Hekimin Hukuki Sorumluluğu Battal Yılmaz  - Kitap

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

5. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
462
Barkod:
9786052647417
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
560,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde hekimlerin gündemini, gerekse medya gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bir konu malpraktis'tir. Malpraktis kısaca; Hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış biçimlerinden farklı davranması veya görev ihmali sonucu, hastada geçici sağlık bozulmasından ölüme kadar giden bir değişkenlikte zarara neden olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanımla malpraktis, hekimin hastanın standart tedavisini yaparken başarısızlığı, beceri eksikliği ya da ihmali nedeniyle zarar vermesidir. Bunun sonucu ise hekimlerin muayene ve tedaviden doğan zararlı sonuçlardan sorumlu olması anlamına gelmektedir.
Gerek hekim gerekse hasta açısından çok önem arzeden bu konunun, hukuki açıdan ele alınması gereğini duymam üzerine ilk basımını 2007 yılında yaptığım kitabın gün geçtikçe artan ilgi nedeniyle yeni baskısını hazırlama gereği ile bu baskının hazırlıklarına başladım.
Hekimlerin yapmış olduğu uygulamalar nedeniyle yükümlülüklerinin kapsamı ile, hastaların bu konulardaki hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunun ele aldığım bu kitabı yeni içtihatlarla destekleyerek güncellenmiş olup. uygulayıcılara faydalı olacağı düşüncesiyle ilgililerin takdirine sunuyorum...
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Tıbbi Müdahale
.
Hukuki Sorumluluk Türleri
.
Hekim İle Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Mahiyeti
.
Zarar Çeşitleri
.
Kusur İncelemesi
.
Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu
.
Hukuki Sorumluluğun Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK TIBBİ MÜDAHALE
I. KAVRAM 
17
II. TARİHİ GELİŞİM 
17
A. Tıp Açısından 
17
B. Hukuk Açısından 
18
III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 
19
Tarafından Gerçekleştirilmesi 
19
1. Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Hekimlik Diplomasına Sahip Olmak 
20
2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak 
20
3. Türk Tabibler Birliğine Kayıt Olmak 
21
4. Hekimlik Mesleğinin İcrasına Geçici veya Sürekli Bir Engelin
Bulunmaması 
21
a. Geçici olarak hekimlik mesleğinin icra edilememesi 
21
b. Sürekli olarak hekimlik mesleğinin icra edilememesi 
22
B. Tıbbi Müdahalenin Kanunen Öngörülmüş Amaçlara Yönelik Olması 
22
1. Teşhis 
23
2. Tedavi 
23
3. Hastalıktan Korumak 
23
4. Nüfus Planlaması 
24
C. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Bilimince Genel Kabul Görmüş İlke ve
Kurallara Uygun Olarak Yapılması 
24
D. Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermesi 
25
IV. KİŞİLİK HAKKININ TIBBİ YARDIM VE ELATMALARDAKİ YERİ 
25
1. Kişilik Hakkının Tanımı 
25
2. Kişilik Hakkının Niteliği 
26
3. Kişilik Hakkının Kazanılması ve Kaybedilmesi 
27
4. Kişilik Hakkının Konusu ve Kişisel Değerler 
27
5. Hasta Hakları 
30
