Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Defansif Tıp Unsuru Olarak
Tıbbi Malpraktis
Tıp Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 2. Baskı / 198 Syf.
Fiyatı: 61.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim2018 55.50 TL 29.90 TL (%47) Sepete Ekle
   

Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynı zamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olan hekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz bırakılamayacağı görüşü artık geçerli değildir. İlk olarak 1300'lü yıllarda gündeme gelmeye başlayan hekim hataları, geçen zaman içinde tıp dünyasının en önemli tartışma konuları arasına girmekle kalmamış, hukuk biliminin de yakından ilgilendiği ve toplumsal olarak bilinen sosyo-ekonomik bir olgu halini almıştır. Gelinen noktada, bu çok bileşenli ve nedenli olguya, gerek hekim gerek hasta tarafından farklı bakış açılarıyla yaklaşılmakta, bu kapsamda hukukçuların da dahil olduğu karmaşık bir süreç yaşanmaktadır.

Son yıllarda hızla gelişmekte olan Sağlık Hukuku bilim dalının asıl olarak ilgilendiği ana konulardan biri olan hekim hataları; tıbbi müdahale, aydınlatılmış hasta onamı, hekimin hukuki sorumlulukları, sigortacılık uygulamaları, bilirkişilik ve defansif tıp gibi bütünleşik kavram ve konularla bir arada incelenmelidir.

Defansif tıp uygulamaları; hekimlerin, tıbben herhangi bir gerekliliği olmamasına rağmen hastalardan ek test ve tetkikler, ek araştırmalar istemeleri ya da yüksek riskli hastaları muayeneden ve hatta tedaviden kaçınmalarını içeren tıbbi davranışlardır. Hekimler, bu kapsamdaki tutum ve davranışları ile kendilerine yönelik açılacak tıbbi malpraktis davalarından korunmayı amaçlarlar.

Eserde, yaygın şekilde hekim hatası olarak bilinen tıbbi uygulama hataları ya da tıbbi malpraktis konusu; nedenleri, sonuçları, etkileri ve diğer bütünleşik kavram ve konular açısından incelenmektedir.

Sayısı her geçen gün artan ve yıllarca süren davalar, özellikle bazı uzmanlık branşlarının hemen her uygulamasında tıbbi malpraktis riski altında olması veya ilgili uzmanın böyle hissetmesi gibi hususlar, bir taraftan defansif tıp uygulamalarını gündemde tutarken diğer taraftan özellikle riskli branşlarda görev yapan hekimleri tedirgin etmektedir. Bu durum ülkemizdeki yayınlarda henüz değinilmeyen, ancak hekimler arasında oldukça yaygın olduğu düşünülen Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromuna yol açmaktadır. Bu baskıda, hem Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromu konusuna, hem de Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin tıbbi malpraktis konulu kararlarının yazar tarafından yapılan özgün analizlerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tıbbi Malpraktis–Komplikasyon–Tıbbi Müdahale
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
Hekimin Sorumlulukları
Hekimlere Uygulanan Yaptırımlar
Hekimin Tıbbi Malpraktis Önlemleri
Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi
Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromu
Anayasa Mahkemesi'nin Hekimlere Yönelik Yaptırım Görüşü
Yargıtay'ın Tıbbi Malpraktis Kararlarının Analizi
Barkod: 9789750261374
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 198
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar Listesi  17
Şekil ve Resim Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS: İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TIBBİ MALPRAKTİS  25
1.1.1. Tıbbi Malpraktis Kavram Tanımı  25
1.1.2. Tıbbi Malpraktis Tarihsel Gelişimi  28
1.1.3. Tıbbi Malpraktisin Sınıflandırılması  29
1.1.4. Tıbbi Malpraktisle İlgili Farkındalık İncelemeleri  35
1.1.4.1. Special Eurobarometer No: 241, Medical Errors Çalışması  35
1.1.4.2. Tıbbi Malpraktisle İlgili Basın Haberlerine Dair Bir İnceleme  35
1.1.4.3. Tıbbi Malpraktis Nedenleri Üzerine Bir İnceleme  36
1.1.5. Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Ulusal ve Uluslararası Veriler  37
1.1.5.1. Uluslararası Veriler  37
1.1.5.2. Ulusal Veriler  39
1.1.6. Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi  44
1.1.7. Tıbbi Malpraktisin Bildirilmesi  46
1.2. KOMPLİKASYON  49
1.2.1. Komplikasyon Kavram Tanımı  49
1.2.2. Tıbbı Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı  53
1.2.2.1. Tıbbi Malraktis – Komplikasyon Ayrımı Kavram Tanımı  53
1.2.2.2. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımına Dair Mesleki Yaklaşım  53
1.2.2.3. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımının Gruplandırılması  56
1.3. TIBBİ MÜDAHALE  59
1.3.1. Tıbbi Müdahale Kavram Tanımı  59
1.3.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları  60
