Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Manevi Tazminat Dr. Yakup Gökhan Doğramacı  - Kitap

Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Manevi Tazminat

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
480
Barkod:
9789750292040
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
595,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve sağlık hizmetlerine erişim imkanının artmasıyla birlikte tıbbi uygulamaların nitelik ve niceliğinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında hukukun koruması gereken en temel hak, kişilik hakkıdır.
Manevi tazminat, kişilik hakkının korunmasındaki en önemli araçlardan biridir.
Ancak maddi tazminatın aksine manevi tazminat, hesaplanamayan niteliğinden dolayı olayın özellikleri göz önünde tutularak hâkim tarafından belirlenebileceği kabul edilmektedir.
Manevi tazminatın belirlenmesindeki "olayın özellikleri" ölçütü oldukça yetersiz ve belirsiz olmakla beraber, öğreti ve uygulama ile içeriği doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki çalışmalara rağmen manevi tazminatın belirlenmesi, halen hukukun en eski, zor ve tartışmalı konularından biridir.
Bu sebeple eserde öncelikle tıbbi uygulama kavramı değerlendirilmiş ve tıbbi uygulamalar-dan kaynaklanan manevi zarar ve manevi tazminatın belirlenmesi ve sorumluluğun gerçekleştirilmesi, öğretideki görüşler ve çok sayıdaki yargı kararı doğrultusunda incelenmiştir.
Eserde tıbbi uygulamaların ve insan zararlarının bütünsel ve genel yapısı nedeniyle öğreti görüşleri ile idari ve adli yargı uygulamaları birlikte ve yeri geldiğinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Eserin son bölümünde, sık görülen tıbbi uygulamalarla ilgili seçilmiş güncel yargı kararları sınıflandırılarak özel olarak incelenmiş ve hükmedilen manevi tazminat miktarları tablolar haline getirilerek uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesi amaçlanmıştır. Hekim - Hukuk Doktoru - Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı olan yazarın deneyimleri ve hukuk öğretisi ile hazırlanan eserin uygulayıcılara yol göstermesi hedeflenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Manevi Zararın Belirlenmesi
.
Sorumluluğun Gerçekleştirilmesi
.
Güncel Adli ve İdari Yargı Kararları
.
Zarar – Karar Tabloları
Kitabın İçindekileri
2. Baskının Sunuşu 
5
Önsöz 
7
Teşekkür 
9
Tablolar Listesi 
19
Kısaltmalar 
21
Giriş 
25
Birinci Bölüm
TIBBİ UYGULAMALAR
I. TIBBİ UYGULAMALARIN TANIMI 
31
A. Tıbbi Uygulamaların Kapsamı 
32
II. TIBBİ UYGULAMALARIN TARAFLARI 
34
A. Genel Olarak Kişi 
34
1. Kişiliğin Başlangıcı 
35
2. Kişiliğin Sona Ermesi 
38
3. Hak Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti 
39
a. Ergin Olmak 
39
b. Ayırt Etme Gücü 
40
c. Kısıtlı Olmamak 
42
4. Kişilik Hakkı 
42
a. Kişilik Hakkının Nitelikleri 
43
b. Korunan Kişisel Değerler 
44
B. Hasta 
45
1. Tanım 
45
2. Hasta Hakları 
46
a. Gelişimi 
47
b. İnsan Hakları ile İlişkisi 
49
