Vergi Kabahatlerini Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller Muhammet Polat İçten  - Kitap

Vergi Kabahatlerini Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller

1. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
212
Barkod:
9789750281303
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Vergi ödevlerinin mükellefler tarafından yerine getirilmediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durum bazen bilerek gerçekleştirildiği gibi bazen de vergi mevzuatının teknik ve dinamik yapısı nedeniyle bilmeyerek gerçekleştirilmektedir. Vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi, vergi suçu veya vergi kabahati veya hem vergi suçu hem de vergi kabahati meydana getirebilmektedir.
Bu çalışmada; öncelikle vergi suçu ve kabahati ayrımı, akabinde ise vergi kabahatlerinin çeşitleri, cezaları ve özel görünüş şekilleri incelenmiştir. Vergi kabahat cezalarına karşı yargı yoluna başvurulabileceği gibi idari aşamada da çözümüne imkan sağlayan kurumlar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen, vergi kabahat cezası kesilmesini engelleyen ve vergi kabahat cezalarını kısmen veya tamamen sona erdiren kurumlar incelenmiştir. Çalışmada incelenen bu kurumlara ilişkin uygulamadaki sorunlar, doktrindeki görüşler ve yargı kararları ele alınmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vergi Kabahatleri ve Cezaları
.
Ceza Kesilmesine Engel Olan Haller
.
Cezaları Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Haller
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Önsöz 
9
Tablolar Listesi 
15
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI
I. VERGİ KABAHATLERİ İLE VERGİ SUÇLARI AYRIMI 
21
A. Genel Açıklama 
21
B. Suç Kavramı 
22
C. Kabahat Kavramı 
24
D. Suç ve Kabahat Ayrımı 
26
E. Vergi Suç ve Kabahatleri Ayrımı 
32
II. VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI 
33
A. Genel Açıklama 
33
B. Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği 
33
1. Vergi Zammı Görüşü 
34
2. Tazminat Görüşü 
35
3. Para Cezası Olduğu Görüşü 
36
4. İdari Ceza Görüşü 
37
C. Vergi Kabahat ve Cezalarına Hakim İlkeler 
38
1. Kanunilik İlkesi 
38
a. Genel Açıklama 
38
b. Geçmişe Yürüme Yasağı 
41
c. Kıyas Yasağı 
43
2. Cezaların Şahsiliği İlkesi 
45
3. Masumiyet İlkesi 
47
4. Non Bis In Idem İlkesi 
48
5. Ölçülülük İlkesi 
51
D. Vergi Kabahat ve Cezaları 
55
1. Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen Vergi Kabahat ve Cezaları 
55
a. Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezası 
55
aa. Genel Açıklama 
55
bb. Maddi Unsur 
56
cc. Manevi Unsur 
58
dd. Uygulanan Ceza 
59
b. Genel Usulsüzlük Kabahati 
60
aa. Genel Açıklama 
60
bb. Maddi Unsur 
61
aaa. 1. Derece Usulsüzlükler 
61
bbb. 2. Derece Usulsüzlükler 
61
cc. Manevi Unsur 
62
dd. Uygulanan Ceza 
62
c. Özel Usulsüzlük Kabahati 
63
aa. Genel Açıklama 
63
bb. Maddi Unsur 
64
cc. Manevi Unsur 
66
dd. Uygulanan Ceza 
66
aaa. Vergi Usul Kanunu m.353’te Öngörülen Ceza 
66
bb. Vergi Usul Kanunu m.355’te Öngörülen Ceza 
69
cc. Vergi Usul Kanunu Mükerrer m.355’te Öngörülen Ceza 