1.3.2.1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Meslek Mensubu Tarafından Yapılması Gerekliliği  60
1.3.2.2. Yapılacak Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Göre ve Bu Verilere Uygun Olması (Özen) Gerekliliği  62
1.3.2.2.1. Tıbbi Endikasyon  62
1.3.2.2.2. Özenli Tıbbi Müdahale  63
1.3.2.3. Aydınlatılmış Hasta Onamı  63
1.4. AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI  63
1.4.1. Aydınlatılmış Hasta Onamı Kavram Tanımı  63
1.4.2. Aydınlatılmış Hasta Onamı Tarihsel Gelişimi  66
1.4.3. Aydınlatılmış Hasta Onamının Önemi  67
1.4.4. Aydınlatılmış Hasta Onamı Alınmasının Hastanın Otonomi Hakkına Etkisi  71
1.4.5. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  72
1.4.5.1. Lizbon Bildirgesi, 1981  72
1.4.5.2. Amsterdam Bildirgesi, 1994  73
1.4.5.3. Bali Bildirgesi, 1995  73
1.4.5.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, 1997  73
1.4.5.5. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 2002  76
1.4.6. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Ulusal Düzenlemeler  77
1.4.6.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,1928  77
1.4.6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998  77
1.4.6.3. Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, 2013  77
1.4.6.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 1999  77
1.4.7. Aydınlatılmış Hasta Onamının Geçerlik Şartları  78
1.4.8. Aydınlatılmış Hasta Onamı Türleri  81
1.4.8.1. Zımni Onam  81
1.4.8.2. Farazi Onam  81
1.4.8.3. Yazılı Onam  82
1.4.8.4. Sözlü Onam  83
1.4.9. Aydınlatılmış Hasta Onamının Hukuki Niteliği  85
1.4.10. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Hâller  88
1.5. BİLİRKİŞİLİK  90
1.5.1. Bilirkişilik Kavram Tanımı  90
1.5.2. Bilirkişiliğin Tarihsel Gelişimi  91
1.5.3. Sağlık Alanında Bilirkişilik  92
1.5.4. Bilirkişinin Görüşünün Hukuki Niteliği  96
İkinci Bölüm
HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS KAPSAMINDAKİ
HUKUKİ SORUMLULUKLARI, İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE
TIBBİ MALPRAKTİSTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2.1. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  99
2.1.1. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  101
2.1.2. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri  103
2.1.2.1. Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  103
2.1.2.2. Yardımcı Kişinin Eyleminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  108
2.1.2.3. İfa Yardımcısı Olma Konumunda Hukuki Sorumluluk  109
2.1.2.4. Görev ve Hizmet Kusurundan Dolayı Hukuki Sorumluluk  110
2.1.2.5. Tıbbi Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  111
2.1.2.6. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesi  112
2.1.2.6.1. Hekimin Hukuka Uygun (Caiz) Vekâletsiz İş Görmesi  112
2.1.2.6.2. Hekimin Hukuka Aykırı (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmesi  113
2.1.2.7. Culpa in Contrahendo  115
2.2. TIBBİ MALPRAKTİS NEDENİYLE HEKİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR  116
2.2.1. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Hukuki Yaptırımlar  116
2.2.2. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Cezai Yaptırımlar  118
2.2.3. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Mesleki Yaptırımlar  121
2.2.4. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik İdari Yaptırımlar  122
2.2.5. Anayasa Mahkemesinin Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Yaptırımlarla İlgili Görüşü  123
2.3. TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISI  127
2.3.1. Kanun Tasarısının Amacı  127
2.3.2. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi  127
2.3.3. Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  128
2.4. HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS ÖNLEMLERİ  131
2.4.1. Sigortacılık Uygulamaları  131
2.4.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  131
2.4.1.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Geçmişi  131
2.4.1.1.2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği  132
2.4.1.1.3. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Değişikliği ile Zorunlu Sigortaya Geçiş  134
2.4.1.1.4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Risk Grupları  135
2.4.1.1.5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hasarsızlık İndirimi  137
2.4.1.1.6. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Dışında Kalan Hâller  138
2.4.1.1.7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Eleştirel Bakış  139
2.4.1.1.8. Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Sigorta Yaptırmayı Gerekli Kılan Veriler  141