c. Ülkemizde Hasta Hakları Mevzuatı 
53
aa. Hasta Hakları Yönetmeliği 
53
bb. Diğer Ulusal Düzenlemeler 
54
cc. Biyotıp Sözleşmesi 
55
3. Hasta Yükümlülükleri 
58
4. Hastanın Kanuni Temsilcisi ve Yakını 
61
C. Sağlık Meslek Mensupları 
64
1. Tanım 
64
2. Temel İlkeler 
66
3. Bazı Tıp Meslekleri 
67
a. Hekimlik 
67
b. Hemşirelik 
68
D. Sağlık Hizmet Sunucuları 
69
III. TIBBİ UYGULAMALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
73
A. Kamu Hukuku 
73
B. Özel Hukuk 
74
1. Sözleşme İlişkisi 
75
a. Vekalet Sözleşmesi 
76
b. Eser Sözleşmesi 
78
c. Hastaneye Kabul Sözleşmesi 
80
d. Tüketici Hukuku 
81
2. Sözleşme Dışı Sorumluluk 
84
a. Vekaletsiz İş Görme 
84
b. Haksız Fiil 
85
IV. TIBBİ UYGULAMALARDA SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 
85
A. Tıbbi Uygulamaların Hukuka Uygunluğu 
86
1. Rıza 
87
a. Bilgilendirme (Aydınlatma) 
89
b. Usûl ve Kapsam 
90
c. Rızanın ve/veya Bilgilendirmenin Olmaması 
92
d. Şekil ve İspat Yükü 
96
2. Tıbbi Kurallar 
99
a. Yetki 
100
b. Bilimsel Veri ve Standartlar 
100
aa. Sonuç Garantisi 
102
bb. Endikasyon Sorunu 
102
2. Hukuka (veya Sözleşmeye) Aykırılık 
103
B. Kusur 
106
1. İdare Hukuku 
106
2. Özel Hukuk 
109
3. Tıbbi İhmal 
110
C. Nedensellik Bağı 
111
D. Zarar 
117
İkinci Bölüm
MANEVİ ZARAR VE MANEVİ TAZMİNATA YAKLAŞIM
V. MANEVİ ZARAR 
119
A. Genel Olarak Zarar 
119
B. Özel Olarak Manevi Zarar 
121
C. Manevi Zarar Terminolojisi 
123
D. Mukayeseli Hukukta Manevi Zarar ve Tazminatı 
124
1. Avrupa Konseyi 
124
2. Kıta Avrupası Sözleşme Hukuku 
125
a. Genel Olarak 
125
b. Almanya 
127
c. Avusturya 
129
d. Bulgaristan 
129
e. Fransa 
130
f. Hollanda 
131
g. İspanya 
133
h. İsveç 
135
ı. İsviçre 
136
i. İtalya 
136
j. Portekiz 
137
k. Polonya 
139
l. Yunanistan 
140
3. Anglo–Sakson Hukuku 
141
a. Birleşik Krallık 
141
b. Amerika Birleşik Devletleri 
143
E. Mukayeseli Hukukun Değerlendirilmesi 
144
VI. MANEVİ ZARARI AÇIKLAYAN TEORİLER 
145
A. Subjektif Teori 
146
B. Objektif Teori 
147
C. Karma Teori 
150
D. Manevi Zarar Teorileri Açısından Değerlendirmemiz 
152
VII. MANEVİ TAZMİNATIN AMAÇ ve İŞLEVİ 
157
A. Özel Hukuk Cezası 
157
1. Ceza Görüşü 
157
2. Önleme ve Caydırma Görüşü 
159
B. Özel Hukuk Yaptırımı 
161
1. Tatmin Görüşü 
161
2. Denkleştirme Görüşü 
163
3. Maddi Tazminatı Tamamlayıcı ve Düzeltici İşlev Görüşü 
165
4. Telafi Görüşü 
167
C. Manevi Tazminatın Amaç ve İşlevinin Değerlendirilmesi 
168
VIII. MANEVİ TAZMİNATIN ÖZELLİKLERİ 
172
A. Manevi Tazminatın Yasal Dayanakları 
172
1. Adli Yargı ve İdari Yargı Kıyası 
172
a. İnsan Zararlarında Birliğin Gerekliliği 
172
b. Mevcut Durum 
173
c. Zarar ile Sınırlılık 
174
2. Genel Olarak Manevi Tazminat Davası 
175
3. Manevi Tazminatla İlgili Özel Hükümler 
175
a. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesinde (TBK m.56) 
176
b. Kişilik Hakkının Zedelenmesi (TBK m.58) 
178
B. Manevi Tazminatın Bütünlüğü 
179
1. Manevi Tazminatın Kısmi Dava Konusu Olması 
181
