODA DENETİMİN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 
296
3. SİNEMA VE VİDEODA YENİ DÖNEM 
298
a. 5224 Sayılı Yeni Kanun’a Göre Sinema Sistemi 
298
aa. Kanunun Amacı ve Kavramlar 
298
ab. Eserlerin Dağıtımı ve Gösterimi 
299
ac. Eser Sahiplerinin Telif Hakkı 
299
ad. Sinema ve Müzik Sanatının Maddi Açıdan Desteklenmesi 
300
b. Sinema filmlerinin denetlenme sistemi 
301
ba. Denetimin Özelliği ve Amacı 
301
bb. Denetleme ve Sınıflandırma Kurulu 
302
bc. İşaret ve İbarelerin Kullanılmaması ve Denetim 
303
ALTINCI BÖLÜM
İNTERNET SİSTEMİ
A. İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ 
305
1. DÜNYADA İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ 
305
2. TÜRKİYE’DE İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ 
307
3. İNTERNETİN İŞLEVLERİ 
308
a. Elektronik Posta (E–Mail, E–Posta) 
309
b. Posta Listeleri ve Haber Grupları, 
310
c. Usenet 
310
d. Canlı Sohbet 
311
e. Telnet 
311
B. İNTERNETE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
312
1. BİLİŞİM VE BİLGİSAYAR KAVRAMLARI 
312
a. Bilişim Kavramı 
312
b. Bilgisayar 
313
c. Bilgisayar Programı 
313
2. İNTERNET VE İNTERNETE İLİŞKİN KAVRAMLAR 
314
a. İnternet Kavramı 
314
b. İnternete İlişkin Kavramlar 
315
ba. Web 1.0 
315
bb. Web 2.0 
315
bc. Semantik Web (Web 3) 
315
bd. URL Adresi (Uniform Resource Locator) 
316
be. Alan Adı Sistemi / Domain Name System (DNS) 
316
bf. Veri 
317
bg. HTML 
317
bh. 
317
bı. Trafik Bilgisi 
318
bj. Uyar Kaldır Yöntemi 
318
bk. World Wide Web (www) 
318
bl. Web Tarayıcı (Web Browser) 
319
bk. Sunucu (Server) 
320
bm. Arama motorları 
320
bn. IP Adresi (Internet Protocol) 
321
3. İNTERNET YAYINCILIĞI 
322
a. Sosyal Medya 
322
aa. Sosyal Medya Kavramı 
322
ab. Sosyal Medya Araçları 
322
aba. Bloglar 
323
abb. Microbloglar 
323
abc. Sosyal Ağ Siteleri 
323
abd. Medya Paylaşım Siteleri 
324
abe. Podcasting 
324
b. İnternet Haber Siteleri 
324
c. İnternet Ortamında Radyo, Televizyon ve Benzeri Yayın Hizmeti
Veren Platformlar 
325
C. İNTERNETİN HUKUKİ KAYNAKLARI, İLGİLİLER VE SORUMLULUKLARI 
325
1. İNTERNETİN ULUSLARARASI KAYNAKLARI 
325
a. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi / Sanal Ortamda İşlenen
Suçlar Sözleşmesi 
325
b. İnternette iletişim Özgürlüğü Bildirgesi 
326
2. İNTERNETİN ULUSAL KAYNAKLARI 
328
a. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
329
b. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun 
333
3. İNTERNET İLGİLİLERİ (SÜJELERİ), YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZAİ
SORUMLULUKLARI 
334
a. İnternet İlgilileri ve Yükümlülükleri 
334
aa. İnternet Servis Sağlayıcılar ve Yükümlülükleri 
335
aaa. Erişim Sağlayıcı ve Yükümlülükleri 
336
aab. Yer Sağlayıcı ve Yükümlülükleri 
338
aac. İçerik Sağlayıcı ve Yükümlülükleri 
339
ab. Toplu Kullanım Sağlayıcılar ve Yükümlülükleri 
340
ac. Sosyal Ağ Sağlayıcılar ve Yükümlülükleri 
342
b. İnternet İlgililerinin Cezai Sorumlulukları 
345
ba. Erişim Sağlayıcıların Sorumlulukları 
345
bb. İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları 
345
bc. Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları 
346
bd. Toplu Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları 
346
D. TÜRKİYE’DE İNTERNETİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİYLE
İLGİLİ KURULUŞLAR 
347
1. TELEKOMİNİKASYON KURULUŞLARI 
347
2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
348
a. Kurumun Oluşumu 
348
b. Kurumun Görev ve Yetkileri 
349
3. İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 
351
4. ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ 
353
5. SİBER GÜVENLİK KURULU 
354
6. DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU 
355
YEDİNCİ BÖLÜM
İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK
A. BİREYSEL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KİŞİLİK HAKLARININ
KORUNMASI 
357
1. GENEL BİLGİ 
357
2. KORUMA TÜRLERİ 
359
a. Anayasal Koruma 
359
b. Hukuki Koruma 
359
c. Cezai Koruma 
360
B. KİTLE İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE YAYINLARIN HUKUKA UYGUNLUĞU 
361
1. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN
YARARLARIN ÇATIŞMASI 
361
2. YAYIN İÇERİKLERİNİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI 
362
a. Haberin Gerçek Olması 
362
b. Haberin Güncel Olması 
367
c. Haberin Verilmesinde Kamu Yararı Bulunması 
368
d. Haberin Veriliş Şeklinin Ölçülülük Kuralına (Haberin Özüne)
Uygun Olması 
370
C. BASIN VE YAYIN YAYINCILIĞINDA SORUMLULUK 
373
1. GENEL BİLGİ 
373
2. YAYINLARIN SONUCUNA İLİŞKİN İLETİŞİMCİNİN SORUMLULUK ŞARTLARI 
374
a. Bir Hakka Saldırılmış Olmalıdır 
374
b. Zarar ya da Zarar Doğma Tehlikesi Olmalıdır 
375
c. Kişinin İzni Dışında Yayın Yapılmış Olmalıdır 
376
d. Kanuni Bir Görev Yerine Getirilmiyor Olmalıdır 
378
D. SALDIRIYA KONU OLAN KİŞİLİK HAKLARI 
379
1. MADDİ HAKLAR 
380
a. Mal Varlığı Hakları 
381
b. Beden Bütünlüğü Hakları 
382
2. MANEVİ HAKLAR 
383
a. İsim Hakkı 
384
b. Resim ve Ses Hakkı 
385
c. Şeref ve Haysiyet (Onur ve Saygınlık) Hakkı 
387
d. Kişinin Özel Hayatı ve Yaşam Alanlarını Koruma Hakkı 
389
da. Kişinin Gizli Alanı / Sır Alanı 
390
db. Kişinin Özel Alanı 
391
dba. Kamuoyunun Sürekli Dikkatini Çeken Kişilerin Özel Hayatı 
392
dbb. Kamuoyunun Geçici Olarak Dikkatini Çeken Kişilerin
Özel Hayatı 
394
dc. Kişinin Kamusal (Ortak) Hayatı 
394
E. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BAŞVURU YOLLARI 
395
1. ÖZEL HUKUK DAVALARI 
396
a. Saldırıyı Önleyebilecek Davalar / Savunma Davaları 
396
aa. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 
396
ab. Saldırıya son verilmesi / Durdurulması Davası 
397
ac. Tespit Davası 
399
ad. Kararın İlanı 
400
ae. Diğer Davalar 
402
b. Saldırıların Doğurduğu Zararların Giderilmesini Sağlayan Davalar 
402
ba. Maddi Tazminat Davası 
402
baa. Haksız Saldırı (Hukuka Aykırı Fiil) 
402
bab. Kusur 
403
bac. Zarar 
405
bad. Sebep Sonuç İlişkisi (İlliyet Bağı) 
407
bb. Manevi Tazminat Davası 
408
bc. Sebepsiz Zenginleşme Davası 
412
bd. Vekaletsiz İş Görme Davası 
413
c. Yetkili Mahkeme 
414
d. Görevli Mahkeme 
415
2. CEZA HUKUKU DAVALARI 
416
a. Genel Bilgi 
416
b. Basın Savcılığı 
416
c. Ceza Davası Sebepleri 
417
ca. Hakaret 
417
cb. İftira 
420
cc. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 
422
cd. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 
422
ce. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 
423
cf. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykırı
Olarak Verme veya Ele Geçirme 
423
cf. Ticari Sırların Açıklanması 
424
bf. Soruşturmanın Gizliliğini İhlal 
424
d. Yetkili Mahkeme 
425
e. Görevli Mahkeme 
426
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLETİŞİM HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İlgili Hükümleri 
427
– Basın Kanunu 
436
– Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 
449
– Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
486
– İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
506
KAYNAKLAR 
523