2.4.1.1.9. Tıbbi Malpraktis Nedenli Tazminat Ekonomisine Sigorta Sektörel Bakışı  142
2.4.1.2. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası  145
2.4.1.3. Farklı Ülkelerdeki Sigorta Sistemleri  145
2.4.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  145
2.4.1.3.2. Almanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.4. Finlandiya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.5. İngiltere’de Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.6. İspanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.7. İsveç’te Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.8. Japonya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  148
2.4.1.4. Tıbbi Malpraktis Sigorta Krizi  148
2.4.2. Defansif Tıp  150
2.4.2.1. Defansif Tıp Kavram Tanımı  150
2.4.2.2. Defansif Tıp Türleri  151
2.4.2.2.1. Pozitif Defansif Tıp  151
2.4.2.2.2. Negatif Defansif Tıp  153
2.4.2.3. Defansif Tıp Uygulamalarının Etkileri  154
2.4.2.4. Dünyada ve Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  155
2.4.2.5. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuki Sonuçları  158
2.4.3. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  159
Üçüncü Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS DAVA STRES SENDROMU
3.1. TMDSS KAVRAMI  161
3.1.1. Genel Olarak  161
3.1.2. Kavram Tanımı  162
3.1.3. Stres Riskinin Analizi  163
3.2. TMDSS BELİRTİLERİ  165
3.3. TMDSS FARKINDALIĞI  167
3.4. TMDSS’NİN YÖNETİLMESİ  169
Sonuç  171
Kaynaklar  177
Kavramlar Dizini  193
Özgeçmiş  197
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle
Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar Listesi  17
Şekil ve Resim Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS: İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TIBBİ MALPRAKTİS  25
1.1.1. Tıbbi Malpraktis Kavram Tanımı  25
1.1.2. Tıbbi Malpraktis Tarihsel Gelişimi  28
1.1.3. Tıbbi Malpraktisin Sınıflandırılması  29
1.1.4. Tıbbi Malpraktisle İlgili Farkındalık İncelemeleri  35
1.1.4.1. Special Eurobarometer No: 241, Medical Errors Çalışması  35
1.1.4.2. Tıbbi Malpraktisle İlgili Basın Haberlerine Dair Bir İnceleme  35
1.1.4.3. Tıbbi Malpraktis Nedenleri Üzerine Bir İnceleme  36
1.1.5. Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Ulusal ve Uluslararası Veriler  37
1.1.5.1. Uluslararası Veriler  37
1.1.5.2. Ulusal Veriler  39
1.1.6. Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi  44
1.1.7. Tıbbi Malpraktisin Bildirilmesi  46
1.2. KOMPLİKASYON  49
1.2.1. Komplikasyon Kavram Tanımı  49
1.2.2. Tıbbı Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı  53
1.2.2.1. Tıbbi Malraktis – Komplikasyon Ayrımı Kavram Tanımı  53
1.2.2.2. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımına Dair Mesleki Yaklaşım  53
1.2.2.3. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımının Gruplandırılması  56
1.3. TIBBİ MÜDAHALE  59
1.3.1. Tıbbi Müdahale Kavram Tanımı  59
1.3.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları  60
1.3.2.1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Meslek Mensubu Tarafından Yapılması Gerekliliği  60
1.3.2.2. Yapılacak Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Göre ve Bu Verilere Uygun Olması (Özen) Gerekliliği  62
1.3.2.2.1. Tıbbi Endikasyon  62
1.3.2.2.2. Özenli Tıbbi Müdahale  63
1.3.2.3. Aydınlatılmış Hasta Onamı  63
1.4. AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI  63
1.4.1. Aydınlatılmış Hasta Onamı Kavram Tanımı  63
1.4.2. Aydınlatılmış Hasta Onamı Tarihsel Gelişimi  66
1.4.3. Aydınlatılmış Hasta Onamının Önemi  67
1.4.4. Aydınlatılmış Hasta Onamı Alınmasının Hastanın Otonomi Hakkına Etkisi  71
1.4.5. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  72
1.4.5.1. Lizbon Bildirgesi, 1981  72
1.4.5.2. Amsterdam Bildirgesi, 1994  73
1.4.5.3. Bali Bildirgesi, 1995  73
1.4.5.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, 1997  73
1.4.5.5. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 2002  76
1.4.6. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Ulusal Düzenlemeler  77
1.4.6.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,1928  77
1.4.6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998  77
1.4.6.3. Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, 2013  77
1.4.6.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 1999  77
1.4.7. Aydınlatılmış Hasta Onamının Geçerlik Şartları  78
1.4.8. Aydınlatılmış Hasta Onamı Türleri  81
1.4.8.1. Zımni Onam  81
1.4.8.2. Farazi Onam  81
1.4.8.3. Yazılı Onam  82
1.4.8.4. Sözlü Onam  83
1.4.9. Aydınlatılmış Hasta Onamının Hukuki Niteliği  85