2. Manevi Tazminat ile Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları 
182
3. Manevi Tazminat Talebinde Dava Değerinin Arttırılması 
184
C. Manevi Tazminatın İstisnai ve İkincil Nitelikte Olmaması 
186
Üçüncü Bölüm
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
IX. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
187
A. Hakkaniyet Çerçevesi 
189
B. Manevi Zararın İspat ve Belirlenmesi 
191
C. Hâkimin Subjektif Düşünce Yasağı 
192
D. Zenginleşme Yasağı 
194
E. Hâkimin Gerekçelendirme Yükümlülüğü 
195
F. Hâkimin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi 
196
X. MANEVİ TAZMİNATIN SINIRLANDIRILMASI GEREKLİLİĞİ 
198
A. Manevi Tazminatın Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi 
198
B. Uygulama ve Öğretide Manevi Tazminatın Sınırlandırılması 
200
C. Manevi Tazminatın Sınırlandırılması Konusundaki Önerimiz 
201
XI. MANEVİ ZARARIN OBJEKTİF AĞIRLIĞI 
203
A. Manevi Zararın Objektif Ağırlığının Yasal Dayanağı 
203
B. Manevi Zararın Objektif Ağırlığının Niteliği 
205
C. Manevi Zararın Objektif Ağırlığının Kullanım Alanları 
208
1. Kişilik Hakkının Zedelenmesi Hâlinde 
208
a. Özel Hayat ve Mahremiyet 
208
b. Bilgilendirme ve Rıza 
212
c. Tıbbi Kayıtlar 
214
2. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Hâlinde 
217
a. Ruhsal Zarar Cetveli 
218
b. Bedensel Zarar Cetvelleri 
219
D. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Hâli İçin Önerimiz 
221
XII. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE DİĞER HÂLLER 
226
A. Zarar Görenin Durumu 
226
1. Zarar Görenin Rızası 
227
2. Zarar Görenin Kusuru 
228
3. Zarar Görenin Yaşı 
233
4. Zarar Görenin Ekonomik Durumu 
235
5. Zarar Görenin Sosyal Durumu 
238
6. Zarar Görenin Mesleği 
239
7. Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı 
241
8. Zarar Görenin Sosyal Yaşam ve Özgürlüğünün Kısıtlanması 
242
9. Zarar Görenin Yakınlarıyla İlişkisi 
243
10. Zarar Görenin Yabancı Ülkede Yaşaması 
244
B. Zarar Verenin Durumu 
245
1. Zarar Verenin Kusurunun Etkisi 
245
2. Zarar Verenin Ekonomik Durumu 
247
3. Zarar Verenin Sigortası 
247
C. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Tıbbi Uygulamanın Niteliği 
248
D. Paranın Satın Alma Gücü 
250
E. Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Manevi Tazminata Etkisi 
251
F. Psikolojik Rahatsızlıklar 
252
G. Estetik Zararlar 
253
H. Manevi Tazminatın Denkleştirilmesi 
254
XIII. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE YÖNTEM 
254
A. Klasik Yöntem 
255
B. Tarife Yöntemi 
256
C. Emsal Kararlar ile Karşılaştırma Yöntemi 
257
D. İki Aşamalı Yöntem 
259
E. Türk Hukukunda Kullanılan Yöntem 
260
F. Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi ve Önerimiz 
261
Dördüncü Bölüm
SORUMLULUĞUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
XIV. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 
265
A. Manevi Tazminatı Talep Hakkı 
265
1. Talep Hakkının Niteliği 
265
2. Talep Hakkının Devri 
267