69
d. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Vergi Kabahat ve Cezaları 
71
E. Vergi Kabahatlerinin Özel Görünüş Şekilleri 
72
1. İçtima (Birleşme) 
72
2. Tekerrür 
76
3. İştirak 
82
4. Teşebbüs 
84
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ KABAHATLERİNE İLİŞKİN CEZALARIN KESİLMESİNE ENGEL OLAN HALLER
I. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ 
85
A. Yetkili Makamların, Mükellefin Kendisine Yazı İle Yanlış İzahat Vermiş Olmaları 
86
B. Bir Hükmün Uygulama Tarzına İlişkin Bir İçtihadın Değişmiş Olması 
89
II. MÜCBİR SEBEP 
90
A. Mücbir Sebep Sayılan Haller 
91
B. Ceza Uygulanmasına Engel Olması ve Süreleri Durdurması 
93
III. PİŞMANLIK VE ISLAH 
96
A. Kapsamı 
97
B. Şartları 
100
1. Kendiliğinden Haber Verme 
100
2. Beyanname Verme 
106
3. Vergilerin Pişmanlık Zammı ile Ödenmesi 
109
C. Sonuçları 
110
IV. ZAMANAŞIMI 
112
A. Tarh Zamanaşımı 
113
B. Tahsil Zamanaşımı 
117
V. CEZADAN VAZGEÇME 
119
A. Cezayı Kesmekten Vazgeçme 
120
B. Cezayı Tahsilden Vazgeçme 
120
VI. İZAHA DAVET 
121
A. Kapsamı 
123
B. Koşulları 
124
1. Verginin Ziyaa Uğratıldığına Delalet Eden Emarelerin Bulunması 
124
2. Emarelerin Ön Tespiti Yetkili Merciler Tarafından Yapılmış Olması 
125
3. Ön Tespitin, Vergi İncelemesine Başlanılmadan veya Takdir Komisyonuna Sevk Edilmeden Önce Yapılmış Olması 
125
4. Ön Tespitten Önce İhbarda Bulunulmamış Olması 
126
5. Ön Tespite Konu Vergi Ziyaının Vergi Usul Kanunu m.359’da Düzenlenen Fiillerden Kaynaklı Olmaması 
126
C. Sonuçları 
127
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ KABAHATLERİCEZALARINIKISMEN VEYA
TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER
I. VERGİ KABAHATLERİ CEZALARINI TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER 
131
A. Ölüm 
131
B. Ödeme 
134
1. Dava Açılmaması Halinde Ödeme Zamanı 
134
2. Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı 
136
3. Ödeme Süresi ve Gecikme Zammı Uygulaması 
138
II. VERGİ KABAHATLERİ CEZALARINI KISMEN SONA ERDİREN HALLER 
139
A. Cezalarda İndirim 
139
1. Kapsamı 
140
2. Şartları 
141
3. İndirim Oranı 
146
B. Hata Düzeltme 
146
1. Çeşitleri 
148
a. Hesap Hataları 
148
b. Cezalandırma Hataları 
149
2. Usulü 
150
a. Re’sen Düzeltme 
151
b. Talep Üzerine Düzeltme 
152
C. Uzlaşma 
156
1. Genel Açıklama 
157
2. Çeşitleri 
160
a. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
160
aa. Konusu ve Kapsamı 
160
bb. Uzlaşma Komisyonları 
161
cc. Uzlaşma Talebi, Süresi ve Daveti 
162
dd. Uzlaşma Görüşmeleri Süreci 
164
ee. Sonuçları 
165
aaa. Uzlaşmanın Sağlanması 
165
aaa. Uzlaşmanın Sağlanamaması veya Temin Edilememesi 
166
b. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 
167
aa. Konusu ve Kapsamı 
167
bb. Uzlaşma Komisyonları 
169
cc. Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi 
171
dd. Uzlaşma Toplantısına Davet ve Uzlaşma Görüşmeleri Süreci 
175
ee. Sonuçları 
176
aaa. Uzlaşmanın Sağlanması 
176
bbb. Uzlaşmanın Sağlanamaması veya Temin Edilememesi 
178
D. Terkin 
179
E. Af 
183
Sonuç 
187
Kaynakça 
199