1.4.10. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Hâller  88
1.5. BİLİRKİŞİLİK  90
1.5.1. Bilirkişilik Kavram Tanımı  90
1.5.2. Bilirkişiliğin Tarihsel Gelişimi  91
1.5.3. Sağlık Alanında Bilirkişilik  92
1.5.4. Bilirkişinin Görüşünün Hukuki Niteliği  96
İkinci Bölüm
HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS KAPSAMINDAKİ
HUKUKİ SORUMLULUKLARI, İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE
TIBBİ MALPRAKTİSTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2.1. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  99
2.1.1. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  101
2.1.2. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri  103
2.1.2.1. Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  103
2.1.2.2. Yardımcı Kişinin Eyleminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  108
2.1.2.3. İfa Yardımcısı Olma Konumunda Hukuki Sorumluluk  109
2.1.2.4. Görev ve Hizmet Kusurundan Dolayı Hukuki Sorumluluk  110
2.1.2.5. Tıbbi Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  111
2.1.2.6. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesi  112
2.1.2.6.1. Hekimin Hukuka Uygun (Caiz) Vekâletsiz İş Görmesi  112
2.1.2.6.2. Hekimin Hukuka Aykırı (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmesi  113
2.1.2.7. Culpa in Contrahendo  115
2.2. TIBBİ MALPRAKTİS NEDENİYLE HEKİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR  116
2.2.1. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Hukuki Yaptırımlar  116
2.2.2. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Cezai Yaptırımlar  118
2.2.3. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Mesleki Yaptırımlar  121
2.2.4. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik İdari Yaptırımlar  122
2.2.5. Anayasa Mahkemesinin Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Yaptırımlarla İlgili Görüşü  123
2.3. TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISI  127
2.3.1. Kanun Tasarısının Amacı  127
2.3.2. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi  127
2.3.3. Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  128
2.4. HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS ÖNLEMLERİ  131
2.4.1. Sigortacılık Uygulamaları  131
2.4.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  131
2.4.1.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Geçmişi  131
2.4.1.1.2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği  132
2.4.1.1.3. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Değişikliği ile Zorunlu Sigortaya Geçiş  134
2.4.1.1.4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Risk Grupları  135
2.4.1.1.5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hasarsızlık İndirimi  137
2.4.1.1.6. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Dışında Kalan Hâller  138
2.4.1.1.7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Eleştirel Bakış  139
2.4.1.1.8. Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Sigorta Yaptırmayı Gerekli Kılan Veriler  141
2.4.1.1.9. Tıbbi Malpraktis Nedenli Tazminat Ekonomisine Sigorta Sektörel Bakışı  142
2.4.1.2. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası  145
2.4.1.3. Farklı Ülkelerdeki Sigorta Sistemleri  145
2.4.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  145
2.4.1.3.2. Almanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.4. Finlandiya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  146
2.4.1.3.5. İngiltere’de Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.6. İspanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.7. İsveç’te Uygulanan Sigorta Sistemi  147
2.4.1.3.8. Japonya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  148
2.4.1.4. Tıbbi Malpraktis Sigorta Krizi  148
2.4.2. Defansif Tıp  150
2.4.2.1. Defansif Tıp Kavram Tanımı  150
2.4.2.2. Defansif Tıp Türleri  151
2.4.2.2.1. Pozitif Defansif Tıp  151
2.4.2.2.2. Negatif Defansif Tıp  153
2.4.2.3. Defansif Tıp Uygulamalarının Etkileri  154
2.4.2.4. Dünyada ve Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  155
2.4.2.5. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuki Sonuçları  158
2.4.3. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  159
Üçüncü Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS DAVA STRES SENDROMU
3.1. TMDSS KAVRAMI  161
3.1.1. Genel Olarak  161
3.1.2. Kavram Tanımı  162
3.1.3. Stres Riskinin Analizi  163
3.2. TMDSS BELİRTİLERİ  165
3.3. TMDSS FARKINDALIĞI  167
3.4. TMDSS’NİN YÖNETİLMESİ  169
Sonuç  171
Kaynaklar  177
Kavramlar Dizini  193
Özgeçmiş  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021