6. Sözleşme Serbestisi 
31
7. Sözleşmelere Hakim Olan Belli Başlı Prensipler 
31
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ SORUMLULUK TÜRLERİ
I. KUSUR SORUMLULUĞU 
33
II. SEBEP SORUMLULUĞU 
34
III. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SEBEPLERİ 
34
A. Hekimin Akdi Sorumluluğu 
34
1. Genel Olarak 
34
2. Akdi Sorumluluğun Şartları 
34
a. Akit 
34
b. Akdin ihlali 
35
c. Zarar 
35
d. Kusur 
35
e. İlliyet Bağı 
35
B. Hekimin Akit Dışı Sorumluluğu 
36
1. Genel Olarak 
36
2. Hekimin Akit Dışı Sorumluluğunun Şartları 
36
a. Fiil 
36
b. Hukuka Aykırılık 
36
c. Zarar 
36
d. Kusur 
37
e. İlliyet Bağı 
37
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ
HUKUKİ İLİŞKİNİN MAHİYETİ
I. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 
49
A. Hizmet Sözleşmesi 
49
B. Eser Sözleşmesi 
50
C. Vekalet Sözleşmesi 
50
1. Unsurları 
50
D. Vekaletin Eser ve Hizmet Sözleşmesinden Farkı 
55
1. Vekalet ve Eser 
55
2. Vekalet ve Hizmet 
57
E. Sonuç 
57
F. Özel Durumlar 
58
1. Özel Hastanelerde Çalışan Doktor ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişki 
58
2. Kamu Hastanelerinde Çalışan Doktor ile Hasta İlişkisinin
Hukuki Niteliği 
59
II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
61
A. Genel Olarak 
61
B. Hukuka Uygun Sözleşmenin Koşulları 
61
1. Hastanın Rızası 
61
a. Rızanın koşulları 
63
aa. Beyan şekli 
63
bb. Rızaya ehliyet 
65
cc. Hastanın Aydınlatılması 
67
aaa. Genel olarak 
67
bbb. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı 
72
dd. Aydınlatma Yükümlülüğünün Istisnaları 
74
aaa. Hastanın istememesi 
74
bbb. Tehlike olasılığının ender olarak gerçekleşmesi 
75
ccc. Hastanın Bilgisinin Bulunması 
75
ddd. Hastanın Aydınlatılması ile Sağlığı ve Yaşamı
Ciddi Bir Tehlikeye Düşecek ise 
76
eee. Zorunluluk 
76
fff. Tıbbi ve İnsani Nedenlerle Hastanın
Aydınlatılmadığı Durumlar 
79
ee. Rızanın konusu 
79
ff. Rızanın Kapsamı 
81
gg. Rızanın Zamanı 
81
hh. Aydınlatma Ile Yükümlü Olanlar 
82
ii. Aydınlatılacak Kişi 
83
jj. Aydınlatmanın İspatı 
83
2. Rızanın Alınmaması veya Aydınlatılmadan Alınmasının Sonuçları 
84
III. SÖZLEŞME İÇİNDEKİ HEKİMİN BORÇLARI 
85
A. Sadakat Borcu 
85
B. Sır Saklama Borcu 
85
C. Özen Borcu 
90
D. Arşivleme ve Kayıt Tutma Borcu 
95
E. Tedavinin Yürütülmesi Borcu 
102
1. Tedavi Borcunun Amacı 
102
a. Ötanazi ve Ortanazi 
103
b. Estetik Ameliyatları 
104
c. Deneysel Çalışmalar 
107
d. Cinsel Hayat Üretim Fonksiyonları Üzerinde Tıbbi El Atmalar 
108
aa. Gebeliğe son verme 
108
bb. Cinsiyet Değişikliği 
109
cc. Kısırlaştırma 
111
dd. Yapay Döllenme 
112
ee. Embriyo nakli 
113
ff. Kan verme 
113
gg. Hipnotizma 
114
IV. TIBBİ VEKALET AKTİNİN SONA ERMESİ 
114
A. Genel Olarak 
114
B. İfa İle Sona Ermesi 
114
C. Tıbbi Vekalet Aktinin Azil ve İstifa İle Sona Ermesi 
118
D. Tıbbi Vekalet Aktinin Ölüm ve Ehliyetsizlik veya İflas ile Sona Ermesi 
118
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ZARAR ÇEŞİTLERİ
I. TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN ZARARLAR 
135
A. Genel Olarak 
135
B. Maddi Zararlar 
136