3. Talep Hakkının Mirasçılara Geçmesi 
267
4. Talep Hakkının Haczi 
272
B. Manevi Tazminatı Talep Edebilecekler 
273
1. Zarar Gören 
273
2. Zarar Görenin Yakınları 
275
a. Yansıma Zarar Kavramı 
276
b. Ağır Bedensel Zarar 
277
c. Yakını Kavramı 
280
C. Arabuluculuk ile Talep 
283
1. Genel Olarak 
283
2. Dava Şartı ve İhtiyarı Arabuluculuk 
284
a. İdareye Açılan Davalar 
285
b. Sigorta Kaynaklı Davalar 
285
c. Tüketici Hukuku Kaynaklı Davalar 
285
XV. MANEVİ TAZMİNATTA GÖREVLİ MAHKEME 
286
A. İdari Yargı Kolu 
287
B. Adli Yargı Kolu 
289
C. İnsan Zararlarında Özel Düzenleme İhtiyacı 
291
XVI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
294
A. Sürenin Başlangıcı 
296
1. Tazminat Yükümlüsünün Öğrenilmesi 
297
2. Zararın Öğrenilmesi 
298
B. Ceza Zamanaşımı Etkisi 
302
1. Suç Teşkil Eden Fiil 
303
2. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalı 
305
3. Ceza Zamanaşımı Etkisinden Kaynaklanan Sorunlar 
305
XVII. MANEVİ TAZMİNATIN ŞEKLİ 
308
A. Talep Edilen Şekil ve Hâkimin Takdir Yetkisi 
308
B. Manevi Zararı Giderim Biçimi 
309
1. Para ile Giderim 
310
2. Diğer Giderimler 
312
XVIII. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENME ANI ve FAİZ 
315
A. Manevi Tazminatın Belirlenme Anı 
315
B. Manevi Tazminatta Faiz Uygulamaları 
317
1. Faiz Başlangıcı 
317
a. Genel Olarak 
317
b. Yargı Kollarında Faiz Uygulamaları 
318
2. Uygulanacak Faiz 
320
XIX. TAZMİNATIN KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU EDİLMESİ 
321
A. Genel Olarak 
321
B. Tıbbi Uygulamalarda Rücu 
323
C. Düzenleme ile Getirilen Yenilik 
324
1. Anayasaya Uygunluğu 
325
2. Kapsamı 
326
3. Tazminata Etkisi 
328
4. Devam Eden Davalara Etkisi 
328
5. Zorunlu Sigortaya Etkisi 
329
D. Rücu Etmenin Şartları 
330
1. Kast Unsuru 
330
2. Kesinleşen Suç 
331
3. Örnek Suç Tipleri 
333
E. Mesleki Sorumluluk Kurulu 
334
1. Yapısı ve İşleyişi 
335
2. Kararların Yargısal Denetimi 
337
F. Rücu İstemine Konu Tam Yargı Davaları Verileri 
338
1. Dava Sayıları ve Tazminat Miktarları 
338
2. Meslek ve Branşlara Göre Davalar 
339
Beşinci Bölüm
ÖRNEK YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ
XX. ÖLÜMLE SONUÇLANAN İHLALLER 
346
A. Ameliyat ve Takip Sürecine Bağlı Ölümler 
346
B. Küçük Ölümleri 
352
XXI. AĞIR BEDENSEL ZARARLAR 
358
A. Gebelik ve Doğum ile İlgili Ağır Bedensel Zararlar 
358
B. Küçüklerde Bilgilendirme Eksikliğine Bağlı Ağır Bedensel Zarar 
370
C. Küçüklerde Teşhis ve Tedaviye Bağlı Ağır Bedensel Zararlar 
374
D. Komplikasyon Yönetiminde Hata 
383
E. Hatalı Teşhis, Tedavi ve Ameliyat 
385
XXII. AĞIR OLMAYAN BEDENSEL ZARARLAR 
387
A. Hatalı Teşhis ve Tedavi 
387
B. Estetik Uygulamalar 
395
C. Üreme Sağlığı ve Doğum Kontrolü 
402
D. Enjeksiyon Nöropatisi 
405
E. Yanlış Cerrahi 
413
F. Yabancı Cisim Unutulması 
414
XXIII. BEDENSEL OLMAYAN İHLALLER 
424
A. Tıbbi Kayıtlar 
424
B. Bilgilendirme Eksikliği 
425
C. Mahremiyet İhlali 
427
Sonuç 
429
Kaynaklar 
457
Kavram Dizini 
479