Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcunda Temerrüdü (TBK m.315) ve İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye (TBK m.352/2) Gürcü Aksoy  - Kitap

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcunda Temerrüdü (TBK m.315) ve İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye

(TBK m.352/2)

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
212
Barkod:
9786052648445
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ülkemizde kiraya ilişkin uyuşmazlıklar son dönemlerde oldukça artmış, bu da yeni kanuni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmamda öncelikle kiraya ilişkin genel bilgiler verilmiş, kira bedeli ve yan giderlerin ödenmemesi nedeniyle kiracının temerrüdü ve kiraya verenin izleyeceği hukuki yollardan bahsedilmiş, özellikle iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye ilişkin bilgiler verilmiştir.
Bununla birlikte kira hukukunda özellikle son dönemde yapılan kira artış oranındaki yüzde yirmi beş sınırlamasına ve arabuluculuk müessesesine ilişkin yeni düzenlemelere de değinilmiştir. Konular ele alınırken öğretide sıkça tartışma konusu olan noktalara değinilmeye çalışılmış, bu hususlarda yüksek yargı kararlarına ve uygulamalarına da yer verilerek çözüm önerileri getirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Açıklamalar
.
Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödemede Temerrüdünün Şartları ve TBK Madde 315 Çerçevesinde Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Zamanında Ödememesinden Dolayı İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
I. TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE GENEL OLARAK KİRA
SÖZLEŞMELERİ 
15
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
15
B. Kira Sözleşmesinin Çeşitleri 
17
1. Genel Olarak 
17
2. Adi (Olağan) Kira Sözleşmesi 
18
3. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi 
19
4. Ürün (Hasılat) Kirası 
24
C. Kira Sözleşmesinin Unsurları 
26
1. Kiralanan Şey 
26
2. Kira Bedeli 
26
3. Kiraya Veren ile Kiracı Arasında Anlaşma 
26
II. GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA
ERME HALLERİ 
28
A. Genel Olarak 
28
B. Kendiliğinden Sona Erme 
29
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sona Erme 
29
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Sona Erme 
34
C. Kira Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi 
39
1. Kiraya Verenin Fesih Hakkı ve Nedenleri 
39
a. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih 
39
b. Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Nedeniyle Fesih 
40
c. Kiracının İflası Nedeniyle Fesih 
41
d. Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih 
43
e. Önemli Nedenlerle Fesih 
44
2. Kiracının Fesih Hakkı ve Nedenleri 
47
a. Kiraya Verenin Sözleşmeye Aykırı Davranışı Nedeniyle Fesih 
47
b. Önemli Nedenler Dolayısıyla Fesih 
48
İKİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE TBK MADDE 315 ÇERÇEVESİNDE TEMERRÜT NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
I. KİRA BEDELİ VE YAN GİDER KAVRAMI 
49
A. Kira Sözleşmesinde Kira Bedeli ve Kapsamı 
49
B. Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin
Belirlenmesi 
53
1. TBK m.344 Hükmünün Uygulama Alanı İle Kira Bedelinin
Belirlenmesinin Esasları 
55
a. Kira Bedelinin Başlangıçta Belirlenmesi 
57
b. Kira Bedelinin TBK m.344/1 Çerçevesinde Belirlenmesi 
58
c. Kira Bedelinin Kira Süresi İçinde Belirlenmesi 
71
C. Artırım (Kira Tespit) Davasını Açma Zamanı 
77
D. Kira Sözleşmesinde Kararlaştırılan Kira Bedelinin Mahkemece
Günün Koşullarına Uyarlanması 
79
E. Yan Giderlerin Niteliği 
83