1. Tedavi Giderleri 
136
2. Çalışma Gücü Kaybı Zararları 
137
3. Destekten Yoksun Kalma Zararı 
137
4. Ölüm Nedeniyle Diğer Maddi Zararlar 
137
C. Manevi Zarar 
138
D. İlliyet Bağı 
140
BEŞİNCİ BÖLÜM
KUSUR İNCELEMESİ
I. DOKTORUN KUSURUNUN İNCELENMESİ 
155
A. Kusur 
155
1. Unsurları 
162
a. Bir Eylem 
162
b. Tehlikeli Sonucun Öngörülebilir Ve Önlenebilir Olması 
162
2. Kusurun Belirlenmesinde Ölçü 
164
B. Hekimin Kusurunun Derecesi 
166
1. Kasta Dayalı Kusur 
166
2. İhmal 
166
3. Hafif ya da Ağır Kusur 
168
4. Meslek Hataları 
170
5. Meslek Hatalarının İspat Edilmesi 
172
6. Haksız Fiilden Doğan Hukuki İlişki 
175
a. Hukuka Aykırılık 
175
b. Kusur 
176
c. Zarar 
176
d. İlliyet Bağı 
176
7. Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğunda Yardımcı Personelin
Sorumluluğu 
177
8. Hekimin Sorumluluktan Kurtulma Şartını Öngörmesi 
180
9. Hekimin Seçtiği Yardımcının Kusurundan Sorumluluğu 
182
10. Hekimin Vekaletsiz İş Görmesi ve Bundan Doğan Sorumlulukları 
182
C. Hekimin Vekaletsiz İş gördüğü Durumlar 
182
1. Acil Durumlar 
182
2. Ameliyatın Genişletilmesi Durumu 
183
3. Hekimin Vekaletsiz Tıbbi Müdahale Sorumluluğu 
183
4. Hekimin Umulmayan Halden Sorumluluğu 
184
5. Hekimin Tıbbi Ihtilat ya da Komplikasyonlardan Sorumluluğu 
185
6. Tanı Kusurları 
186
7. Tedavi Kusurları 
189
a. Araç ve Metod Seçiminde Kusur 
189
b. Tıp Kurallarının Uygulamasında Kusur 
193
c. Durum ve Koşulların Gerektirdiği Özen Yükümlülüğü Kusurları 
194
d. Beceri Kusurları 
202
8. Özel Sorumluluk Durumları 
203
a. Hekimin Kusursuz Sorumluluğu 
203
b. Hekimin İlaç Kullanılmasından Sorumluluğu 
219
c. Hekimin Çalıştırana Karşı Sorumluluğu 
220
ALTINCI BÖLÜM
SAĞLIK KURUMLARININ SORUMLULUĞU
I. ÖZEL HASTAHANE SORUMLULUĞU 
231
A. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi 
234
B. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi 
234
C. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi 
235
II. KAMU HASTANELERİNDE YAPILAN TIBBİ TEDAVİ VE GİRİŞİMLERDEN
DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 
235
III. TIBBİ MÜDAHALE YAPAN EKİP ÇALIŞMASINDA SORUMLULUK 
241
YEDİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ SORUMLULUĞUN SONUÇLARI
I. HEKİMİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN DURUMLAR 
251
A. Sorumsuzluk Anlaşması 
251
B. Hastanın Rızasının Sorumluluğa Etkisi 
251
C. Çaresizlik Durumu 
252
D. Tazminat Kapsamına Etkili Eylem ve Olgular 
253
E. Tıbbi Eylemlerden Doğan Zararlar İçin Sorumluluk Sigortası 
259
II. TAZMİNAT DAVALARINDA TARAFLAR 
259
A. Davacı 
259
B. Davalı 
259
III. GÖREV VE YETKİ 
259
IV. KANITLAR 
261
A. Çeşitleri 
261
B. Kanıtlama Yükü 
263
C. Bilirkişi İncelemesi 
267
V. HUKUKİ SORUMLULUĞUN SONUÇLARI 
277
A. Maddi Tazminat 
277
1. Ölüm Halinde Tazminat 
277
a. Destek kavramı 
278
b. Bakım gücü 
278
c. Bakım ihtiyacı 
278
2. Cismani Zarar Halinde Tazminat 
279
a. Tedavi giderleri 
279
b. Çalışma gücü kaybı zararları 
280
B. Manevi Tazminat 
280
VI. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
293
YARGITAY VE DANIŞTAY İÇTİHATLARI 
301
KAYNAKLAR 
459