1. Genel Olarak Yan Giderlerin Kapsamı 
83
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yan Giderlerin Kime
Ait Olduğunun Tespiti 
88
a. Kat Mülkiyeti Kanunu Çerçevesinde Ortak Giderler 
89
b. Alışveriş Merkezleri Uygulamasında Ortak Giderler 
91
3. Yan Giderleri Ödeme Zamanı ve Biçimi 
94
II. KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEDE
TEMERRÜDÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI 
99
A. Genel Olarak Borçlunun Temerrüdü 
99
B. TBK m.315'e Göre Temerrüdün Şartları 
107
1. Kiralananın Kiracıya Teslimi 
108
2. Kira Bedelinin ve Yan Giderlerin Muaccel Olması 
108
a. Kira Bedelini Ödeme Zamanı 
109
b. Kira Bedelini Ödeme Yeri ve Şekli 
110
3. Kiracıya Muaccel Olan Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödemesi
Amacıyla Süre Verilmesi ve İhtar Yapılması 
120
a. Kiracıya Verilecek Sürenin İçeriği ve Şekli 
121
b. TBK m.315 Uyarınca Verilen Süre İçinde Kira Bedelinin ve
Yan Giderlerin Ödenmemesi Halinde Sözleşmenin
Feshedileceğine Yönelik İhtarın Yapılması ve İhtarın Şekli 
123
4. Kira Bedelinin Verilen Süre İçinde Ödenmemesi 
128
C. Kiracının Temerrüdünün Hukuki Sonuçları 
132
1. Kiracının Temerrüt Faizinden Sorumluluğu 
132
2. Kiracının Aşkın Zarardan Sorumluluğu 
134
3. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 
136
III. KİRALANANIN DAVA YOLUYLA TAHLİYESİ 
136
A. Genel Olarak 
136
B. Feshin Tespiti ve Tahliye Davası 
137
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
139
2. Davanın Tarafları 
140
a. Davacı 
140
b. Davalı 
143
3. İspat Yükü 
143
IV. TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ 
144
A. Genel Olarak 
144
B. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 
145
C. Takip Yapma Yetkisi ve Takip Talebi 
146
D. Ödeme Emri 
148
1. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları 
149
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesinin Hukuki Sonuçları 
152
a. Kira Sözleşmesine İlişkin İtiraz 
152
b. Kira Sözleşmesinin Dışındaki Nedenlere İtiraz 
154
V. KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU 
155
A. Genel Olarak 
155
B. Kiracının Geri Verme Borcunun Niteliği ve Kiraya Verenin
Tazminat Talebi 
159
C. Geri Verme Borcunun İfa Anı, İfa Yeri, Muacceliyeti ve Zamanaşımı 
161
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ KİRA BEDELİNİ ZAMANINDA ÖDEMEMESİNDEN DOLAYI İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE
I. İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYEYE İLİŞKİN KOŞULLAR 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Kiracının Kira Bedelini Zamanında Ödememesi 
164
C. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı Haklı İhtar
Yapılması 
166
1. Haklı İhtarın Niteliği ve TBK m.315'te Belirtilen İhtardan Farkı 
166
2. İhtarın Haklı Olmasının Şartları 
168
3. İhtarın Şekli ve İçeriği 
171
D. Bir Kira Yılı İçinde İki Haklı İhtar Yapılması 
174
1. Kira Yılı Kavramının Hukuki Niteliği 
174
a. Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde Uygulanması
Gereken Usul 
176
b. Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde
Uygulanması Gereken Usul 
177
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde İki Haklı İhtarın Yapılıp
Yapılamayacağı 
179
3. Kira Bedelinin Peşin Olarak Belirlendiği Hallerde İki Haklı İhtar 
180
4. Kira Bedelinin İhtardan Önce Ödenmesi Durumu 
181
5. Kira Bedelinin Eksik Ödenmesi 
183
II. TAHLİYE DAVASININ AÇILMASI 
184
A. Genel Olarak 
184
B. Dava Açma Süresi 
186
C. Davanın Tarafları 
187
D. İspat Yükü 
190
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
190
1. Görevli Mahkeme 
190
2. Yetkili Mahkeme 
191
SONUÇ 
193
KAYNAKÇA 
203